" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Ἕνας Ὀρμπάν,ἕνα κανόνι καί ἡ Ἅλωσις τῆς Πόλεως

φωτό
Ὀρμπάν ἤ Οὐρμπάν ἦταν ἕνας ἱδρυτής χυτηρίου καί μηχανικός κατασκευαστής πυροβόλων,ἀπό τό Μπράσο τῆς Τρανσιλβανίας στό βασίλειο τῆς Οὐγγαρίας,ὁ ὁποῖος κατασκεύασε ἕνα μεγάλο πυροβόλο γιά τούς Ὀθωμανούς στήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Σύμφωνα μέ τούς περισσότερους συγχρόνους συγγραφεῖς θεωρεῖται Οὔγγρος,ὅμως κάποιοι μελετητές τόν ἀναφέρουν ὡς πιθανῶς καταγώμενο ἀπό τήν Γερμανία. Ὁ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης χρησιμοποιεῖ τόν ὄρο Δάκιος,ὅταν ἀναφέρεται σ᾿αὐτόν.

Νά κάνουμε ἐδῶ μία παρένθεσιν,μιά καί ἀναφερθήκαμε στόν Λαόνικο ( τό ὄνομα εἶναι ἀναγραμματισμός τοῦ Νικόλαος.Ἀντιλαμβάνεσθε φαντάζομαι,τόν λόγον τῆς μετατροπῆς,ἄν ἀναλογισθεῖτε πώς τότε ἡ Ἀθῆνα τελοῦσε ὑπό τόν Φλωρεντιανό δοῦκα Ἀντώνιο Ἀτσαγιόλι...)  καί νά ποῦμε κάποια πράγματα γιά τήν οἰκογένεια Χαλκοκονδύλη.

Δουκᾶτο τῶν Ἀθηνῶν
 Ἐπρόκειτο γιά παλιά ἀριστοκρατική οἰκογένεια τῶν Ἀθηνῶν,ἡ ὁποία ἀναφέρεται ὡς γηγενής. Ὁ πατήρ τοῦ Λαονίκου,ὁ Γεώργιος ὡς ἐκ τῆς ...ὑψηλῆς καταγωγῆς του,κατεῖχε ὑψηλό ἀξίωμα στό δουκάτο τῶν Ἀθηνῶν,τοῦ Ἀτσαγιόλι. Ὅταν τό 1435 πέθανε ὁ δοῦκας Ἀντώνιο Ἀτσαγιόλι,σύζυγος τῆς Μαρίας Μελισσηνοῦ ( ἀπό τήν γνωστή οἰκογένεια Μελισσηνῶν ...),ἡ δούκισσα Μελισσηνοῦ-Ἀτσαγιόλι ἤθελε νά κρατήσῃ γιά λογαριασμό της τό δουκᾶτο,ἔτσι ἔστειλε τόν συγγενή της ( ἐννοεῖται γιά αὐτές τίς οἰκογένειες ὁ δεσμός...),τόν πατέρα τοῦ Λαονίκου Χαλκοκονδύλη,Γεώργιο,στόν σουλτάνο Μουράτ Β΄ νά τήν ἀναγνωρίσῃ ὡς νόμιμη διάδοχο τοῦ δουκάτου καί ὡς ἀντάλλαγμα θά τοῦ παραχωροῦσε κτήσεις της σέ Μεσσηνία καί Λακωνία ( γιά τέτοια οἰκογένεια μιλᾶμε,μέ κτήσεις ὅπου πάει τό μυαλό σας καί ὄχι μόνον στήν Πελοπόννησον καί ὄχι μόνον στόν ἑλλαδικό χῶρον...Μία ματιά ΕΔΩ,γιά τοῦ τί ἐστί Μελισσηνοί. Ἄ καί στό Ναύπλιον ὑπῆρξε κλάδος τῆς οἰκογενείας.Μέχρι σήμερα,παρακαλῶ...).Ἐνῷ ὁ Γεώργιος βρισκόταν σέ διαπραγματεύσεις μέ τόν Μουράτ Β΄,ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλῶς δέν δέχθηκε τήν προσφορά ἀλλά τόν ἔκλεισε καί φυλακή,οἱ Ἀθηναῖοι πού μαθαίνουν τί «μαγειρεύει» ἡ Μελισσηνοῦ μέ τόν ὀθωμανο, ἔδιωξαν καί τήν Μαρία καί τούς συγγενεῖς της ,Χαλκοκονδύλη. Ἔτσι βρίσκονται οἱ οἰκογένειες στόν Μυστρᾶ πού τότε ἦταν ὑπό τόν Δεσπότη Θεόδωρο Β΄ Παλαιολόγο,ἀδελφό τοῦ Κων/νου  Παλαιολόγου ΙΑ ΄ τοῦ μετέπειτα τελευταίου αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου.

Οἱ πλεκτάνες τῆς Μαρίας καί τῶν Χαλκοκονδύλη δέν σταμάτησαν. Γιατί; Διότι ἐν τῷ μεταξύ ὁ Γεώργιος εἶχε δραπετεύση ἀπό τήν φυλακή καί στήν προσπάθειά του νά ἐπιστρέψῃ διά θαλάσσης στήν Ἀθήνα συνελήφθη ἀπό ἕνα ἀθηναϊκό πλοῖο καί τόν γύρισαν πίσω στόν Σουλτάνο,στίς Σέρρες. Ὁ σουλτάνος Μουράτ,τόν συγχώρεσε...! Ἔτσι πῆγε στόν Μυστρᾶ καί ὁ Γεώργιος.

Τότε λοιπόν,τό 1446,Δεσπότης τοῦ Μυστρᾶ ἦταν,ἀπό τό 1443,ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ὁ ὁποῖος ἔστειλε,λένε ( ἐγώ πιστεύω πώς ἦταν πρωτοβουλία ἤ συμβουλή τοῦ Γεωργίου Χαλκοκονδύλη καί τῆς Μελισσηνοῦ,ἀφοῦ εἶχαν τά πᾶρε-δῶσε μέ τόν Μουράτ...),ἔστειλε λοιπόν τόν Γεώργιο σέ διπλωματική ἀποστολή στόν Μουράτ γιά νά πάρῃ τήν ἐξουσία τῶν περιοχῶν νοτίως τῶν Θερμοπυλῶν. Ὁ Μουράτ ὄχι δέν δέχθηκε τήν προσφορά ἀλλά φυλακίζει γιά ἀκόμη μία φορά τόν Γεώργιο ( γιατί ἄρα γε τό ἔκανε αὐτό ὁ Μουράτ,κάθε φορά πού ὁ Χαλκοκονδύλης πήγαινε σ᾿αὐτόν μέ προσφορές; !!!) καί βαδίζει κατά τῶν δυνάμεων τοῦ Κωνσταντίνου καί τῶν ὀχυρώσεών του στό Ἑξαμίλιον Τεῖχος  ( τείχη ἕξι μιλίων)  τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου. Μετά ἀπό βομαβρδισμό τριῶν ἡμερῶν τά τείχη πέφτουν,οἱ ὑπερασπιστές του σφαγιάζονται καί λεηλατεῖται ἡ ὕπαιθρος.Αὐτά ἦσαν τά ἀποτελέσματα τῶν πᾶρε-δῶσε μέ τούς ὀθωμανούς,ἑπτά χρόνια πρίν πέσει ἡ Βασιλεύουσα...! ( Οἱ πληροφορίες γιά τόν Χαλκοκονδύλη,ἐδῶ)

Αὐτό τό τεράστιο μπρούντζινο βομβαρδιστικό   ἔχει μάκρος 4,24μ. βάρος 15 τόνους καί ἔριχνε βλήματα βάρους 285 κιλῶν. Ὑποτίθεται πώς εἶναι αὐτό πού χρησιμοποιήθηκε τό 1453,στήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.Εἶναι σίγουρα ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κανόνια τῶν ὀθωμανῶν,στά μέσα τοῦ 15ου αἰ. Στρατιωτικό Μουσεῖο Κωνσταντινουπόλεως. (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Gábor Ágoston «Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire» ἐδῶ)

Καί ἀφοῦ φθάσαμε στούς βομβαρδισμούς,ἄς κλείσουμε τήν παρένθεσιν μέ τούς Χαλκοκονδύληδες καί τήν Μελισσηνοῦ κάι νά ξαναγυρίσουμε στόν Οὔγγρο πού μπορεῖ νά ἦταν καί Γερμανός ἤ ἐκ Δακίας κατά τόν Λαόνικο Χαλκοκονδύλη,τόν Ὀρμπάν ἤ Οὐρμπάν πού ἔφτιαχνε κανόνια στό χυτήριό του.Τό εἶχε πιάση τό νόημα ὁ Οὐρμπάν.Ὁ Οὐρμπάν πού μπορεῖ νά καταγόταν καί ἀπό τήν Βλαχία...

Πονηρός ὁ Ὀρμπάν,πῆγε τό 1452,ἕνα χρόνο πρός τῆς ἁλώσεως τῆς Πόλης, στόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο,στήν Κωνσταντινούπολη ἐπιζητώντας μία συνεργασία μέ τό Βυζάντιο,γιά τήν κατασκευή ἑνός μεγάλου κανονιοῦ..Ὅμως ὁ Κωνσταντῖνος δέν ἀπεδέχθη τήν πρότασιν διότι καί στόν ὑψηλό μισθό πού ζητοῦσε ὁ Ὀρμπάν δέν μποροῦσε νά ἀνταπεξέλθη τό κράτος,ἀλλά οὔτε καί τά ὑλικά εἶχαν γιά μία τέτοια παραγωγή ( διαβάζουμε στό ἀνάλογο βιογραφικό του,ἀπό τό βικιπαίδια. Δέ νομίζω ὅμως πώς κάτι τέτοιο θά μποροῦσε νά εὐσταθῆ,λογικῶς. Διότι πρωτίστως ἡ δεινή θέσις πού βρισκόταν ἡ Βασιλεύουσα θά ἔπρεπε νά σταθῇ ἕνας μεγάλος παράγων πρός ἀνεύρεσιν καί τοῦ ποσοῦ πού ζητοῦσε ὡς μισθό ὁ Ὀρμπάν,ἀλλά καί τῶν ὑλικῶν γιά τήν κατασκευή.Ὅταν ἐπρόκειτο γιά τήν σωτηρία τῆς ἴδιας τῆς Κωνσταντινουπόλεως,τί θά μετροῦσε ἄρα γε; Οἱ μισθοί τῶν αὐλικῶν καί γραμματῶν καί φαρισαίων ἤ ἡ ἀποφυγή μιᾶς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς; Συνεπῶς θά ἔπρεπε νά ἰκανοποιήσουν τίς ἀπαιτήσεις του πᾶση θυσία... !  ) 

Ἡ ἑπόμενη κίνησις τοῦ Ὀρμπάν ἦταν πρός τήν πλευρά τοῦ Μωάμεθ.Τόν βρῆκε πάνω στίς προετοιμασίες γιά τήν πολιορκία τῆς Πόλεως. Ἡ πλέον ἰδανική χρονική στιγμή ! Ὁ Ὀρμπάν ἰσχυρίσθηκε πώς τό κανόνι του ἦταν ἰκανό νά καταρίψῃ καί τά «τείχη τῆς Βαβυλώνας» ἀπό μόνο του ! Ἐννοεῖται ὁ Μωάμεθ δέχθηκε καί παρεῖχε στόν Ὀρμπάν ἄφθονο χρῆμα καί ὑλικά. Ἡ κατασκευή πραγματοποιήθηκε ἐντός τριῶν μηνῶν,στήν Ἀνδριανούπολη,ἡ ὁποία βρισκόταν ὑπό ὀθωμανική κατοχή καί μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινούπολη μέ ἑξῆντα βόδια ! Καί βεβαίως δέν ἔμεινε μόνον στό μεγάλο αὐτό κανόνι,ἡ παραγγελία τοῦ Μωάμεθ στόν Ὀρμπάν. Παρήγαγε,ὁ Οὔγγρος ἤ γερμανός ἤ ἐκ Δακίας ἤ Βλαχίας Ὀρμπάν,γιά λογαριασμό τοῦ Μωάμεθ πού ἑτοιμαζόταν γιά τό μεγάλο βῆμα,τήν κατάκτησιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως,πολλά ἀκόμη μικρότερα κανόνια πού θά συμμετεῖχαν στήν πολιορκία,ἀλλά καί πού θά ἔμελλε νά θέσουν τίς βάσεις γιά τό βαρύ πυροβολικό τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας μέ πρῶτο καί δημοφιλέστερο τό μεγάλο κανόνι τοῦ Ὀρμπάν,τό γνωστό ὡς  Dardanelles Gun

Ποιά ἦταν ἡ τύχη τοῦ Ὀρμπάν ; Σκοτώθηκε στήν διάρκεια τῆς πολιορκίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ὅταν ἕνα ἀπό τά κανόνια του ἐξερράγη ! Τοῦ ἔμεινε ἡ δόξα,ἀφοῦ οἱ τουρκαλάδες δέν τόν ξεχνοῦν. Τρεῖς κινηματογραφικές ταινίες ἔχουν γυριστεῖ καί στίς τρεῖς ἔχει λάβη τήν ἀνάλογον περίοπτον θέσιν...

Θέλετε νά μάθετε καί τήν τύχη τοῦ μεγάλου κανονιοῦ ; Διαβάζουμε : 


Το 1866, με την ευκαιρία μιας επίσημης επίσκεψης, ο Σουλτάνος Αμπντουλ Αζίζ έδωσε το μεγάλο κανόνι,  Dardanelles Gun, στη Βασίλισσα Βικτώρια ως δώρο. Έγινε μέρος της συλλογής Royal Armouries και παρουσιάστηκε στους επισκέπτες στον Πύργο του Λονδίνου.Μεταφέρθηκε αργότερα στο Fort Nelson Hampshire ,με θέα την ναυτική βάση στο Πόρτσμουθ.(ἀπό :  Dardanelles Gun. )

Ἀλήθεια,ποιά θά ἦταν ἡ τύχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐάν ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε δεχθῆ τήν προσφορά τοῦ Ὀρμπάν; Δέν ξέρουμε...Ἡ Πελασγική 

18 σχόλια:

 1. Τού 'δωσα και κατάλαβε: http://esxatianasxesi.blogspot.com/2021/05/blog-post_607.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν εμπιστευόταν έναν χυδαίο Χάζαρο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Πελασγική...
  Ένας Παλαιολόγος, να συνεργασθή με έναν χυδαίο Χάζαρο; Δύσκολο, Πελασγική.
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΖΟΥΣΕ Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ, Πελασγική.
  «Έως αν τον έτερον προπεσείν... Ού φεισόμεθα τής ζωής ημών... Πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν...»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γι᾿αὐτό ἔγραψα : ἐγώ πιστεύω πώς ἦταν πρωτοβουλία ἤ συμβουλή τοῦ Γεωργίου Χαλκοκονδύλη καί τῆς Μελισσηνοῦ,ἀφοῦ εἶχαν τά πᾶρε-δῶσε μέ τόν Μουράτ...

   Ἔτσι εἶναι ὅπως τά λές Διηνέκη. Ἀλλά εἴπαμε : πάντα θά ὑπάρχουν οἱ ...σύμβουλοι.

   Διαγραφή
  2. ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ - ΜΑ, ΠΑΝΤΑ - ΜΑΧΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΩΣ ΕΝΟΣ, ΥΠΕΡΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ._

   Διαγραφή
 3. https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/05/blog-post_2346.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εχω την εντυπωση οτι η τυχη της Αυτοκρατοριας ειχε κριθει ηδη απο τους προηγουμενους αιωνες.
  Τα τειχη ηταν το εσχατο.
  Η ικανοτητα αμυνας ηταν στα συνορα και στην θεληση. Μια διαρκης παλλοιρια -αμπωτη. Ενα αεναο σπρωξε- πιεσε.
  Με το που χαθηκε αυτη ενεργεια η Αυτοκρατορια ειχε μπει σε μια διαδικασια ανατροπης, συρρικνωσης και σηψεως.

  Το κανονι αυτο περισση χρηση ειχε εναντια σε τειχη ΟΧΙ για ενα κινουμενο στρατευμα οπως το Οθωμανικο ασκερι.
  Ο κατασκευαστης δολια πιστευω πλησιασε(Ψυχομετρωντας) ΚΑΙ τον Αυτοκρατορα για να τα παρει και απο τις δυο μεριες ( σαν συγχρονη πολεμικη βιομηχανια- τα βλεπετε και σημερα με τα πανηγυρια για τις φρεγατες του ΠΝ στον επερχομενο πολεμο).

  Αλλα δεν επεισε.
  Οχι μονο για τα χρηματα η τα υλικα.

  Ενα απο τα γνωμικα του για τον συχρονο πολεμο ο Στρατηγος Παττον ηταν το εξης¨- “Fixed fortifications are monuments to man's stupidity.” Δηλαδη οτι οι ακινητες στρατιωτικες κατασκευες ειναι μνημεια ανθρωπινης βλακειας.

  Ισως οι Χαζαροι να ειχαν κατανοησει αυτο.
  Οτι το σταθερο (η αυτοκρατορια) ΟΤΑΝ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ επιβαλλεται να παραχωρησει την θεση του στο κινουμενο( διασπορα ) και παλι ΟΤΑΝ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ το κινουμενο να παραχωρησει στο σταθερο ΔΗΛΑΔΗ επιστροφη για τον ιδιο κυκλο (Δημιουργια Ισραηλ ισως?).

  ΥΓ- για τον συχρονο Ορμπαν που πολλοι κατα τη αποψη μου απερισκεπτα και επιδερμικα θαυμαζουν ισως να παρελειψαν την πιο κατω παραγραφο.

  Αλλοι εμεις και αλλοι οι Ουγγροι.

  "Το 1989 έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Σόρος και έζησε για 4 μήνες στην Οξφόρδη, όπου σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Κολέγιο Πεμπρόουκ.[8] Ο προσωπικός του καθηγητής ήταν ο Χεγκελικός πολιτικός φιλόσοφος Ζμπίγκνιεφ Πελτσίνσκι. Τον Ιανουάριο του 1990 έφυγε από την Οξφόρδη και επέστρεψε στην Ουγγαρία για να κερδίσει μια έδρα στο πρώτο κοινοβούλιο της μετακομουνιστικής Ουγγαρίας.

  Σε ηλικία 14 και 15 ετών, ήταν γραμματέας στον κομμουνιστικό οργανισμό νεολαίας KISZ (η συμμετοχή στο KISZ ήταν υποχρεωτική για την αποδοχή στο πανεπιστήμιο). Ο Όρμπαν ανέφερε σε κάποια συνέντευξη ότι οι πολιτικές του απόψεις άλλαξαν δραματικά κατά την στρατιωτική του θητεία ; προηγουμένως θεωρούσε τον εαυτό του ως έναν "αφελή και αφοσιωμένο υποστηρικτή" του κομμουνιστικού καθεστώτος. "

  ΠΗΓΗ-https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81_%CE%8C%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD

  ΥΓ2-Εξαιρετικες και οι δυο ανρτησεις για την Χαζαρια!

  ΥΓ3- Δυο ενδιαφεροντα βιντεακια. το πρωτο συντομο το αλλο θελειπερισσοτερη προσοχη.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Okph9wt8I0A
  2. https://www.youtube.com/watch?v=TpKmG7mDaDM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θά τά κυττάξω ἀργότερα,μέ τήν ἡσυχία μου καί θά σχολιάσω ἀναλόγως...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ῥόκκο !

   Διαγραφή
 5. 29 Μαΐου 1453 η άλωση της Πόλης
  29 Μαΐου 1954 η "γέννηση" της "ευρέως" γνωστής Λέσχης (στη αποφυγή αυτής της γέννησης η μόνη λύση θα ήταν η ΕΚΤΡΩΣΗ....στό μόνο πράγμα που θα ήταν σωτήρια για όλη την σκεπτόμενη ανθρωπότητα)

  δυο μαύρες μέρες για τον Ελληνισμό και τα Εθνη γενικότερα....

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστή ἡ ἐπισήμανσις τῆς συμπτώσεως (;),μέ τήν ἵδρυσιν τῆς σατανικῆς/καμπαλιστικῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ.Τί σημαίνει; Σαφῶς πολλά καί σαφῆ ὡς πρός τίς ἐπιδιώξεις της...

   Ὁ ἀγῶνας μας ὅμως,ἐπιβάλλει νά ἐνθυμούμεθα τήν ἡμέρα ὅπως πρέπει καί κυρίως νά μήν ξεχνοῦμε τόν Σκοπό μας...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε !

   Διαγραφή
 6. Ασχολείστε με τους Χαζάρους αλλά ουδείς ίσως δεν αναρωτήθηκε, τέτοια ιστορική ημέρα, γιατί οι ομόδοξοι Ρους και κατ' επέκταση ο ίδιος ο Βασίλειος Β' Βασίλιεβιτς ο επονομαζόμενος "Τυφλός" (αδερφός της 'Αννας Παλαιολογίνας) και Μέγας Πρίγκηψ της Μόσχας, δεν απέστειλε εκστρατευτικό σώμα γιά να συνδράμει στην άμυνα της Πόλης;;;; Αντί αυτού παρίσταναν τους αδιάφορους... Ποιά ήταν τα απώτερα γεωπολιτικά τους και θρησκευτικά τους συμφέροντα και σχέδια που θα υλοποιούνταν μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης;;;; Από τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα παρατηρείται ότι, διαχρονικά, ουδέποτε οι Ρώσσοι συμπεριφέρθηκαν με τιμιότητα και αδελφοσύνη έναντι του 'Εθνους των Ελλήνων. 'Εως τώρα συνεχίζουν να ρίχνουν πισώπλατες μαχαιριές, υπονομεύοντάς μας σε όλα τα επίπεδα! Η στάση της "Αγίας Ρωσσίας" απέναντί μας, περισσότερο ως πόρνης μπορεί να χαρακτηριστεί παρά ως "Αγίας"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Ἰωάννη,εἶσαι πολύ σκληρός στίς ἐκφράσεις σου.Σαφῶς καί δέν μᾶς εἶναι ἄγνωστο τό θέμα Πανσλαυϊσμός,μέ ὅ,τι ἐμπεριέχει νοηματικῶς καί ὄχι μόνον...
   Ὅμως γιά ἐσένα τό θέμα ἐκεῖ εἶναι ἤ στήν γενικότερη στάσιν τῆς ...Χριστιανικῆς Δύσεως,ἡ ὁποία ἦταν ἡ μόνη πού θά μποροῦσε ἀποτελεσατικῶς νά συνεισφέρει στήν ὑπόθεσιν σωτηρίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί αὐτή ἁπλῶς σφύριζε ἀδιάφορα; Ποιοί καθοδηγοῦσαν τήν Δύσιν ( καί τό ἴδιο κάνουν ἕως σήμερα) ;

   Λοιπόν,τήν σχέσιν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν ἐθνῶν μ᾿ἐμᾶς δέν θά τήν ἀμφισβητήσουμε.Ἀλλοίμονό μας ἄν τό κάνουμε. Μήν πέφτουμε σ᾿αὐτή τήν παγίδα. Ναί,παγίδα καί ξέρετε πολύ καλῶς ἀπό ποίους...

   Ἡ Πίστις τῶν ὁμοδόξων σλαυϊκῶν ἐθνῶν,τούς καθιστᾷ συνοδοιπόρους μας καί αὐτό πρέπει πᾶσῃ θυσία νά τό διαφυλάξουμε.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἰωάννη !

   Διαγραφή
  2. Πόρνος ήταν (και είναι) ο τότε (και ο κάθε) Πάπας, Σενιόρ...

   Διαγραφή
  3. Καί θά συμπλήρωνα,Διηνέκη,καί πραγματικοί σατανάδες/ἑωσφοριστές/καμπαλιστές.

   Διαγραφή
 7. Δύο παπες φέρουν το όνομα Ουρανός. Όσον αφορά στην αγορά του κανονιού από τον Παλαιολόγο, ο αυτοκρατωρ, επειδή ο φισκος ήταν άδειος, συγκάλεσε το αρχοντολοι της Πόλης και τους ζήτησε να ανοίξουν τα σεντούκι και να προσφέρουν τα χρήματά τους για τη σωτηρία της Βασιλευουσας. Εκείνοι αρνήθηκαν γιατί περίμεναν την κατάληψη της πόλεως από τον Μωάμεθ με την προοπτική να τον δωροδοκησουν και να αποτελούν εκ νέου την ελίτ του νέου καθεστώτος. Άλλοι τα είχαν βγάλει έξω σε τράπεζες της Βενετίας όπως ο Λουκάς Νοταράς... Η συνέχεια είναι γνωστή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστοῦμε πολύ,ἀγαπητή Θεοδώρα,γιά τήν εὔστοχη πληροφορία πού συμπληρώνει τήν εἰκόνα τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος.
   Τώρα βέβαια,ἡ τύχη ὅλων ἐκείνων πού κινήθηκαν ἐκ τοῦ πονηροῦ,γιά νά σώσουν τό τομάρι τους,ὅταν ἔχεις νά κάνῃς μέ τουρανομογγόλους θά ἔπρεπε νά γνωρίζουν πώς δέν θά ἦταν ἡ καλλίτερη,ὅπως κι᾿ἔτσι ἔγινε...
   Ἔπεσαν πολλάαα κεφάλια ἀπό τήν ὀθωμανική χατζάρα...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
 8. Η πολεμικη τεχνολογια της εποχης τελικα ηταν ο απροβλεπτος και καθοριστικος παραγων της Αλωσης!!!Και της Ιστοριας οπωσδηποτε!!! Το κανονι του Ουρβανου εγειρε την πλαστιγγα αποφασιστικα υπερ του Μωαμεθ!!!! Δεν περιμεναν οι πολιορκουμενοι προφανως μια τετοια εξελιξη και γιαυτο ο στρατος του Αυτοκρατορα ηταν γυρω στους 5000!!!!! νοματαιους ΜΑΖΙ με τους 700 εμπειροπολεμους του Ιουστινιανι!!!! Αφου τα τοσο δυνατα τειχη παντα εσωζαν την Πολη!!Προφανως ετσι σκεφτονταν οι ιθυνοντες!!! Ολοι οι αλλοι δυνητικα υπερασπιστες της Πολης εξαφανισμενοι!!!Εσωζαν προφανως τις ψυχες τους στα μοναστηρια!!! Οπως σημερα οι υποτιθεμενοι ειρηνιστες και αντιρρησιες συνειδησεως συνηθως ειναι κομμουνιστες που εργαζονται για την παντοκρατορια της ΝΤΠ ουσιαστικα!!!ΚΑΙ αυτοι πλην εξαιρεσεων δεν πολεμανε για την Ελλαδα με τιποτα!! Ξεραμε λοιπον ανεκαθεν αυτο με την πολεμικη τεχνολογια της εποχης εκεινης(κανονι) αλλα δεν βγαλαμε ποτε τα αναλογα συμπερασματα!!Για παραδειγμα σημερα τα χιλιαδες drones που κατασκευαζουν με σημαντικη τεχνολογικη δεξιοτητα και αυταρκεια οι Τουρκοι μηπως θα επρεπε να μας ξυπνησουν???? Μαθαμε επισης αλλα δεν ειναι σιγουρο οτι κατανοησαμε η επιγνωσαμε πως συμπεριφερθηκαν οι φανατικοι και απερισκεπτα ανθενωτικοι θεοκρατες πριν την Αλωση. Με αρχηγο τους τον ανεκδιηγητο Σχολαριο που εβγαλε και αναθεμα για τον Αυτοκρατορα!! Οταν ουσιαστικα αναριθμητοι απ αυτους αρνουνταν να στρατευθουν και να πολεμησουν κατα των Οθωμανων ενω τοπαιζαν ησυχαζομενοι(ουσιαστικα ριψασπιδες ) στα απειραριθμα μοναστηρια - ασυλα της αυτοκρατοριας τους οπως αυτα της μονης Στουδιου και του Αθω για παραδειγμα!!!!!!!..Ο θεοκρατικος κληρος αλλα και μεριδα του εξαπατημενου απο την συνεχη θρησκευτικη προπαγανδα λαου, ειχαν και πολλα και ποικιλα ερωτηματικα!!!Βεβαιως!!! Ιδου μερικα!! Αναρωτιουνταν ας πουμε στο προαυλιο της Αγιας Σοφιας αν οι αγγελοι ειναι αρσενικου η θηλυκου γενους!! Η αν ειναι σιγουρο οτι ο Ιορδανης ποταμος πηγαζει κατω απο την Αγια Σοφια!!!!Και ο Μωαμεθ απ εξω απο τα τειχη αλυχτουσε με 160000 στρατο εκ των οποιων γυρω στις 40000 Σερβοι-Βουλγαροι και Ρωμιοι!!!!!!! Ετοιμοι ολοι αυτοι για τα χειροτερα με το μαχαιρι στο στομα!! Οπως τωρα δηλαδη που μας απειλει ο Ερντογαν καθημερινα και εμεις σφυριζουμε αδιαφορα, βλεπουμε το Τουρκικο Survivor και επιδιωκουμε ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ για τους κρατικοδιαιτους οπως και ΠΡΟΝΟΜΙΑ και για τους ανδρες ΔΥ με 20 χρονια υπηρεσιας!!! Τουρκοι ποιοι Τουρκοι!!! Δεν βλεπουμε τον υπαρκτο κινδυνο καταδολιευουμε την οικονομια, αδυνατιζουμε την αμυνα και, και, και,......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μωρέ Θαλῆ,ἔχεις δέν ἔχεις πάλι τῆν θρησκεία θά κατηγορήσῃς !

   Λές αὐτό νά ἔφταιγε ; Μά καλά,τίς πλεκτάνες,τόν ὕπουλο καί δόλιο τρόπο μέ τόν ὁποῖο χτυπιόταν τό Βυζάντιο,ἀπό τούς συνήθεις συνωμότες (...),τόν ῥόλο τῆς Δύσεως,τίς ...ἑτοιμασίες γιά τήν Νέα Γῆ (βλέπε ἀνακάλυψιν Ἀμερικῆς,μέ ὅ,τι σήμαινε αὐτό,ξέρεις...),ὅλα αὐτά δέν τά μετρᾷς; Θά ἄφηναν μία Ἑλληνική Βυζαντινή Αὐτοκρατορία νά ὑπάρχῃ στό νέο κόσμο πού σχεδίαζαν; Ἄν εἶναι δυνατόν ! Ὁ Ἑλληνισμός ἔπρεπε νά πέσῃ στά χειρότερα καί πιό βαθιά σκοτάδια τῆς Ἱστορίας του καί μάλιστα γιά πολλά,πολλά χρόνια.Ἑκατονταετίες,ὥστε νά φθάσουν, ἐκεῖνοι στό ἀνώτατο σημεῖο τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας τους,σ᾿ὅλους τούς τομεῖς.
   Ὅπως καί ἔγινε...

   Ἄχ,Θαλῆ,κῦττα πίσω ἀπό αὐτό πού σοῦ δίνουν νά βλέπῃς...

   Καλή νύκτα ἀγαπητέ μου Θαλῆ !

   Διαγραφή
 9. Και ο Ορμπαν δικός τους είναι, ,ανόητες οι αντιλήψεις που θελουν τον ορμπαν πατριώτη, είναι τύπου εμπαινε γιούτσο . χαρακτηριστικο της περιορισμένης αντίληψης του εθνικιστικού χώρου που περιορίζεται σε κρίσεις επιπέδου γηπεδικών κοπαδών
  Είναι σχεδιασμένο και συντονισμένο το μπλοκάρισμα της Ελλάδος από βορρά ώστε να καταστεί χωματερή τριτοκοσμικών και αυτό σε συνδυασμό πάντα με το οπεν μπορντερς από ελληνική πλευρά μόνο.

  Ο ορμπαν ο αντιρώσος που παραπονιέται γιατί δεν έχει αρκετά μεταλλαγμένα μπολια για τους ουγγρους είναι μαριονέτα και λουστράκι του κλαμπ των Ευρωμασόνων ..
  Μια οξυδερκή ματιά αντιλαμβάνεται το παρασκήνιο πισω απο τη μπατσα του γιουνγκερ και την προσφώνηση του Le Dictateur .."καλώς τον δικτάτορα" εν είδη δικού τους κλειστού αστείου ...
  είναι όλοι φιλαράκια , στο ιδιό κλαμπ συναγελαζονται . .το δικτάτορας είναι απλά στάχτη στα μάτια.
  Ποίος ακέραιος Εθνικιστής ηγέτης θα καθόταν να τον σφαλιαρίζει ένας μπεκρογιουνγκερ οβριγιος ;

  Παρμενίων

  ΑπάντησηΔιαγραφή