" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Τόν ἐνημέρωσε,τόν Δαυΐδ,ὁ Κούλης μέ τό νί καί μέ τό σίγμα...

 

φωτό
Προχθές πού μάθαμε πώς ὁ Μητσοτάκης θά συναντηθῇ μέ τόν Δαυΐδ Χάρρις,τόν ἐκτελεστικό δ/ντή τῆς Ἀμερικανικῆς Ἰουδαϊκῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἑβραίων τῶν ΗΠΑ,ἀναρωτηθήκαμε γιά ἐκείνη τήν συνάντησιν : 

Τέλος πάντων,ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΠΑΛΙ Ο ΧΑΡΡΙΣ ; !!! Αὐτός εἶναι κάτι σάν τόν Τζέφρυ Πάϊατ : ΤΣΙΜΠΟΥΡΙ ! ( Διαχρονικές ...φιλίες,λέμε ! ) Ἴσως μάθουμε,ἄν ἀνακοινωθῇ τό περιεχόμενον τῆς συναντήσεως. Τό πραγματικό περιεχόμενον,ἐννοῶ... ( ΕΔΩ)

Ἔ λοιπόν,ἐνημερωθήκαμε ἀπό τήν πρωθυπουργική ἱστοσελίδα περί τοῦ περιεχομένου. Πρίν ὅμως ἀναφέρουμε τά θέματα,πού μᾶς εἶπαν πώς συζητήθηκαν,θά ἐκφράσω, γιά ἀκόμη μία φορά,τήν ἀπορία : ὡς τί ἀκριβῶς ὁ Χάρρις καί ὑπό ποίαν ἰδιότητα μπορεῖ νά συναντᾶται μέ πρωθυπουργούς; Καί μάλιστα νά συζητᾶ Ἐθνικά θέματα διμερῶν σχέσεων, διακρατικῶν συμφωνιῶν  καί γεωπολιτικῆς σημασίας; Μέ ἄλλα λόγια ὁ πρόεδρος μιᾶς ἐπιτροπῆς ὅπως καί ἄν τήν ἔχουν ...τιτλοποιήσει,ἔχει τέτοιες ἀρμοδιότητες καί δυνατότητες ; Γιατί τότε,δέν φτιάχνουμε κι᾿ἐμεῖς,ὡς Ἕλληνες μία ἀνάλογον Ἐπιτροπή ὑπερασπίσεως τῶν ἑλληνικῶν θεμάτων,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,ὥστε ὅποτε θέλουμε καί ὅπου θέλουμε νά πηγαίνουμε καί νά παίρνουμε πληροφορίες ἐπί ἐθνικῶν θεμάτων τῶν χωρῶν,πρός ἀξιοποίησίν τους γιά τό δικό μας συμφέρον; Καί ἐν τέλει,γιατί ὑπάρχει μόνον ἑβραϊκή,σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο; Τόσο κορόϊδα εἶναι τ᾿ἄλλα κράτη ἤ τούς ἀπαγορεύεται ἐπεί δή δέν εἶναι ...περιούσιοι; 

Ἄς ᾿δοῦμε,ὅπως ἀνακοινώθηκε ἐκ τοῦ Γραφείου Ἐνημερώσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ,γιά τί ἀκριβῶς ἐνδιαφέρθηκε ὁ ἑβραῖος Χάρρις νά ἐνημερωθῆ ἀπό τόν πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με αιχμή την Ανατολική Μεσόγειο. Τονίστηκε ιδιαιτέρως η συμβολή της Ελλάδας στην εδραίωση της περιφερειακής σταθερότητας και την προώθηση της ανάπτυξης μέσω των αμοιβαία επωφελών συμμαχιών με χώρες της περιοχής που μοιράζονται ίδιες αρχές και πεποιθήσεις.

Κατά τη συζήτηση με τον κ. Harris επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία του AJC με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ καθώς και το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, οι οποίες αναπτύσσονται και επεκτείνονται διαρκώς.

Υπογραμμίστηκε ακόμη η σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ, ενώ εξετάστηκαν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών δράσεων. (ἀπό ἐδῶ)


Ἑνδιαφέρεται ἡ ἐπιτροπή ὑπεράσπισις ἑβραϊκῶν ὑποθέσεων,ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ,γιά τό τί συμβαίνει στήν Ἀνατολική Μεσόγειον; Γιά τό πῶς ἡ Ἑλλάς ἀντιμετωπίζει ἤ σχεδιάζει ν᾿ἀντιμετωπίσῃ τά ὅποια θέματα τήν ἀφοροῦν ὡς κράτος ἀνήκον στήν περιοχή ; Δέν εἶναι αὐτά θέματα Κρατικῆς Ἀσφαλείας,διακρατικῶν συμφωνιῶν,θέματα πού ἀφοροῦν τήν ἴδια τήν Χώρα καί τήν πολιτική της σέ σχέσιν μέ τά ὄμορα ἤ συμμαχικά κράτη τῆς περιοχῆς της ; Καί ἐν τέλει τί σημαίνει αὐτό τό « προώθηση της ανάπτυξης μέσω των αμοιβαία επωφελών συμμαχιών με χώρες της περιοχής που μοιράζονται ίδιες αρχές και πεποιθήσεις ». Τί εἶναι ὁ Χάρρις πού θά μοιραστῇ μέ τόν πρωθυπουργό μιᾶς χώρας τό ποιά εἶναι τά κράτη τῶν ὁποίων οἱ ἀρχές καί πεποιθήσεις τους συμπίπτουν ; Ἤ μήπως ἦρθε γιά νά τοῦ τά ὑποδείξῃ ; 
Θά δεῖτε ὅμως,παρακάτω,πώς ἔχουν ἀποκτήσει αὐτό τό δικαίωμα...

Ὅσο γιά τό σχῆμα 3+1,Ἑλλάς-Κύπρος-Ἰσραήλ + ΗΠΑ. Προσωπικῶς δέν τό βρίσκω καθόλου 3+1 ἀλλά μᾶλλον 1+1 ... Νά τό ἐξηγήσω.  
Λοιπόν, Ἑλλάς καί Κύπρος προφανῶς εἶναι τό ἴδιο ἀφοῦ ἡ Κύπρος εἶναι Ἑλληνική ἄρα Ἑλλάς. 
Οἱ ΗΠΑ εἶναι οὐσιαστικά ἕνα σιωνιστοκρατούμενο κράτος,σχεδόν,γιά νά μήν πῶ ἀπολύτως ἑβραϊκή ὑπόθεσις. Ἀπόδειξις πώς ἡ κυβέρνησις τοῦ κοιμισμένου Τζό,εἶναι μᾶλλον στήν πλειοψηφία της ἑβραϊκή. Συνεπῶς :Τί Ἰσραήλ τί ΗΠΑ, ἕν καί τό αὐτό ! 
Νά πού καταλήξαμε στό 1+1
Καί τί σημαίνει αὐτό ; Μᾶλλον τήν ἀπάντησιν τήν δίνει ἀπό μόνη της ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Χάρρις καί οἱ συζητήσεις του μέ τόν Κούλη.Τί εἶναι οὐσιαστικῶς ὁ Χάρρις; 

φωτό
Δέν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπό ἕνας ἐπικεφαλής ἐπιτροπῆς μιάς ἀλλοφύλου κοινότητος στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ πού δημιουργήθηκε,λένε γιά τήν ὑπεράσπισιν τῶν ἑβραϊκῶν ὑποθέσεων ! Καί λογικῶς,δέν ἔχει κανένα ἀπολύτως δικαίωμα νά μπαίνει σέ τέτοια θέματα πού ἀφοροῦν ἀποκλειστικῶς μία χώρα ἄσχετον μέ τήν δική του καταγωγή. Μπορεῖ κάποιος νά μᾶς ἐξηγήσῃ τί ἀκριβῶς ὑπερασπίστηκε ὁ Χάρρις μ᾿αὐτή του τήν ἐπίσκεψιν καί τά ὅσα ζήτησε νά τόν ἐνημερώσῃ ὁ Κούλης; 
 
Ἀλλά,προφανῶς,τό δικαίωμα τό ἔχει πάρη ἀπό τίς ἴδιες τίς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος,οἱ ὁποῖες κατά καιρούς,στό σύνολό τους,ἔχουν συνηθίση νά λογοδοτοῦν στούς ἐπικεφαλής τῶν ἑβραϊκῶν ὀργανώσεων,ὅποιοι καί ὅπου αὐτοί βρίκονται.Ἀπό Εὑρώπη ἕως Ἀμερική καί σαφῶς σ᾿ἐκείνες τίς παγκοσμίου χαρακτῆρος...

Ἐκεῖνοι,λοιπόν,πού θά ἔπρεπε νά τούς κόψουν τόν βῆχα εἶναι οἱ δικές μας κυβερνήσεις,οἱ ὁποῖες εἶχαν καί ἔχουν τό κάθε δικαίωμα. Γιά νά μήν τό κάνουν αὐτό σημαίνει σαφῶς κάτι...Δέν θέλω νά τό χαρακτηρίσω,ἀλλά νομίζω πώς ὅλοι τό ἀντιλαμβάνεσθε...

Ἔτσι,ἰδού καί ἡ ἀπάντησις τοῦ 1+1 : Οἱ Ἑβραῖοι καί οἱ μαριονέτες τους πού θά τούς χαρίσουν τήν κυριαρχία στήν Ἀνατολική Μεσόγειον, Μέσην Ἀνατολή,μέχρι καί Βόρειο Ἀφρική.Πρός ὑπεράσπισιν τῶν ἑβραϊκῶν ὑποθέσεων,ἐννοεῖται... 

Ἄ καί κάτι ἀκόμη : 

Ἀμερικανική Ἑβραϊκή Ἐπιτροπή διοργανώνει καί τό παγκόσμιο φόρουμ, Global Forum. Διαβάζουμε ἀπό ἐδῶ

...Ως μέρος ενός νέου στρατηγικού σχεδίου που εγκρίθηκε το 2009, η AJC δήλωσε ότι οραματίστηκε ως «Παγκόσμιο Κέντρο για την Εβραϊκή και Ισραηλινή Υπεράσπιση» και ως «Κεντρική "Εβραϊκή Διεύθυνση" για Διακομματικές Σχέσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Η νέα του ετικέτα ήταν "Παγκόσμια εβραϊκή υπεράσπιση".  Το 2010, η AJC μετονόμασε το ετήσιο συνέδριό τους "Παγκόσμιο Φόρουμ"...

Ἔτσι,καταλάβαμε καί ὑπό ποίαν ἰδιότητα ὄχι ἁπλῶς ἔρχεται κάθε λίγο καί λιγάκι ὁ Χάρρις στήν Ἑλλάδα,ἀλλά κυρίως γιατί ἐπιβάλλει νά τοῦ κοινοποιοῦνται οἱ προθέσεις καί τά σχέδια ἑνός Κράτους σέ σχέσιν μέ τίς διακρατικές του ὑποθέσεις καί ἐξωτερική πολιτική. 

Εἴδατε πῶς χαρακτηρίζουν τόν φορέα πού δημιούργησαν; Παγκόσμιο Κέντρο γιά τήν Ἑβραϊκή ΚΑΙ Ἰσραηλινή Ὑπεράσπισιν ! Πρόφασις τά «ἀνθρώπινα δικαιώματα» ( βλέπε ἡ καραμέλα τοῦ ἀντισημιτισμοῦ) πού τούς δίνει τό δικαίωμα νά χώνουν τήν μυτάρα τους στίς ὑποθέσεις τῶν ἄλλων κρατῶν ! Γιά νά τό ...ἀπαλύνουν τό μετονόμασαν σέ «Παγκόσμιο Φόρουμ» ...

Σ᾿ἕνα ἀπό αὐτά,πού μάλιστα διεξήχθη στό Ἰσραήλ (Ἱερουσαλήμ, 2018),ἦταν καλεσμένος ὁ Κούλης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ θανόντος πατρός του,πού ἔχει χαρακτηρισθῆ «ἠρωϊκός φῖλος τοῦ Ἰσραήλ» πού τό  Global Forum τῆς AJC δέν ξεχνᾷ ! 


Τώρα,τό νά ἐκφράζουμε ἀπορίες καί νά κάνουμε ἐρωτήσεις τοῦ στύλ : Ποιός εἶναι ὁ Χάρρις,τί δύναμι ἔχει,γιατί ἔρχεται στήν Ἑλλάδα τόσο συχνά,γιατί ἐπιβάλλει τά θέλω τῶν ἑβραίων καί γιατί ζητᾶ ἐνημερώσεις πού ἀφοροῦν τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς Ἑλλαδος,εἶναι μᾶλλον ῥητορικές ἐρωτήσεις...

Ἄ,καί κάτι ἐξ ἴσου σημαντικόν. Στήν συνάντησιν συμμετεῖχαν ἡ Σουρανῆ καί ἡ Πελώνη. Μήν μέ ρωτήσετε γιατί ἦταν σημαντικό αὐτό. Τά εὐκόλως ἐννοούμενα παραλείπονται...

Γιά τίς ἐν λόγῳ,μία ματιά καί πάλιν ΕΔΩ κι᾿ΕΔΩ. Ἀξίζει τόν κόπον.


Ἡ Πελασγική

7 σχόλια:

 1. Αν και άλλος Δαυίδ, όμως έχει ενδιαφέρον.
  Θα σου αρέσει.

  Από το site Capital ...

  "Υπό την διοίκηση Χάρη Δαυίδ, οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία αρκετές γνωστές ιστορικές επιχειρήσεις. Τελευταίο κρούσμα η πάλαι ποτέ ισχυρή αρτοβιομηχανία Nutriart. Η εταιρία, διάδοχος της Κατσέλης και της Αλλατίνη, δεν κατάφερε να επιβιώσει και οδηγήθηκε στο λουκέτο, αφήνοντας στο δρόμο 690 εργαζομένους.
  Είχαν προηγηθεί και άλλες «φούσκες» με παταγώδεις αποτυχίες διαχείρισης όπως η Παπουτσάνης, που έγινε Plias, αλλά όταν πωλήθηκε σε νέους μετόχους μετονομάστηκε πάλι σε Παπουτσάνης. Οι μέτοχοι της πρώην Plias είχαν «σκορπίσει» περί τα 70.000.000 ευρώ σε απανωτές αυξήσεις κεφαλαίου, οι οποίες απλώς οδηγούσαν σε νέες ζημιές και σε συνεχή φθίνουσα πορεία.

  Χάρης Δαυίδ, πρόεδρος Frigoglass

  Άλλα αποτυχημένα «case studies» είναι η Ιντεαλ, η Πίτα Παν που δεν ορθοπόδησε και άλλες επενδύσεις σε fast food δια… χειρός Χάρη Δαυίδ.
  Ίσως η 2η γενιά Δαυίδ να μην ανταποκρίνεται στα… στάνταρτ του πατριάρχη της, αλλά όσο αφήνονται οι υιοί και κληρονόμοι να… παίζουν, δεκάδες εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους"

  Αυτά ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως τελικῶς ἦταν ὁ ῥόλος του αὐτός;Νά καταστρέψῃ τίς συγκεκριμένες ἑταιρεῖες; Γιατί,πέρα ἀπό τίς ἀπολύσεις ἐργαζομένων,πού σαφῶς εἶναι σημαντικότατον (τόσο ἀπό ἀνθρωπιστικῆς πλευρᾶς,κυρίως,ἀλλά καί ἀπό ἐκείνης πού προσμετρᾶται ὡς νούμερα στήν ἀνεργία,τόν πληθωρισμό καί ἐν τέλει στά ἀρνητικά τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας),εἶναι καί ὅ,τι ἐπιφέρει συνολικῶς στήν οἰκονομία ἑνός κράτους,τό κλείσιμο τῶν ἐπιχειρήσεων.
   Δῆλα δή ἐκεῖ πού πᾶς γιά ἀνάπτυξιν βλέπεις νά ἀρχίζῃς νά κατρακυλᾶς στόν γκρεμό,μέ ὅ,τι σημαίνει αύτό γιά τόν ἐπιχειρηματικό τομέα καί κατ᾿ἐπέκτασιν τίς ἐπενδύσεις καί τήν οἰκονομική ἀνάπτυξιν μιᾶς χώρας.

   Λοιπόν,ἴσως αὐτός ὁ Δαυΐδ εἶχε πολύ συγκεκριμένο ῥόλον.Διότι βλέπεις μέσα ἀπό τίς καταστροφές ἔρχονται κάποιοι πολύ ἐπιτήδειοι πολιτικάντηδες γιά νά στείλουν μία χώρα πακέτο στά χέρια τῆς ἐξουσιαστικῆς ἐλίτ. Ξέρουν αὐτοί...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Ο πατέρας του Γεώργιος ήταν ανηψιός του Αναστασίου Λεβέντη, Κυπρίου μετανάστη στην Νιγηρία, στην οποίαν εισήγαγε την Coca Cola. Kατόπιν μετεκόμισε στην Ιρλανδία ως επίσημος εμφιαλωτής, αναπτυχθείς και σε έτερα ευρωπαϊκά κράτη έφθασε δε να είναι ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής μετά την ίδια την Coca Cola.
   Ο Αναστάσιος Λεβέντης δεν είχε απογόνους και ως εκ τούτου περιήλθε στους ανηψιούς του.
   Ο Χαράλαμπος Δαυῒδ στην Pita Pan συνέταιρος με τον Τζο (Ιωσήφ) Μοδιάνο.Το εργοστάσιο της Frigoglas στην Πάτρα το έκλεισαν προσφάτως και εισάγουν πλέον ψυγεία από το εργοστάσιο τους στην Τουρκία.

   Διαγραφή
  3. Γιά τόν συγκεκριμένο,Γεώργιο Δαυΐδ καί τόν θεῖο του Ἀναστάσιο Λεβέντη,εἴχαμε γράψη πρό 2ετίας :

   https://sxolianews.blogspot.com/2019/06/blog-post_17.html

   Ἐπίσης γιά τήν σχέσιν του μέ τόν ὄμιλο ΤΙΤΑΝ,ἀκόμη καί τόν Καιρίδη καί τήν πολύχρονη σχέσιν του μέ τό ἵδρυμα ΛΕΒΕΝΤΗ.

   Καί κυρίως,γιατί ἡ ἑταιρεία λέγεται 3Ε ; !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. Πάντως ο Χάρρις πολύ λευκός για Ιουδαίος ή , έστω, γενικώς σημιτικής φυλής. Η γυναίκα του προέρχεται από μία εξιουδαϊσμένη φυλή βερβέρων της δυτικής Λιβύης.

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἶναι ἀπό τήν φάρα τῶν Ἀσκεναζίμ/Χαζάρων.Αὐτοί εἶναι λευκοί μέ γαλανά μάτια καί ἀνοιχτόχρωμα μαλλιά.Οἱ ἐκφραστές τοῦ ἄκρατου Σιωνισμοῦ ! Ὅλοι τους συνδεδεμένοι μέ οἰκογένειες τραπεζικές καί βεβαίως ...ἀριστοκρατικές. Ἤ ἀλλιῶς δράκοι ὄνομα καί πρᾶγμα !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Μέτονα !

   Διαγραφή
 3. Oι χάζαροι ήσαν τούρκοι με τα σχετικά μογγολοειδή ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Τώρα ανευρίσκονται στο ΒΔ Αβγανιστάν ομού με τους α΄εξαδέλφους τους τουρκμενίους.
  Όντως είχαμε μερικό εξιουδαϊσμό χαζάρων. Με αυτή την αφορμή ο εκ Βουδαπέστης εβραίος Άρθουρ Καίσλερ συγγράφει το «13η Φυλή» υπονοών τους χάζάρους.
  Το εσκενάζυ από το μυθικόν βασίλειον του εγγονού του Ιάφεθ, Εσκενάζυ, κάπου τοποθετημένο από τους ραβίνους στον Καύκασον.
  Το 1930 το 90% των διεθνών Ιουδαίων, εσκεναζείμ, άρα μη φυλετικώς Ιουδαίοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή