" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Ἡ γῆ μας ...


«Εἰς τάς χαράδρας καί εἰς τά κοιλώµατα µέσα,
ὅπου ὑπάρχει διαυγές νερόν καί σκιερά ἡρεµία,
ἐκεῖ ἱδρύθησαν σεµνεῖα, εἰς τούς πολιούς τοίχους
τῶν ὁποίων ὁ χρόνος εἶχεν ἐπιστρώσει τό χρῶµα
τῆς παλαιότητος καί ὁ θρῦλος τούς ἰστούς τοῦ µυστηρίου.
Ἐκεῖ µέσα ἔµεινεν, αἰώνας τώρα, κλεισµένη ἡ Ἑλληνική ζωή, 
διαλαλοῦσα εἰς τάς πεδιάδας τήν Πίστιν, µέ τοῦ γλυκυτάτου σηµάντρου τῆς ἠχοῦς,
ἐνῶ κάτω ἀπό τά Σταυροθόλια, ἀρωµατισµένα
ἀπό τήν µυρτιά καί τήν δάφνην καί τό µοσχολίβανον – παλαιά σύµβολα τῆς ἐλευθερίας,
τῆς δόξης
καί τοῦ µαρτυρίου – ἀντήχει τῆς πίστεως ἡ πατροπαράδοτος ὑµνωδία». 

Δημήτριος ΚαμπούρογλουἩ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου