" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Μετά τήν ψήφιση τοῦ συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων ξεκινᾶ ἡ προπαγάνδα στά δημοτικά

Ἑτοιμάζουν τούς δασκάλους γιά τό πώς θά προωθοῦν τίς ...ἰδιαιτερότητες ...

Ἡμερίδες καί ἐπιμορφωτικά προγράμματα ἐν δράσει ἀπό τό ὑπουργεῖο ἀ-Παιδείας πρός τούς δασκάλους τῶν δημοτικῶν ὥστε νά τούς ἑτοιμάσουν ἀναλόγως στήν προώθηση τῆς ἀποδομήσεως τῶν στερεοτύπων πού ἕως σήμερα ἦταν ἀποδεκτά ἀπό τίς κοινωνίες μας. Στερεοτύπων πού βεβαίως ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν ἡ λογική καί φυσική πραγματικότης θεωροῦσε ὡς σωστά, ἡ πολιτική ὁρθότης ἀπαιτεῖ νά γκρεμισθοῦν ! 

Καί ὅλα αὐτά θά τά κάνουν στίς ἀπαίδευτες, ἀγνές, τρυφερές ἡλικίες ἐκεῖ πού ἡ παρασιτική τους καλλιέργεια θά διαβρώσει τά νέα "φυτώρια" τοῦ Ἔθνους μας ! 

Ἔπιασε γιά τά καλά δουλειά λοιπόν ὁ ἄθεος, ἄπατρις καί ἀποδομητής τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας Φίλης. Ἐμ τί νομίζατε, τυχαίως ἀνέλαβε τό ὑπουργεῖο αὐτό; Ὅλα προγραμματισμένα μέχρι τῆς τελευταίας λεπτομέρειας εἶναι ! 


Προσέξτε πώς περιγράφεται ἕνας ἀπό τούς στόχους τοῦ προγράμματος : 
  • Στην αποδόμηση από τους/τις εκπαιδευτικούς παραδοσιακών αρνητικών συμπεριφορών και στη δημιουργία διαφορετικών προσδοκιών από τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, προσδοκιών που υπερβαίνουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων.
Τί δέν καταλαβαίνεις ἐσύ ψηφοφόρε; Ἐσύ πού πῆγες καί ψήφισες τόν (τ)συριζα λές καί δέν ἤξερες ! Δέν ἤξερες; Καί καλά ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι πῶς ξέραμε; Ποῦ τά εἴχαμε πληροφορηθεῖ; Κρυφά ἦταν; Πᾶρε τώρα τίς νέες ἠθικές, κῦτα τά παιδιά σου πού θά ἀναρωτιοῦνται σέ ποιό φῦλο ἀνήκουν καί ἄντε νά βγάλεις ἄκρη στίς νέες κοινωνίες πού καί μέ τήν δική σου ψῆφο θά γίνουν πραγματικότητα ! 

Ἐδῶ καί τό ἀνακοινωθέν ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ ὑπουργείου ἀ-Παιδείας : 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει με εγκύκλιό του  ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του Συμφώνου Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, που υπογράφηκε στις 14/7/2015, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων. Σκοπός των παραπάνω δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου, στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει:
  • Στην εισαγωγή και την ενίσχυση της έννοιας της ισότητας των φύλων στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.
  • Στη βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για θέματα ισότητας των φύλων και στη διάδοση  της βιωματικής και συμμετοχικής μεθοδολογίας διδασκαλίας με την οπτική του φύλου.
  • Στον εντοπισμό έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ανισοτήτων και διακρίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα.   
  • Στην κατάλληλη προετοιμασία και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, ώστε να εντοπίζουν τα έμφυλα στερεότυπα - όπου τυχόν υπάρχουν-και να παρεμβαίνουν οργανώνοντας κατάλληλες έμφυλες δραστηριότητες και υιοθετώντας καλές πρακτικές στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος.
  • Στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών, ώστε να σχεδιάζουν οποιαδήποτε στρατηγική ή μοντέλα προγραμμάτων ή/και δράσεων που θα στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση.
  • Στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών, ώστε να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα που διαπιστώνονται στους/στις μαθητές/-τριες, ανάλογα με το φύλο τους.
  • Στην αποδόμηση από τους/τις εκπαιδευτικούς παραδοσιακών αρνητικών συμπεριφορών και στη δημιουργία διαφορετικών προσδοκιών από τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, προσδοκιών που υπερβαίνουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων.
Διαβᾶστε το ὅλο ἐδῶ

 Ἑλλάς Αἰώνιον

φωτό ἀπό ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου