" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Πᾶνε γιά τόν ἑπόμενο στόχον : «Ἐπιχείρησις Κυβερνο-Ἐπίθεσις»

Ἡ ἀπάτη/covid-19 δέν ἀφοροῦσε ποτέ τόν «ἰό»,πού ποτέ δέν ὑπῆρχε,ἦταν πάντα ἕνας σχεδιασμός γιά ντήν πρόκλησιν τρόμου-πανικοῦ γιά τούς goyim-gentiles
( gentiles, ὅλοι ὅσοι δέν πιστεύουν στόν ἰουδαϊσμό,σχεδόν τό ἴδιο μέ τήν λέξιν goyim που αὐτή ἔχει τήν σημασία τοῦ ζώου γι᾿αὐτό έπισήμως χρησιμοποιοῦν τό gentiles),ὥστε νά ἐμβολιαστοῦν μέ τό σιωνιστικό θανατηφόρο ἐμβόλιο covid ( Zionist COVID-Lethal-Injection (ZCLI).  

(Ἀποποίησις εὐθυνῶν -Αὐτό τό σχέδιο μπορεῖ νά χαρακτηριστῇ Κομμουνιστικό,Σατανιστικό,Καμπαλιστικό,Μασσωνικό καθώς καί Σιωνιστικό)

Τό 2020,ὁ Karl Schwab ἀνέφερε ὅτι μία «κυβερνο-ἐπίθεσις» μπορεῖ νά συμβῇ συντόμως καί πώς θά προκαλέσῃ τήν πτώσιν ὁλοκλήρου τοῦ συστήματος τοῦ διαδικτύου,παγκοσμίως. Ἐπίσης θά διακόψῃ τήν ἐφοδιαστική τροφική ἀλυσίδα,τό ἡλεκτρικό ῥεῦμα μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθῇ τό «ἀπόλυτο χάος» σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,εἰδικῶς στίς «προηγμένες» χῶρες καί πόλεις τῆς Δύσεως. Ὁ Max Igan,προβλέπει νά συμβῇ αὐτό τόν Ἰούλιο του 2021.

ἀπό τόν Patrick O'Carroll
(henrymakow.com)

Μερικά στοιχειώδη βήματα στήν σιωνιστική ἀτζέντα2030 τοῦ ΟΗΕ,γιά ταχεία ἐξάλειψιν τῶν «ἀχρήστων καταναλωτῶν» ( θά μπορούσαμε νά τούς ποῦμε «τό ἄχθος ἀρούρης» τοῦ πλανήτη,κατά τά ναζιστικά πρότυπα).

Τὀ 2011-19,ὁ «Μεγάλος Προφήτης τοῦ Σιωνισμοῦ» Klaus Schwab,τοῦ Σιωνιστικοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ,ἔκανε ἀρκετές δημόσιες δηλώσεις γιά μία «πανδημία» πού σύντομα θ᾿ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀνθρωπότης. Σωστά,«πανδημία» εἶναι ὅταν τό 5% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ πεθαίνει,ὅπως ὁ Μαῦρος θάνατος ἤ ἡ Ἰσπανική Γρίππη τοῦ 1918-1921,μέ τήν τελευταία πιθανῶς νά προκλήθηκε ἀπό ἕνα σιωνιστικό βιολογικό ὄπλο σέ στρατιωτικές δυνάμεις στό Fort Riley Kansas.
.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019,  ὁ σιωνιστής ἐμβόλιο-γενοκτονία,Bill "McKill" Gates καί ἡ «σύζυγός του»  Μέλ,συνεργάστηκαν μέ τό Πανεπιστήμιο Johns-Hopkins καί τό Σιωνιστικό  Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ,γιά τήν πραγματοποίησιν τοῦ Event 201 στήν Νέα Ὑόρκη,μιᾶς προσομοιώσεως πανδημίας ἀπό ἕναν «ἰό»,τήν ὁποία ἐπιχείρησιν ὅλως τυχαίως «προέβλεψαν» νά τήν ὀνόμασουν «Coronavirus».Ἐπί πλέον ἡ «τυχαία πρόβλεψις» εἶναι προφανής ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ διαδικτυακές διευθύνσεις  VACCINEPASSPORTINFO ,  VACCINEPASSPORT.NET ,  VACCINEPASSPORT.ORG  και  VACCINEPASSPORT.COM  ὅλες καταχωρήθηκαν στίς 17 Ἰουλίου τοῦ 2016.  Ἡ «ἄσκησις προετοιμασίας» τοῦ Ὀκτωβρίου 2019 ἦταν ἕνα σινιάλο τοῦ «βγαίνουμε ζωντανά» («Go Live») στήν σκηνή,ἦταν τώρα κοντά γιά τήν «ἐπιχείρησιν ἀπάτη/covid-19». 

Οἱ σιωνιστές ξεκίνησαν τήν «ἐπιχείρησιν ἀπάτη/covid-19»,στίς 11 Μαρτίου 2020,ἀλλά αὐτή ἡ ἐπιχείρησις βασίστηκε ἀρχικῶς στό ἔγγραφο Rockefeller Lock Step,ἀπό τό 2010. Αὐτό τό ἔγγραφο ὑποτιμήθηκε τόσο πολύ διότι ἡ Σιωνιστική στοά B'NAI B'RITH (ἡ ὁποία δίνει καθημερινῶς τίς ἐντολές της σ᾿ὅλον τόν μασσωνικό κόσμο τοῦ πλανήτη) ἤθελε ὅλοι οἱ σιωνιστές ἐλευθεροτέκτονες τοῦ κόσμου ( οἱ μαριονέτες καί οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι/φίδια τῆς χώρας σας) νά βάλλουν σέ λειτουργία τά συγχρονισμένα κλειδώματα,ἕνα βῆμα πρός τόν στόχο τους,τήν γενοκτονία πολλῶν goyim-gentiles.

Ἡ ἀπάτη/covid-19 δέν ἀφοροῦσε ποτέ τόν «ἰό»,πού ποτέ δέν ὑπῆρχε,ἦταν πάντα ἕνας σχεδιασμός γιά τήν πρόκλησιν τρόμου-πανικοῦ γιά τούς goyim-gentiles,ὥστε νά ἐμβολιαστοῦν μέ τό σιωνιστικό θανατηφόρο ἐμβόλιο covid ( Zionist COVID-Lethal-Injection (ZCLI).  Τό Modus Operandi ( ὁ τρόπος τοῦ λειτουργεῖν) ἤ πῶς τό σιωνιστικό COVID-Lethal-Injection (ZCLI) στειρώνει καί σκοτώνει τά θύματά του,εἶναι ὅτι εἰσέρχεται στήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος ἐν συνεχείᾳ οἱ ἀκῖδες/πρωτεΐνες κυκλοφοροῦν σ᾿ὁλοκληρο τό σῶμα προσβάλλοντας τίς ὠοθῆκες,τό ἤπαρ,τούς νευρολογικούς ἱστούς καί τά κύρια ὄργανα τοῦ σώματος.

Οἱ ἐμβολιασμένοι δέν ἔχουν κανένα δικαίωμα προσφυγῆς σέ ἔνδικο μέσο καθώς οἱ σιωνιστές μαριονετίστες ἔχουν ἀσφαλίση τούς κατασκευαστές γιά στείρωσιν ἤ καί θάνατο,ἐπισημαίνοντας πώς οἱ ἐμβολιασμένοι  μέ τό ἐμβόλιο «COVID» ἀπό τήν στιγμή πού ἐμβολιάζονται σημαίνει πώς «εἶναι πρόθυμοι νά συμμετάσχουν σ᾿ἕνα ἱατρικό πείραμα» ( κάτι τό ὁποῖο μπορεῖ ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή καί στό ἐξῆς ν᾿ἀκυρώσῃ τήν ἀσφάλεια ὑγείας τοῦ θύματος,γιά ἀναπηρία ἤ θάνατο). Οἱ σιωνιστές πάντα διασφαλίζουν καί τήν ἐλάχιστη οἰκονομική ἀπώλεια γι᾿αὐτούς,κάθε φορά πού σφαγιάζουν τούς goyim-gentiles.Κατά τό παρελθόν οἱ Σιωνιστές βγῆκαν πραγματικά κερδισμένοι στίς περισσότερες ἐκ τῶν γενοκτονιῶν πού διέπραξαν.

Ὑποσχόμενη κυβερνο-ἐπίθεσις

Στήν συνέχεια,τό 2020, ὁ Schwab ἀνέφερε ὅτι μία «κυβερνο-ἐπίθεσις» μπορεῖ νά συμβῇ συντόμως καί πώς θά προκαλέσῃ τήν πτώσιν ὁλοκλήρου τοῦ συστήματος τοῦ διαδικτύου,παγκοσμίως. Ἐπίσης θά διακόψῃ τήν τροφική ἀλυσίδα ἐφοδιασμοῦ,τό ἡλεκτρικό ῥεῦμα μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθῇ τό «ἀπόλυτο χάος» σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,εἰδικῶς στίς «προηγμένες» χῶρες καί πόλεις τῆς Δύσεως. 

Πῶς μπορεῖ νά ἐπιβιώσῃ κανείς,στόν 25ο ὄροφο ἑνός οὐρανοξύστη τῆς Νέας Ὑόρκης,ἄν μία ἐκτεταμένη διακοπή ῥεύματος καταστρέψει τά ὑδραυλικά,τόν ἀνελκυστῆρα,τήν θέρμανσιν,τόν φωτισμό ; Μιλώντας μέ τήν συνηθισμένη φωνή τοῦ Bond Villain (μία φωτό/ἐκδοχή ταυτίσεως,ἐδῶ), ὁ Γαλαξιακός Αὐτοκράτορας Klaus Schwab,ἀπεφάνθη διά διατάγματος:  «Ἡ κρίσις COVID,θά θεωρηθῇ,ἀπό αὐτή τήν ἄποψιν ὡς μία μικρή ἀναστάτωσις σέ σύγκρισιν μέ μία κυβερνο-ἐπίθεσιν». 

Τόν Ἰούλιο τοῦ 2021,θά πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπιχείρησις  Cyber ​​Polygon,πού θά προσομοιώσῃ τήν πτώσιν τοῦ παγκοσμίου Διαδικτύου μετά ἀπό μία «τρομοκρατική ἐπίθεσιν» ἀπό τρομοκράτες πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό τούς Σιωνιστές ( π.χ. ἀπό τό σιωνιστικό ISIS ἤ τήν Σιωνιστική Ἀλ-Κάϊντα),προκαλῶντας ἐπίσης διακοπή στήν ἐφοδιαστική τροφική ἁλυσίδα,τό ἡλεκτρικό ῥεῦμα,τό νερό (στήν προσομοίωσιν). Λόγῳ τοῦ ἐκπληκτικοῦ ἱστορικοῦ,τοῦ «Σιωνιστή Μεγάλου Προφήτη» Klaus Schwab,αὐτή ἡ «ἄσκησις προετοιμασίας» τοῦ Ἰουλίου 2021,φαίνεται πώς εἶναι τό στάδιο «βγαίνουμε ζωντανά» στήν σκηνή («Go Live») γιά τήν Ἐπιχείρησιν «Κυβερνο-Ἐπίθεσις»  πού θά ἔρθῃ πολύ σύντομα.

Ἔτσι ὁ Max Igan καί πολλοί ἄλλοι εἰλικρινεῖς ὑπερασπιστές τῆς Ἀληθείας,πιστεύουν πώς οἱ Σιωνιστές πρὄκειται νά προωθήσουν μία πραγματική διακοπή τοῦ Διαδικτύου τόν χειμῶνα τοῦ 2021-22 ὥστε να προκαλέσουν μαζικό χάος στούς goyim-gentiles,ὡς μέρος τοῦ σφαγιασμοῦ τους, ὅπως προστάζουν τά «ἱερά» βιβλία τῶν σιωνιστῶν ( Ταλμούδ,Καμπάλα,Ζοχάρ,Πρωτόκολλα).

Ὁ  Igan ἀναφέρει πώς ἡ διακοπή τοῦ Διαδικτύου,οἱ ἐλλείψεις σέ παροχές κοινῆς ὠφελείας καί στή ἐφοδιαστική τροφική ἁλυσίδα,μπορεῖ νά διαρκέσουν πολύ περισσότερο ἀπό 6 μῆνες,ἴσως ἕως τό 2023-24. Καί στήν περίοδο αὐτή οἱ Σιωνιστές εἶναι πιθανό νά δολοφονήσουν πολλούς ἀπό τούς ἐχθρούς τους,ὅπως ἔκαναν στήν Μπολσεβικο-Σιωνιστική Ῥωσσία πρίν ἀπό 100 χρόνια. Σ᾿αὐτή τήν περίοδο ἐπίσης,οἱ Σιωνιστές θά εἶναι σέ θέσιν νά διαπράξουν τεράστιες γενοκτονίες πού θά μποροῦν εὔκολα νά τίς «ἀποσιωπήσουν» καθώς τά ἐναλλακτικά μέσα ἐνημερώσεως,δέν θά εἶναι διαθέσιμα κατά τήν διάρκεια τοῦ στημένου μπλάκαουτ.

Στό ἐπίσημο διαφημιστικό βίντεο πού ξεκίνησε τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ,γιά νά συνοδεύσῃ τήν Ἐπιχείρησιν Cyber ​​Polygon,ὁ μαφιόζος-τρομοκράτης Τόνι Μπλέρ,ὁ ὁποῖος εἶναι κορυφαῖος Σιωνιστής μασσῶνος,δήλωσε : «Εἶναι ἁπλῶς μία κατάστασις τοῦ προφανοῦς,ὅτι πρέπει νά «προστατευτοῦν» οἱ ἄνθρωποι μέ τόν σωστό τρόπο». Ἐδῶ ὁ Μπλέρ ἐννοοῦσε τό ἴδιο ἀκριβῶς εἶδος «προστασίας» πού προσέφερε τό Μπολσεβικο-Σιωνιστικό κράτος στούς Οὐκρανούς τό 1932-33,ὄταν οἱ Σιωνιστές λιμοκτόνησαν 10 ἑκατομμύρια Οὐκρανούς. Ὑπό τόν σιωνιστή ἑβραῖο Λαζάρ Καγκάνοβιτς καί τήν ἀμέριστο βοήθεια τῶν σιωνιστικῶν New York Times πού τό συγκάλυψαν πλήρως.

Ὅλα αὐτἀ σημαίνουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἴσως εἶναι φρόνημο νά σκεφτοῦν νά ἐγκαταλείψουν τίς ἐπικίνδυνες ἀστικές πόλεις,ὅπου ἄλλοι ἐνδέχεται νά μετατραποῦν σέ κλέφτες τῶν ἀποθηκευμένων ἐφοδίων τους. Νά μετακινηθοῦν σέ μία ἀγροτική περιοχή ὅπου πιθανῶς νά προκληθῇ λιγότερη ζημιά ἤ νά ἐφοδιαστοῦν μέ ἐπιπλέον τρόφιμα,καύσιμα,γεννήτριες,σόμπες κ.λπ. γιά παρατεταμένες διακοπές ρεύματος,νεροῦ,ἐνέργειας.

Οἱ Σιωνιστές καί τά τσιράκια-ὑποτακτικοί τοῦ σιωνιστικοῦ μασσωνισμοῦ,ἑτοιμάζουν ἐπί τοῦ παρόντος τόν Γ΄Π.Π. καί στά γραπτά τους ἔχουν ἀνακοινώση ἐδῶ καί πολύ καιρό τήν σφαγή τῶν goyim-gentiles,μετά τήν πρώτη μετάβασίν τους στήν «μετά-βιομηχανική,μετά-καταναλωτική,μετά-ἀνθρώπινη κοινωνία». Ἐπίσης ἡ προγραμματισμένη λιτότης δέν εἶναι πρωτοφανής,καθώς δρομολόγησαν τήν Μεγάλη Οἰκονομική Κρίσιν ἀκριβῶς πρίν τόν Β΄Π.Π. 
Ἐάν πιστεύετε ὅτι Σιωνιστές δέν σημαίνουν ἐπιχειρήσεις,τότε διαβᾶστε μέ προσοχή τά βιβλία ἱστορίας πού ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ σιωνιστές καί οἱ μασσωνικοί λακέδες τους δρομολόγησαν τήν ῥωσσική ἐπανάστασιν,τόν Α΄Π.Π.,τόν Β΄Π.Π.,τόν πόλεμο τῆς Κορέας,τόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ,τούς πολέμους τοῦ Κόλπου καί τούς σιωνιστικούς πολέμους ἀπό τό 2001-21,προκειμένου νά ἐκπληρωθοῦν τά ἴδια ἀκριβῶς γενοκτονικά σχέδια πού προστάζουν τά «ἱερά» τους βιβλία ( Ταλμούδ,Καμπάλα,Ζοχάρ,«Πρωτόκολλα»). Αὐτά τά ὀρθά βιβλία ἱστορίας,διατίθενται εὔκολα ἀπό τό Διαδικτυο,πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ ἄγνοια,αὐτές τίς ἡμέρες,ἐξαρτᾶται ἀπό τήν τεμπελιά ἤ εἶναι συνειδητή ἐπιλογή. Κανείς δέν γνωρίζει τό μέλλον,ἔτσι ἐκεῖνοι πού δέν εἶναι τεμπέληδες θά μποροῦσαν ἀκόμη καί ν᾿ἀποτρέψουν αὐτά τά σχέδια.

Ἀπό : henrymakow.com

10 σχόλια:

 1. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ20 Ιουνίου 2021 - 2:06 π.μ.

  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΤΣΙ. ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΝΣΤΙΚΤΑ.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΦΛΕΡΤΑΡΟΥΜΕ.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΧΕΡΙ.
  ΛΕΞΕΙΣ ΙΣΟΝ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΙΣΟΝ ΛΈΞΕΙΣ.
  ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΆ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΜΊΣΟΣ ΜΑΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
  ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ.
  ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΚΑΙ ΒΙΑΙΑ.
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ.
  ΝΑ ΣΤΙΒΩ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΝΑ ΦΛΕΡΤΑΡΩ ΞΑΝΑ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΟΡΙΤΣΙ, ΝΑ ΠΩ "Σ'ΑΓΑΠΩ" ΞΑΝΑ.
  ΝΑ ΒΡΩ ΤΑ "ΧΝΑΡΙΑ" ΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΑΣΗ.
  ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΤΣΑΙ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟΒΕΛΟΝΕΣ, ΝΑ ΚΟΨΩ ΞΥΛΑ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΛΙΓΟΙ, ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ Google ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ Google.
  ΝΑ ΝΟΙΩΣΩ, ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΩ, ΝΑ ΜΥΡΙΣΩ, ΝΑ ΓΕΥΤΩ.
  ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΙΤ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ, Ή ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΔΙΆΤΑΝΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ, ΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΙ.
  ΤΗΝ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΩΝ "ΛΙΓΩΝ", ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΞΕΡΟΥΝΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ.
  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΡΩΝΑ.
  ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΦΤΑΙΞΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΗΡΎΣΣΕΙ ΔΙΩΓΜΟ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ.
  ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ, ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΤΑΜΠΛΕΤ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ), ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗ.
  ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ.......
  ...ΕΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ, ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ.
  ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
  ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΙΣΩΣ.
  ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΡΟΜΠΟΤ.
  ΡΟΜΠΟΤΑΝΘΡΩΠΟΙ.
  ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ.
  ΖΟΜΠΙ.
  ΑΝΘΡΩΠΟΔΑΙΜΟΝΕΣ.
  ΔΑΙΜΟΝΕΣ.
  ΔΙΑΒΟΛΑΝΘΡΩΠΟΙ.
  ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΖΩΗ", ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ, ΜΗΝ ΣΟΥ "ΠΕΣΕΙ" Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
  ΤΟ ΣΑΡΚΙΟΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

  ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ, ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ.
  ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ, ΑΔΕΡΦΕ ΔΙΗΝΕΚΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μά ὅλο αὐτό θά εἶναι σκόπιμον γιά νά ἐπιφέρουν τόν ἀφανισμό μας.Δέν θά ὑπάρχῃ κανένα περιθώριο νά γυρίσῃ,κανείς μας,στόν παλαιό,καλό καιρό...Στά θυμαράκια θέλουν νά μᾶς στείλουν καί μετά θά ἔχουν ὁλότεα δικό τους,τόν κόσμο πού ὀνειρεύονται :

   στήν «μετά-βιομηχανική,μετά-καταναλωτική,μετά-ἀνθρώπινη κοινωνία».

   Καλό ξημέρωμα Κυριακῆς,ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα καί μιά καί ἀνήκεις στά ἀνήσυχα ἄτομα πού δέν τεμπελιάζουν καί διαβάζουν αὐτά πού πρέπει :

   «Κανείς δέν γνωρίζει τό μέλλον,ἔτσι ἐκεῖνοι πού δέν εἶναι τεμπέληδες θά μποροῦσαν ἀκόμη καί ν᾿ἀποτρέψουν αὐτά τά σχέδια.»

   Ποῦ ξέρεις,ὅλα μπορεῖ νά γίνουν...

   Διαγραφή
  2. http://esxatianasxesi.blogspot.com/2021/06/blog-post_589.html

   Διαγραφή
  3. Εἶναι τυχαῖον πού στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ( κράτη πρώην ἀνατολικοῦ μπλόκ) παλαιόθεν εἶναι γεμάτη μέ περίεργους θρύλους ; Μέχρι καί τά βαμπίρ ἀπό ἐκεῖ δημιουργήθηκαν ὡς μῦθος.

   Βεβαίως διόλου τυχαῖον δέν εἶναι...

   Ἡ μεταφορά τοῦ Γκόλεμ τῆς Πράγας στήν ὀθόνη,ἀπό τούς Βέγκενερ καί Μπέζε,εἰδικῶς τήν συγκεκριμένη περίοδο τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 1900,λειτούργησε ἀναλόγως στίς συνειδήσεις τῶν Γερμανῶν κι᾿ἐτοίμασε τόν δρόμο ΚΑΙ αὐτό,πρός τήν ἄνοδο τοῦ ναζισμοῦ.

   Πολύ καλά στημένο τό σχέδιο τῶν σιώνων καί ἔφερε τ᾿ἀποτελέσματά του.

   Νά ὑποθέσουμε πώς τό Γκόλεμ δέν εἶχε,τελικῶς,χαθῆ ποτέ ; ...

   Διηνέκη,πολύ καλός ὁ συσχετισμός ! Μπράβο !

   Διαγραφή
  4. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ20 Ιουνίου 2021 - 3:19 μ.μ.

   Ή, ίσως να ειναι ό μύθος του πλάσματος Σογκώθ, απο την ταινία "The thing", οργανικά ρομπότ που μπορούν να αλλάζουν την φυσιολογία του σώματος κατά βούληση.
   Ή φυγή των ηρώων από την χώρα του Ερέβους.
   Βρυκόλακες, τέρατα, γκόλεμ, ξωτικά και μάγισσες, όλα χάνονται από την δύναμη του Σταυρού.
   Τι λένε οι βρυκόλακες;
   "Χωρίς πίστη, δεν πιάνει".
   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.
   Ό υπαρκτές χρόνος που μύθος και πραγματικότητα ενώνονται.
   Απο τις προφητείες του Αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν σαλού, έως το βιβλίο "Στα βουνά της τρέλλας" του Χ.Φ.Λάβκραφτ και από το μυθιστόρημα, "Beyond the threshold of the unseen", μέχρι τον εφιάλτη των τεχνητών ιών και την δημιουργία ζόμπι (ναρκωτικό flaka, άλατα μπάνιου), λειτουργεί το ένστικτο επιβίωσης, με πρωταρχικό κανόνα, "μόνο με χτύπημα στο κεφάλι πέφτουν".
   Αποχαύνωση των πρωταρχικών ενστίκτων.
   "Είναι με τους απέναντι, άρα δικαιολογούμαι να σκοτώσω".
   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ!!!
   "Κακό εναντίον κακού", πάτερ Μέριν στον "Εξορκιστή".

   Είναι οι μέρες που διανύουμε, που πρέπει να καταλάβουμε, αν "ΑΥΤΟ" που μας κατευθύνει, είναι ΦΩΣ, ή "λεγεών".

   ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ.

   ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΔΙΗΝΕΚΗ.

   Υ.Γ.
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΜΟΝΑΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ, ΑΔΕΡΦΕ ΔΙΗΝΕΚΗ......

   https://youtu.be/1ta_OZv2NhU

   ΠΑΛΙΟ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ "ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙ", ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΔΙΗΝΕΚΗ, use your illusion, ΓΙΆΝΝΗ25.

   ΣΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ Ahoy ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ, ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ.....

   https://youtu.be/ujrwvuVyA9k

   Διαγραφή
  5. Καλή Πεντηκοστή ἀγαπητέ Εὖ-Στρατιῶτα καί Καλή Φώτισιν !

   Υ.Γ. Γιά τήν ἀφιέρωσιν εὐχαριστῶ,ἁπλῶς νά σοῦ πῶ ὅτι δέν εἶμαι λάτρης αὐτοῦ τοῦ εἴδους.Τά ...κουλτουριάρικα γενικῶς καί ἡ ποίησις τοῦ Ρίτσου,πιό εἰδικῶς,μᾶλλον,θά ἔλεγα,πολύυυ μακριά ἀπό ἐμένα...

   Ἀφιερωμένο : https://www.youtube.com/watch?v=cgptvsHHYK4

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα !

   Διαγραφή
 2. Πάντα θα υπάρχει μια πόρτα φιλοξενίας


  http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2011/06/jesus-knocking.jpg

  Ο κόσμος μέσα από την αταξία θα επανέλθει στην τάξη …όλοι ξέρουμε τον δρόμο που οδηγεί στην εστία.
  Το παγκόσμιο σύστημα πάντα θα διαχειρίζεται και θα ελέγχει το κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό καθεστώς, ή κατάσταση, ένα status.
  Ο έλεγχος όλης της κοινωνίας γίνετε με το δώρο, της τεχνολογίας όπως λέμε ο Προμηθέας έδωσε την φωτιά !!!!!
  Μέσο της τεχνολογίας εξουσιάζει το παγκόσμιο σύστημα τον ΑΝΘΡΩΠΟ τον οποίο φέρνει σε ΑΤΑΞΙΑ ως ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΟ .
  Τεχνητή νοημοσύνη ἕως τό 2030.Εἶναι ...κανονισμένο,ὅπως καί τά ὑπόλοιπα... δεν είναι υπερβολή ο μετάνθρωπος είναι εδώ

  μετάνθρωπος αρσενικό (μελλοντολογία)
  1. ρομπότ με ελεύθερη βούληση, ενσυναίσθηση και πλήρη πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις
  1. πλήρως ρομποτικός άνθρωπος
  2. άνθρωπος με βιολογικό σώμα μα απόλυτα-πλήρως ψηφιακό εγκέφαλο (συνειδησιακά πλήρως βιονικός-ψηφιακός)
  2. βιολογικός άνθρωπος με μερικώς ψηφιακό εγκέφαλο, άνθρωπος που ζει και σκέφτεται μέσω συνεργαζόμενων βιολογικών και ψηφιακών εγκεφαλικών συστατικών
  3. βιονικός άνθρωπος, βιολογικός άνθρωπος με τεχνολογικά εξαρτήματα ως σωματικά μέλη
  https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
  https://www.huffingtonpost.gr/2016/02/02/epistimi-tech_n_9137034.html

  Ο μετα-άνθρωπος θα είναι δική μας συνέχεια, αλλά θα διαφέρει αρκετά από μας……
  Πάντα όμως θα υπάρχει μια πόρτα φιλοξενίας επιστροφής, ο ένας ο ελάχιστος που θα επαναφέρει την τάξη.
  Δίκαιο και Δικαιοσύνη- Με την Δικηγόρο Χριστίνα Φλώρου
  https://www.youtube.com/watch?v=2emevY4IaJk
  Το παραπάνω βίντεο είναι ένα από τα πολλά του διαδιχτύου ……(ούτε 2000 προβολές το κόστος της αλήθειας ) η διαφορά του είναι ότι ομιλούν κατανοητά σαν μια παρέα, πραγματικά με αλήθειες.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας use your illusion
  Ο κόσμος και ο Άνθρωπος κτίστηκαν εν Πνεύματι του Αγίου Πνεύματος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Ο έλεγχος όλης της κοινωνίας γίνετε με το δώρο, της τεχνολογίας όπως λέμε ο Προμηθέας έδωσε την φωτιά !!!!!»

   Μία πρότασις πού τά λέει ΟΛΑ !

   Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητή/έ μου !

   Διαγραφή
 3. Καλησπέρα σας. Ιδέστε και Φρίξετε!
  Μου γύρισαν τα σ'κώτια με τους βρωμερούς συμβολισμούς και τα λόγια των ταλμουδιαβόλων,
  δεν προλαβαίνω να τα αντιληφθώ και τα βάζω ξανά και ξανά.
  Καθαρή (καθαρά βρωμερή) σατανολειτουργεία, άρα γε (δεν τολμώ να φανταστώ) τί διάλο να κάνουνε στα παρασκήνια και ανάμεσα στα γυρίσματα και στα "πλάνα";
  Αυτοί και όσοι τους υποστηρίζουν, είναι για εμβαπτίσεις σε Ασβεστοκάμινο, κυριολεκτικώς, ώςπου να γίνουν ασβέστης..
  https://www.youtube.com/watch?v=txi1VooGhqg
  https://www.youtube.com/watch?v=1xhdvQfUwlw
  Να και ένας εκ των -φανερών- βασικών συντελεστών-εκτελεστών του Σιχάματος:
  https://garysalomon.com/theatre(είναι και καναδυό, ακόμη, ομόφυλοι με αυτόν)
  Ρε τα διαολοτρίβολα, ξεσαλώνουν μέσα στο Βούρκο και ντοπάρονται,
  μαγαρίζοντας τη Μνήμη και το Όνομα και την υλική κληρονομιά (τα λεφτά) του Ωνάσση.
  το είδα εδώ
  https://twitter.com/Exocet41/status/1406321273261727747
  από εδώ
  https://twitter.com/stavroforos_/status/1406310682409279492
  κι απο εδώ
  https://twitter.com/Stegi_occ/status/1405225913361465345
  Έρχεται ολοταχώς to Πύρ και το Θείον. Το Θείον Πύρ.
  Όσο προφταίνουμε λοιπόν, ας πολεμήσουμε με τα ψευτοόπλα του δια(βολο)δικτύου τους.
  Χαίρετε και υγιένετε και συγχωράτε και Ήμαρτον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή