" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Σχέδιο, καλά μελετημένο...


Μή νομίζετε πώς ἡ ὑπόθεσις λαθρομετάνεστευσις καί ὁ κύριος σκοπός της,ἀντικατάστασις τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν,εἶναι κάτι πού ἐν προχείρῳ ἤ ἐξ ἀνάγκης ( βλέπε τήν πρόφασιν τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων σέ Μέση Ἀνατολή ἤ σέ ἀφρικανικές χῶρες ) ἐνεφανίσθη. Εἶναι ἕνα σχέδιον πού ἔχει βάσεις ἀρκετά χρόνια πίσω,τοὐλάχιστον ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿80,ὅπου ξεκίνησε νά διαφαίνεται αὐτή ἡ εἰσρροή ἀλλοφύλων γενικῶς στήν Εὐρώπη καί εἰδικῶς στήν Ἑλλάδα.

Μέσῳ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως,λοιπόν, συνεστάθησαν ἀνώνυμες ἑταιρεῖες ὑπό τήν,παραπλανητική,ὀνομασία «Ἕνωσις Ἀναπτυξιακῶν Ἑταιρειῶν Ἑλλάδος» καί βεβαίως παραπλανητικό σκοπό : 

...Ιστορικά, οι Αναπτυξιακές Εταιρείες (ΑΝ.ΕΤ) εμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του ’80, και ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία των τοπικών φορέων με τη μορφή των Δημοσυνεταιριστικών Ανώνυμων Εταιριών (άρθρο 272 όπως κωδικοποιήθηκε στο ΠΔ 323/89 και λειτουργούν σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Π.Δ.410/95) και τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Π.Δ.30/96) και δημιουργήθηκαν σαν αποτέλεσμα τη δράσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑΑ).

...οι ΑΝ.ΕΤ: α) Έχουν επιχειρησιακή λειτουργία και δομή Ανώνυμης Εταιρείας, β) έχουν ως περιοχή αναφοράς τουλάχιστον έναν Νομό, γ) Συμμετέχουν οι περισσότεροι τοπικοί φορείς και δ) στοχεύουν στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης ...(ἀπό ἐδῶ)

Αὐτές λοιπόν πρωτοστατοῦν,μαζύ μέ ἄλλους φορεῖς,σέ θέματα «ἐνσωματώσεως τῶν μεταναστῶν» μέ τίς τοπικές κοινωνίες. Δεῖτε : 

Στέγαση των οικογενειών των προσφύγων σε πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες-Ενέργειες παρέμβασης στην κοινότητα-Ψυχοκοινωνική στήριξη ωφελούμενων προσφύγων-Ένταξη των παιδιών και των εφήβων στο σύστημα εκπαίδευσης-Στήριξη για την πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας-Στέγαση των ασυνόδευτων εφήβων σε κατοικίες με προστατευμένο πλαίσιο
Συμβουλευτική στήριξηκαθοδήγηση για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και αυτονομίας προ της ενηλικίωσης-Μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας-Ένταξη των εφήβων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή τις αντίστοιχες επαγγελματικές σχολές-Επαγγελματική Συμβουλευτική με σκοπό την ένταξη και την αυτονόμηση τους-Σύνδεση με επιχειρήσεις για επαγγελματική αποκατάσταση (ἐδῶ)


Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ συνεργάζεται με εκατοντάδες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς από την Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Μεσογείου

...Υλοποιεί δράσεις υπερ των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων(ΑΜΕΑ , μετανάστες,πρόσφυγες κλπ) του πληθυσμού που συμβάλουν στην ένταξή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό...

...Επίσης, παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και ασχολείται με τη μελέτη και εκτίμηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων καθώς και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (νέοι, γυναίκες κ.α.), σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και των αναγκών σε ειδικευμένο προσωπικό, κατά κλάδους της οικονομίας, και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση...Εκπονεί έρευνες, μελέτες πιλοτικών προγραμμάτων κ.α., για λογαριασμό της Εταιρίας, των μελών  της, της Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.... ( ἐδῶ)

Καί ...μεριμνοῦν γιά τά πάντα,λέμε : 

Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών δημιούργησαν μία νέα παγκόσμια πολύπλοκη πραγματικότητα η οποία προκαλεί αναπόφευκτα την ανάγκη επανακαθορισμού τόσο των παγκόσμιων όσο και των τοπικών συστημάτων. Όμως, Κοινωνίες και Θεσμοί βρέθηκαν χωρίς προετοιμασία και χωρίς απαντήσεις.Το παγκόσμιο και το τοπικό εμφανίζονται συχνά ως δύο πόλοι που απωθούνται και την ίδια στιγμή έλκονται. Απειλές κι ευκαιρίες συνυπάρχουν, ως παράγωγα αυτών των εξελίξεων. Η ορθή ανάγνωση αυτής της πολυπλοκότητας, αλλά κυρίως η αντιμετώπισή της, έρχεται ως αυτονόητη υποχρέωση φορέων και κοινωνιών, που θέλουν να έχουν ρόλο σε όσα τους αφορούν. Όμως η αναζήτηση απαντήσεων έχει άμεση σχέση με τη θέληση, τις ικανότητες και τα «εργαλεία» που διαθέτουν, προκειμένου να δρουν έγκαιρα, με πληρότητα, γνώση κι αποτελεσματικότητα...(ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)

Καί μή νομίζετε πώς τούς ξεφεύγει κάτι. Ὄχι βεβαίως,διότι ἡ ὑπάρχει ἡ «κορυφή» πού μεριμνᾷ γιά τά πάντα ! 


Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων (ἐδῶ)

Γιατί μιλᾶμε γιά ΔΙΚΤΥΟΝ,στήν κυριολεξία

φωτό

Γιῶργος Ἀμανατίδης, βουλευτής νουδου,στήν Κοζάνη : 

...Από το 1986 εργάζεται στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ...Για περισσότερα από 30 χρόνια συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πληθώρας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, με έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος, στην αναζωογόνηση της Υπαίθρου, στην στήριξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης....Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου LEADER (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης) από το 1991 έως το 2018 ενώ για διάστημα, τριών περίπου ετών, το Ελληνικό Δίκτυο αναλαμβάνει και την Προεδρία του Πανευρωπαϊκού δικτύου των Αναπτυξιακών Εταιρειών – Φορέων ανάπτυξης της υπαίθρου. 
Συντονιστής της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.D.A.)...(ἐδῶ)

Τυχαίως νομίζετε φτιάχνουν τίς «μουσουλμανικές πολιτεῖες» στήν ὕπαιθρον; Ὄχι βεβαίως...

Μόρια
Ἕβρος
Σάμος
Λέρος
Δομή Μυρσίνης,Νομός Ἠλείας 

Λάρισα

«Στρατηγική Αναπτυξιακή προοπτική ΟΤΑ,τροποποιήσεις κώδικα ιθαγένειας,ρυθμίσεις γιά τό ανθρώπινο δυναμικό στην δημόσια διοίκηση » νομοσχέδιο τοῦ Θεοδωρικάκου,Φεβρουάριος 2020,πού ἔγινε ὁ νόμος ( 4735/2020) καί ἡ ἀπορία : γιατί ἔπρεπε νά συμπεριληφθῇ ἡ «τροποποίησις περί ἰθαγενείας» ; 
Δέν μπαίνω στόν κόπο νά τό διαβάσω...Ὑποπτεύομαι,διότι ξέρω μέ ποιούς ἔχω νά κάνω καί μοῦ ἀρκεῖ...

Θυμᾶστε τί ἔλεγε ἡ δράκαινα τοῦ μητσοτακέϊκου; Τούς ἔχουν ἀνάγκη στήν Κρήτη γιά νά μαζεύουν ἐλιές !
 

Καταλάβατε τί εἶπε ἡ μανδάμ; Στά χωριά μειώνεται ὁ πληθυσμός,τά σχολεῖα μένουν χωρίς μαθητές ἄρα ἡ πρότασις εἶναι : ἀναπληρῶστε τό κενό μέ μουσουλμάνους ! Ἀντικαταστήστε τόν πληθυσμό.Εὔκολα πράγματα...

Τί φαντάζεστε πώς θά ἔλεγε; Νά δώσουμε κίνητρα στούς Ἕλληνες,νά φύγουν ἀπό τίς μεγαλουπόλεις νά γυρίσουν στήν ὕπαιθρον; Νά ἐπιδοτήσουμε ἑλληνικές οἰκογένειες καί νά τίς βοηθήσουμε γιά νά μήν ἀφήνουν ἀπό  τά χωριά τους; ΟΧΙ ! Νά τά γεμίσουμε μέ μουσλίμ καί πάσης μορφῆς ἀλλόφυλον,ἀπό Ἀφρική καί Ἀσία. Διότι,πολύ ἁπλῶς ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Τό ὁποῖον γίνεται ἀκόμη ...εὐκολότερον μέ μία ...πανδημία καί έν τέλει ἕναν ἐμβολιασμόν...

Συνεχῖστε Ἕλληνες νά τούς ψηφίζετε καί νά τούς τρέφετε,νά τούς γεμίζετε τίς τσέπες. Συνεχῖστε...

Εὐχαριστῶ τόν σχολιαστή kakos04.


Ἡ Πελασγική 

19 σχόλια:

 1. Όταν κάτι αλλάζει στον κόσμο, στην Ελλάδα κάνουν 30-40 χρόνια να το εμπεδώσουν οι πολίτες, για αυτό τους προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Πχ με το μεταναστευτικό, οι εχθροί το έχουν σα μορφή πολέμου, εδώ σα μετανάστευση! Δηλ οι άλλοι πολεμάνε κανονικά ενώ εδώ ούτε άμυνα αφού νομίζουν ότι είναι χριστιανικό να έρθουν όσο γίνεται περισσότεροι εις βάρος των συμπολιτών μας. Σκέψου: το 1821 κάποιοι δολοφόνοι Έλληνες σκότωναν αντί να αντιδράσουν νόμιμα όπως με δικαστήρια, διαμαρτυρίες κλπ. Τώρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χά,χά,χά τό φαντάζεσαι,ὁ Κολοκοτρώνης,ὁ Καραϊσκάκης,ὁ Ἀνδροῦτσος νά πήγαιναν στά δικαστήρια μηνύοντας τόν Δράμαλη,τόν Κιουταχῆ,τόν Ὀμέρ Βρυώνη γιά καταπάτησιν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων;

   Γελάω μέ τήν τραγική πραγματικότητα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Athens !

   Διαγραφή
  2. Αγαπητε Athens

   Στις συγχρονες οργανωμενες κοινωνιες το μονοπωλιο της βιας το εχει και το ελεγχει η εκαστοτε αρχη/κρατος.
   Βαση αυτου του προνομιου η βια ασκειται απο τους κατασταλτικους οργανισμους σε βαρος ολων των κατοικουντων η σε περιπτωση εισβολης επι των εισβολεων απο τον κατεξοχην προστατη του συνολου , τον στρατο.
   Αυτα σε νορμαλ δηλαδη σε καθημερινες συνθηκες λειτουργιας και αναπτυξης.
   Τωρα , σε περιπτωσεις αποσυνθεσης η αδυναμιας οπως λχ η Οθωμανικη που ανεφερες πιο πανω , το συστημα/ κρατος αδυνατει να επιβαλει την αρχη του με αποτελεσμα να καταλυεται το μονοπωλιο της βιας και να διασπαται σε επιμερους εφαρμοστες εγχωριους η εισαγομενους.
   Με λιγα λογια δημιουργουνται πολλοι πολεμαρχοι η μικρο-ρυθμιστες επιβολης περιορισμενης ισχυος.
   Οποτε τωρα το τι απομενει ειναι η βιαιη συγκρουση των παικτων στον χωρο και η αναδιακατανομη της πρωην κρατικης ισχυος.
   Οποιοι μπορουν να διεκδικησουν οργανωνονται και μαχονται και εαν ειναι ικανοι και τυχεροι επιβαλλονται στο χωρο τους. Οι λοιποι με αλλες τεχνικες μεταλλασσονται και προσπαθουν να επιβιωσουν εαν τα καταφερουν αφου δεν μπορουν να πολεμησουν με τα κλασσικα μεσα.
   Τα δικαστηρια θα ερθουν μετα ξανα εκφραζοντας "πιο πολιτισμενα" την ιδια ενταση της βιας για την επιβεβαιωση της ισχυος και το ξεπαστρεμα των αντιπαλων διεκδικητων εντος του νεου χωρου πλεον.
   Το ερωτημα που πρεπει να θεσει ο καθενας στον εαυτο του και μονο ειναι κατα ποσον μπορει να αντισταθει με βια η να υποταχθει σε αυτη την βιαιη μεταβολη που ερχεται συντομα.

   Ζητω την επιεικεια των αναγνωστων εαν αυτα που εγραψα φανουν κυνικα και ωμα. Κατα την δικη μου αντιληψη αυτη ειναι η πραγματικοτητα που θα ζησουμε σε γενικες γραμμες και δεν μπορω να το εκφρασω αλλιως.

   Διαγραφή
 2. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ3 Ιουνίου 2021 - 12:07 π.μ.

  ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΕΤΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΥΡΩ ΣΤΑ 5.000.000.
  ΤΩΡΑ, ΕΝ'ΕΤΕΙ 2021, ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ, "ΡΕΜΠΕΛΟ", ΠΟΣΟΥΣ ΜΕΤΡΑΕΙ;
  ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΟΙ ΞΕΝΟΙ, ΤΖΑΜΠΑ ΦΑΙ, ΡΕΥΜΑ, ΝΕΡΟ, ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ, ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ, ΕΞΩΣΕΙΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ.
  ΚΑΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ, ΟΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ "ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ" ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
  ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΑΞΙΩΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΔΩ, ΤΑ ΟΣΑ ΤΡΑΒΗΞΑΝ ΟΙ ΣΕΡΒΟΙ, ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΤΡΟΒΟΛΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ, ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ.

  ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΒΡΑΔΥ, ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως δέν θά εἶναι πέτρες; ....

   Ἔβλεπα στό βίντεο τοῦ προηγουμένου θέματος,τά μουσλίμια πού εἶχαν πιάση στόν Ἕβρο.Καμμιά 70αριά,ἄνδρες,ὅλοι τους σέ ἡλικία 20-25 χρονῶν ! Καί αὐτοί,τώρα,θέλουν νά μᾶς ποῦν πώς εἶναι «φουκαράδες,ἀπελπισμένοι μετανάστες-πρόσφυγες» ; Ἀλήθεια ποιόν κοροϊδεύουν μέ τέτοιο ἀπύθμενο θράσος ;

   Δέν ξέρω,μπορεῖ καί νά εἶναι πολλοί αὐτοί πού καταπίνουν τό παραμύθι τῶν «προσφύγων-μεταναστῶν». Μπορεῖ νά εἶναι πολλοί αὐτοί πού τούς ...λυποῦνται καί θά τούς προσφέρουν ἀκόμη κι᾿ἀπό τό ὑστέρημά τους...

   Ἄν ἤξεραν πόσο μῖσος ἔχουν μέσα τους ! Ἄν ἤξεραν...

   Καλό βράδυ ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα,ὁ Θεός νά φωτίσῃ τούς Ἕλληνες νά καταλάβουν τί γίνεται !

   Διαγραφή
  2. Φίλε, Έχεις link για τα 5.000.000?

   Διαγραφή
  3. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ3 Ιουνίου 2021 - 3:14 μ.μ.

   ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ. ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΜΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ, ΠΟΛΛΟΙ ΛΕΓΑΝΕ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΜΕ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΡΑΓΚΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ 5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.
   ΑΛΒΑΝΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, ΡΟΥΜΑΝΟΙ.
   ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΒΛΕΠΑ ΠΛΗΘΗ ΞΕΝΩΝ.
   ΓΡΑΦΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑ.
   ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΓΑΝΕ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΔΕΝ ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.
   ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΝΚ Ή ΟΧΙ, ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ.
   ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΑ.
   ΤΟ '95, ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΛΕΓΑΝΕ ΓΙΑ 4μιση ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.
   ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΙΠΑΝΕ ΓΙΑ 5.

   Διαγραφή
  4. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ3 Ιουνίου 2021 - 3:52 μ.μ.

   ΒΕΒΑΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΙΟ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ, ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1995.

   Διαγραφή
  5. Με δικές μου εκτιμήσεις, υπολόγισα τον αριθμό των Ελλήνων στην απογραφή του 2011 σε 8-8,5 εκ. πλην των ελληνοποιημένων. Αυτοί που αναφέρεις τότε, πρέπει να ήταν απλά αλλοδαποί, προ ελληνοποίησης. Αν ήταν 5 εκ. τότε, τώρα φαντάσου

   Διαγραφή
  6. Μά γιατί νά κάνῃς δικούς σου ὑπολογισμούς καί ἐκτιμήσεις ὅταν ὑπάρχει ἡ ἐπίσημη καταγραφή τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2011. Λέει λοιπόν ἡ Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή:

   Ο Μόνιμος Πληθυσμός της χώρας ανήλθε σε 10.816.286 άτομα.
   Στο σύνολο των αλλοδαπών που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την απογραφή (του 2011) όπως και των ατόμων χωρίς ή με αδιευκρίνιστη υπηκοότητα ανήλθε σε 912.000 άτομα...
   https://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_03_F_GR.pdf/e1ac0b1c-8372-4886-acb8-d00a5a68aabe

   Ἄρα,περίπου στά 10 ἑκατ. ἦσαν οἱ Ἕλληνες.

   Νά σημειώσω πώς σ᾿ἐκείνη τήν ἀπογραφή κανείς ἀπό τήν οἰκογένειά μου ( καί τό πατρικό μου συμπεριλαμβανομένου) δέν ἀπογράφηκε εἴτε διότι ἀπουσίαζαν εἴτε διότι δέν θέλησαν ( ὅπως ἐγώ καί ὁ σὐζυγός μου).Καί φαντάζομαι σ᾿ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα θά ὑπῆρξαν οὐκ ὀλίγες παρόμοιες περιπτώσεις.

   Μήν τά ψάχνετε,τά πραγματικά στοιχεῖα ποτέ δέν θά ὑπάρξουν.Εἴτε θ᾿ἀφοροῦν τούς Ἕλληνες εἴτε τά ἀλλοδαπά πού βρίσκονται στήν χώρα μας.Πάντως,μία ἔρευνα περί τῶν ἀλλοδαπῶν, μποροῦμε νά κάνουμε μόνοι μας ῥίχνοντας μία ματιά μέ τό πόσοι γυροφέρνονται στήν ἐπαρχία.Στά χωριά,ὅπου τούς βρίσκεις πλέον νά ἔχουν καταλάβη τίς πλατεῖες καί δυστυχῶς,ἀπ᾿ὅπου ἀποφεύγουν πλέον νά πηγαίνουν οἱ ντόπιοι...
   Μπουλούκια-μπουλούκια τούς βλέπεις,προσηλωμένοι σ᾿ἕνα κινητό,ὅλοι τους !

   Υ.Γ. Ἐφέτος θά ἔχουμε νέα ἀπογραφή.Ἄν τε νά ᾿δοῦμε τ᾿ἀποτελέσματα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Athens !

   Διαγραφή
 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ
  https://scripta---manent.blogspot.com/2021/06/blog-post_66.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι ότι αμφιβάλλω περί της εγκυρότητας του άρθρου περί του υπουργού και της μείωσης πληθυσμού, αλλά πώς μπορούμε να προωθήσουμε κάτι τόσο σοβαρό ως πληροφορία, όταν είναι πρώτον ανώνυμο και δεύτερον κυι κυριότερον γραμμένο εκ των υστέρων. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είχε γραφτεί το 2017 ώστε να κρατηθεί σαν αρχείο..

   Διαγραφή
 4. Eγράφη προσφάτως ότι η Ισπανία χρειάζεται ετησίως 250.000 «μετανάστες»! Διατί; Διότι οι γηγενείς Ισπανοί μειούνται στον αντίστοιχο αριθμό λόγω εκλύσεως των ηθών. Στίς Ισπανίδες αναλογούν 1,25 τέκνα, όπερ σημαίνει ραγδαία μείωσι του πληθυσμού.
  Οι κεφαλαιοκράτες όμως θέλουν να διατηρήσουν τα ίδια επίπεδα παραγωγής και καταναλώσεως με εισαγώμενο εργατικό δυναμικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Στο βιντεο βλεπουμε την Μητσοτακη/Μπακογιαννη/Κουβελου να εξηγει στον επιδοξο βιαστη της Τσαπανιδου (που τον πλακωσε στις φαπες) να μας εξηγουν περι ....μετανατευτικου;
  Μαλιστα.

  https://www.alfavita.gr/koinonia/342880_kataggelia-gia-apopeira-biasmoy-apo-dimosiografo-taki-hatzi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀπ᾿ὅ,τι εἶδα,ἡ ἐν λόγῳ δημοσιογράφος τό διέψευσε !

   Ἄν ἦταν ἀλήθεια,τό γεγονός καί αὐτή τό διέψευσε,ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνομαι γιά τό τί ἀκριβῶς θέλουν νά ἐπιτύχουν μέσῳ ὅλου αὐτοῦ ( βλέπε καί τό κίνημα metoo,μέ ὅ,τι κρύβει πίσω του...).

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. 'Δεν υπαρχει καπνος χωρις φωτια' λεει ο 'σοφος' λαος μας, που εσχατως τρεχει να εμβολιαστη για να αποκτηση την 'γαλαζια ελευθερια του'!!!!
   Οπωσδηποτε ομως υπαρχουν και κινητρα, σχεδον παντα οικονομικα, εκατερωθεν.
   Και ο νοων νοειτω...

   Καλησπερα αγαπητη Πελασγικη.

   Διαγραφή
  3. Ἔ ναί,σίγουρα κάτι ὑπάρχει.Δέν τό ψάχνουμε διότι ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμεθα γιά ποιούς λόγους ἡ κυρία δημοσιογράφος δέν ἐπιθυμεῖ τήν δημοσιοποίησίν του.

   Κυρίως ὅμως μέ τό τί κρύβεται πίσω ἀπό τό διογκωμένο θέμα «σεξαυαλικές κακοποιήσεις»,ἀναφερόμουν σέ αὐτό πού εἶχα γράψη παλιαότερα :

   Ἕνα ἀκόμη ...μήνυμα...
   https://sxolianews.blogspot.com/2021/01/blog-post_19.html

   Πραγματικῶς,ὅλα πολύ καλῶς σχεδιασμένα !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 6. ΤΟ ΕΙΠΕ Η ΠτΔ ΕΠΙΣΗΜΑ
  Τι ετι χρειαν εχομεν μαρτύρων;;

  https://www.dimokratianews.gr/politiki/530201/sakellaropoyloy-dilosi-ntropi-gia-to-dimografiko/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. επισυναπτόμενο
  κιεσυ ελληνόφωνε σταθερά διπλή μάσκα, εμβόλιο κάθε εξάμηνο, κλειστό το μαγαζάκι που έφτυσες αίμα να ανοίξεις, ολοκληρωτική η καταστροφή για τους Ελληνες και φόρους για να ζουν οι λαθρο τζάμπα με όλα τα κομφόρ κι επιδόματα
  Και στο δια ταυτα απο οτι καταλάβαμε απο την ΠτΔ για να λυθεί το δημογραφικό επιβάλλεται να σου (.....) και τις κόρες.

  * 400.000 εκτρώσεις κάθε χρόνο

  * χιλιάδες νέοι στο εξωτερικό κάθε χρόνο

  * χιλιάδες νεοι στα ναρκωτικά κάθε χρόνο

  ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ''ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ''

  ΠΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΕΡΑΤΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ

  ΥΣ
  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή