" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Ἕνα ἀφιέρωμα στόν Ἐρυθρό Σταυρόν,λόγῳ τῆς ἡμέρας...

Η υπογραφή της Συνθήκης της Γενεύης, με την οποία ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός.
Ἡ Διεθνής Ἐπιτροπή Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ὅταν συστάθηκε, στίς 22 Αὐγούστου 1864 μέ τήν Σύμβασιν τῆς Γενεύης,ὁ ῥόλος της ἦταν πολύ συγκεκριμένος : ἡ παροχή βοηθείας στούς τραυματίες πολέμου,τούς αἰχμαλώτους καί τόν ἄμαχον πληθυσμόν,μέ παγκόσμιον ἀκτῖνα δράσεως.

Υἱοθετεῖ ὡς ἔμβλημα τόν κόκκινο ἰσοσκελῆ σταυρό,ἀπό τήν σημαία τῆς Ἐλβετίας,ἐπεί δή ἐκεῖ (Γενεύη) ἔγινε ἡ διεθνής διάσκεψις ὅπου ἀναγνωρίστηκε ὁ ῥόλος τῆς ὁργανώσεως,ἀλλά μέ ἀνεστραμμένα τά χρώματα.Τώρα βεβαίως, μπορεῖ κάποιος νά ἐπισημάνῃ πώς τό ἔμβλημα τοῦ Ε.Σ. περισσότερο σέ παραπέμπει στούς Ναΐτες Ἰππότες,παρά στήν ἐλβετική σημαία.Πολύ ὁρθῶς !Ἄλλως τε,κάπως ἔτσι δέν ξεκίνησε καί τό τάγμα τῶν ναϊτῶν; Γιά βοήθεια τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν στούς Ἁγίους Τόπους,ἀπό τούς μουσουλμάνους,ἔκαναν λόγον καί αὐτή ἦταν ἡ ἐπίσημος αἰτιολογία ἱδρύσεώς των.Ἔλα ὅμως πού ἡ πραγματική αἰτία ἱδρύσεώς τους ἦταν ἡ, ἀποκλειστικῶς,βοήθεια τοῦ βασιλείου τῆς Ἱερουσαλήμ,ἐξ οὖ καί ἡ ὀνομασία τους Φτωχοί Συστρατιῶτες τοῦ Ἰησοῦ καί τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντος. Ἄν καί δέν ἔχω καταλήξῃ σέ συμπέρασμα γιά τόν ἀκριβῆ λόγο τῆς ἱδρύσεώς τους (ἦταν ἕνας τρόπος νά συγκεντρώσουν χρῆμα καί δύναμιν ἀπό τούς προσκυνητές τῶν Ἁγίων Τόπων,πού μετά τήν Α΄ Σταυροφορία καί τήν ἐπίσημον ἀνακήρυξιν τοῦ βασιλείου τῆς Ἱερουσαλήμ,συνέρρεαν ἀναρίθμητοι χριστιανοί ἀπό Ἀνατολή καί Δύσιν ἤ ὑπῆρχε καί κάτι ἄλλο πιό ...μυστικιστικό καί ἀφοροῦσε τόν συγκεκριμένο χῶρο ὅπου λέγεται πώς ὑπῆρξε ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντος; Μπορεῖ,ἀφοῦ δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον τό ὅτι καί γιά τίς τρεῖς μεγαλύτερες θρησκεῖες ἡ ἱερότης τοῦ τόπου φαίνεται ἰδιαιτέρα καί μοναδική; ...) ἔτσι τό ἀφήνουμε ἐδῶ. )

Πάντως καί οἱ Ναΐτες,τό ἴδιο λειτουργοῦσαν στούς Ἁγίους Τόπους,ἀπολάμβαναν τήν ἀπόλυτη ἀνεξαρτησίαν πέραν καί μακράν κάθε στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς περιοχῆς.Εἶχαν δῆλα δή μία οὐδετέρα παρουσία καί ὑπήκουαν μόνον σέ δικούς τους νόμους καί κανόνες πού ἀφετηρία εἶχαν τήν ἀνθρωπιστική βοήθεια στούς χριστιανούς προσκυνητές ὅμως κάπου ἐνδιαμέσως μετετράπη σέ κάτι ἄλλο...

Ἐπανερχομένη στό ἀρχικό θέμα : Ὅμως,ἐνῶ ὁ Ἐρυθρὀς Σταυρός ἀναγνωρίζεται διεθνῶς καί υἱοθετεῖται ἀπό πολλά κράτη,κάτι πού σημαίνει πώς ἀναγνωρίζεται καί τό καταστατικό τῆς ἱδρύσεώς του,ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία,περίπου 14 χρόνια μετά (1877),ζητᾷ,ἐπιτακτικῶς,πώς γιά νά ἀναγνωρίσῃ καί νά ἐπιτρέψῃ τήν δρᾶσιν τοῦ ὁργανισμοῦ ἐπί τῶν ἐδαφῶν κυριαρχίας της ( στό ἴδιο εἶχε παρακινήσῃ καί ἄλλα μουσουλμανικά κράτη) ἔπρεπε νά ἀντικατασταθῇ τό ἔμβλημα τῆς ἀνθρωπιστικῆς ὁργανώσεως,διά τῆς ἡμισελήνου ! Καί ἡ Διεθνῆς Ἐπιτροπή τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ,τό δέχτηκε. Ἀνεπισήμως γιά 53 χρόνια,ἐπισήμως ἀπό τό 1929 ὅπου καί τροποποίησε μέρος τοῦ καταστατικοῦ της !Τό 1948,μέ τήν ἵδρυσιν τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ,ἔρχονται νέες ἀντιδράσεις γιά τόν ἐρυθρό σταυρό. Τό Ἰσραήλ δέχεται ἐπισήμως τήν ἀναγνώρισιν τοῦ ὁργανισμοῦ στήν χώρα τους,μέ τό ἔμβλημα τοῦ Ἐρυθροῦ Ἄστρου τοῦ Δαυΐδ !  Βεβαἰως,ἀνεπισήμως εἶναι ἀποδεκτό ἀπό τήν Διεθνῆ Ἐπιτροπή Ἐρυθροῦ Σταυροῦ,ἐπισήμως ὅμως δέν ἔχει γίνει ἀποδεκτό,ἀκόμα... Σχεδόν 60 χρόνια μετά (2007),ὁ Ἐρυθρός Στυαρός,ἀποφασίζει πώς :ὅποιο κράτος δέν δέχεται τόν ἐρυθρό σταυρό ἤ τήν ἐρυθρἀ ἡμισέληνο τό μόνον σύμβολον πού θά εἶναι ἐπισήμως ἀποδεκτό εἶναι τό σύμβολον τοῦ ἐρυθροῦ κρυστάλλου !

Εἶναι τό σύμβολον πέραν ὅποιας θρησκείας,τῆς ἀνεξιθρησκείας ἤ τῆς ἀθεΐας,θά λέγαμε. Κάτι πού παραπέμπει σέ μελλοντική υἱοθέτησι,ἴσως,ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυρό ; Πολύ πιθανό φαίνεται.Οἱ δικαιολογίες μιᾶς τέτοιας υἱοθετήσεως,σχεδόν πάντα,ἔρχονται μέ παραδείγματα ἀπό μουσουλμανικές χῶρες.Τήν μία λένε πώς ἰσλαμιστές τρομοκράτες σέ ἐμπόλεμες περιοχές (Ἰράκ) ἐπετέθησαν σέ ίαρκινούς τοῦ ἐρυθροῦ σταυροῦ ἐπεί δή ἔχοντας τό σύμβολον τοῦ κόκκινου σταυροῦ τούς ἐξέλαβαν γιά χριστιανούς ἱεραποστόλους !  Τήν ἄλλη εἶναι ἡ ἐπίθεσις στά γραφεῖα τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στήν Βαγδάτη (2003) μέ πολλά θύματα καί τραυματίες.Δέν μᾶς δίνουν ὅμως καί κάποιο περιστατικό πού ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐρυθρᾶς ἡμισελήνου νά ἔγινε κάποια ἐπίθεσις. Πολύ ἁπλῶς,διότι κάτι τέτοιο δέν ἔχει συμβῆ ποτέ !
Ὅπως καί νά τό δῇς ἡ στοχοποίησις εἶναι ἀποκλειστικά καί μόνον στόν Σταυρό ! Ἡ στοχοποίησις εἶναι στήν Χριστιανική θρησκεία καί καθώς φαίνεται,εἰδικῶς μέσῳ τῆς δράσεως τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στίς μέρες μας,(στό θέμα τῶν προσφύγων (λαθρομεταναστῶν) πού τυχαίως(;) συμβαίνει ἀθρόως ἀπό χῶρες μουσουλμανικές σέ χῶρες χριστιανικές -Εὐρώπη) καί ὁ ῥόλος του ἀκόμη καί διά τῆς ἀποφάσεως τῆς υἱοθετήσεως τοῦ συμβόλου τοῦ ἐρυθροῦ κρυστάλλου,ἐξυπηρετεῖ τέλεια τά σχέδια τῆς παγκοσμιοποιήσεως ! Τά σχέδια τῆς ἀθεΐας ἤ τῆς μίας,παγκόσμιας θρησκείας πού ἐτοιμάζει ἡ ΝΤΠ !


φωτό ἀπό τήν σελίδα τοῦ Ε.Ε.Σ. καί τήν ἱστορία του. Τά συμπεράσματα δικά σας...
Στίς 10 Ἰουνίου 1877,ἱδρύεται ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός. Πρῶτος πρόεδρός του ὁ Μάρκος Ῥενιέρης,υἱός τοῦ Ἰωάννη Ῥενιέρη,ἐμπόρου στήν Βενετία καί προξένου τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στήν Κέρκυρα (ποῦ ἀλλοῦ ; ). Tώρα ὅπου Ῥενιέρης ἐννοεῖται τό Renieri,ἔμπορος,Βενετία καταλαβαίνεται τί κρύβει ἡ συνταγή...Καί βεβαίως ἡ μητέρα,πού ὅπως πάντα ἔχει καί τήν μεγαλυτέρα σημασία : Teresa Saccomano,ὀνόματι,ἐκ Γένοβας.

Ὁ Μάρκος Ῥενιέρης,πού γεννήθηκε, μεγάλωσε  καί σπούδασε  στήν Βενετία ὅπως καί στήν Πάντοβα.Ὅμως ἦρθε στήν Ἀθῆνα (γιατί ἄρα γε; ) γιά νά ἀσκήσῃ δικηγορία,δι᾿ὁλίγον διότι πολύ συντόμως μπάινει στό δικαστικό σῶμα ὅπου μέσα σέ ἔξι χρόνια γίνεται Ἀρεοπαγίτης ! Ἕνα ψήφισμα περί ἐντοπιότητος τόν ἀναγκάζει σέ ἀπόλυσιν :περί των ετεροχθόνων της Εθνικής Συνέλευσης του 1843-44
Ἐπέστρεψε στήν δικηγορία καί πάλι πολύ σύντομα βρέθηκε καθηγητής στήν Νομική Σχολή Ἀθηνῶν. Ἀλλά καί διοικητής τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (ξέρετε,αὐτή τῶν Ῥότσιλντ),ἀπό τό 1861 ἕως τό 1890. Γίνεται καί Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στήν Κωνσταντινούπολιν καί βεβαίως ὅπως προείπαμε Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ! Γιά ὅλα αὐτά τά ἀξιώματα καί θέσεις,δέν μετροῦσε ὁ νόμος περί ἑτεροχθόνων; ...

Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί ἦρθε ὁ Βενετός στήν Ἑλλάδα; Ποῦ ἀλλοῦ θά εὕρισκε τέτοια μεγαλεῖα; Στήν ψωροκώσταινα πού εἶχαν δημιουργήση ὠς τσιφλίκι τους τά ὅρνεα τοῦ σιωνισμοῦ ! Βλέπετε,στήν Ἰταλία ὑπῆρχε μεγάλος συνωστισμός γιά κατάληψιν ἀξιωμάτων...(Οἱ πληροφορίες περί τοῦ Μ. Ῥενιέρη,ἐδῶ)
φωτό
Ἀλέξανδρος Ζάννας ὑπῆρξε ἐπίσης πρόεδρος τοῦ Ε.Ε.Σ. Πρόκειται γιά τόν παπποῦ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ,παντρεμένος μέ τήν Βιργινία Δέλτα,κόρη τοῦ Στέφανου Δέλτα καί τῆς Μπενάκη- Δέλτα Πηνελόπη. Ὁ Ζάννας ἦταν κολλητός μέ τόν Βενιζέλο καί τόν Πλαστῆρα. Στό βιογραφικό του,στό βικιπαίδεια ἡ μόνη ἀναφορά πού γίνεται στήν οἰκογένειά του εἶναι σχετικῶς μέ τόν υἱό του Παῦλον (παντρεμένος μά κάποια Πράτσικα Μίνα τῆς ὁποίας ἡ γιαγιά λεγόταν Ναούμ Καλλιόπη ),ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε μέ τόν καλλιτεχνικό χῶρον καί εἶχε φιλίες μέ τόν Γεώργιο Παπανδρέου ὁ ὁποῖος τόν εἶχε διορήσῃ δ/ντή τῆς ΔΕΘ.  Μοῦγκα γιά τόν ἐγγονό του Ἀντώνιο Σαμαρᾶ πού ἔγινε καί πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος. Μήν χαλάσουμε τό ἀριστερῶν πεποιθήσεων προφίλ τοῦ Ζάννα,ἔ; (ἐδῶ). 

 Ἀνδρέας Μαρτ-ίνης,28 χρόνια πρόεδρος τοῦ Ε.Ε.Σ.: Μά πώς ν᾿ἀγγίξῃς ἕναν -ίνη;

Τόν Φεβρουάριο :

Ποινή κάθειρξης 7 ετών στον Ανδρέα Μαρτίνη 

Καί τόν Μάϊο,3 μῆνες μετά :

Ελεύθερος ο Μαρτίνης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςἈντώνιος Αὐγερινός (ἐδῶ) σημερινός Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. (παραδόξως, μοῦ εἶναι πολύ συμπαθής...)

Σύνθεση Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά τη Γ.Σ. της 31ης Μαρτίου 2019 

Έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπήρξε η ίδρυση Σταθμών Πρώτων Βοηθειών, Κέντρων Αιμοδοσίας, σχολών Νοσηλευτικής, νοσοκομείων («Ερρίκος Ντυνάν», «Ασκληπείο Βούλας», «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» στους Αμπελοκήπους) και της Υπηρεσίας Αναζητήσεως αγνοουμένων.

Πληροφορίες περί τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ,ἀπό τό σημερινό ἀφιέρωμα τοῦ : pontos news 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου