" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Τεχνητή νοημοσύνη ἕως τό 2030.Εἶναι ...κανονισμένο,ὅπως καί τά ὑπόλοιπα...

 

Μπίλ Γκέϊτς γιά Ray Kurzweil « τό καλλίτερο ἄτομο πού γνωρίζω γιά τήν πρόβλεψη τοῦ μέλλοντος τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης». (ἡ φωτό ἀπό τό βίντεο στό τέλος τοῦ θέματος)

Ἀπό τό 2015,ὁ Μπίλ Γκέϊτς καί ὁ ἐκλεκτός του συνεργάτης,Ray Kurzweil,ἐτοιμάζουν τόν δρόμο πρός τόν Μετανθρωπισμό καί μάλιστα τόν ὁριοθετοῦσαν στό 2030 ! Ἐδῶ κι᾿ἕναν χρόνο ἡ ἀπάτη/covid,τά θανατηφόρα πειραματικά ἐμβόλια,ἀλλά κυρίως αὐτό πού ἔρχεται ὡς «νέο κῦμα» τῆς ...πανδημίας,φαίνεται πώς ἀποτελοῦν τά στάδια τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς σατανιστικῆς/καμπαλιστικῆς σιωνιστικῆς κλίκας καί ὁ δρόμος πρός τόν «ὑβριδικό» ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο,γιά ὅσους ἀπομείνουν,βεβαίως... 

 Γιά πᾶμε νά δοῦμε τί ἔλεγε ὁ Ray Kurzweil,πρό 6ετίας.


Μέσα σέ 15 χρόνια θά ἐμφυτευτοῦν στούς ἀνθρωπίνους ἐγκεφάλους νανορομπότς πού θά τούς συνδέουν μέ τό διαδίκτυο ἐπιτρέποντάς τους μία ἐξαιρετικῶς ἐπιταχυνόμενη γνώσιν. Δέκα χρονια ἀργότερα,τό μεγαλύτερο μέρος τῆς διαδικασίας σκέψεων,τοῦ ἀνθρώπου,θά γίνεται διαδικτυακῶς,σύμφωνα μέ ὅσα ἀνακοίνωνε ἀπό τό 2015, ὁ μελλοντολόγος* Ray Kurzweil**. 

« Ἡ σκέψις μας τότε θά εἶναι ἕνα ὑβρίδιο βιολογικῆς καί μή βιολογικῆς σκέψεως.Θά μπορούσαμε νά ἐπεκτείνουμε τούς περιορισμούς μας καί νά σκεφτόμαστε στό ὑπολογιστικό νέφος  (είναι η διάθεση υπολογιστικών πόρων μέσω διαδικτύου (π.χ. servers, apps κλπ), από κεντρικά συστήματα που βρίσκονται απομακρυσμένα από τον τελικό χρήστη, τα οποία τον εξυπηρετούν αυτοματοποιώντας διαδικασίες, παρέχοντας ευκολίες και ευελιξία σύνδεσης-ἐδῶ-).Πρὄκειται νά βάλουμε πῦλες στό μυαλό μας πρός τό  ὑπολογιστικό νέφος »,δήλωσε ὁ Κούρτσβάϊλ,κατά τήν διάρκεια ὀμιλίας του στό συνέδριο τοῦ Exponential Finance στή Νέα Ὑόρκη.

φωτό
« Σταδιακῶς θά συγχωνευθοῦμε μ᾿αὐτό ( τό ὑπολογιστικό νέφος) καί θά βελτιωθοῦμε.Κατά τήν γνώμη μου αὐτή εἶναι ἡ φῦσις τοῦ ἀνθρώπου,νά ὑπερβαίνει τίς ἀτέλειές του»

Ὡς δ/ντής μηχανικῆς τῆς Google,ἀπό τό 2012,προωθεῖ τήν ἔρευνά του ἀκόμη περισσότερο,προσπαθώντας νά βελτιώσῃ τήν ἰκανότητα τῶν ὑπολογιστῶν νά κατανοοῦν τήν φυσική γλῶσσα καί τελικός στόχος του ἡ δημιουργία μίας πραγματικῶς τεχνητῆς νοημοσύνης πού θά ἐπιτρέπῃ στούς ὑπολογιστές ὄντως νά ἀλληλεπιδροῦν μέ τούς ἀνθρώπους.

Τό δημόσιο προφίλ του ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στίς τολμηρές προβλέψεις του γιά τήν τεχνολογική πρόοδο.Εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπικεντρωμένος στήν μοναδικότητα τῆς στιγμῆς πού ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά ὑπερβῇ τήν ἀνθρώπινη ἰκανότητα ( κάτι πού ὑπολογίζει νά πραγματοποιηθῇ τό 2045),δημιουργώντας ἔτσι δυνατότητες προόδου καί ἀλλαγῶν πού δέν μποροῦμε κἄν νά φαντασθοῦμε. Ἕνας «ὑβριδικός ἐγκέφαλος» εἶναι ἕνα βῆμα πρός αὐτή τήν κατεύθυνσιν.

Παρ᾿ὅλα αὐτά,ἀκόμη καί ὁ πάντα αἰσιόδοξος Κούρτσβάϊλ- ὁ ὁποῖος παίρνει πάνω ἀπό 100 συμπληρώματα διατροφῆς καθημερινῶς καί λέει πώς σκοπεύει νά ζήσῃ γιά πάντα μέ τήν βοήθεια τῆς συνεχῶς βελτιούμενης ἱατρικῆς ἐπιστήμης-  φαίνεται νά ἐφιστᾷ τήν προσοχή :

ὁ κύριος πού θέλει νά ζήσῃ γιά πάντα...(φωτό)
« Ὅπως ἔγραφα ἀπό τήν ἀρχή,πρό 20ετίας,ἡ τεχνολογία εἶναι δίκοπο μαχαίρι.Ἡ φωτιά μᾶς κρατᾷ ζεστούς καί βοηθᾷ νά μαγειρέψουμε τό φαγητό μας,ἀλλά μπορεῖ νά κάψῃ τό σπίτι μας. Κάθε τεχνολογία ἔχει τίς ὑποσχέσεις της ἀλλά καί τόν κίνδυνο».

Τό 1999 εἶπε πώς μέχρι τό 2020 θά ὑπάρξῃ μία παγκόσμια κυβέρνησις καί οἱ περισσότερες ἀπό τίς ἐπιχειρηματικές μας συναλλαγές θά γίνονται μέ ἐξατομικευμένους εἰκονικούς καταστηματάρχες,τραπεζίτες. Ὁρισμένες ἀπό τίς πιό βασικές προβλέψεις του,ὅπως τό ὅτι οἱ περισσότεροι ὑπολογιστές θά ἐπικοινωνοῦν ἀσύρματα καί οἱ ἄνθρωποι θά ἔδιναν φωνητικές ἐντολές στόν φορητό τους ὑπολογιστή,ἔχουν ἀποδειχθῇ σωστές.Σ᾿ἐκείνη τήν ὀμιλία του,στήν Νέα Ὑὀρκη,ὁ Kurzweil εἶπε πως εἶχε ῥεκόρ προβλέψεων,ἀπό τό 1999,ἀφοῦ τό 94% ὅσων πρόβλεψε πραγματοποιήθηκαν.

Πάντως σ᾿αὐτή τήν τελευταία του ὀμιλία,δέν περιέγραψε ἀκριβῶς τί εἴδους νανορομπότς θά εἶναι αὐτά πού θά πρέπῃ νά ἐμφυτευθοῦν στόν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο ἤ πῶς ἀκριβῶς θά ἀλληλεπιδροῦν μέ τό ὑπολογιστικό σύννεφο.Μέ ἄλλα λόγια,δέν μπῆκε σέ λεπτομέρειες γιά τό πῶς ἡ πρόβλεψίς του γιά ὑβριδικούς ἐγκεφάλους θά πραγματοποιηθῇ ἕως τό 2030. (ἀπό ἐδῶ)

* Μελλοντολογία : 

Η μελλοντολογία έχει σκοπό να καταλάβει πώς είναι δυνατό να εξελιχθεί το παρελθόν στο μέλλον, τι δηλαδή από το παρόν έχει πιθανότητες να συνεχιστεί, τι να αλλάξει και τι από αυτά που θα επιθυμούσαμε να γίνουν θεωρείται μύθος και δε θα συμβεί. ...Προσπαθώντας να περιορίσει την ασάφεια των συμπερασμάτων της και να αποκλείσει τους μύθους, η μελλοντολογία επιχειρεί να τεκμηριώνει τις προβλέψεις της υποβοηθούμενη από την επιστήμη και τις τάσεις που προβλέπονται από τομείς της όπως η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ όπως η αύξηση του προσδόκιμου της ανθρώπινης ζωής και οι κβαντικοί υπολογιστές καθώς και με τη βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών της φύσης, όπως η Φυσική των πολύπλοκων συστημάτων, με σκοπό τη χειραγώγησή τους (π.χ. έλεγχος του "καιρού της ιονόσφαιρας" με το Haarp). (ἐδῶ)

φωτό

** Ray Kurzweil :

Αμερικανός συγγραφέας, επιστήμονας υπολογιστών, εφευρέτης, και μελλοντολόγος, ο οποίος εργάζεται στην Google στον τομέα της μηχανικής εκμάθησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Εκτός από την μελλοντολογία, ασχολείται επίσης με τις τεχνολογίες της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), μετατροπή κειμένου σε ομιλία, αναγνώριση ομιλίας, και ηλεκτρονικά μουσικά πλήκτρα. Έχει γράψει αρκετά βιβλία στα οποία ασχολείται με την τεχνολογία και πως επιδρά σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής, όπως στην υγεία, επιπτώσεις και ωφέλειες από την τεχνητή νοημοσύνη, μετανθρωπισμό, και τεχνολογική μοναδικότητα. Είναι προβεβλημένος υποστηρικτής για τα κινήματα της μελλοντολογίας και του μετανθρωπισμού, και συχνά δίνει δημόσιες ομιλίες στις οποίες μοιράζεται την αισιόδοξη οπτική του σχετικά με τις τεχνολογίες επέκτασης ζωής και το μέλλον της νανοτεχνολογίας, ρομποτικής, και βιοτεχνολογίας.Υπήρξε ο κύριος εφευρέτης για: τον πρώτο ψηφιακό επίπεδο σαρωτή,της πρώτης εφαρμογής οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων όλων των χαρακτήρων,της πρώτης μηχανής μετατροπής κειμένου σε λόγο για τους τυφλούς,του πρώτου εμπορικού μετατροπέα για μετατροπή κειμένου σε λόγο,ο δημιουργός του διαδεδομένου μοντέλου πλήκτρων Kurzweil K250.

Το 1999 του απονεμήθηκε το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας από τις ΗΠΑ από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στον Λευκό Οίκο. Κέρδισε επίσης το βραβείο τεχνολογικής καινοτομίας Lemelson-MIT το 2001 και το 2002 έγινε μέλος στο National Inventors Hall of Fame (διάκριση για τους κορυφαίους αμερικανούς εφευρέτες).Διαθέτει 20 τιμητικά διδακτορικά, και τιμητικές διακρίσεις από 3 Αμερικανούς προέδρους.Έχει περιγραφεί ως ιδιαίτερα ευφυής επιστήμονας με τα αποτελέσματα της εργασίας του να έχουν τεράστια επιρροή. Από το 2012 εργάζεται στην Google ως υπεύθυνος διαφόρων τεχνολογικών προγραμμάτων, ιδίως σε ότι σε σχετίζεται με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση. (ἐδῶ)

φωτό
Αὐτά γράφει τό ἑλληνικό βικιπαίδεια,θεωρώντας προφανῶς,ἐντελῶς περιττό,νά μᾶς πληροφορήσῃ πώς εἶναι γεννημένος ἀπό ἑβραίους γονεῖς,ἐξ Αὐστρίας ( βλέπε Ἀσκεναζίμ) πού μετανάστευσαν στίς ΗΠΑ πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Β΄Π.Π.Ἐπίσης περιττό γιά τό ἐλληνικό κοινό τῆς βικιπαίδεια,ἡ πληροφορία πώς ὁ μικρός Ρέϊμοντ ἀνετράφη μέ τίς ἀρχές τοῦ Οὐνιταριανισμοῦ καί Οὐνιβερσαλισμοῦ πού ἔχει προέλθη ἀπό τόν Προτεσταντισμό καί πρεσβεύει τήν χρησιν τῆς λογικῆς πρός ἀναζήτησιν τῆς ἀλήθειας καί τοῦ Θεοῦ.Ἤ μέ ἄλλα λόγια ἕνας σύγχρονος Γνωστικισμός.

Ὁ Κουρτσβάϊλ μέσῳ τῆς ἀναλόγου ἀνατροφῆς του,κατέληξεν πώς τό καλλίτερον ἦταν νά εἶναι ἀθεϊστής. Καί ἐπίσης κάτι ἀκόμη σημαντικόν :ὁ ἐν λόγῳ ἀποφάσισε ( νάι,ἀποφάσισε) νά γίνῃ ἐφευρέτης,σέ ἡλικία 5 ( πέντε) χρονῶν ! Διότι μιλᾶμε γιά μία διάνοια ! (Ἐπίσης καί ἄλλες πληροφορίες,ἐδῶ)


Ἡ Πελασγική

21 σχόλια:

 1. Τί αριστούργημα φωτο-gif είναι αυτή..;;
  Συγχαρητήρια! Και ταιριάζει τέλεια με το άρθρο!

  Καλό Σαββατοκύριακο αγαπητή Πελασγική!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἶδες; Ἐάν ψάχνῃ κανείς,βρίσκει. Γενικῶς καί εἰδικῶς...

   Καλό τριήμερα,μᾶλλον ἀφοῦ τήν Δευτέρα εἶναι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Πεντηκοστή !

   Καλή φώτισιν σ᾿ὅλους μας ! Πόσο ἀνἀγκη τήν ἔχουμε αὐτούς τούς καιρούς,τήν Θεῖα Φώτισιν !

   Διαγραφή
 2. Σε σχέση με τους 12 πιθήκους.
  Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το φώτο φιλμ la jetee.

  Το τελευταίο είναι 1.000.000 χρόνια μπροστά ...

  Δες το

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εκστρατεία υπέρ των εμβολίων στα σχολεία: Τρομοκρατούν παιδιά πως θα πεθάνουν αν δεν εμβολιαστούν! – Δείτε το φυλλάδιο

  https://www.pronews.gr/ygeia/farmaka/995458_ekstrateia-yper-ton-emvolion-sta-sholeia-tromokratoyn-paidia-pos-tha-pethanoyn


  .
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ναί,τοῦ 1962 ἡ ταινία/φωτογραφίες διαρκείας 28 λεπτῶν.

  Λεπτομέρειες,γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται,γιά τήν ταινία La jetée (ἡ ἀποβάθρα ἤ σταθμός ἀποχαιρετισμοῦ ὅπως τήν μεταφράζουν ἐλληνικά), ἐδῶ ( https://en.wikipedia.org/wiki/La_Jet%C3%A9e)

  Πάντως,ἀγαπητέ μου,ἔτσι στά γρήγορα πού τό εἶδα,χμμ... Αὑτά τά ...κουλτουριάρικα καί κυρίως τά γαλλικά μ᾿ὅλο αὐτό τόν ...καλλιτεχνικό προοδευτισμό τους,δέν τά μπορῶ.

  Εὐχαριστῶ πάντως.

  Καλό τριήμερο καί Καλή Φώτισιν νά ἔχουμε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θυμιζει εντονα τον Γουντυ Αλλεν!! Ελπιζω να μη εχει τα κρυφα χαρισματα εκεινου!!! Οσο για την τεχνολογια, ακομα και για την τεχνητη νοημοσυνη και την ρομποτικη δεν πρεπει να ξεχναμε οτι οι δεξιοτητες αυτες θα πρεπει να ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ τον ανθρωπο. Τον ανθρωπο οπως αυτος πλασθηκε απο τον δημιουργο του!!! Οχι το αντιθετο το οποιο ολως περιεργως οι τυποι αυτοι ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΟΤΕ!! Ειναι οφθαλμοφανες οτι ειναι αναπηροι ηθικα οταν ουτε καν για το αλλοθι ψελλιζουν κατι που να εμπνεει σεβασμο και αγαπη για τον ανθρωπο!!! Αντιθετα ειναι επισης ξεκαθαρο οτι η τυφλη ισχυς, η τερατωδης εξουσια και η εμμονικη λατρεια της τυραννιας ειναι αυτο που τους συνεπαιρνει!!!Τα τσιρακια του τυραννου!! ! Πως μπορει ο ανθρωπος ο HOMO SAPIENS να εμπιστευτει τετοιους τυπους???Υπαρχουν σαφεστατα και διαχρονικα ορια παρεμβασης της τεχνολογιας προς τον ανθρωπο!! Και η υπερβαση τους ως υβρις αναδειχτηκε στην Ελληνικη Μυθολογια-Ιστορια με την νεμεση που επεβαλλαν οι Θεοι στον Προμηθεα.Γιατι εκτος της φωτιας αποκαλυψε και αλλα πολυ πρωιμα για τον ανθρωπο μυστικα που δεν θα επρεπε!! Αλλωστε οι τρελλοι η βαλτοι κατ εμε επιστημονες αυτοι σαν τον λεγαμενο μπορουν να αξιολογηθουν και να ζυγιστουν με ακριβεια βασει και αυτου που ειπε ο Πλατων:ΠΑΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό πιό πιθανό εἶναι νά τά ἔχῃ,ὅπως ὅλοι τῆς φάρας τους.Εἶναι θέμα DNA καί τῆς ἀναλόγου γαλουχήσεως,βεβαίως...

   «Ἀνάπηροι ἠθικῶς»,πολύ καλός προσδιορισμός !

   Πως μπορει ο ανθρωπος ο HOMO SAPIENS να εμπιστευτει τετοιους τυπους???

   Χά,χά,χά ! Διότι προφανῶς,ὅταν ἀναφερόμεθα στούς συντριπτικῶς πολλούς,ἔχουμε νά κάνουμε μέ Homo erectus,ἀναμφιβόλως !

   Πολύ σωστή ἡ παρατήρησις περί Νεμέσεως καί Προμηθέως.

   ΠΑΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!!!

   Τελεία καί παύλα.-

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Θαλῆ !

   Διαγραφή
 6. Ειναι εκπληκτικο και εκτεταμενο τρομερα ..πως προοδος ειναι οι τεχνολογιες.(οι τεχνες ηταν στην αρχαια φιλοσοφια κατωτερες απασχολησεις..απ τις πνευματικες και τις εκαναν για βιοπορισμο ατομα κυριως ανεπαρκη για τις πνευματικες...χρησιμα βεβαια για το συνολο εως ενα σημειο.)
  Εμπαινε λογικα τοτε το θεμα ως εξης :" τι ακριβως μπορουν να κανουν οι τεχνολογιες χωρις ανεπτυγμενο νου..ψυχη ..και προγραμμα ..?? Χωρις ελεγχο απο ηθικη ερευνα και σχεδιο νοησης ανωτερης ?
  Ειναι φανερο οτι ειχαν δικιο..διοτι τι μπορει να κανει μια τελεια μηχανη χωρις νου και ψυχη ?? Εεε και ?? Κι αν υπαρχει κι αν λειτουργει..τι μ αυτο ?? Χωρις συνειδηση ..τι ?? Θεοποιοντας την τεχνολογια θα αντιμετωπισουμε ενα τρομακτικο ερωτημα..:" Αντε και κανεις θαυματα..εε και ?? Σε ποια κατευθυνση τα κανεις ? Που αποσκοπουν ?? Στην ...ευδαιμονια ?? Στην ευτυχια ?? Στην μακαριοτητα ?? Ποιου ?? Τι νοημα υπαρχει πισω ?? Δεν πρεπει να προσδιοριστει ενα νοημα ??
  Ενας στοχος ? Αλλιως δεν ειναι ...χασομερι ?? Τι ..θα περνας την ωρα σου μεχρι να πεθανεις παιζοντας ??
  Μα τι λατρεια ειναι αυτη ??Αντε πηγες στα αστρα..αντε κανεις μαγικα..εεε και ?? Περνας την ωρα ...χωρις νοημα..Χωρις πνευμα τι να κανεις αλλο απ το να παιζεις ?? Κατι θυμιζει αυτο...που ...παιζεις...και γιατι δεν το ...παιζεις να ησυχασουμε ολοι ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι,ὅπως τά γράφεις.Καί ὄντως,αὐτό ἴσχυε στήν ἀρχαία Ἑλλάδα.Τούς ὑποτιμοῦσαν,ἐκείνους πού ἀσχολοῦταν μέ τίς ἐφευρέσεις,ὅπως ἔλεγαν τήν τότε τεχνολογία.Κάπου εἶχα διαβάση πώς ὁ Ἀρχιμήδης,ναί ὁ Ἀρχιμήδης μέ τίς τόσο μεγάλες,ἐκπληκτικές γιά τήν ἐποχή του ἐφευρέσεις,ἀπέφευγε νά ἀσχολεῖται μ᾿αὐτές καί μόνον ὑπό ἀπειλή,ὅπως στήν περίπτωσιν τοῦ Ἱέρωνος τοῦ Συρακουσίου τυράννου,ἀναγκαζόταν ν᾿ἀσχοληθῇ.
   Ἄλλο πρᾶγμα οἱ ἀνακαλύψεις θεωριῶν καί ἄλλο οἱ ἐφευρέσεις πού βασίζονταν πάνω στίς θεωρίες,νά τό διευκρινίσουμε.

   Καί βεβαίως ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο σχετικῶς μέ τά ὅσα ἀναφέρεις γιά τό θέμα τῆς Συνειδήσεως καί τῆς Ψυχῆς πού ἐκ τῆς φύσεως δέν ὑπάρχουν στίς τεχνολογίες,ὅσο ὑψηλές καί νά εἶναι. Εἶδες τί ἀναφέρεται σχετικῶς μέ τήν «ἀγωνία» τοῦ συγκεκριμένου ἑβραίου;

   «...προσπαθώντας νά βελτιώσῃ τήν ἰκανότητα τῶν ὑπολογιστῶν νά κατανοοῦν τήν φυσική γλῶσσα...»

   Τί κάνει;Προσπαθεῖ νά μᾶς πείσῃ (φαντάζομαι τούς ἀνοήτους ἐννοεῖ...) πώς μέσῳ τῆς ἀπολύτου κατανοήσεως τῆς «φυσικῆς γλώσσης» ( προφανῶς τῆς Ἑλληνικῆς),ἀπό τίς μηχανές,θά μπορέσῃ νά ἐπιτύχῃ τήν μεγαλύτερη προσέγισιν μέ τό ἀνθρώπινο δημιούργημα ! Ἄν εἶναι δυνατόν !!!

   Καί πόσο ἀνόητοι μπορεῖ νά εἶναι αὐτοί πού πιστεύουν κάτι τέτοιο; Πόσο ἀνόητος πρέπει νά εἶναι κάποιος ὥστε νά μήν μπορεῖ νά κατανοήσῃ πώς τό ὅποιο δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου,μέσῳ τεχνολογίας,δέν θά πάψῃ ΠΟΤΕ νά εἶναι κατώτερο αὐτοῦ ( τοῦ ἀνθρώππου) !

   Οἱ σύγχρονοι Νεμρώδ ἁπλῶς ἀποδεικνύουν πώς ἡ ἀνοησία τοῦ ἀνθρώπου ἔμεινε ἀνέγγιχτη χιλιετίες τώρα...!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Η βλακεία τους είναι τόσο μεγάλη που , αυτό το οποίο θεωρώ οτι στοχεύουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν ψυχή. Έτσι ώστε να τροφοδοτούν την μαυρίλα τους αιωνίως απο την ενέργεια των ψυχών. Για τόσο γκασμαδες μιλάμε. Όντως οι τέχνες είναι πολύ κατώτερες από την ανέλιξη της συνείδησης. Αν και έχουν τόσα πτυχία και ο εγκέφαλος τους στροφαρει όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής , εντούτοις είναι σε πολύ χαμηλά πνευματικά επίπεδα .

   Διαγραφή
  3. «Αν και έχουν τόσα πτυχία και ο εγκέφαλος τους στροφαρει όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής , εντούτοις είναι σε πολύ χαμηλά πνευματικά επίπεδα .»

   Καί θά εἶναι ἐς ἀεί,διότι τούς λείπει τό στοιχεῖο ἐκεῖνο πού διαμορφώνει τόν Ἄνθρωπο ὡς τό τέλειο Δημιούργημα.
   Καί ἐπεί δή καί οἱ ἴδιοι ἔχουν προσδιορίση αὐτή τήν ἔλλειψιν,εἶχαν τήν «ἀνάγκη» δημιουργίας αὐτῆς τῆς εἰκονικῆς ξεχωριστότητος. Ἐξ οὖ καί ἡ ψυχοπάθειά τους,μέ ὅ,τι ἐμπεριέχεται ὡς παράμετρος σ᾿αὐτήν.Τό ἔχουμε ἄλλως τε,γράψη οὐκ ὀλίγες φορές,πώς αὐτός ἦταν καί ὁ λόγος πού κατασκεύασαν ( ναί,κατασκεύασαν) τήν ἀνοησία τῆς ψυχαναλύσεως μέ ὅλα καί ὅλους ὡς παρελκόμενα αὐτῆς.Θέλουν νά πείσουν τούς φυσιολογικούς ἀνθρώπους πώς εἶναι ἀρρωστημένοι,ὅπως αὐτοί.Ἤ θέλουν νά πείσουν τόν ἑαυτό τους πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο.Πού,βεβαίως,δέν συμβαίνει...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γιάννη !

   Διαγραφή
  4. Εχετε καταλαβει αριστα τι λεω..
   Ακουστε ..κατι..το μεγαλυτερο θαυμα των θαυματων στην φυση..το υψιστο δημιουργημσ ειναι ενα .:《 Η συνειδηση 》 !!!
   Ποιες τεχνολογιες και τριχες κατσαρες ??
   Οτι και να κανουν αυτες θαναι στην ταχυτητα ...στην γνωση των νομων..στα θαυμστα χωρις συνειδηση..στην ουσια ..στα εργαλεια πουχουμε. Ποσοτικα ολα..πληθη αριθμων χωρις τελος..και νοημσ ουσιας.
   Εεε και ...?? Αντε κσι βγαζεις λαγους απο καπελα.. Εεε και ??
   Αντε η καθε ...κυρα Κατινα..παταει κουμπια για οτι θελει .. εεε και ?? Ποσο θα ..παιζει ?? Ποσο θα σκοτωνει την ωρα ?? Θαρθει στιγμη που θα σκασει να ..αισθανθει κατι !! Και τι θα κανει χωρις ..συνειδηση ??
   Η συνειδηση ειναι το θαυμα την θαυματων..
   Οχι οι τεχνες..
   Πρεπει να νοιωθεις...να ξερεις ποιος και τι εισαι στο συνολο της συνειδησης του κοσμου..
   Και τα αληθινα θαυματα τοτε αρχιζουν...
   Πολυ παραμυθι οι τεχνολογιες ...
   Χωρις νου ..ενσυνειδητο..εισαι μηδεν..και πιο κατω..
   Και δεν θα παει μακρυα η βαλιτσα..γιατι απεχεις κλασμα απ την αυτοκαταστροφη σου..

   Διαγραφή
  5. Η ψυχαναλυση ειναι μπουρδα..
   Το κσλο και το κακο ειναι θεμα συνειδησης του οντος..
   Ασυνειδητα οντα..πληθος βλακειων χωρις ερμηνεια..

   Διαγραφή
  6. «Η συνειδηση ειναι το θαυμα την θαυματων..»

   Ἔτσι άκριβῶς !

   Γιά τήν ὅπως γράφεις καί συμφωνῶ,μποῦρδα τῆς ψυχαναλύσεως,εἴχαμε γράψη κάτι σχετικό ἐδῶ :https://sxolianews.blogspot.com/2018/07/blog-post_86.html
   Ῥῖξε μία ματιά.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Δημήτριε !

   Διαγραφή
 7. Αυτοι οι τυποι ολοι εχουν κατοικια στην Αμερικη..προερχονται απο καπου κυριος οιδε,απ την Ευρωπη..και ειναι ολοι απο μια φυλη..κυριος οιδε..απο ποια ερημα μερη και με ποση πνευματικη ερημοποιηση γενετικη..κι ολοι με περιεργα ονοματα και τασεις. Δεν κατανοουν οτι μας ταχουν πρηξει καν..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δλδ το καθε 2ποδο ον θα ειναι τυποις Θεος μεσα σε ενα δικο του ματριξ...
  Ευχαριστω δεν θα παρω.

  Αντιφασιστας Εθνικιστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,ἔτσι ἀκριβῶς «τυποις Θεος μεσα σε ενα δικο του ματριξ...»

   Καί ποιός θέλει νά μπῆ σέ μία τέτοια ΑΠΑΤΗ/ΕΞΑΛΕΙΨΙΝ τοῦ Ἀνθρώπου;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 9. Πελασγική μας χαίρε!
  Ενημερώνουμε:
  Μόλις ανεβάσαμε νέα εκπομπή μέ πολύ ΚΑΥΤΟ & ουσιαστικό θέμα, αλλά ΗΔΗ τήν ...πάγωσαν μόλις τελείωσε η απ' ευθείας μετάδοση καί δέν "αυξάνει" επισκεψιμότητα, οπότε όποιος προλάβει!
  Τίτλος:«Ἀνθρώπινα δικαιώματα μὲ ἀρχὲς Δημοκρατίας – Κανόνες Βιοηθικῆς».
  https://www.youtube.com/watch?v=ZWmjq8WpW-Y&t=3s&ab_channel=ODYSSEYTV
  Ενόχλησε απέραντα φαίνεται!
  Ευχαριστούμε πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βεβαίως θά τήν παρακολουθήσω.

   Εύχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ μου Ἰωάννη καποδίστρια !

   Διαγραφή
 10. Καλησπέρα,ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιοι "άνθρωποι"που η μοναδική τους έγνοια είναι πως θα σώσουν την ανθρωπότητα!Να βρουν την θεραπεία για τις αρρώστιες που σκοτώνουν εκατομμύρια,ούτε κουβέντα..Βάζω στοίχημα πως αυτός τύπος δεν κάνει ούτε για να φυλάει πρόβατα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄ ὄχι,θά διαφωνήσω.Ἡ φύλαξις τῶν προβάτων εἶναι είδικότης τους,παλαιόθεν...

   Ποιές θεραπεῖες πού νά βοηθήσουν τόν ανθρωπο; Μά αὐτοί μαθαίνουν νά τόν ΜΙΣΟΥΝ ἀπό τά γεννοφάσκια τους !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Bill- Kill !

   Διαγραφή