" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 16 Μαΐου 2021

Ἐάν χάσῃ τήν Πίστιν της ἡ ἀνθρωπότης,εἶναι καταδικασμένη ...

Ἔχουμε μεταβῆ ἀπό μία χριστιανική παράδοσι πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό,σέ μία μασονική/ἑβραϊκή πού ἐπιδιώκει νά τόν ἐκτοπίσῃ καί νά τόν ὑποδουλώσῃ.

ἀπό τόν Henry Makow PhD

Οἱ σατανιστές ἑβραῖοι καί οἱ μασσῶνοι ( οἱ «ἑβραῖοι») ἔχουν ἐξοβελίση τόν Δημιουργό ἀπό τήν Δημιουργία.

Τόν ἀντικατέστησαν ( μέ τόν ἑαυτό τους).

Ἡ λέξις «Θεός» δέν μπορεῖ νά προφερθῇ σέ μία εὐγενική συντροφιά.( Σημ. Πελασγ. κάτι σάν τήν πολιτική ὀρθότητα)

Τά μυαλά μας ἔχουν ἐκπαιδευτῆ νά φιμώνουν τό στόμα κατά τήν ἀναφορά τῆς λέξεως.Αὐτό εἶναι κομμουνισμός.

Ὅπως τά goyim,οἱ περισσότεροι ἑβραῖοι εἶναι κορόϊδα. Πρέπει νά ἑστιαστοῦμε στούς μαριονετίστες,τούς παγκόσμιους τραπεζίτες πού ἐλέγχουν τά μμε,τήν ἐκπαίδευσι,τίς ἐπιχειρήσεις καί τήν κυβέρνησιν.Ἐάν τά ἔθνη δέν ἐπανακτήσουν τόν ἔλεγχο τῆς πίστεώς τους,τίποτε δέν θ᾿ἀλλάξῃ ποτέ καί ἡ ἀνθρωπότης εἶναι καταδικασμένη.

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ "ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ"

Ἡ Δημιουργία σχεδιάστηκε ἀπό τόν Θεό.

Ὁ Θεός εἶναι ἡ ἐγγενής ἠθική καί φυσική τάξις.

Γιά νά εἴμαστε εὐτυχισμένοι πρέπει μόνο ν᾿ἀκολουθοῦμε αὐτό τό Σχέδιο. Αὑτή εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἀληθινῆς θρησκείας.

Ἀλλά οἱ ὑποψήφιοι δάσκαλοί μας,ἐπιθυμοῦν νά διακόψουν τήν σύνδεσίν μας μέ τόν Θεό,ὥστε νά μποροῦν νά μᾶς χρησιμοποιοῦν.

Ἐάν μοῦ ζητοῦσαν νά προσδιορίσω ἐν συντομίᾳ τό πρωταρχικό γνώρισμα τοῦ 20ου αἰ. δέν θά μποροῦσα νά βρῶ τίποτα πιό ἀκριβές καί περιεκτικό ἀπό τό νά ἐπαναλάβω ἀκόμη φορά :«Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ξεχἀση τόν Θεό» -Ἀλεξάντερ Σολζενίτσιν

Εἴμαστε ἀξιολύπητοι ἐπεί δή καταπατήσαμε τίς ἐντολές. Ὑποβαλλόμεθα σέ πλύσιν ἐγκεφάλου γιά νά πιστεύουμε πώς δέν ὑπάρχει ἐγγενής σχεδιασμός.

Ὁ σατανισμός ἔχει νά κάνη μέ τήν κατάργησιν καί τήν ἀναστροφή τοῦ καθολικοῦ σχεδιασμοῦ.

Γιά παράδειγμα,σήμερα τό πρωΐ διάβασα ὅτι μία φοιτήτρια πανεπιστημίου κινδυνεύει μέ  πειθαρχική ποινή ἐπεί δή ὑποστήριξε πώς οἱ γυναῖκες ἔχουν θηλυκά γεννητικά ὄργανα καί δέν εἶναι τόσο δυνατές ὅσο οἱ ἄνδρες. Τό Lifesite,μία ἱστοσελίς κατά τῶν ἀμβλώσεων,ἔχει ἀποκλειστῆ ἀπό τό YouTube καί τό Facebook πού ἐλέγχονται ἀπό τούς καμπαλιστές.

Ἡ ἀνθρωπότης ἐξαπατεῖται ἀπολύτως.Ἡ ἐκπαίδευσις τῶν Φιλελευθέρων Τεχνῶν ( Σημ. Πελ. Ὑποτίθεται πώς ἡ συγκεκριμένη ἐκπαίδευσις παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις σέ πολλά διαφορετικά θέματα  πού κυμαίνονται ἀπό τήν τέχνη ἕως τήν ἐπιστήμη καί τά μαθηματικά !!!) εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον μία μπούρδα. Τό μόνο πού διδάσκει εἶναι ἡ ψυχική ὑποδούλωσις.( Γιατί αὐτό τό ἀποκαλοῦν «φιλελεύθερο» ; )

Ἐρμηνεύοντας τήν ἀνθρώπινη ζωή χωρίς ἀναφορά στόν Θεό εἶναι σάν ἕνας κουφός πού συντονίζει ἕνα πιάνο.

Ὅλα ὅσα θεωροῦνται «προοδευτικά» καί «μοντέρνα» εἶναι στήν πραγματικότητα σατανικά.Ὁ Οὐμανισμός καί ὁ Κοσμικισμός ἀντικαθιστοῦν τόν Θεό μέ τόν ἄνθρωπο.

Ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό εἶναι ἀκέφαλος καί χαμένος,ἕνα κενό κέλυφος. Ὁ Θεός εἶναι τό προσωπικό μας GPS.

Οἱ ἄνθρωποι στάλθηκαν ἀπό τόν οὐρανό γιά νά ἀποικίσουν τήν Γῆ,νά μετατρἐψουν τήν Γῆ σέ Παράδεισο συμφώνως πρός τό Θεϊκό Σχέδιον. Εἴμαστε πράκτορες τοῦ Θεοῦ.

Τά goyim γεννήθηκαν μόνον γιά νά μᾶς ὑπηρετοῦν.

Πέρ᾿ἀπό αὐτό δέν ἔχουν καμμία θέσιν σ᾿αὐτό τόν κόσμο,

παρά μόνον νά ὑπηρετοῦν τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ. 

Τό Θεῖο Σχέδιο περιγράφηκε στό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι πρέπει νά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά τό πραγματοποιήσουν γιά τούς ἑαυτούς τους. Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι μία οἰκογένεια. Μήν κάνεις στούς ἄλλους ὅ,τι δέν θές νά σοῦ κάνουν...

Ὁ σύνδεσμός μας μέ τόν Θεό εἶναι ἡ ψυχή μας. Ἡ ψυχή εἶναι ἐκεῖνο τό μέρος μας πού «ἀκούει» τις σκέψεις.Οἱ σκέψεις ῥυθμίζονται ἀπό τήν σατανική κοινωνία καί χρειάζονται νά φρουροῦνται ἀπό τήν ψυχή,συνεχῶς.

Ὡστόσο αὐτή ἡ συνδεσις μέ τόν Θεό ἔρχεται σ᾿ἀντίθεσι μέ τό σατανικό ( καμπαλιστικό/ἑβραϊκό) ὅραμα τό ὁποῖο σφετερίζεται τήν θέσιν τοῦ θεοῦ.

Ἔχουν καταλάβη τόν πολιτισμό καί τήν ἐπικοινωνία μας γιά νά «καταστρέψουμε κάθε συλλογική δύναμιν ἐκτός ἀπό τήν δική μας»,ὅπως λένε. Αύτές οἱ πηγές ἑνότητος εἶναι ἡ φυλή,ἡ θρησκεία ( Θεός),τό ἔθνος καί ἡ οἰκογένεια ( φῦλο)- Πρωτόκολλα τῆς Σιών 16-4

Ἡ καταστροφή τῆς κοινωνίας εἶναι ὁ πραγματικός σκοπός τοῦ φεμινισμοῦ,τῆς δυσφορίας τοῦ φύλου,τῆς μετανάστευσης,τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως καί τῆς ἀπάτης.

Ἔχουμε μεταβῆ,ἀπό μία χριστιανική παράδοσι πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό,σέ μία μασονική,ἑβραϊκή ( κομμουνιστική) πού ἐπιδιώκει νά τόν ἐκτοπίσῃ καί ὑποδουλώση.

Ἡ καταστροφή τῆς κοινωνίας εἶναι ὁ πραγματικός σκοπός τοῦ φεμινισμού, τῆς δυσφορίας τῶν φύλων, τῆς μετανάστευσης, τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης καί τῆς ἀπάτης. 

Ἐάν δέν εἴχαμε καταληφθῆ ἀπό τόν σατανᾶ,ἡ προσοχή μας θά ἦταν στό νά διακρίνουμε καί ν᾿ἀκολουθοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἑορτάζουμε τήν δημιουργία Του.

Θά προτιμοῦσα νά ζήσω τήν ζωή μου, πιστεύοντας ὅτι ὑπάρχει Θεός καί πεθαίνοντας ν᾿ἀνακαλύψω ὅτι δέν ὑπάρχει,παρά νά ζήσω τήν ζωή μου σά νά μήν ὑπάρχῃ Θεός καί πεθαίνοντας ν᾿ἀνακαλύψω ὅτι ὑπάρχει. ( Αὐτό εἶναι γνωστό ὡς τό στοίχημα τοῦ Pascal)

Θά  ἐπικεντρωνόμαστε στήν προετοιμασία γιά τήν Αἰώνια Ζωή μας,πνευματικά,στόν Παράδεισο.Πῶς μποροῦμε νά πᾶμε στόν Παράδεισο ἄν δέν πιστεύουμε σ᾿αὐτόν;

Ἀντιθέτως ἡ προσοχή μας ἑστιάζεται στό χρῆμα,τό σέξ καί πῶς θά σώσουμε τό τομάρι μας.

Αὐτό τό «πρότυπο» εἶναι σημαντικό γιά νά κατανοήσουμε τήν ἀπάτη covid. Εἴτε χαλαρώνουν τούς περιορισμούς εἴτε ὄχι,ὁ ἀπώτερος σκοπός εἶναι ὁ ἀποπληθυσμός και ἡ ὑποδούλωσις τῆς ἀνθρωπότητος. 

Χρειάζεται νά ταπεινωθοῦμε καί νά πεθάνουμε μπροστά στόν κόσμο προτοῦ νά εἶναι  ἀργά γιά νά ζήσουμε.Πρέπει νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό ἐσωτερικό μας φῶς.

Ἡ ζωή εἶναι ἕνα ἀπερίγραπτο θαῦμα.Ἄς τό ἐορτάζουμε κάθε ἡμέρα.

henrymakowcom


Ἡ Πελασγική

12 σχόλια:

 1. Γρηγόρης Πετράκος: Τραγουδιστές, μουσικοί, ξυπνάτε! Τι έχετε πάθει; Τι νιαουρίζετε για τα ψωροεπιδοματα;;;;
  15 Μαΐου 2021


  Διαβάστε την ανάρτηση του γνωστού τραγουδιστή Γρηγόρη Πετράκου στην σελίδα του στο Facebook.

  “Θυμήστε στους Γερμανοτσολι@δες που μας κυβερνούν ότι η νυχτερινή απαγόρευση ουδεμία σχέση έχει με την υγεία, είναι απλά ΧΟΥΝΤΑ! Άνοιξαν τα πάντα. Για ποιο λόγο να γυρνάμε 12.30 σπίτι;;;;
  Για να γινόμαστε σιγά σιγά Γερμανία;;;;

  ΔΕ ΘΑ ΓΊΝΟΥΜΕ ΠΟΤΈ!!!!
  Τελος στο ωράριο της ντροπής!
  Η ελεύθερη ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ των πολιτών
  ΔΕΝ είναι ΠΡΟΝΌΜΙΟ. Είναι ΔΙΚΑΊΩΜΑ!

  Οσοι έκατσαν σ ένα μαγαζί ως τις 12, ΔΕΝ θα πάθουν κάτι χειρότερο αν μείνουν ως τις 2, τις 4 ή το πρωί αν γουστάρουν…

  Κι επιτέλους επειδή μισείτε τη μουσική και την Τέχνη, δεν θα στερήσετε το τραγούδι σ έναν λαό που η μουσική είναι η ζωή του!

  Αν το αργότερο στο τέλος του μήνα δεν απελευθερωθούν όλα ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΊΤΕ ΚΙ ΑΠ ΤΗΝ ΑΝΆΠΟΔΗ!
  .
  https://hairt.gr/?p=34748

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. CHARLIE WARD – Ηχογράφηση στελέχους CDC ότι κανένα εμβόλιο δε λειτουργεί

  .
  https://www.youtube.com/watch?v=0Rh2yUJd-9E

  TOYΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ…ΑΝ ΜΙΛΗΣΟΥΝ….

  .
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητή Ἀγγελική !

   https://sxolianews.blogspot.com/2021/05/blog-post_44.html

   Διαγραφή
 3. Ρε φίλε,απο διαπιστώσεις "χορτάσαμε¨.Μας τά έχετε ¨αναλύσει" ΟΛΑ. Μιά "απορία¨ρέ φίλε! Ειναι δυνατόν να μας "μιλάει ο γρηγόρης πετράκος του ριάλιτι,και να σάς μιλάμε για ΤΡΑΙΑΝΟΥ και να 'Τρελαίνεστε" να ωρύεστε πώς είναι "νεοταξίτης",¨εντεταλμένος" ¨πυροβολημένος" "τρελαμένος" ..
  Δέν υπάρχει αύριο? Δέν υπάρχει επόμενη ημέρα? Όλες είναι δικές σας..Πόσο θα κρατήσει αυτό τό άγριο δούλεμα του δήθεν "φόβου"..Εδώ δέν έχει μείνει τίποτα . Στό τέλος θα μείνει ο φόβος για αυτόν και τέλος. Τί θά "φοβάστε" τότε? Τί διαπιστώσεις θα καταθέτετε τότε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐπεί δή τόν ἄνθρωπο δέν τό ἤξερα,ἔριξα μία ματιά περί αὐτοῦ. Διεπίστωσα πώς δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας τραγουδιστής,ἀλλά καί μουσικός καί στιχουργός,ἀρκετά καλός,θά ἔλεγα.
   Ἀπορία : Γιατί ἀναφέρεσαι σ᾿αὐτόν μέ κάποιον ὑποτιμητικό τρόπο; «Ειναι δυνατόν να μας "μιλάει ο γρηγόρης πετράκος του ριάλιτι»

   Αὐτό πού δέν μπορῶ νά καταλάβω,μέ ὅλους ἐσᾶς πού θέλετε νά μᾶς κάνετε τά «ξυπνοπούλια»,γιατί δέν μπαίνετε στόν κόπο νά προβάλετε τήν ἀντίθεσίν σας μέ ἐνημέρωσιν τοῦ κόσμου,ὅπως μπορεῖτε; Ἤ μέ τήν στάσιν ζωῆς σας πού νά ἔρχεται ἀντιμέτωπη μέ τό Σύστημα καί τίς πρακτικές του ; Γιατί τό μόνο πού ἔχετε ὡς ἀντίλογον εἶναι ἡ κριτική ;
   Καί ἐν τέλει,ὅσοι δέν ἀκολουθοῦν ( γιά νά μήν πῶ :προσκυνοῦν),τόν Τραϊανοῦ,γιά τόν ὁποῖον πέρα ἀπό τά γραπτά του ἤ τό «μανιφέστο» του περί Ὑδροχοϊσμοῦ,δέν γνωρίζουμε οὐδέ κἄν ἄν ὑπάρχει !

   Λοιπόν,ἄς δοῦμε τίς προτάσεις σου,τί ἔχεις πράξη ἐσύ, ἕως σήμερα,ἀπέδειξέ μας πώς μέ τήν στάσιν ζωῆς σου ἔχεις βλάψη τό Σύστημα ἤ ἕστω πώς κάνεις ἕναν ἀγῶνα ἐνημερώσεως/ἀφυπνίσεως τοῦ κόσμου.Ἀπό κριτικές,τζάμπα εἶναι...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Τού 'ξηγήθηκες αλμυρό φυστίκι του υδροχοϊκού τρόλλακα, αγαπητή Πελασγική.
   ΕΥΓΕ!

   Διαγραφή
  3. Εἶμαι σίγουρη,πώς αὐτό πού τόν ἐνόχλησε,ἦταν τό περιεχόμενο τοῦ θέματος,πού ἀναφέρεται στήν σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν Πίστιν.Ἡ οὐσία τοῦ θέματος,δῆλα δή :

   «Ἔχουμε μεταβῆ ἀπό μία χριστιανική παράδοσι πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό,σέ μία μασονική/ἑβραϊκή πού ἐπιδιώκει νά τόν ἐκτοπίσῃ καί νά τόν ὑποδουλώσῃ.»

   Πού πολύ ἐπιτυχῶς τό χρησιμοποίησε ὡς τίτλο,ὁ Διηνέκης.

   Διηνέκη,ἐσένα διαβάζει.

   Μοῦ ἀπήντησε,ἀλλά ἐννοεῖται δἐν ἀνερτήθη τό σχόλιον/ἀπάντησις.Τέτοια «χατήρια» ἐδῶ δέν γίνονται.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Κώστα !

   Διαγραφή
 4. Ἒπεί δή ἔμεινε ἡμιτελής ἡ φρᾶσις,συμπληρώνω :

  Καί ἐν τέλει,ὅσοι δέν ἀκολουθοῦμε ( γιά νά μήν πῶ :προσκυνοῦμε),τόν Τραϊανοῦ,γιά τόν ὁποῖον πέρα ἀπό τά γραπτά του ἤ τό «μανιφέστο» του περί Ὑδροχοϊσμοῦ,δέν γνωρίζουμε οὐδέ κἄν ἄν ὑπάρχει (!),εἴμαστε γιά τά σκουπίδια; Εἴμαστε ἄχρηστοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξαναπλάκωσαν οι νεο-εποχίτες εδώ μέσα, Πελασγική;
   Καλώς τους δέχθηκες...

   Διαγραφή
  2. Τό ἔβαλα γιά νά τοῦ ἀπαντήσω.Ἄλλη ἀνάρτησιν σχολίου του,δέν βλέπει,ὁ ...ξυπνιός.

   Καί ἄς μέ χαρακτηρίσει ὅπως θέλει.

   Καλησπέρα Διηνέκη !

   Διαγραφή
  3. Χαρά στο κουράγιο σου, Πελασγική.
   Γι' αυτό ΔΕΝ έχω σχόλια στο ιστολόγιό μου.

   Διαγραφή
  4. Ἔγραψα στόν Κώστα,πιό πάνω,τί πιστεύω πώς τό ἐνόχλησε.Μάλιστα ἡ φρᾶσις πού ἔβαλες καί τίτλον,νομίζω πώς πρέπει νά κουδούνισε γιά τά καλά μές τό κεφάλι του.Ἐσένα πρέπει νά διαβάζῃ,Διηνέκη.Καί μιά καί δέν ἔχεις σχόλια,τά λέει ἐδῶ.
   Πῶς λέει ἡ παροιμία :Τά λέω στήν νύφη γιά νά τ᾿ἀκούσῃ ἡ πεθερά...

   Ὅσο γιά τό κουράγιο μου;Τά πετάω στόν κάδο καί τελειώνει τό θέμα πρίν κἄν ἀρχίσει...

   Εἴπαμε,χατήρια τέτοια,δέν τούς κάνω.

   Διαγραφή