" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Λέτε νά γίνῃ κι᾿αὐτό; Κῦττα μέ ποιόν ἀσχολούμεθα !Ἀφοῦ ἀσχοληθήκαμε μέ τόν Χρυσοχοΐδη,ἀλλά καί ἀφοῦ ὑποπτευόμαστε πώς ἴσως τόν ἔχουμε μπροστά μας σέ μία ἐπικείμενη κυβέρνησιν τῆς νουδου,ἀλλά καί ἐπεί δή μᾶς ἔδωσε «τροφή» ὁ Διηνέκης,ἄς δοῦμε καί κάποια σχετικά στοιχεῖα περί αὐτοῦ. 

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης γεννήθηκε το 1955 στο Νησί Ημαθίας, ένα χωριό στην πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει ποντιακή καταγωγή. Ο πατέρας του Βασίλης είναι αγρότης και κατάγεται από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, ενώ η μητέρα του κατάγεται από την Μπάφρα του Πόντου (ἀπό ἐδῶ)

Γιά τήν γενέτειρα τοῦ Χρυσοχοΐδη,τό Νησί Ἠμαθείας διαβάζουμε πώς : ἦταν τσιφλίκι τοῦ ἑβραίου τῆς Θεσσαλονίκης Μοδιάνο ὁ ὁποῖος τό 1911 τό πούλησε γιά 12 ὀκάδες λίρες στά ἀδέλφια Γιασήμ καί Σεφκέτ Μπέη καί κάμποσους ἀκόμη Μπέη ( πάλι ἐβραϊκά μοῦ φαίνονται...). Ἀπό τήν Θεσ/νίκη καί αὐτοί ἀλλά ξεζούμιζαν τούς κατοίκους ἐκείνης τῆς περιοχῆς. Εἶχαν καί ἕναν φύλακα πού τούς πρόσεχε τόν Ἰλιάηζ (ἔ; καί αὐτό,ἀναμφιβόλως...) Καί πιό παλιά ἀκόμη ( 1850-1880) κάτοχος τοῦ χωριοῦ φαίνεται κάποιος Ἀβδουραμάν Μπέη πού εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος τό πούλησε στόν Μοδιάνο.
Ἔ, ὁ Ἀβ-δ-ουρά(μάν) δέν μᾶς προκαλεῖ καθόλου περιέργεια περί τῆς καταγωγῆς του,ἐννοεῖται :Κολλοῦσαν καί τό -μάν,κατά τό Ὀσμάν καί περνοῦσαν κυριολεκτικῶς μπέηκα μέ τούς ὀθωμανούς... (Ἐάν θέλετε νά διαβάσετε περισσότερα ἱστορικά γιά τό Νησί Ἠμαθίας,ἐδῶ)

Μαγνησία Μικρᾶς Ἀσίας

Διαβᾶστε ἐδῶ σχετικῶς μέ τό ἱστορικό γιά τήν Μπάφρα τοῦ Πόντου καί πῶς οἱ βάρβαρες ὁρδές τῶν τουρκαλάδων κατέσφαξαν τούς κατοίκους της !
Μπάφρα Πόντου 

Στόν ἑλλαδικό χῶρον ἔχουμε τήν :

Νέα Μπάφρα Σερρών

καί τήν :

Μπάφρα Ἰωαννίνων
(Ἰωαννίνων,ἔτσι;...)

Πᾶμε τώρα στά σχετικά μέ τό ἐπίθετο τοῦ ἐν λόγῳ,ἐννοῶ τήν ἀλλαγή τοῦ ἐπιθέτου του γιά τήν ἀκρίβεια,πληροφορία μέ σχετικόν βίντεο,τό ὁποῖο ἡ «Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως» μᾶς ἔδωσε μέ τήν ἀνάρτησίν της : Ας μιλήσουμε σοβαρά περί Κοεμτζόγλου / Κοέν - τζ - ογλού...

Καἰ ἄς δοῦμε πρῶτα τό βίντεο :


Ἔγραψε ὁ ἀγαπητός Διηνέκης τοῦ «Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως»,σέ σχόλιόν του σέ θέμα μας, ἐδῶ :

«Τελικά, κάποιοι «κρύπτο», ακόμη κι όταν αλλάζουν τα επίθετά τους, τον χρυσό έχουν στο μυαλό τους...»

Ἀγαπητέ μου Διηνέκη,δέν τό ἔχουν ἁπλῶς στό μυαλό τους,ἀνελλειπῶς,ἀλλά ὑφίσταται καί ὡς πραγματικότης ! Τί ἐννοῶ ;


Κοεμτζής: ο χρυσοχόος (τουρκικά: kuyumcu)

Ἔτσι οἱ : Κοεμτζῆς,Κοεμτζόγλου,Κοεμτζίδης ἐξελληνίστηκαν στά ἀνάλογα σύνθετα τοῦ Χρυσό-

Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τό Κοεμ-ν-  Τήν μόνη σύνδεσιν πού μπορῶ νά βρῶ εἶναι μέ τήν ἀγγλική λέξιν :Coin=νόμισμα,ὅπου πιθανῶς νά ὑπάρχῃ σύνδεσις μέ τό χρυσό. Ῥῖξτε μία ματιά ἐδῶ γιά τήν προέλευσιν τῆς λέξεως : The Etymology of “Coin” 

κοέν, κόης=ιερεύς (εκ του γόης, ιερεύς εκβάλων γόους, γοεράς κραυγάς)-ἐδῶ-

Μᾶλλον δέν βρίσκουμε σχέσιν μέ τό Κοεμ-τζόγλου...

Ἀκόμη :

Ὅταν ὁ Χρυσοχοΐδης,ὁ καρά-πασόκας,ζητοῦσε νά ἀποχωρήσῃ ὁ ΓΑΠ,ἀπό τό πασοκ :


«Ἡ δική μας διακυβέρνηση,ὁδήγησε σέ ἀδιέξοδα. Οἰκονομικά,κοινωνικά,ἐθνικά.Καί γίνομαι πιό συγκεκριμένος : ὁδήγησε σέ φτώχεια καί κοινωνική ἀποσύνθεσι,ὁδήγησε σέ βαθιά πρωτοφανή οἰκονομική ὕφεσιν,σέ ἐθνική ταπείνωσιν καί ἐθνική ἀναξιοπρέπεια καί τέλος ὁδήγησε καί σέ κρατική ἀποδιοργάνωσι».

Γιά τήν περίοδον αὐτή πού κατακρίνει,ἦταν ( 2009 - 2010) ὑπουργός Ἀνάπτυξης, Ἀνταγωνιστικότητας καί Ναυτιλίας,ἀπό τό 2010 ἕως καί τήν παραίτησιν ΓΑΠ,ὑπουργός δημοσίας τάξεως θέσιν πού διατήρησε καί μετά τήν παραίτησιν τοῦ Γιωργάκη καί καθ᾿ὅλην τήν διάρκεια τῆς κυβερνήσεως Παπαδῆμα !


Βεβαίως οἱ παραπάνω ...ἐξετάσεις του,διά τῶν λεγομένων του,δέν πῆγαν διόλου χαμένες ἀφοῦ γίνεται καί ὑπουργός τοῦ μεταλλαγμένου δημοσίας τάξεως σέ Προ-Πο.(ἀπό τόν Σαμαρᾶ- Μπεν) ἀλλά καί ὑπουργός Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων Ἑλλάδας (!),πάλι στήν κυβέρνησιν Σαμαρᾶ-Βενιζέλου ( ἤ Τουρκούτσογλου ἤ Τούρκογλου. Μανία μέ τίς ἀλλαγές ὀνομάτων ! ),μέχρι τό τέλος της.

Πάντως,ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔφταιγαν ἀλλά αὐτός πού ψήφισε τό μνηνόνιο χωρίς νά τό ἔχει διαβάσει,ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολόγησε,δέν ἔχει καμμίαν σημασία,γιά κανέναν,ὅπως ἐφάνη,ἀφοῦ μιά χαρά τόν εἶχαν σέ θώκους,ὅλοι τους...


Ἔτσι λοιπόν τώρα,αὐτές οἱ «μυστικές» συζητήσεις μέ τόν Κούλη,τόν ἀδελφό τῆς Ντόρας πού ἔλεγε «ὁ καημένος ὁ Χρυσοχοΐδης» τόν Χρυσοσχοΐδη ( Ἐδῶ  ; ! ! ),μᾶς βάζουν σέ σκέψεις... 

Τι είπαν «στα κρυφά» Μητσοτάκης-Χρυσοχοΐδης


Τί σκέψεις ἄρα γε,θά φανῇ ἀπό κάποια πιθανή τοποθέτησιν του; Εἶναι καί αὐτές οἱ ἐμμονές του μέ τήν ...τρομοκρατία...

«Υπάρχει μια υπολανθάνουσα προσπάθεια να απενοχοποιηθεί η τρομοκρατία»Ἄ καί κάτι ἀκόμη. Ἔγραψε ὁ φίλος Διηνέκης,πώς τά σχετικά μέ τήν Ἀλεξία Μπακογιάννη,ὁ κόσμος τἄχε τούμπανο...(ἐδῶ ) Ναί δίκαιο ἔχεις καί πάλιν Διηνέκη. Τό παρακάτω βίντεο,ἔχει ἕνα σχόλιον ἐνδεικτικώτατο τῶν ἀνωτέρω. Λέει :  


 doadim44  Πρίν 10 χρόνια : Της Αλεξίας θα γίνει στην Αθήνα με αυτόν τον γελοίο...

Συμπληρώνουμε ἕνα σχόλιον ἀκόμη (πάλι χάριν τοῦ Διηνέκη ! ) καί μάλιστα πολύ ἐπιτυχές,ἀπό πολλές ἀποψεις...

denisfov Πριν από 8 χρόνια : Της Αλεξενας Κοεντζογλου θα γινει..........

Τό βίντεο τιτλοφορεῖται : Χρυσοχοΐδης : Εἶμαι καί πολύ ἄντρας ! Ἐγώ θά ἔβαζα τίτλον : Ἄν χρειασθῆ θά προσαγάγουμε πολλούς περισσότερους ἀπό 2000 ! Λές; ...

Ἡ Πελασγική

15 σχόλια:

 1. Υπάρχει και δεύτερο σχόλιο:

  denisfov
  Πριν από 8 χρόνια

  Της Αλεξενας Κοεντζογλου θα γινει..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χά,χά,χά ! Ναί,ναί !

   Ἀγαπητέ Διηνέκη,κάπου διάβασα (σέ ἰστοσελίδα γνωστοῦ (πρώην)κομμούνα,μπορεῖ καί νῦν,πώς κακῶς συγχέουν τό Κοεμ-τζόγλου μέ τό Κοέν,ἀλλά καί ἐπίσης κακῶς λένε πώς ὁ Χρυσοχοΐδης ἄλλαξε τό ἐπίυετό του.Ἀλλά τό χειρώτερο,χαρακτηρίζει αὐτούς πού τά ἱσχυρίζονται «ψεκασμένους» !

   Εἶδες,εἶδες ποιοί κρατοῦν στό ἀποκοίμισμα τό πόπολο;Ἀκόμη κι᾿οἱ τελευταῖοι τροχοί τῆς ἀμἀξης...Μωρέ γιά τό Σύστημα,ὅλοι εἶναι χρήσιμοι,ἀπό τόν πρῶτο ἕως τόν τελευταῖον. ΑΠΟΛΥΤΩΣ,πού ἔλεγε καί ὁ Τούρκογλου,Βενιζέλος. Τό θυμᾶσαι;

   Καλό ξημέρωμα !

   Διαγραφή
  2. Τό ἔβαλα καί αὐτό. Εὒχαριστῶ Διηνέκη !

   Διαγραφή
  3. Σε ποια ιστοσελίδα Πελασγική;

   Διαγραφή
  4. Στό ἀνωτέρῳ θέμα,Διηνέκη,κάτω ἀπό τό σχόλιο τοῦ doadim44.

   Διαγραφή
 2. Γράφεις πιο πάνω:

  «...κάπου διάβασα (σέ ἰστοσελίδα γνωστοῦ (πρώην)κομμούνα,μπορεῖ καί νῦν,πώς κακῶς συγχέουν τό Κοεμ-τζόγλου μέ τό Κοέν,ἀλλά καί ἐπίσης κακῶς λένε πώς ὁ Χρυσοχοΐδης ἄλλαξε τό ἐπίυετό του.Ἀλλά τό χειρώτερο,χαρακτηρίζει αὐτούς πού τά ἱσχυρίζονται «ψεκασμένους» !»

  Και ερωτώ: Σε ποια ιστοσελίδα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τό ἰστολόγιον,μέ τό συγκεκριμένο θέμα περί τῆς σημασίας Κοεμτζόγλου,Κοεμτζῆς,εἶναι τοῦ Σαραντάκου. Καί ἡ σελίς: https://sarantakos.wordpress.com/2019/02/12/kuyumcu/

  Καί ὅντως εἶναι κομμούνι ἀφοῦ ἔχει περσινό ἀφιέρωμα τὼν ἀλητῶν,γιά τά 100 χρόνια τους( τοῦ Ἀβραάμ Μπεναρόγια δῆλα δή,ἐδῶ : https://sarantakos.wordpress.com/2018/11/19/kke100/  Το ΚΚΕ είναι το μακροβιότερο ελληνικό κόμμα και γιόρτασε προχτές τα 100 του χρόνια, και καθώς είναι ένα κόμμα που έχει αφήσει τη σφραγίδα του στην ελληνική πολιτική ζωή αλλά και στην προσωπική ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων, μαζι και τη δική μου, θέλησα να του αφιερώσω το σημερινό άρθρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,τήν σφραγίδα τῆς Προδοσίας καί τοῦ κονσερβοκουτιοῦ,σίγουρα ...

   Διαγραφή
 4. Ευχαριστώ Πελασγική.
  Τον διάβασα τον σαχλαμάρα. Συγκλονιστικά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Από τον Φεβρουάριο τον απασχολεί το θέμα...
  Πάντως, άλλο... Κουγιουμτζόγλου... κι άλλο Κοεμτζόγλου και Κοεμτζής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διηνέκη,ἡ προέλευσις τῶν ἐπωνύμων :Κοεμτζῆς,Κοεμτζόγλου καί Κουγιουμτζόγλου,τό ἔψαξα σέ πολλές πηγές,οἱ ὁποῖες συμφωνοῦν,προέρχεται ἀπό τήν τουρκ. λέξιν kuyumcu= χρυσοχόος.

   Ἐάν θελήσουμε νά βροῦμε κάποιο λάθος,αὐτό πρέπει νά ἀφορᾷ τά ἐπώνυμα μέ τό Κοέμ ὥς πρῶτο θέμα. Ἄρα ἐδῶ μπορεῖ (πολύ πιθανόν) τό Κοέν νά ἔχει γίνει Κοέμ μέ τήν ἀνἀλογη κατάληξιν γιά νά φαίνεται τούρκικο.Πάντως μέ τό kuyumcu δέν νομίζω πώς ἔχει σχέσιν. Κουγιουμτσού προφέρεται στά τούρκικα.Ἄλλο λοιπόν τό ΚΟΕΜ-τζ-όγλου

   Τό ἤξερες πώς τό Ψωμιάδης εἶναι ἀπό τό Ἐκμέκογλού; Γιά κῦττα καί τό Κοτζιᾶς : ΚΟΤΖΙΑΣ:Επώνυμο ξενικό προερχόμενο από παρατσούκλι από την τουρκική λέξη koca = μεγάλος, μεγαλόσωμος, πβ. κοτζάμ.

   Ἄ,διάβασε καί αὐτό : Βοήθεια, ένας Εβραίος στη ντουλάπα μου! https://sarantakos.wordpress.com/2011/10/22/xantzar/

   Τά ἔχει βάλει μέ τόν Χατζάρα,πού τούς βγάζει,λέει,ὅλους ἑβραίους ! ! !


   Τί εἶπες,ἀπό τόν Φεβρουάριο; Ποίου ἔτους; Αὐτό εἶναι ἀπό τό 2011 ! ! ! Τό θέμα μέ τόν Χρυσοχοΐδη εἶχε προκύψει ἀπό τό 2010.Αὐτός τό ἔψαξε,τό ἔψαξε Ἕναν χρόνο καί τελικῶς ἔβαλε τό ἀνωτέρῳ θέμα !

   Κατά τά ἄλλα,οἱ ἀναγνῶστες τοῦ Χατζάρα δέν ἔχουν ὑψηλό IQ ! ! !

   Διαγραφή
 5. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ο Χρυσοχοΐδης λεγόταν Κοεμτζόγλου. Κρατάμε αυτό. Τέλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί τί ἔγινε μέ τίς διαπιστώσεις ἤ τίς κρυμμένες ἀλήθειες πού ἀνακαλύπτουμε;Αὐτοί.κάνουν,εἰς βάρος μας.τήν δουλειά τους;Προφανῶς τά ΑΡΧΙ-κορόϊδα εἴμαστε ἐμεῖς,αὐτό εἶναι τό συμπέρασμα.Καί ἀκόμη χειρώτερα,ἐκτός τῆς παρασιτίας τους,γελοῦν εἰς βάρος μας !

   Διαγραφή
  2. Σύμφωνοι.
   Πάντως, γελά καλύτερα, όποιος γελά τελευταίος.
   Ποτέ δεν ξέρεις το τι έχει να γίνη, εν τέλει.

   Διαγραφή