" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

« Εἶναι οἱ συσκευές μας σατανικές; »

φωτό
« Λοιπόν,ἄν οἱ ἄνθρωποι πού παράγουν καί πουλοῦν μουσική πρὄκειται νά βάλλουν δαίμονες σέ κάθε δίσκο καί CD,γιατί νά μήν κάνουν τό ἴδιο ἐκεῖνοι πού παράγουν τά κινητά τηλέφωνα,τά tablet καἰ τά iPad μας

ἀπό τόν Mike Stone
(henrymakow.com)

Τούς βλέπετε παντοῦ-καμπουριασμένους πρός τά ἐμπρός καί προσηλωμένους στό τηλέφωνο,τό tablet ἤ τό iPad τους. 
Μπορεῖ νά εἴσαστε κι᾿ἐσεῖς σ᾿αὐτή τήν θέσιν λίγο πρίν. Τό ξέρω. Γνωρίζω ἐπίσης ὅτι ὑπάρχουν πολλές φορές πού δυσκολεύομαι ν᾿ἀπομακρυνθῶ ἀπό τήν συσκευή μου,φορές πού εἶμαι ὑποχρεωμένος νά κρατῶ τά μάτια μου στήν ὀθόνη,σχεδόν σά νά εἶμαι ὑπό μία κατάστασιν κατάληψις.

Νοιώσατε ποτέ ἔτσι; Φθάνω στό σημεῖο ν᾿ἀναρωτιέμαι ἄν ἴσως τά τηλέφωνά μας καί ἄλλες συσκευές ἔχουν καταληφθῆ ἀπό δαίμονες.

Ἕνα ἐγγλέζικο πόπ συγκρότημα μέ τῖτλο The Police,δημιούργησε ἕνα ἄλμπουμ σχετικῶς μ᾿αὐτό πού λέγεται Ghost in the Machine (φάντασμα/πνεῦμα στό μηχάνημα). Ἡ μπάντα αὐτή βρισκόταν ὑπό τήν ἡγεσία τῆς μαριονέτας τῶν Ἰλλουμινάτι,ὀνόματι  Sting καί τό ἐξώφυλλο τοῦ ἄλμπουμ παρουσιάζει ἕνα κρυφό μήνυμα 666 ἄν τό προβάλλῃς μπροστά στόν καθρέπτη. 

Ὑπάρχουν τραγούδια στό ἄλμπουμ περί δαιμόνων καί μαγείας  (Spirits in the Material World),μετανθρωπισμοῦ  ( Rehumanize Yourself ) καί μία παγκόσμιας κυβερνήσεως ( One World, Not Three).

Καί αὐτό ἦταν τοῦ 1981,πολύ-πολύ πρίν ὁ ὁποιοσδήποτε εἶχε ἀκούσει σχετικῶς γιά ἔνα iPhone. 

Ὡστόσο,οἱ ὑπολογιστές μόλις εἶχαν ἀρχίσει νά μπαίνουν σέ χρήσιν,τότε. Ἦταν ἐκεῖνο τό ἄλμπουμ προμήνυμα αὐτῶν πού ἔρχονταν; 

Δαιμονική πόπ μουσική; 

Ἀξίζει ἐπίσης νά θυμόμαστε πώς ὁ γνώστης τῶν Ἰλλουμινάτι,John Todd , ἐπιβεβαίωσε ὅτι τά βασικότερα τραγούδια κάθε ἄλμπουμ εἶναι καταραμένα καί κατεχόμενα ἀπό δαιμονικά.

Λοιπόν,ἄν οἱ ἄνθρωποι πού παράγουν καί πουλοῦν μουσική πρὄκειται νά βάλλουν δαίμονες σέ κάθε δίσκο καί CD,γιατί νά μήν κάνουν τό ἴδιο ἐκεῖνοι πού παράγουν τά κινητά τηλέφωνα,τά tablet καἰ τά iPad μας;

(φωτό ἀριστερά)

Δεῖτε τό λογότυπο τῆς Apple : ἕνα μῆλο μέ μία δαγκωματιά πάνω του. Αὐτό εἶναι κατευθεῖαν σύμβολο ἀνυπακοῆς στόν Θεό. 

Εἶναι λίγο τρομακτικό νά πιστεύῃς πώς τό τηλέφωνό σου μπορεῖ νά εἶναι στοιχειωμένο,μπορεῖ νά κατέχεται ἀπό ἕναν δαίμονα πού ἀκατάπαυστα δουλεύει γιά νά σ᾿ἔχῃ ὑπό κατάληψιν.

Πολλοί θά ἀπορρίψουν κάτι τέτοιο ἐντελῶς,μέ τήν σκέψιν ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού διευθύνουν τόν κόσμο δέν θά ἔκαναν ποτέ κάτι τέτοιο. Ἀλλά νομίζω ὅτι ὁ τελευταῖος ἑνάμισι χρόνος μᾶς ἀπέδειξε ἀκριβῶς τό ἀντίθετον. 

Σήμερα γίνεται λόγος γιά λουσιφεράση στά «ἐμβόλια». Προφανῶς πρὄκειται γιά μία σύνθεσιν πού λειτουργεῖ γιά τήν καταστροφή τοῦ «γονιδίου τοῦ Θεοῦ» σέ κάθε ἄτομο. Εἶναι αὐτά τά τρυπήματα/«ἐμβόλια»,δαιμονικά μολυσμένα;  

Ἄν δεῖτε πώς τό 80% ἤ καί περισσότερο τῆς ἀνθρωπότητος ἔχει ἐξαπατηθεῖ κάτω ἀπό τό καθεστώς μιᾶς καταστάσεως ἀπολύτου τρομοκρατήσεως,τούς τελευταίους 18 μῆνες,σίγουρα φαίνεται πώς οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι βρίσκονται ὑπό κατάστασιν δαιμονικῆς κατοχῆς.

Δέν ξέρω πῶς ἀλλιῶς νά τό ἐξηγήσω. Θά μπορούσαμε νά τό ποῦμε μαζική ἠλιθιότητα,ἀλλά φαίνεται νά εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό αὐτό.

Παρατηρώντας τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι εἶναι ἐθισμένοι στά τηλέφωνά τους καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς ἐνημερώνονται γιά τίς εἰδήσεις μέσῳ τῶν τηλεφώνων τους, τῶν tablet καί τῶν iPad τους, τότε ἡ σκέψις συσκευῶν μολισμένων ἀπό δαιμονικά δέν ἀκούγεται καί τόσο ἀπίθανη. Ἐάν συμβαίνῃ αὐτό,πιθανῶς ἔτσι νά μπορῇ νά ἐξηγηθῇ γιατί ἡ πλειοψηφία τῆς ἀνθρώπινης φυλῆς μπορεῖ νά χειραγωγεῖται τόσο εὔκολα. 

Κάτι ἀκόμη πού πρέπει νά ληφθῇ ὑπ᾿ὅψιν : ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων,σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,ὁδηγεῖται στήν ἀμαρτία καί τήν πορνογραφία μεσῳ τῶν τηλεφώνων τους. Εἶναι ἕνας ἀκόμη λόγος πού μέ κάνει ν᾿ἀναρωτιέμαι ἄν αὐτές οἱ συσκευές εἶναι πολύ πιό ἀπαίσιες ἀπ᾿ὅ,τι φαίνεται 

Τί πιστεύετε ; Θά μποροῦσε νά ὑπάρχῃ ἕνα δαίμονας στήν συσκευή σας; 

Ἀπό τό θέμα : Mike Stone: Are Our Devices Satanic?

Προσωπικῶς συμφωνῶ μέ τόν Μάϊκ Στόουν. Μέ τήν διαφορά πώς πάντα πίστευα ὅτι αὐτοί πού τά κατασκευάζουν εἶναι οἱ δαίμονες καί θέλουν νά μᾶς ἐγκλωβίζουν σέ τέτοιες ...ἀνάγκες. Γιά τόν λόγον αὐτόν ἡ μόνη συσκευή κινητοῦ πού ἔχω εἶναι ἕνα παλαιό μοντέλο τοῦ ὁποίου τήν χρῆσιν πού κάνω εἶναι ἐλαχιστότατη καί μόνον γιά περιπτώσεις ἀνάγκης. Κατά τ᾿ἄλλα ξεχνῶ ἀκόμη καί πού τήν ἔχω καί μόνον ἄν χτηπήσῃ,σπανίως,τήν βρίσκω ἤ ὅταν μοῦ ζητᾷ τό «φαγητό» της (φόρτισιν).  

Γιά ὅλα τά ἄλλα μοντέλα καί συσκευές, ὅπως κι᾿ἄν λέγονται ἀπό τάμπλετ,ἄϊ πάντ καί δέν ξέρω πῶς ἀλλιῶς,εἶναι κάτι πού ἀγνοῶ παντελῶς ἀκόμη καί γιά ποιόν λόγον ὑπάρχουν καί σέ τί χρησιμεύουν στούς ἀνθρώπους ! 
Μάλιστα ἄν τύχῃ ν᾿ἀκούσω πώς κάποιος χρεώθηκε μέ δόσεις γιά νά πάρῃ μία ἀπό αὐτές τίς συσκευές δέν μπορῶ,εἰλικρινῶς,νά καταλάβω γιά ποιόν λόγον κάνει κάτι τέτοιο ,ἀδυνατῶ νά κατανοήσω τήν ...λογική του ! 

Λοιπόν,ἄνθρωποι ἀπαγκιστρωθεῖτε ἀπό τά δαιμονικά αὐτά κατασκευάσματα καί νά εἶστε σίγουροι πώς ἡ ἐλευθερία πού θά νοιώσετε θά εἶναι πρωτόγνωρη. Ἀλλά κυρίως θά ἀρχίσετε νά τήν διευρύνετε σέ τέτοιο βαθμό πού θ᾿ἀπαλλαγεῖτε ἀπό πολλά περισσότερα περιττά κατασεκυάσματα τῶν σατανάδων πού θέλουν νά σᾶς χειραγωγοῦν μέχρι πού νά σᾶς ἀφανίσουν...


Ἡ Πελασγική

3 σχόλια:

 1. παράγοντες που κάνουν ακατόρθωτη την απεξάρτηση: αστυφιλία, αεργία. Αστυφιλία διότι το ζην σε τσιμεντένια κουτιά σου στερεί την απόλαυση να γνωρίζει (το παιδί, μιλάμε για τα εύπλαστα πλασματάκια που παίρνουν ερεθίσματα και σύμφωνα με αυτά διαπλάθουν χαρακτήρα) φυσικά πράγματα. Ένα κουνελάκι, ένα αρνάκι, ένα ερίφιο, ένα σκυλάκι, μια χελωνούλα, ένα σκαντζοχοιράκι, ένα πουλάκι, να φυτέψει και να μεγαλώσει ένα δεντράκι, ένα θαμνάκι, να μαζέψει λουλούδια, να εξερευνήσει μια σπηλιά, να δροσιστεί σε ένα ρυάκι. Μπορείς να το κατηγορήσεις που βρίσκει καταφύγιο στο ηλεκτρονικό μέσο αφού δεν του δίνονται φυσικά ερεθίσματα και βιώματα; Πράγμα επικίνδυνο γιατί εκείνα μπορεί να τα αγαπήσει κι έτσι να μάθει να δίνει αγάπη στη ζωή του. Στα ηλεκτρονικά τι να δώσει; Πολύ επικίνδυνη κατάσταση, θα δούμε πολλά αργότερα. Αεργία διότι ο άνθρωπος για να γίνει δημιουργικός πρέπει να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία. Αν περιμένει την ενηλικίωση, χαιρέτα μας. Ο ξυλουργός είχε τον μικρούλη ξυλουργό δίπλα του (το παιδί του) ο οικοδόμος τον μικρούλη χτίστη κ.ο.κ. Βλέπουμε στα σχολεία παιδιά που δεν μπορούν να κόψουν με ψαλίδι ένα φύλλο χαρτιού, δεν μπορούν να δέσουν τα κορδόνια τους. Αυτό σας φαίνεται για ευοίωνη κατάσταση; Οι μεσήλικες γιατί τα κατηγορούν την νεολαία για το άραγμα στην καφετερία αφού αμέλλησαν το καθήκον τους όπως να τα διδάξουν κάτι; Θυμηθείτε τον Σόλωνα τον σοφό που για όποιους γονείς δεν δίδασκαν μια τέχνη στο παιδί τους δεν είχαν δικάιωμα να τους γηροκομήσουν. Αλλά εμείς είμαστε πιο σοφοί τώρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ μεγάλη Ἀλήθεια ὅσα γράφεις !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. Το λογότυπο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός έχει προσεκτικά καμουφλαρισμένα σε κοινή θέα το σατανιστικό 666
  https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/lullnk/world_economic_forum_logo_has_666_carefully/
  Το ξυπασμένο ανδρο-γυναιο συγγραφέας του "the Great Reset" και μέντορας του ημι-παρανοϊκού κουλη και προφανώς δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα για όσο καιρό τα δίποδα γίδια θα τους αποδέχονται.
  From HEIL GAP ( or mind the GAP )

  ΑπάντησηΔιαγραφή