" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 1 Μαΐου 2021

Δεῦτε λάβετε Φῶς !

Φῶς ἱλαρόν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπί τήν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καί ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱέ Θεοῦ, ζωήν ὁ διδούς· διό ὁ κόσμος σέ δοξάζει.


«Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός καί δοξάσατε Χριστόν,τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»
 

Ἡ τελετή Ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός- Πανίερος Ναός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, Ἱεροσολύμων ( ζωντανή μετάδοσις )

Δεῦτε λάβετε Φῶς ! 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου