" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Ἐμβολιάσου : Εἶναι θαρραλέο καί πατριωτικό ν᾿αὐτοκτονήσῃς

Η αυτοσυνείδηση των,με εξαπάτηση,εμβολιασμένων ανθρώπων,μου θυμίζει εκείνους τους εξαπατημένους στρατιώτες που πέθαναν στη μάχη του Somme .. Ένα εκατομμύριο πέθαναν . Οι σατανιστές τραπεζίτες πείθουν τους goyim ότι είναι θαρραλέο και πατριωτικό να αυτοκτονήσεις. Ομοίως, οι εμβολιασμένοι είναι «τροφή γιά κανόνια» σε αυτόν τον τελευταίο γενοκτονικό παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στην ανθρωπότητα. Ο σατανισμός είναι η θρησκεία της ασθένειας, του θανάτου και της καταστροφής .

Για τους περισσότερους, ο Covid/Communism είναι η πρώτη μας εμπειρία για τον καρκίνο του Καμπαλισμού που πλήττει την ανθρωπότητα και έχει σκοτώσει εκατομμύρια. Είναι η πρώτη μας γεύση πολιτικών διωγμών. Είναι η πρώτη μας γεύση δυστυχιών.

 «Όλα τα εμβολιασμένα άτομα θα πεθάνουν εντός 2 ετών

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Luc Montagnier επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επιβίωσης για άτομα που έχουν λάβει οποιαδήποτε μορφή εμβολίου. Στη συγκλονιστική συνέντευξη, ο κορυφαίος,παγκοσμίως,ιολόγος  δήλωσε ορθά-κοφτά : «Δεν υπάρχει ελπίδα και καμία πιθανή θεραπεία για εκείνους που έχουν ήδη εμβολιαστεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποτεφρώσουμε τα πτώματα.» Η επιστημονική ιδιοφυΐα υποστήριξε τους ισχυρισμούς άλλων επιφανών ιολόγων μετά από μελέτη των συστατικών του εμβολίου. «Όλοι θα πεθάνουν από την ενίσχυση αντισωμάτων. Τίποτα περισσότερο δεν μπορεί να ειπωθεί. ». ( Διαβᾶστε ἐπίσης μία συνέντευξιν τοῦ κορυφαίου ἱολόγου,ΕΔΩ)

(Φυσικά, ελπίζουμε ότι κάνει λάθος αφού περιλαμβάνει τους αγαπημένους μας.

Ένας αναγνώστης ισχυρίζεται ότι αυτό το απόσπασμα δεν είναι ακριβές. «Αυτές οι ψευδείς δηλώσεις, που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, του έχουν αποδοθεί.

Ο Luc Montagnier είναι πιο έμμεσος. Απλώς ανέφερε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα για τις πιθανές παρενέργειες αυτής της νέας τεχνολογίας εμβολίων. Ανέφερε ωστόσο την πιθανή εμφάνιση καρκίνου. Δήλωσε ότι προσωπικά δεν θα εμβολιαζόταν. »)

Τη στιγμή που οι απρόσεκτοι πρόγονοί μας έδωσαν στους Σατανιστές τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, η ανθρωπότητα ήταν καταδικασμένη. 

Το τραπεζικό σύστημα είναι η παροχή αίματος της κοινωνίας.  Η παροχή αίματος είναι δηλητηριασμένη. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν "ποικιλομορφία", "πολυπολιτισμικότητα", λογοκρισία μεγάλης τεχνολογίας, αριστερός προσανατολισμός, BLM, δυσφορία φύλου, μετανάστευση, παραπλανητική εκδήλωση, (αντι-λευκός) ρατσισμός, πορνογραφία, σεξουαλική απελευθέρωση, ψεύτικη τρομοκρατία, παγκοσμιοποίηση και, φυσικά, την εγκληματική απάτη/covid και τα lockdowns

Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να εξασθενούν και να καταστρέφουν τον πολιτισμό. Τίποτα δεν θα αλλάξει έως ότου οι εθνικές κυβερνήσεις αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους πίστωσης και νομίσματος.

......

Μπορούμε να εντοπίσουμε την κοινωνική μας παρακμή από την ημέρα που οι Σατανιστές αφαίρεσαν την προσευχή του Κυρίου από τις σχολικές αίθουσες. Βρισκόμαστε στη γη για να θέσουμε σε ισχύ το Σχέδιο του Θεού. " Γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ κι᾿ἐπί τῆς Γῆς ."

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς που βρισκόμαστε, μπορούμε να αντλήσουμε παρηγοριά στον λόγον του Κυρίου.Διαβάζουμε απόσπασμα από την ἐπί τοῦ Ὅρους Ὁμιλία, από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου Κεφάλαιο Έξι:

19. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι·

20.θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·

21.ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

22.Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται·

23.ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;

24.Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

25.Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

26.ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;

27.τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;

28.καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρῖνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει·

29.λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

30.Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;

31.μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα;

32.πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.( ἀπό ἐδῶ,ὅπου καί ἡ ἀπόδοσις στήν καθομιλουμένη) 

 henrymakow.com

Ἕνας σχολιαστής μας,μέ σχόλιόν του παρακάτω,ἐδῶ,μᾶς ἔστειλε τήν δ/νσιν τῆς γαλλικῆς ἱστοσελίδος «Νέα τῆς Μασσαλίας»,ὅπου ὑπάρχουν οἱ δηλώσεις τοῦ διεθνοῦς φήμης ἰολόγου Μοντανιέ. Μιά καί πρὄκειται γιά γάλλους,θά ἐμπιστευθοῦμε τίς μεταφερόμενες ἀπό αὐτούς,πληροφορίες/δηλώσεις πού προσδίδονται στόν Γάλλο ἰολόγο. 

Ὁλόκληρο τό θέμα μπορεῖτε νά τό διαβάσετε,στήν σελίδα ὑπό τόν τῖτλον : 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού ἐμβολιάζονται κατά τοῦ covid θά πεθάνουν, προειδοποιεῖ ὁ Γάλλος ἰολόγος

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς,τόν φῖλο ἀναγνώστη.


Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Κώστα,ὅταν ὁ κορυφαῖος αὐτός ἐπιστήμων,βγῆ καί διαψεύσει τίς συγκεκριμένες δηλώσεις πού τοῦ ἀποδίδονται,τότε καί ἐμεῖς θά φιλοξενήσουμε τήν γιάψευσίν του.Πρός τό παρόν,ἐπεί δή ὁ ἄνθρωπος εἶναι μεγάλη προσωπικότης καί κυρίως ἐν ζωῇ,δέν ἔχει ὑπάρξη καμμία διάψευσις,συνεπῶς μένει ὡς ἔχει ἡ ἀνάρτησις.

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ !

   Διαγραφή
  2. https://www.pronews.gr/ygeia/989902_o-gallos-nompelistas-iologos-montagnier-xanaktypa-osoi-emvoliastikan-gia-ton-koronoio

   Διαγραφή
 2. Το link της γαλλικής ηλεκτρονικής εφημερίδας "Marseill Νews", που επιβεβαιώνει ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις. Δεν είπε για 2 χρόνια, είπε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης. https://www.marseillenews.net/toutes-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-mourront-previent-le-virologue-francais-%E2%8B%86.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστοῦμε θερμῶς.Συμπληρώθηκε στό ἀνωτέρῳ θέμα.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή