" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

21η Ἀπριλίου 1967

Ἡ Ἐθνική Κυβέρνησις τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967( φωτό)

 Τό διάγγελμα τοῦ προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως χαράσσει τόν δρόμον τοῦ ἐθνικοῦ μέλλοντος. Δρόμον ἠθικῆς ὑγείας, καθαρότητος συνειδήσεων, ἑλληνικῆς, γνησίως ἑλληνικῆς, ὑπερηφανείας. 

Ἐπάνω ἀπό τό τέλμα τῆς φαυλότητος, τῆς ἐλεεινῆς κομματικῆς συναλλαγῆς,τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἐκπτώσεως θεσμῶν καί ἀξιῶν,ἀκούεται ἐπί τέλους μία φωνή πού ζητεῖ καί ἔχει εὐτυχῶς τήν δύναμιν νά ἐπιβάλῃ,τήν σώζουσαν ἀλλαγήν. Ἡ Ἐθνική Κυβέρνησις,ἡ ὁποία αὐτήν τήν στιγμήν κρατεῖ μέ σταθερότητα τά ἠνία τοῦ κράτους,ὑπῆρξεν ἡ ἀναπόδραστος συνέπεια μιᾶς μακρᾶς, μακρότατης περιόδου ἀποχαλινώσεως καί ἐκτραχηλισμοῦ. Ὑπῆρξε δῆλα δή, ἡ ἀντίδρασις εἰς τόν ὁλισθηρόν κατήφορον εἰς τόν ὁποῖον εἶχε ἤδη εἰσέλθει τό ἔθνος. Οἱ παρακολουθοῦντες τόν καλπασμόν πρός τήν ἄβυσσον δέν ἔβλεπον πουθενά τήν διέξοδον. Διότι ὅλα ἀνεξαιρέτως τά κόμματα, συναγωνίζοντο εἰς τυφλήν ἀδιαλλαξίαν καί εἰς ἐμπαθῆ κηρύγματα διχασμοῦ πού ὡδήγουν μέ μαθηματική ἀκρίβειαν εἰς τήν ἀλληλοσφαγήν. Δέν εἶναι ὁλίγοι ἐκεῖνοι πού ἐπίστευαν ὅτι αἱ ἐκλογαί δέν ἐπρόκειτο νά ἦσαν πράγματι ἐκλογαί ἀλλά σύνθημα πρός ἀλληλοεξόντωσιν. 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο στήν ἐφημ. "Μακεδονία" τῆς 28ης Ἰουνίου 1968. ΕΔΩ 

Ἡ βαρεῖα σκιά τήν ὁποίαν συνέθετον αἱ προεξοφλήσεις περί ἀδυναμίας διεξαγωγῆς ὁμαλῶν ἐκλογῶν, ἡ ἀπροκάλυπτος ἐν ταυτῷ συνεργασία μέ τούς κατ᾿ἐπάγγελμα ἀνατροπεῖς,τά δημοκοπικά συνθήματα περί κρημνίσεως τῶν καθεστωτικῶν θεσμῶν,ἡ κατασυκοφάντησις τῶν πάντων, ἡ ὑποδαύλισις τοῦ ἐμφυλίου μίσους καί αἱ ἀναίσχυντοι λοιδορίαι ἐναντίον τῶν ἐνόπλων δυνάμεων,δῆλα δή αὐτοῦ τούτου τοῦ θώρακος τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας, εἶχον δημιουργήσει πράγματι ἀτμόσφαιραν ἀσφυκτικήν, τήν ὁποία παρηκολούθουν μέ δέος ὅλοι οἱ σώφρονες εἰς τόν τόπον αὐτόν, χωρίς ἐν τούτοις νά ἠμποροῦν ν᾿ἀντιτἀξουν οἰανδήποτε ἀντίδρασιν. Ὅλα τά ἠθικά φράγματα εἶχον παρασυρθῇ,ὅλα τά ἐθνικά ἀντερείσματα ἐφαίνοντο ἀνίσχυρα νά ἀναχαιτίσουν τήν κατολίσθησιν πρός τήν βεβαία καταστροφήν. «Δέν ἔμενεν ἄλλος τρόπος σωτηρίας ἀπό τήν ἐπέμβασιν τοῦ Στρατοῦ» , λέγει τό διάγγελμα τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ. Καί εἶναι ἡ πραγματικότης, τήν ὁποίαν σιωπηρῶς ἀναγνωρίζουν καί αὐτοί οἱ ἄνθρωπποι τῶν κομμάτων.

Διότι πράγματι ἀπό τῆς 21ης Ἀπριλίου,ἡμέρας ἱστορικῆς διά τά πεπρωμένα τοῦ ἔθνους,οἱ πάντες ἔχουν ἀναπνεύσει. Ὑπάρχει ἡ συνείδησις μιᾶς ἰσχυροτάτης χειρός ἡ ὁποία ἔδωσεν εἰς τό ταλαντευόμενον ἀπό μυρίους κακούς ἀνέμους σκάφος τήν σώζουσαν στροφήν τοῦ πηδαλίου. Ἡ πορεία ἔχει τώρα χαραχθῆ : Πρός μίαν νέαν ἐποχήν, πρός μίαν νέαν Ἑλλάδα,πρός τήν πρόοδον, πρός τήν εὐημερίαν, πρός τήν ἀδέλφωσιν τήν ἐθνικήν, πρός τήν γαλήνην ! Καί μακράν, πολύ μακράν, ἀπό τήν πυκνή θολότητα τοῦ ἐμφυλίου μίσους, ἀπό τήν σκοτεινή φαυλότητα πού ἔχει ἐπικαθήσει ὡς παχύς ῥύπος ἐπάνω εἰς τήν φυσιογνωμίαν τοῦ ἔθνους, μακράν ἀπό τόν ὕπουλον καί πάντοτε ἰδιοτελῆ κομματισμόν πού ἠπείλησεν τήν Ἑλλάδα μέ ὁλοκληρωτικόν ἀφανισμόν

ἀπό ἐδῶ

Ἡ ἐπέμβασις τοῦ Στρατοῦ, λέγει τό πρωθυπουργικόν διάγγελμα, ἀποτελεῖ ἐκτροπήν ἀπό τό Σύνταγμα, ἀλλά ἡ ἐκτροπή αὐτή ἔχει ὡς ἀποκλειστικόν κίνητρον νά ἀναστηλώσῃ ἐν καιρῷ τήν ἀληθινήν Δημοκρατίαν, τήν Δημοκρατίαν ἡ ὁποία, τοὐς τελευταίους καιρούς, διεσύρθη δεινῶς καί ἐταυτίσθη μέ τήν ὀχλοκρατίαν τοῦ πεζοδρομίου καί τήν δημοκοπίαν τῆς ἀναρχίας. Τήν ἀπέραντον δυστυχίαν μεγίστου τμήματος τοῦ σκληρῶς μοχθούντος ἐλληνικοῦ λαοῦ τά κόμματα ἠθἐλησαν νά ἐκμεταλλευθοῦν διά νά στρατολογήσουν εἰς τήν κάλπην των τάς στρατιάς τῶν δυσαρεστημένων, χωρίς νά δοκιμάσουν μέχρι σήμερον νά ἄρουν τάς πραγματικάς αἰτἰας τῆς κακοδαιμονίας καί τῆς μιζέριας. Τά κόμματα ὑπῆρξαν οἱ ἐκούσιοι στρατολόγοι τῆς ἀνατροπῆς, διότι δέν ἀπέβλεψαν ποτέ πρός τήν ἀνακούφισιν τῆς δυστυχίας, ἀλλά μόνον πρός τήν ἐκμετάλλευσιν τῆς δυστυχίας. Ἡ Ἐθνική Κυβέρνησις,πλαισιωμένη ἀπό ἄνδρας ἀσπίλους, μέ συναίσθησιν τῆς βαρείας ἀποστολῆς των, μέ ἕν καί μόνον ἰδεῶδες, τήν ἀνάρρωσιν, τήν ἐξυγίανσιν,τήν ἐθνικήν ποδηγέτησιν, τήν παγίωσιν τοῦ ῥυθμοῦ ἐκείνου ὁ ὁποῖος μόνος ἠμπορεῖ νά ἐγγυηθῇ τόν ἄνετον βηματισμόν πρός τήν πρόοδον καί τήν εὐημερίαν μέ τήν στερράν ἀπόφασιν νά ἐπιβληθῇ ἡ κοινωνική δικαιοσύνη πού θά ἔχῃ ὡς βάθρον τήν δικαίαν κατανομή τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος, ἀποτελεῖ, κατά τήν στιγμήν αυτήν, τήν μεγάλην ἐλπίδα τοῦ ἔθνους. 

Αἱ ὑποσχέσεις αἱ ὁποῖαι περιέχονται εἰς τό πρωθυπουργικόν διάγγελμα καί εἰς τάς ἄλλας δηλώσεις τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως ἀπαρτίζουν ἕναν βαρυσήμαντον χάρτην τόν ὁποῖον ἔχει τήν ἀπόφασιν νά τηρήσῃ ἀπαρεγκλίτως. Καί ἡ ἐπαναλαμβανομένη διαβεβαίωσις ὅτι ἡ Κυβέρνησις τοῦ Στρατοῦ θ᾿ἀποβλέψῃ μετ᾿ἰδιαιτέρας στοργῆς πρός τόν άγροτικόν κόσμον καἰ τάς πενεστέρας τάξεις τοῦ πληθυσμοῦ,δημιουργεῖ τήν πεποίθησιν ὅτι πράγματι μία νέα ἐποχή ἔχει ἀνοίξει διά τήν Ἑλλάδα καί τόν λαόν της. 

ἀπό βίντεο τοῦ ἀρχείου τῆς ΕΡΤ-ἐδῶ

πλήρης καί ἀπόλυτος τάξις ἡ ὁποία ἐπεκράτησεν ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν μαρτυρεῖ εὐγλώττως περί τοῦ αἰσθήματος τῆς ἐμπιστοσύνης πού περιβάλλει τήν Ἐθνικήν Κυβέρνησιν τῆς μεγάλης ἀλλαγῆς. Ἔγινεν ἀπό τῆς πρώτης ὥρας συνείδησις ἡ ἀνάγκη ἡ ὁποία τήν ἐπέβαλε. Καί εἶναι τοῦτον τό ἄσειστον θεμέλιον τῆς ἐπιτυχίας τῆς ἀναληφθείσης ἐθνικῆς προσπαθείας

« Πρός Νέον Ἐθνικόν Μέλλον »,  ἐφημερίς "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 25 Ἀπριλίου 1967 ( ἐδῶ

Τά κοράκια ξαναγύρισαν ...φωτό

Τί νά σᾶς πῶ, ἄν καί θέλω ν᾿ἀποφεύγω συγκρίσεις, δέν θά μπορέσω νά τό κάνω. Ὄχι διότι ἔχει ἀποδειχθεῖ περιτράνως πώς οἱ μεταπολιτευτικοί πολιτικάντηδες ἔφεραν τήν χώρα στήν ἀπόλυτο κατάντια, ἀλλά καί γιατί ὅλο αὐτό τό νεοταξίτικο μοντέλο καί οἱ ἐκφραστές του εἶναι ἄν μή τί ἄλλο τόσο ἀποκρουστικό ἴσως καί ἐφιαλτικό, θά ἔλεγα. 

Κι᾿ὅμως αὐτοί μᾶς κυβερνοῦν διότι ἕνας λαός, ὁ ἐλληνικός λαός ἔχει χειραγωγηθεῖ καί συνεχίζει νά χειραγωγεῖται μέ τά προστάγματα καί τίς ἐπιταγές τῶν μαριονετῶν τῆς παγκόσμιαςἐξουσιαστικῆς ἐλίτ ἐδῶ καί 50 χρόνια καί φαίνεται πώς δέν ὑπάρχει κανένα φῶς στήν ἄκρη τοῦ πιό σκοτεινοῦ τοῦνελ πού ἔχει πέσει ἡ Ἑλλάς, ἀπό ποτέ


Δέν ξέρω πιά τί νά εὐχηθῶ γι᾿αὐτή τήν χώρα...Ἡ Πελασγική

17 σχόλια:

 1. Η Ελλαδα μας θα απελευθερωθει επιτελους καθως ολόκληρος ο πλανητης μας ελευθερωνεται οσονουπω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ...«Η επάνοδος στη δημοκρατική ομαλότητα, πριν από πενήντα χρόνια, αποτέλεσε την αφετηρία της μακρότερης περιόδου ειρήνης και ευημερίας που γνώρισε ο τόπος»
  https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/proedria-dimokratias/k-sakellaropoulou-i-21i-apriliou-1967-diekopse-viaia-ti-dimokratiki-poreia-tis-xoras/
  ---------------------------------
  ..κι ύστερα Ευαγγελία φταίω 'γώ που νευριάζω καί βγαίνω απ' τά ρούχα μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅ,τι καί νά πῶ δένθά ἔχῃ ἀξία περισσότερη ἀπό αὐτή πού ὑφίσταται μεταξύ μας. Θά ἤθελα ὅμως νά τήν εἶχα μπροστά μου τήν πρόεδρο καί νά μοῦ ἀπαντοῦσε μέ εἰλικρίνεια, ἄν μποροῦσε νά κάνῃ κάτι τέτοιο. Θά τήν ἐρωτοῦσα λοιπόν : Ποῦ προσδιορίζει τήν εὐημερία σέ μία χώρα πού ἔχει πουλήσει τά ΠΑΝΤΑ σέ ξένους, δέν τῆς ἀνήκει τίποτε, καί μάλιστα πάντα εἶναι μπροστά μας ὁ φόβος νά χαθοῦν καί ἐδάφη.
   Ἐάν πιστεύει πώς ὑπηρετεῖ πραγματικῶς τήν δημοκρατία, γιατί φυλακίζονται οἱ ἀντίπαλοί της, γιατί φιμώνονται στόματα, γιατί δέν σέβονται τά δικαιώματα ἐκείνων πού εἶναι ἀντίθετοι μέ κάθε εἴδους "ἀνεκτικότητα" ;

   Καί τόσα ἀκόμη. Ξέρω τί θά ἀπαντοῦσε : Γιά νά προστατεύσουμε τήν δημοκρατία, τά κα΄νουμε ὅλα αὐτά.
   Καί ἀφοῦ φθάσουμε σ᾿αὐτό τό σημεῖο θα τῆς ἔλεγα : Κι᾿ἐκεῖνοι γι᾿αὐτό κατέλυσαν τό ὑπάρχον πολιτικό καθεστώς, διά νά προστατέψουν τήν ἑλληνική κοινωνία ἀπό τήν ἀνατροπή, τήν κατρακύλα καί τόν άφανισμό της.

   Ἀλλά ξέχασα πώς ἔχω νἀ κάνω μέ ...δημοκράτες κι᾿ἄκρη δέν θά μποροῦσα να βγάλω...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου ΤΤ600 !

   Διαγραφή
 3. Η πολιτικη ιστορια της Ελλαδος μοιαζει με πνευμονα που φουσκωνει και ξεφουσκωνει. Οπως στην οικονομικη θεωρια υπαρχουν οι εναλλασομενοι 25ετεις κυκλοι ανοδου και καθοδου της αναπτυξης(οι γνωστοι κυκλοι Κοντρατιεφ) ετσι φαινεται να συμβαινει και στην συντομη Νεοελληνικη μας ιστορια. Εναλλασονται οι πολιτικοι με τους στρατιωτικους σε μια αεναη και εντελως αδιεξοδη σπειρα παρακμης και ολεθρου.Δεν υπαρχει μετρο, δεν υπαρχουν χαλιναρια ουτε ζυγια και σταθμα.Στην κομματοκρατια ολοι θελουν να αρπαξουν το μεγαλυτερο και ακριβοτερο κομματι απο την δημοσιονομικη πιτα.Γιουργιααααααα! Δεν τους νοιαζει αν οι παραγωγικες ταξεις του ΙΤ(που μονο αυτες σημειωτεον πληρωνουν πραγματικους φορους) δεν μπορουν να προσφερουν οτι οι "πολιτικοι" φαντασιωνονται. Δεν τους νοιαζει. Αν δεν φτασουν οι φοροι θα παρουν δανεια (χωρις ορια, χωρις φρενα) απο τους υπερτραπεζιτες. Και θα τα κατασπαραξουν ακαριαια. Δεν τους ενδιαφερει οτι καταχρεωνεται ετσι το κρατος αφου το χρεος το επιρριπτουν παλι στις παραγωγικες ταξεις. Τις οποιες ταυτοχρονα και συκοφαντουν ασταματητα ως φοροδιαφευγουσες ενω αυτοι Ω!! αυτοι!!! ζουνε την ζωη του φτωχου προλεταριου." Εμεις μ ενα μισθο ζουμε" μουπε μια καθηγητρια ΑΕΙ δειχνοντας μου χωρις ντροπη την υπερμεγεθη βιλλα της. Δεν διαθετουν οι πολιτικοι(σχεδον ολοι) και οι πολιτικοι τους φιλοι ουτε ενα δραμι ευθυνης.ΤΙΠΟΤΑ. ΑΣΠΑΛΑΚΕΣ. Μετα λοιπον απο τον ολεθρο και την απιστευτη διαφθορα που προκαλουν ερχονται συνηθως ως δικαιοι κηνσορες και διασωστες του εθνους οι στρατιωτικοι. Οι τελευταιοι προσπαθουν οπως μπορουν. Με το στενο και ακρως συντηρητικο τους πνευμα αποπειρωνται αδιεξοδα να αναστρεψουν και να αδρανοποιησουν την ακρως βλαπτικη για το εθνος ασυδοτη και εγκληματικη κομματοκρατια. Και γιαυτο παιρνουν κατ αναγκην δραστικα, πυροσβεστικα και αυταρχικα μετρα εντελως αποτομα, βιαια και απροβλεπτα. Με αποτελεσμα το πρωτο θυμα να ειναι οι εμβληματικες ταχα πολιτικες ελευθεριες που εχουν ηδη κακοφορμισει τοσο πολυ που πλεον δεν αναγνωριζονται.Βουτυρο στο ψωμι αυτο για τους πολιτικαντηδες που αρχιζουν παλι τις αρες κατα της δικτατοριας και υπερ της "δημοκρατιας" τους . Της δικτατοριας που οι ιδιοι αναντιρρητα προκαλεσαν. Και ετσι η ισορροπουσα δημοκρατια με εθνοκρατικο προσημο κατεληξε να φανταζει πλεον ως απιαστο ονειρο η δε επαναφορα μια αυταρχικης εστω και στοιχειωδως εθνοπατριωτικης διακυβερνησης να ειναι αδηριτη.Οχι ,τετοιοι που ειμαστε δεν θα ισορροπησουμε ποτε νομιζω . Δεν υπαρχει και ενα συμβουλιο Ελληνων Σοφων να καθοδηγει, να συμβουλευει τις εξελιξεις. Κσι που να τους βρεις αλλωστε.Δεν υπαρχουν νομιζω. Φαινεται οτι ποτε δεν θα εχουμε τις δημοκρατικες ελευθεριες που προσδιοριζουν οι εθνικες μας αναγκαιοτητες μεσα σε ενα αυτορυθμιζομενο πλαισιο σεβασμου και προασπισης της εθνικης κυριαρχιας. 'Η ασυδοσια 'η δικτατορια κατ αναγκην.Μεση οδος ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Διαλεγουμε και παιρνουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. « Δεν υπαρχει και ενα συμβουλιο Ελληνων Σοφων να καθοδηγει, να συμβουλευει τις εξελιξεις»

   Αὐτό κι᾿ἄν ἦταν !!!
   Σοφοί στήν Ἑλλάδα ; Ἀστεία ὑπόθεσις !

   Καί πάω στό τέλος :
   'Η ασυδοσια 'η δικτατορια κατ αναγκην.

   Ἔ δέν εἶναι δύσκολο νά διαλέξῃ ἔνας σώφρων ἄνθρωπος...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Θαλῆ!

   Διαγραφή
 4. Ο Προεδρας με το χακι φανελακι ιδιος με την αδελφη ψυχη του Κιεβου. Φαινεται ειναι μοδα το ενδυμα. Οσον αφορα το θυμωμενο προσωπο ειναι για να μας πεισουν οτι ειναι ετοιμοι να φαν το κοσμο ουλο.

  Οι ψυχακηδες χρειαζονται αμεσα προπονηση στο αθλημα της γεωγραφιας γιατι ετσι οπως πανε στο επομενο βημα θα πεσουν σε ωκεανο γεματο καρχαριες.

  Καλησπερα,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θεατρίνος ! Ὅπως ἡ "ἀδελφή ψυχη " πού ἀναφέρεις.

   Τό παίζει ἀγρότης ἔτοιμος νά σπείρῃ τά φυτώρια τοῦ καπνοῦ ! Ἤ νά μαζέψῃ τό βαμβάκι...!

   Ὅσο γιά τήν Κατίγκω,ἄσε καλύτερα...

   Ἑλλαδίτες πολιτικάντηδες,ὅλα τά παρτάλια, τά σούργελα, τά ἄχρηστα ὑποκείμενα...

   Ἀ η δ ί α !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ahoy !

   Διαγραφή
 5. Εμ ηταν καλος ανθρωπος ο Παπαδοπουλος και δεν τους κρεμασε, αλλα τους αφησε να λακησουν στα εξωτερικα.
  Με τα γνωστα αποτελεσματα.
  Αυτη την φορα ομως που θα ξανα-ῑσωσουν τα πραγματα δεν θα ξαναγινει το ιδιο λαθος.

  ΖΗΤΩ Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἦταν καλός ἄνθρωπος ; Καί τί τοῦ ἔμεινε ; Οἱ βρωμιαραῖοι νά τόν προσδιορίζουν ὡς τήν χειρότερη περίοδο στήν Ἑλληνική Ἱστορία . Καί νά τοῦ ῥίχνουν τό φταίξιμο γιά τήν Κύπρον,ἀσχέτως ἄν ἦταν ἤδη ἐκτός ἐξουσίας πάνω ἀπό 8 μῆνες ! Καί βεβαίως μή λαμβάνοντας ὑπ᾿ὅψιν, οἱ σύγχρονοι ἀπατεῶνες πολιτικάντηδες πώς ἡ Κύπρος χάθηκε ἐπί ἀποκαταστάσεως τῆς δημοκρατίας τους.

   Ἀλλά αὐτά δέν συμφέρουν νά τά λένε. Ἄλλως τε γνωρίζουν ποῦ ἀπευθύνονται. Σέ ἀνιστόρητους, στήν συντριπτικότατη πλειοψηφία τους καί ἀπόλυτα χειραγωγούμενα ὄντα.

   Ἔτσι ἐκεῖνος ὁ καλός ἄνθρωπος ἔμεινε στήν Ἱστορία,ὡς κακός δικτάτορας πού :

   « Διέκοψε βίαια τη δημοκρατική πορεία της χώρας, καταλύοντας βάναυσα ελευθερίες και δικαιώματα. Αστυνόμευσε τα φρονήματα, προβαίνοντας σε απαγορεύσεις και διώξεις...»

   Εἶπε,ἀνάμεσα σ᾿ἄλλες μπαροῦφες ἡ Σακελλαροπούλου. Ἡ κνίτισσα καί σημερινή δημοκράτισσα πού ἐδῶ καί μία 5ετία τά κονομάει καλά γιά νά μήν κάνῃ τίποτε...!!!

   Αὐτή τήν φορά ; Καααλά !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
 6. Καλη αρχη.
  Διαβαζω, οτι μια "Νατσιωτεννα" πλακωσε στις ψιλες ΜΕΣΑ στην Εκκλησια μια ΝΔουλα, που ψηφισε υπερ του πουστονομου.
  Ετσι πρεπει να τους κανουμε, να φοβουνται να βγουν στους δρομους ακομα και για τον μπακαλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὁ ἑξάψαλμος στό Ἀδωνάϊ, ἕνα χαστούκι καί μία ΔΙΑΓΡΑΦΗ !
   https://sxolianews.blogspot.com/2024/04/blog-post_38.html

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
 7. Καααλά !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  Παντα να θυμασαι την ιστορια με τον βατραχο στην κατσαρολα.
  Ακου με που σου λεω.
  Ηδη η εβραιουργια εκανε το θανασιμο λαθος να κανει τροκοκρατια ΜΕΣΑ στις ΗΠΑ την 11.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἶδες θράσος μέ τούς Πέρσες ; Τούς χτύπησαν στό Ἰσφαχάν μέ στύλ : Σοῦ την κάνω ὅποτε θέλω !!!

   ...το χτύπημα ήταν μια προειδοποίηση ότι το Ισραήλ μπορούσε να διεισδύσει στον ιρανικό εναέριο χώρο..
   ...είναι σαφές ότι ο Νετανιάχου δεν θα αποθαρρυνθεί από τις εκλογικές ενασχολήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα παραμείνει το χέρι του έτοιμο γιά τη δική του ανταπάντηση.
   https://sxolianews.blogspot.com/2024/04/blog-post_21.html

   Ἄκου πού σοῦ λέω, αὐτοί ἔχουν βάλλει πολύ κακό σκοπό...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
 8. Κλεινεις το αθρο σου με την φραση ''Δεν ξερω πια τι να ευχηθω για αυτη την χωρα''. Πολυ σωστα.
  Παραδειγματα.
  1. Τον ενα Προεδρα τους καναμε πεντε (φωτο στο αρθρο) για να μας σωσουν.
  2. Σε λιγα χρονια ο ουρανος της Ελλαδος θα ειναι αδιαπεραστος με λαικη Ομονια και Ευψυχια. Δενδιας
  3. Λεσβος. Ελατε τουρκοι και μεινετε οσο θελετε. Η βιζα ειναι golden. Πρωθυπουργος.
  4. Ο γιατρος μου λεει να μη σκυβω τοσο γιατι μπορει να πεσω. Γεραπετριτης.
  5. Κοσοβο στο Συμβουλιο της Ευρωπης. Η Ελλαδα λεει ΝΑΙ, η Κυπρος ΟΧΙ. Ντορα η ''Κυπρος κειται μακραν''

  Μονο για τον ευτο σου να παρακαλεις τον Υψιστο για υγεια και δυναμη μαζι με οσους εχουν μεινει με Πατριδα στη καρδια τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί ἐκεῖ πού εἶσαι στήν ἀπογοήτευσιν ἔρχεται ἕνα διαφημηστικό βίντεο μιᾶς ἑλληνικῆς ἑταιρείας πού ἔχει τό θάρρος καί πάει κόντρα στούς "ἀνάποδους" καιρούς, προωθεῖ τήν ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ, καί λές : μήπως καί δέν ἔχουν χαθεῖ ὅλα ;

   https://sxolianews.blogspot.com/2024/04/blog-post_38.html

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ahoy !

   Διαγραφή
 9. https://twitter.com/antivla/status/1782474663349678277

  ΑπάντησηΔιαγραφή