" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

Ἡ εἰκόνα τοῦ Μέλλοντος ...


Τό ὅτι μᾶς ἐτοιμάζουν γιά μία κομμουνιστική ἐξουσία,ἴσως τό ἔχουμε καταλάβη,ἐλπίζω οἱ περισσότεροι,εἰδικῶς μέ ὅλο αὐτό τό θέμα τοῦ ψευδοϊοῦ,τῆς τελευταίας χρονιάς καί τά,μέ πρόφασιν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας μας,μέτρα πού ἔχουν ἐπιβάλλει. Ἤ ἀκόμη χειρότερα τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμόν. 
Ὅλη αὐτή ἡ ἀπολύτως φασιστική ἐξουσιαστική ἐπιβολή ὑπό τήν ὑποκριτικήν αἰτιολόγησιν «γιά τό καλό μας»,ἀποτελεῖ μέρος τῆς τακτικῆς χειραγωγήσεως τῶν μαζῶν,πρός ἀποδοχή ὅλο καί πιό περιοριστικῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν,συμμόρφωσιν καί τελικῶς προσκύνημα στό καθεστώς τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν.Θυμίζει,τήν τακτική τῶν κομμουνιστῶν καί τῶν μαριονετῶν τους,πού ἐπιβάλλουν στίς μάζες,προλετάριους-ἐργάτες,τήν ἐξουσία τῶν ὀλίγων ἐκλεκτῶν ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν δικαίων τους. 

Τά κτήρια ἀνήκουν στούς στεγαζόμενους,λέει ἕνα πανό.Τό καταλάβατε τό μήνυμα τῶν πρωτοκόλλων; 
Ἐάν θέλετε νά καταλάβετε,ἐπ᾿ἀκριβῶς,τόν ῥόλον τῶν ἐργατοπατέρων,συνδικαλισταραίων καί ἐν τέλει τῆς ὁμπρέλας τους,τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων,διαβᾶστε τό 6ο ἀπό τά «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών»,ὅπου βεβαίως θά δεῖτε καί τό πῶς μεθοδεύεται ἡ κομμουνιστοποίησις :

Μετ’ ου πολύ θα ιδρύσωμεν παμμεγέθη μονοπώλια, δεξαμενάς των κολοσσιαίων πλούτων, εξ ων και αι μεγάλαι ακόμη περιουσίαι των Χριστιανών θα εξαρτώνται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε θα καταβροχθισθώσιν εις αυτά, όπως η πίστις των Κρατών την επαύριον μιας πολιτικής καταστροφής... Κύριοι οικονομολόγοι, οίτινες είσθε εδώ παρόντες,. προσέξατε την σπουδαιότητα αυτού του συνδυασμού!

Μας είναι αναγκαίον ν’ αναπτύξωμεν δι’ όλων των δυνατών μέσων την σημασίαν της υπέρτατης Κυβερνήσεως μας, παριστάνοντες αυτήν ως προστάτιδα και ενισχύτριαν όλων των υποτασσομένων εις αυτήν εκουσίως.

Η αριστοκρατία των Χριστιανών ως πολιτική ισχύς, εξηφανίσθη. ∆εν έχομεν πλέον να λάβωμεν αυτήν υπ’ όψιν. Αλλ’ επειδή είναι ιδιοκτήτρια εδαφικών περιουσιών, και δύναται ως εκ τούτου να μας βλάψη συνεπεία των ανεξαρτήτων πόρων της, είναι απολύτως αναγκαίον να αφαιρέσωμεν την υπ’ αυτής κατοχήν των γαιών της. Το καλλίτερον προς τούτο μέτρον είναι να αυξάνωμεν τους φόρους επί της κτηματικής περιουσίας, δια να επιβαρύνωμεν την ιδιοκτησίαν. Τα μέτρα ταύτα θα συγκρατήσωσι την κτηματικήν ιδιοκτησίαν εις κατάστασιν απολύτου υποταγής.

Οι Χριστιανοί αριστοκράται μη εθισθέντες πατροπαραδότως εις την ολιγάρκειαν, ταχέως θα καταστραφώσιν οικονομικώς. Συγχρόνως δε πρέπει να προστατεύωμεν ισχυρώς την εμπορίαν και την βιομηχανίαν και προ πάντων την κερδοσκοπίαν, ης ο ρόλος χρησιμεύει ως αντιστάθμισμα εις την βιομηχανίαν άνευ της κερδοσκοπίας η βιομηχανία θα επολλαπλασίαζε τα ιδιωτικά κεφάλαια,θα εβελτίωνε την γεωργίαν, απελευθερώνουσα την γην εκ των εκ δανείων των κτηματικών τραπεζών δημιουργηθέντων χρεών

Πρέπει η βιομηχανία ν’ αφαιρή από την γην τον καρπόν της εργασίας, όπως και του κεφαλαίου, δια της κερδοσκοπίας δε να περιέρχεται το χρήμα ολοκλήρου του κόσμου εις χείρας μας. Ριπτόμενοι ούτω εις τας τάξεις των απόρων όλοι οι Χριστιανοί, θα κύψωσιν ενώπιον μας μόνον δια να έχωσι το δικαίωμα της υπάρξεως.

Προς καταστροφήν της βιομηχανίας των Χριστιανών, δέον να αναπιύξωμεν την κερδοσκοπίαν, την ροπήν προς την πολυτέλειαν, ήτις το παν καταβροχθίζει

Θα συντελέσωμεν εις την αύξησιν των ημερομισθίων, ήτις, εν τούτοις, ουδέν όφελος θα αποφέρη εις τους εργάτας, διότι θα έχωμεν προκαλέσει συγχρόνως υπερτίμησιν των ειδών της πρώτης ανάγκης, οφειλομένην, ως θα ισχυριζώμεθα, εις την παρακμήν της γεωργίας και της κτηνοτροφίας· περιπλέον δε θα υποσκάπτωμεν επιτηδείως και βαθέως τας πηγάς της παραγωγής, συνηθίζοντες τους εργάτας εις την αναρχίαν και τα οινοπνευματώδη ποτά, και λαμβάνοντες παν μέτρον όπως απομακρύνωμεν εκ της γης τους διανοουμένους Χριστιανούς.

Ίνα δε κατορθώσωμεν να μη αντιληφθώσι πρωΐμως την κατάστασιν υπό την πραγματικήν αυτής μορφήν, θα καλύπτωμεν τους αληθείς σκοπούς μας, δια της δήθεν επιθυμίας να εξυπηρετώμεν τας εργατικάς τάξεις και να διαδίδωμεν τας μεγάλας οικονομικάς αρχάς, τας οποίας διδάσκομεν σήμερον.

Ἄς πᾶμε τώρα νά δοῦμε τήν ἐφαρμογή ὅλων τῶν παραπάνω,στό παρόν,συμφώνως πρός ὅ,τι ζοῦμε ἐδῶ περισσότερο ἀπό ἕναν χρόνο μέ τήν ἀπάτη τοῦ ψευδοϊοῦ,καί ἄς τά συγκρίνουμε μέ τό πόσο κοντά εὑρισκόμεθα στήν ἐπιβολή μίας Κομμουνιστικῆς ἐξουσίας,σε παγκόσμιο ἐπίπεδον,χωρίς τήν δική μας συναίνεσιν.

Γράφει ὁ Μακόου,στό θέμα ὑπό τόν τῖτλον :

Ποιά εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα στήν ἀπάτη/Covid  καί στό Κομμουνιστικό πραξικόπημα ; ΚΑΜΜΙΑ 

Ο κομμουνισμός είναι το συνολικό μονοπώλιο, κυριολεκτικώς των ΠΑΝΤΩΝ (δύναμη, πλούτος, σκέψη, συμπεριφορά) από τους σατανιστές (μασόνους) εβραίους κεντρικούς τραπεζίτες. Τι είναι ο κομμουνισμός;

Ο μυημένος Illuminati Christian Rakowsky (Chaim Rakover) είπε στον ανακριτή του NKVD: Οι τραπεζίτες δημιούργησαν το κομμουνιστικό κράτος ως μια «μηχανή συνολικής δύναμης» που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία. Στο παρελθόν, λόγω πολλών παραγόντων, «υπήρχε πάντοτε περιθώριο για ατομική ελευθερία. Καταλαβαίνετε ότι όσοι κυβερνούν ήδη, μερικώς τα έθνη και τις κοσμικές κυβερνήσεις έχουν αξιώσεις για απόλυτη κυριαρχία ; Καταλάβετε ότι αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν έχουν ακόμη και επετεύχθη

«Γιά νά ἐπιτύχουμε νά μήν ἀντιληφθοῦν,τά γκόϊμ, ἀπό νωρίς τήν πραγματική μορφή τῶν ἐπιδιώξεών μας,θά συγκαλύπτουμε τούς πραγματικούς μας σκοπούς μέ τήν δῆθεν ἐπιθυμία μας νά ὑπηρετήσουμε τήν ἐργατική τάξιν...»  (Πρωτόκολλα τῆς Σιών,6)

Το Covid και ο κομμουνισμός έχουν αυτό το κοινό: Και τα δύο απαιτούν να προσποιείστε ότι πιστεύετε στην ζωή. π.χ. οι μάσκες παρέχουν προστασία


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η Χάρτα Εξαναγκασμού προέρχεται από την Έκθεση του Bidermen σχετικά με τις κομμουνιστικές τεχνικές πλύσης εγκεφάλου που χρησιμοποιούνταν από τους Κινέζους και τους Βορειοκορεάτες, οι οποίοι αιχμαλώτιζαν Αμερικανούς στρατιώτες, για να τους καταστήσουν δέσμιους, ψυχικώς και σωματικώς. Ο Δρ. Άλφρεντ Ντ. Μπάϊντερμαν M.A. παρουσίασε την έκθεσή του στην Ακαδημία Ιατρικής της Νέας Υόρκης στις 13 Νοεμβρίου 1956

Συγκρίνετε τη δεξιά στήλη ( COVID-19 ) με την εμπειρία σας αυτής της χρονιάς.

Χάρτα εξαναγκασμού

Aπομόνωση

• Στερεί από το άτομο την κοινωνική υποστήριξη από την ικανότητά του να αντιστέκεται
• Καθιστά το άτομο εξαρτημένο από τον εξουσιαστή
• Το άτομο αναπτύσσει έντονο εσωτερικό συναίσθημα 

Μονοπώληση της αντίληψης

• Συγκεντρώνει την προσοχή στην άμεση κατάσταση
• Αποθαρρύνει όλες τις ενέργειες που δεν συνάδουν με τη συμμόρφωση
• Εξαλείφει τα ερεθίσματα που ανταγωνίζονται εκείνα που ελέγχονται από τον εξουσιαστή

Προκαλούμενη αδυναμία και εξάντληση

• Αποδυναμώνει την ψυχική και σωματική ικανότητα αντίστασης
• Οι άνθρωποι ... εξαντλούνται από ένταση και φόβο

Απειλές

• Καλλιεργεί το άγχος και την απόγνωση
• Απαιτεί προϋποθέσεις και συνέπειες για μη συμμόρφωση

Περιστασιακές επιδοτήσεις

• Παρέχει κίνητρο για συμμόρφωση
• Παρεμποδίζει την προσαρμογή στην στέρηση
• Δημιουργεί ελπίδα για αλλαγή, μειώνει την αντίσταση
• Κρατά τους ανθρώπους αβέβαιους για το τι συμβαίνει.

Επιδείξτε την παντοδυναμία

• Δείχνει ματαιότητα αντίστασης
• Δείχνει ποιος είναι υπεύθυνος
• Παρέχει θετικά κίνητρα για συμμόρφωση

Υποβιβασμός

• Κάνει την αντίσταση να φαίνεται χειρότερη από τη συμμόρφωση
• Δημιουργεί αισθήματα αδυναμίας.
• Δημιουργεί φόβο για ελευθερία, εξάρτηση από τους απαγωγείς

Επιβολή ασήμαντων απαιτήσεων

• Αναπτύσσει συνήθεια συμμόρφωσης
• Οι απαιτήσεις που γίνονται είναι παράλογες και αντιφατικές
• Οι κανόνες συμμόρφωσης ενδέχεται να αλλάξουν
• Ενισχύει τον έλεγχο

COVID-19

Απομόνωση

•Κοινωνική αποστασιοποίηση
• Απομόνωση από τους αγαπημένους, μαζική απώλεια θέσεων εργασίας
• Μεμονωμένος περιορισμός ημι- απομόνωσης
• Καραντίνες, στρατόπεδα περιορισμού

Μονοπώλιο της αντίληψης

• Περιορίστε την κίνηση
• Δημιουργήστε μονοτονία, πλήξη
• Αποτροπή συγκέντρωσης, συναντήσεων, συναυλιών, αθλημάτων
• Κυριαρχούν όλα τα μέσα επί 24ωρου εβδομαδιαίως, πληροφορίες λογοκρισίας

Προκαλούμενη αδυναμία

• Αναγκασμένος να μείνει στο σπίτι, όλα τα μέσα είναι αρνητικά
• δεν επιτρέπεται η άσκηση ή η κοινωνικοποίηση

Απειλές και εκφοβισμός

• Απειλή για κλείσιμο επιχειρήσεων, επιβολή προστίμων
• Πρόβλεψη επέκτασης της καραντίνας, υποχρεωτικά εμβόλια
• Δημιουργήστε στρατόπεδα περιορισμού

Περιστασιακές επιδοτήσεις

• Επιτρέψτε το άνοιγμα ορισμένων καταστημάτων, υπηρεσιών
• Αφήστε τα εστιατόρια να ανοίγουν αλλά μόνο με συγκεκριμένη χωρητικότητα
• Αύξηση περισσότερων ατόμων που επιτρέπεται να συγκεντρώνονται
• Ακολουθήστε τις παραχωρήσεις με αυστηρότερους κανόνες

Επιδείξτε την παντοδυναμία

• Τερματισμός ολόκληρων οικονομιών σε όλο τον κόσμο
• Δημιουργήστε χρήματα από το πουθενά, επιβάλλετε εξάρτηση
• Αναπτύξτε συνολική παρακολούθηση με νανοτσίπ και 5G

Τεχνικές ταπείνωσης ή υποβάθμισης

• Ρεζιλέψτε άτομα που αρνούνται τις μάσκες, μην απομακρύνετε
• Κάντε τους ανθρώπους να στέκονται σε κύκλους και μεταξύ γραμμών
• Κάντε τους ανθρώπους να στέκονται έξω και να κλαίνε στις ουρές
• Σταθμοί υγιεινής σε κάθε κατάστημα

Επιβολή ασήμαντων απαιτήσεων

• Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να είναι σε απόσταση
• Μάσκες στο σπίτι ακόμα και όταν κάνετε σεξ
• Τυχαία όρια για άτομα που επιτρέπεται να είναι μαζί
• Απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται πολλές φορές κατά την ημέρα

Ναί,μᾶς ἔχουν δείξη ΗΔΗ,τήν εἰκόνα τοῦ ...μέλλοντος...


Ἡ Πελασγική

6 σχόλια:

 1. Καλημέρα , το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο για 7 ημέρες , Σιωνισμός και εθνικές τραγωδίες - https://www.filemail.com/d/onixmlputbqalpc . Να είσαι καλά για την πληροφόρηση που μας κάνεις και τα εμπεριστατωμένα άρθρα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ.

   Πάντως,ὁ συγκεκριμένος συγγραφεύς εἶναι φανατικός δωδεκαθεϊστής ἤ «ἐλληνοκεντρικός» ὅπω;τούς ἀρέσει νά χαρακτηρίζονται ( λές κι᾿ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι,πού δέν συμφωνοῦμε στό θέμα τῆς ...πίστεώς τους,δέν εἴμεθα Ἕλληνες.Τέλος πάντων).Καί ἐκτός αὐτοῦ,πού ναί μέν εἶναι δικαίωμά του ἀλλά ἔχει τίς ἐπιπτώσεις του,λόγῶ τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου του,γράφει καί ἀνακρίβειες. Καί μάλιστα ἐξόφθαλμες !

   Λέει λ.χ. πώς στήν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου,ἀναφέρεται πώς ἕνα ἀπό τά ὀνόματα,ἐκ τῶν 7 κεφαλῶν τοῦ θηρίου, εἶναι Ἑλλάς !!!

   «...στο έργο «Αποκάλυψις» αναφέρονται επί λέξει τα εξής... φιλελληνικά: «Ένα από τα επτά κεφάλια του θηρίου
   είναι η Ελλάς».

   Γράφει στό κεφάλαιο ὑπό τόν τίτλον καί ὑπότιτλον : Ο ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
   ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ «ΙΕΡΑ» ΤΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΑ...

   Πουθενά δέν ἀναφέρεται τέτοιο πρᾶγμα,στήν Ἀποκάλυψιν.Ἀπεναντίας ὑπάρχει ἀναφορά ἀλλά στό ὄνομα τῆς Ῥώμης.
   Ἐπίσης,ἀπό πότε ἡ Ἀποκάλυψις εἶναι ἱερό κείμενο τῶν ἑβραίων ; !!!

   Σέ κάποιο ἄλλο σημεῖο ὑποστηρίζει πώς ὁ Ἀντίοχος ὁ Ἐπιφανής, μεταφέρω ἐπί λέξει :

   «...κατέστρεψε τον Ναό του Σολομώντα, αναγείροντας στην ίδια ακριβώς θέση μεγαλοπρεπή ναό αφιερωμένο στον Δία...» (σελ.19)

   Ἔ, θά ξεχάσουμε καί αὐτά πού γνωρίζουμε !!! Ἀναρωτιέμαι ὑπάρχουν πολλοί πού δέν γνωρίζουν πώς ὁ ναός τοῦ Σολομώντος κατεστράφη 2 φορές ( περί τό 600 π.Χ. καί τό 70μ.Χ.) ; Συνεπῶς σέ ποιούς ἀπευθύνεται ἕνα τέτοιο βιβλίο.

   Λοιπόν αὐτά,στό ξεφύλλισμα τῶν πρώτων 20 σελίδων.Ἁπλῶς ξεφύλλισμα καί ἔτυχε νά σταθῶ στά 2 αὐτά σημεῖα. Ἀναρωτιέμαι,ἄν καθόμουν καί τό διάβαζα,τί «διαμάντια» ἀκόμη θά ἔβγαζα !!!

   Ἐρώτησις :Ἄν σέ τέτοιες ἱστορικές ἀνακρίβειες θέλει νά στηρίξῃ αὐτό πού πρεσβεύει τό βιβλίο του ( Σιωνισμός καί Ἐθνικές τραγωδίες) ἀλήθεια ποιόν οὐσιαστικῶς ὡφελεῖ ; Μήπως τούς ἴδιους τούς ἑβραίους πού ἀποδεικνύοντας τίς σοβαρά ἀνιστόρητες ἀναφρορές ἀποδομοῦν ὅ,τι πάει νά ὑποστηρίξῃ μέσῳ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου;

   Ἄσε πού καθώς σκέπτομαι ἐκείνους πού πιθανῶς ἀγνοοῦν ἱστορικά γεγονότα,υἱοθετήσουν τίς ἀνακρίβειές του,τί καζοῦρα θά ὑποστοῦν...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου κακέ. Ἴσως λίγο περισσότερη προσοχή σ᾿ὅ,τι διαβάζουμε,χρειάζεται ;

   Διαγραφή
  2. Γράφεις :

   «Να είσαι καλά για την πληροφόρηση που μας κάνεις και τα εμπεριστατωμένα άρθρα »

   Σ᾿εὐχαριστῶ πάρα πολύ καί κράτησε τό : εμπεριστατωμένα.

   Διαγραφή
  3. Ἄ, παρ᾿ὅλα αὐτά τό ἀποθήκευσα καί ὑπόσχομαι νά τό διαβάσω ὁλόκληρο.Τί θά βγῆ; Χμμ...Θά δείξῃ...

   Σ᾿εὐχαριστῶ καί πάλι,ἀγαπητέ μου κακέ !

   Διαγραφή
 2. Η ''προφητική'' απεικόνιση της ζωής του 2022 από ένα ιταλικό περιοδικό του 1962


  https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/05/2022-1962.html#comment-form

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν ξέρω ἄν τελικῶς ὁ Μολίνο παρουσίασε τήν εἰκόνα αὐτή ὡς μία εἰκόνα τοῦ μέλλοντος ( κάποιοι πού βρῆκαν τό θέμα τῆς συγκεκριμένης ἐκδόσεως ἔγραψαν πώς ἡ αναφορά ἦταν γιά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ κυκλοφοριακοῦ ζητήματος.).Σίγουρα ὅμως θά μποροῦσε νά εἶναι μία εἰκόνα τοῦ δυστοπικοῦς μέλλοντος.

   Κάτι ἄλλο πού μοῦ ἔκανε ἐντύπωσιν,ἀπό τό βιογραφικό τοῦ Μολίνο,εἶναι ὁ τ΄τιλος τῆς πρώτης σειρᾶς κόμικ (1938) : Virus, il mago della Foresta Morta,δῆλα δή Ἰός,ὁ μάγος τοῦ νεκροῦ δάσους

   Γιατί Ἰός; Καί μοῦ θύμισε τήν ἱστορία τοῦ Ἀστερίξ (2017) μέ τόν ὁδηγό ἀρματος τόν Κορονοβάϊρους.
   https://sxolianews.blogspot.com/2020/11/blog-post_86.html

   Καί εἶπα : Συμπτώσεις,βρέ παιδί μου...

   Υ.Γ. Ὡς πρότασις γιά μονοθέσιο αὐτοκίνητο,μᾶλλον ἐντελῶς λάθος μοῦ φαίνεται.Σκεφθεῖτε νά συγκρούονταν μεταξύ τους αὐτά τά,στήν οὐσία γυάλινα,ὀχήματα πού θά εἶχαν καί ταχύτητα 40 χλμ. Προφανῶς καί τά γυάλινα θραύσματα θά ἐπέφεραν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς στούς ὀδηγούς τους...
   Ἐπίσης,μία οἰκογένεια πῶς θά ἔπαιρνε τά παιδιά της μαζύ,σέ ἔξοδο,ταξείδι,διακοπές ; !!!

   Καί γιατί οἱ γυναῖκες δέν θά μποροῦσαν νά κυκλοφορήσουν οὐδέ κἄν μέ τόν σύζυγο μαζύ;

   Μᾶλλον χαζά εἶναι ὅλα αὐτά.Τό πιό σίγουρο; Ἡ κοινωνική ἀπομόνωσις.Τελεία καί παῦλα.-

   Ὁπότε,ναί ἔχεις δίκιο : Η ''προφητική'' απεικόνιση της ζωής του 2022 από ένα ιταλικό περιοδικό του 1962


   Καλησπέρα ἀγαπητή Κατακομβική Ἐκκλησία !

   Διαγραφή