" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Τελευταία εὐκαρία γιά Βρεττανική κυριαρχία;
By Phillip Marlowe

Τό δημοψήφισμα τῆς 23ης Ἰουνίου στήν Βρεττανία,γιά τό ἐάν παραμείνει ἤ ὄχι στήν Ε.Ε.,εἶναι πολύ κοντά πλέον. Ξέρω πώς ὁ Ὀμπάμα προσφάτως εἶπε πώς ὁ Βρεττανικός λαός πρέπει νά καταψηφίσῃ τήν ἔξοδο ἀλλιῶς γιατί σέ διαφορετική περίπτωσιν θά ἀντιμετωπίσουν μία αὔξησιν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν ! Ἀκούγεται σάν ἀπειλή, ἔτσι δέν εἶναι; Τώρα,γιατί θά μποροῦσε νά γίνῃ ἔτσι; 

Καί ὅλοι οἱ ἑβραῖοι εἶναι ὑπέρ τῆς Ε.Ε. Γνωρίζουν πώς ἡ Ε.Ε. εἶναι ἕνα σημαντικό μέρος τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης, ὅπου ἐλεγχουν τά ἐδάφη μας,πίσω ἀπό τά παρασκήνια. Ἤδη ἔχουν ἀπασχολημένα τά λευκά Ἔθνη μέ τήν μετανάστευσιν τῶν μή λευκῶν στά ἐδάφη μας καί τήν ἀπομάκρυσνη τῆς φυλῆς μας. Αὐτοί οἱ ἀρουραῖοι καταστρέφουν τά λευκά Ἔθνη, γιά λογαριασμό τῆς ἑβραϊκῆς ἀτζέντας τῆς παγκοσμιοποιήσεως, χωρίς καμμιά ἀμφιβολία πιά ! 

Αὐτό πού μέ ἀνησυχεῖ εἶναι μία πιθανή στημμένη ψηφοφορία πού θά κρατήσῃ τήν Βραττανία ἐντός τῆς Ε.Ε. γιά ΠΑΝΤΑ ! Δέν ἔχει σημασία τό πόσοι πολλοί θά πᾶνε νά ψηφίσουν γιά τήν ἔξοδο. 
Ὅπως στήν Αὐστρία τούς ἀρκοῦσε ἡ καταμέτρησις τῶν ἐπιστολικῶν ψήφων ἡ ὁποῖα ἔγινε χωρίς τήν παρουσία μαρτύρων ὅπως ἀπαιτεῖται ! Αὐτό ἔκλεψε τήν νίκη ἀπό τόν ἐθνικιστή μέ τήν ἀντι-μεταναστευτική πολιτική Norbert Hofe, καί ἔδωσε τήν νίκη σ' ἔναν κομμουνιστή !  

Δέν εἶμαι καί κανένας εἰδήμων ἐπί τῆς Βρεττανικῆς πολιτικῆς, ἀλλά ὑπάρχει ἔνα βίντεο ὅπου ἐξηγεῖται τό BREXIT καί ἡ οὐσία ὑπάρξεως τῆς Ε.Ε. Καλόν εἶναι νά τό παρακολουθήσετε γιά νά συνειδητοποιήσετε τήν τεραστίαν ἔκτασιν τῆς ἑβραϊκῆς ἀτζέντας γιά τήν Παγκόσμια Νέα Τάξιν. 

Ἡ Βρεττανική κυβέρνησις χρησιμοποιεῖ μεθόδους ἐκφοβισμοῦ γιἀ νά πάρῃ τήν ψῆφον τῶν μή-λευκῶν μεταναστῶν γιά νά παραμείνουν στήν Ε.Ε. κοιτᾶξτε τήν παρακἀτω διαφημιστική ἀφίσα ὅπου δείχνει ἕναν λευκό μέ στύλ "σκίνχεντ" νά καταφέρεται ἐναντίον μιᾶς ἡλικιωμένης ἰνδῆς. Τά ἄθλια καθάρματα τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἡνωμένου βασιλείου εἶναι σαφῶς ΑΝΤΙ-ΛΕΥΚΑ ...

Αὐτό προσπαθῶ νά σᾶς ἀποδείξω, τί κάνουν αὐτοί οἱ ἀρουραῖοι στήν φυλή μας...


From NEW OBSERVER:
According to a statement on its website, the UK-government funded OBV said that it had “partnered again with the advertising giant Saatchi & Saatchi” to create a hard-hitting poster to encourage black and minority ethnic (“BAME”) communities to register to vote in the EU Referendum.
The poster shows a white man dressed up as a “skinhead” shouting abuse at an elderly Indian woman while both are sitting on a see-saw, with the slogan “a vote is a vote.”
Any poster which portrayed the opposite stereotypes—a nonwhite thug threatening an elderly white woman—would of course be instantly attacked as “racist.”
However, because of the establishment’s institutionalized anti-white racism, the OBV campaign will proceed without protest from the controlled media, their political parties, and their allies.


Πηγή : incogman.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου