" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

«Ἐμβόλιο» Covid μία βιο-τρομοκρατία σχεδιασμένη δεκαετίες πρίν !

φωτό
Δέν ὑπάρχει τό μυθιστόρημα «ἰός»,δέν ὑπάρχει «πανδημία»,δέν ὑπάρχουν μεταλλάξεις,ὅλο αὐτό τό ἀφήγημα εἶναι ἕνα ψέμα ! Τό πραγματικό βιολογικό ὄπλο εἶναι ἡ ἔνεση/δηλητήριο πού ψευδῶς ὀνομάζεται «ἐμβόλιο».

 Ξυπνῆστε ἤ ἀναμένετε μαζικούς θανάτους ! 

«Πρέπει νά αὐξήσουμε τήν κατανόησιν τοῦ κοινοῦ σχετικῶς μέ τήν ἀνάγκη γιά ἱατρικά ἀντίμετρα ὅπως ἔνα ἐμβόλιο παν-κοροναϊοῦ. Βασικός παράγοντας εἶναι τά μέσα ἐνημερώσεως καί τά οἰκονομικά θά ἔρθουν στήν συνέχεια αὐτῆς τῆς ὑπέρ-προβολῆς. Πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε αὐτή τήν ὑπέρ-προβολή,διαφημηστική ἐκστρατεία πρός ὅφελός μας,γιά νά φτάσουμε στό πραγματικό ζητούμενον. Οἱ ἐπενδυτές θά ἀνταποκριθοῦν ἐάν ᾿δοῦν τό κέρδος στό τέλος αὐτῆς τῆς διαδικασίας» Peter Daszak * , Eco-Health Alliance,δήλωσις πού ἔγινε τό 2015 καί ἀναφέρθηκε στόν Ἐθνικό Τῦπο Ἀκαδημιῶν στίς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 2016.


ἀπό τόν Gary D. Barnett

(συνοπτικά από henrymakow.com)

Αὐτή ἡ πρόσφατη συνέντευξις μεταξύ τοῦ Δρ. David E. Martin καί τοῦ Reiner Fuellmich εἶναι τόσο ἐξαιρετική ὥστε νά εἶναι ἀρκετή ἀπό μόνη της γιά νά καταρρίψῃ τό σύνολο τῶν σημαντικῶν παραγόντων πού διαπράττουν αὐτή τήν ἀπάτη/covid πού ἔχει ὡς στόχο τήν καταστροφή τῆς ἀνθρωπότητος. 

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ἠ ἀποβλάκωσις καί πλύσις ἐγκεφάλου ἦσαν τόσο ζωτικῆς σημασίας γιά τίς κακές ἀντζέντες τῶν ἐλεγκτῶν τοῦ κράτους καί τῶν πολιτικῶν τους πορνῶν πού ἐπιβάλλουν αὐτἐς τίς φρικτές καί ψεύτικες «πανδημικές» πολιτικές.

Μέ τέτοιου μεγέθους ἀποδεικτικά στοιχεῖα,ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι θά πρέπῃ νά ἐκτεθοῦν ἀπολύτως καί ἡ δίωξις αὐτῶν τῶν ἐγκληματιῶν θά πρέπῃ νά εἶναι εὔκολη ὑπόθεσις. Ὡστόσο,ὑποψιάζομαι ὅτι πιθανότατα δέν θά προχωρήσῃ λόγῳ τῆς πλήρους ἀδιαφορίας πού ἐπιδεικνύουν οἱ ἀποκοιμισμένες μάζες καί ἡ ἐνορχηστρωμένη λογοκρισία ( Γράψαμε ἐχθές σχετικῶς,ἐδῶ) σέ κάθε ἐπίπεδο «εἰδήσεων» τῶν συστημικῶν μμε καί τούς τεχνολογικούς κολοσσούς.
 
Αὐτό εἶναι φυσικά μία φάρσα,ἀλλά ὅσο οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται σέ μία συλλογική φούσκα ἄγνοιας,ἡ συνωμοσία γιά τόν ἀποπληθυσμό τοῦ πλανήτου καί τήν ἀναδιαμόρφωσιν τοῦ κόσμου σέ μία τεχνορατική ἀφέντη/δούλου ὑποτελή κοινωνία,θά συνεχίσῃ νά προχωρᾷ...

Τώρα βρισκόμαστε στό μέσον μιάς κρίσης ζωῆς ἤ θανάτου μέ φαινομενικῶς καμμία διέξοδον. Ἡ μόνη λύσις,κατά τήν γνώμη μου,εἶναι ἡ μαζική διαφωνία καί μία ἰσχυρή καί ἐλπίζω εἰρηνική κάποιου εἴδους ἐπανάστασης πού θά βασίζεται στήν ἀπόλυτη μή συμμόρφωσιν.

Αὐτό θά μπορέσῃ νά εἶναι ἐφικτό μόνον ἐάν ὁ κόσμος ἀποκτήσει ἐπίγνωσιν καί μπορέσει νά κατανοήσῃ καί ἀποδεχθῇ αὐτό πού πραγματικῶς συμβαίνει σήμερα...

Ἡ διάθεσις πού ἀπαιτεῖται γιά μία μεγάλη καί εἰρηνική ἐξέγερσιν,δέν ὑπάρχει αὐτή τήν στιγμή καί μόνον ἡ συνεχής μετάδοσις τῆς ἀλήθειας μπορεῖ ν᾿ἀλλάξῃ στίς καρδιές καί στό μυαλό ὁποιασδήποτε ἀποδυναμομένης πλειοψηφίας. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο πολλοί ἀπό ἐμᾶς συνεχίζουμε νά γράφουμε,νά φέρνουμε στήν ἐπιφάνεια πραγματικά στοιχεῖα καἰ νά παίρνουμε μεγάλο προσωπικό ῥίσκο,ὅλα αὐτά γιά νά δωθῇ στόν κόσμο ἡ δυνατότητα ν᾿ἀποφασίσουν γιά τήν προστασία τοῦ ἑαυτοῦ τους καί τήν ἐλευθερία τῆς οἰκογενείας τους.

Ἦταν,μέχρι σήμερα,μία χαμένη μάχη,ἀλλά ἡ συνεχιζόμενη ἔκθεσις τῆς κακῆς φύσεως τοῦ θηρίου,πού εἶναι ἡ ἐξουσία,πρέπει νά εἶναι ὁ προσεχής στόχος γιά ν᾿ἀλλάζει κάθε φορά κι᾿ἀπό ἕνα μυαλό ὥστε νά σχηματιστῇ μία ἰσχυρή πλειοψηφία ἀπό ἄτομα πού θά σκέπτονται τό ἴδιο καί θ᾿ἀγωνίζονται γιά τήν ἐλευθερία.

Θεωρῶ ἐπιτακτική ἀνάγκη γιά ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρους νά παρακολουθήσουν,ν᾿ἀκούσουν καί νά ἀναλογιστοῦντήν σημασία τῶν πληροφοριῶν πού δίνει ὁ Δρ David Martin,στό παραπάνω βίντεο.

Εἶναι ἀνατρεπτικό καί ἐκθέτει αὐτή τήν συνωμοσία πού σκοπό ἔχει νά βλάψῃ καί νά ἀφανίσῃ τεράστιο ἀριθμό ἀνθρώπων,ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως συμβαίνει σήμερα καί σχεδιασμένο ἀπό τοὐλάχιστον 22 χρόνια πρίν. Αὐτή εἶναι πραγματική συνωμοσία,σκευωρία,ὀργανωμένο ἔγκλημα καί προμελετημένος φόνος ἀθώων καί ὅλα τά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν αὐτά εἶναι ἄμεσα διαθέσιμα.

Μία περίληψις 

Παρακάτω παρουσιάζεται ἕνα σύντομο ἀπόσπασμα μερικῶν ἐκ τῶν ἀναφερομένων γεγονότων ἀπό τήν συζήτησιν τοῦ Δρ Martin,ὅπου ἀποκαλύπτεται ἡ συνωμοσία ἑναντίον μας.

~ Τό NIAID ( Ἐθνικό Ἰνστιτοῦτο Ἀλλεργιῶν καί Λοιμωδῶν Νόσων-κρατική ὑπηρεσία τῶν ΗΠΑ-) δημιούργησε ἕναν μολυσματικό κοροναϊό ἀντίγραφο,μέ ἄλλα λόγια κατασκεύασαν SARS ( ὀξύ ἀναπνευστικό σύνδρομο). Καί μετά τό καταχώρισαν μέ δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας,τό 2002,προτοῦ νά ὑπάρξῃ τό ξέσπασμα στήν Ἀσία. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ 7279327.
 ( Μία ἐπιδημία τοῦ SARS καταγράφηκε ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2002 μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ 2003 στή νότιο Κίνα...ἐδῶ)


Δεν υπάρχει τίποτα τό πρωτότυπο γι᾿ αὐτό τό  βιολογικό όπλο.

~ Πάνω ἀπό  120 διπλώματα εὐρεσιτεχνίας ἦρθαν στήν ἐπιφάνεια ὡς ἀποδεικτικά στοιχεῖα  γιά νά ὁδηγήσουν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀνακοίνωσις ἑνός  νέου κοροναϊοῦ εἶναι ἐντελῶς πλασματική.

~ Στίς 28 Ἀπριλίου τοῦ 2003, ἀφοῦ τό CDC ( Κέντρο Ἐλέγχου καί Πρόληψης Ἀσθενειῶν,Ἰνστιτοῦτο Δημοσίας Ὑγείας τῶν ΗΠΑ-κυβερνητικός ὀργανισμός-) ὑπέβαλε δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας γιά τόν SARS Coronavirus, τρεῖς ἡμέρες ἀργότεραSequoia Pharmaceuticals ( φαρμακευτική ἑταιρεία πού ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνακάλυψη καί ἀνάπτυξη ἀντιιικῶν θεραπειῶν, ἑστιάζοντας στήν καταπολέμηση ἀνθεκτικῶν στά φάρμακα ἰῶν. ἐδῶ  ) ὑπέβαλε δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας γιά ἀντιικούς παράγοντες πού ἀφοροῦσαν στήν θεραπεία τοῦ SARS Coronavirus. Ἀλήθεια πῶς μπορεῖ νά ἔχῃ δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας γιά θεραπεία γιά κάτι πού ἐφευρέθηκε μόλις τρεῖς ἡμέρες νωρίτερα ; Τό δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας γιά τήν θεραπεία,ἐκδόθηκε προτοῦ ἀναγνωρισθεῖ ἡ εὐρεσιτεχνία τοῦ CDC. Βεβαίως δέν μπορεῖ νά καταχωρηθῇ δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας γιά κάτι πού δέν ἔχει δημοσιευθῆ ἐπεί δή τό  CDC διατηρεῖ ἰδιωτικό ἀρχεῖο.

~ SARS-CoV-2. Ἀκριβῶς μέ τόν ἴδιο τρόπο ἔγινε καί μέ τόν Covid-19. Ἡ Moderna ἔλαβε τήν ἀκολουθία πρωτεϊνῶν  spike ἀπό τό Ἐρευνητικό Κέντρο Ἐμβολίων πρίν τό SARS-CoV-2 ὑπάρξει ὡς τέτοιο.

~ Ὁποιοσδήποτε ἰσχυρισμός ὅτι αὐτό τό παθογόνο εἶναι μοναδικό ἤ κάτι νέο καταρρίπτεται ἀπό τίς πραγματικές γονιδιακές ἀλληλουχίες πού βρίσκονται στά ἀρχεῖα διπλωμάτων εὐρεσιτεχνίας. 

~  Ἐγχύουμε μία συνθετική ἀλληλουχία mRNA ἀκίδων πρωτεΐνης,πού εἶναι μία προσομοίωσις ὑπολογιστή μιᾶς ἀκολουθίας πού εἶναι γνωστή καί καταχωρημένη μέ δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας ἐδῶ καί χρόνια.
 
Στόχος: ἡ ἔγχυσις ἀκίδων πρωτεΐνης. Τό « ἐμβόλιο» mRNA δέν πληροῖ τά κατοχυρωμένα μέ δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας νομικά ἤ κλινικά πρότυπα γιά τό ἐμβόλιο.

~ Σύμφωνα μέ τά πρότυπα τῆς FDA ( Ὁργανισμός τροφίμων καί φαρμάκων,κρατική ὑπηρεσία ΗΠΑ), αὐτό δέν εἶναι ἐμβόλιο. Εἶναι ἕνα βιολογικό ὄπλο. Εἶναι μία εὐκαιριακή ἐκστρατεία μάρκετινγκ γιά τήν ἐπίτευξιν ἑνός καθορισμένου στόχου. Τό ἱατρο-φαρμακευτικό-βιομηχανικό συγκρότημα ἔπρεπε νά κάνῃ τό κοινό νά ἀποδεχθῇ ἕνα ἱατρικό ἀντίμετρο pan-coronavirus καί χρειάστηκε ἡ μηχανή τῶν συστημικῶν μέσων γιά νά δημιουργήσῃ τόν ἀπαραίτητο ντόρο,κατά συνέπεια οἱ ἐπενδυτές θά ἀκολουθοῦσαν ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει κέρδος. 

~ Ἐξ ὁρισμοῦ, πρὄκειται γιά  ἐγκληματικές ἐνέργειες  καί  σκευωρία . Καί ἔτσι ὑπάρχει ἡ  μαζική δολοφονία  καί  βλάβη στήν ἀνθρωπότητα.

Δέν ὑπάρχει τό μυθιστόρημα «ἰός»,δέν ὑπάρχει «πανδημία»,δέν ὑπάρχουν μεταλλάξεις,ὅλο αὐτό τό ἀφήγημα εἶναι ἕνα ψέμα ! Τό πραγματικό βιολογικό ὄπλο εἶναι ἡ ἔνεση/δηλητήριο πού ψευδῶς ὀνομάζεται «ἐμβόλιο». 
Ξυπνῆστε ἤ ἀναμένετε μαζικούς θανάτους ! 


 * Ο Peter Daszak είναι Βρετανός ζωολόγος , σύμβουλος και δημόσιος εμπειρογνώμονας για την οικολογία των ασθενειών , ιδίως για τη ζωονόσο . Είναι πρόεδρος της EcoHealth Alliance , ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υποστηρίζει διάφορα προγράμματα για την παγκόσμια υγεία και την πρόληψη πανδημιών. Αυτός ο οργανισμός χορήγησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση εργαστηριακών πειραμάτων στο εξωτερικό.  
Είναι επίσης μέλος του Κέντρου μόλυνσης και ασυλίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Κολούμπια Maillman . Ο Daszak συμμετείχε σε έρευνες για το αρχικό ξέσπασμα που τελικά εξελίχθηκε σε πανδημία COVID-19  και έγινε μέλος της ομάδας του ΠΟΥ που στάλθηκε για να διερευνήσει την προέλευση του COVID-19 στην Κίνα.( ἐδῶ)

Γιά πᾶμε νά ᾿δοῦμε τόν ῥόλον του : 


...Το βίντεο που τραβήχτηκε λίγες μέρες πριν από την έναρξη της πανδημίας του κοροναϊού δείχνει ότι ένας επιθεωρητής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συζητά τη δοκιμή τροποποιημένων κοροναϊών σε ανθρώπινα κύτταρα και εξανθρωπισμένα ποντίκια στο Ινστιτούτο ιολογίας του Wuhan (WIV), εβδομάδες πριν ανακοινωθούν οι πρώτες περιπτώσεις COVID-19 στην ίδια την πόλη Wuhan....

Σε ένα βίντεο που λήφθηκε αρχικά στις 9 Δεκεμβρίου 2019, τρεις εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας της Γουχάν μιας νέας μορφής πνευμονίας, ο ιολόγος Vincent Racaniello πήρε συνέντευξη από τον Βρετανό ζωολόγο και πρόεδρο της EcoHealth Alliance Peter Daszak για το έργο του στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την προστασία του κόσμου από την εμφάνιση νέων ασθενειών και την πρόβλεψη πανδημιών. Από το 2014, η οργάνωση του Daszak έχει λάβει χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), τα οποία διοχετεύει στο WIV για να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τους κοροναιούς νυχτερίδας...

Ὁ Daszak μέ τήν Σί-Ζένγκλί,τήν μπατγούμαν (ΕΔΩ),γλεντοῦν πρό κοροναϊοῦ
 
... Στην πρώτη φάση της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από το 2014 έως το 2019, ο Daszak συνεργάστηκε με την Shi Zhengli, (石正麗), επίσης γνωστή ως “Bat Woman”, στο WIV (Γιουχάν) σχετικά με τη διερεύνηση και την καταλογογράφηση κοροναιών νυχτερίδας σε ολόκληρη την Κίνα...


Εἶναι ΗΔΗ πραγματικότητα !
Διαβάζετε,ἐνημερώνεστε,ἀναλογίζεστε τό μέγεθος τῆς ἀπάτης καί κατανοεῖτε γιά τό τί θέλουν νά ἐπιτύχουν. Τό πιό βασικό ἀπ᾿ὅλα : νά μεταφέρετε καί σέ ἄλλους αὐτή τήν συνωμοσία σέ βάρος τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό μία κάστα ἀπάνθρωπων,προβληματικῶν ὄντων πού ἐμφανέστατα μισοῦν τόν Ἄνθρωπο. Μισοῦν τόν Θεό καί τό τέλειο δημιούργημά του. 

Ὅσους περισσότερους ἐπιτύχουμε ν᾿ἀφυπνίσουμε τόσο πιό πιθανό θά εἶναι νά τούς καταστρέψουμε τά βρωμερά,σατανικά σχέδιά τους. Μήν μένετε ἀδρανεῖς,κάνετε ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθείς ἀπό πλευρᾶς του, ὥστε ν᾿ἀποκαλυφθοῦν καί νά λάβουν αὐτό πού τούς πρέπει,ἀλλιῶς εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας πού μᾶς ἐπιφυλάσσουν οἱ διάβολοι/καμπαλιστές.

Δυστοπικά μέτρα τα οποία είναι βγαλμένα από ταινίες φαντασίας επιβάλει η Γαλλία, ώστε να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς ανακοινώθηκαν… οι πρώτες φυλακές για ανεμβολίαστους. Συγκεκριμένα όσοι πολίτες στη Γαλλία εισέρχονται σε μπαρ ή εστιατόριο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ (Covid Pass) θα έρχονται αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης 6 μηνών.
Αντίστοιχα οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης 1 έτους και πρόστιμο 45.000 ευρώ...( ἀπό ἐδῶ)

Ναί,δέν εἶναι ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας εἶναι,πλέον,ἡ πραγματικότητα...


Ἡ Πελασγική

6 σχόλια:

 1. Εύγε Πελασγική! Μαζί σας είμαστε στον αγώνα για την διάδοση της Αλήθειας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάρι καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,ἐλπίζω νά τελειώσουμε μέ ᾿δαύτους μία καί καλή !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου !

   Διαγραφή
 2. "Αχ! Τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν υπάρχει υγεία" αποφθεγγόμεθα άπαντες οι Έλληνες χρόνια και χρόνια... Τώρα το ξεχάσαμε και λέμε σαν τρομοκρατημένο ανθρωπάκι και πώς θα ζήσω εγώ και η οικογένειά μου; Άρα το λέγαμε μισοαληθινά μισουποκριτικά διότι κατά βάθος αγόμεθα και φερόμεθα ανάμεσα στην πλεονεξία και την ματαιοδοξία μας. Αν εννοούμε αυτά που λέγαμε τόσον καιρό πρέπει να είμαστε μες στην τρελλή χαρά. ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ! ΧΑΡΕΙΤΕ ΡΕ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ! ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ! ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΣΕ μαζόνους πλασιέ πολυεθνικών, ούτε σε αντίχριστους, ούτε σε παραδοπιστους που επαγγέλονται τον επιστήμονα, ούτε θα σκύψουμ το κεφάλι σε άντίχριστους που αποκαλούν τα Χριστούγεννα δήθεν γιορτή, ούτε σε σατανιστές, ούτε σε κάποιους που πούλησαν την ψυχή τους για την βόλεψή τους. Δηλαδή Ο Θεός έκανε λάθος στο γενετικό μας κώδικα και θα το διορθώσουν αντίχριστοι που βρέθηκαν να κρατουν στα χέρια τους προχωρημένη τεχνολογία; Αυτοί που χειρίζονται δισεκατομμύρια θα νοιαστούν για τον μεροκαματιάρη; Ο πωλητικάντης που πρόδωσε αυτός κι όλο του το σόι όσες φορές περισσότερες μπορούσε την Ελλάδα τρέχει να μας προφυλάξει να μην κολλήγουμε γρίπη; Όποιος το πιστεύει αυτό είναι άξιος της μοίρας του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί δυστυχῶς εἶναι οἱ περισσότεροι αὐτοί...Ἄξιοι τῆς μοίρας τους,ἐννοεῖται ἀλλά ὅμως γιατί μωρέ νά περάσῃ τῶν σατανιστῶν;

   Ἄς κάνουμε ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας μας,νά πληροφορήσουμε τόν κόσμο. Τήν Τετάρτη,στίς πλατεῖες πού θά βρεθοῦμε θά εἶναι μία εὐκαιρία νά ποῦμε κάποια πράγματα σ᾿ἐκείνους πού θά μᾶς κυττοῦν σάν ...ἐξωγήϊνους.Ἀκόμη καί σ᾿ἐκείνους πού θά μᾶς βρίσουν,διότι θά ὑπάρξουν κι᾿αὐτοί.

   Καλησπέρα αγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. εχουμε τον 4ο παγκοσμιο πολεμο θα περασει και οπως παντα οι ναζιστοφασιστοκομμουνιστες χανουν και κερδιζουν οι συμμαχοι,μην φοβαστε απλα θα εχει μεγαλυτερη διαρκεια απο οσο ειχαν οι προηγουμενοι πολεμοι,τα βασικα οπλα τωρα ειναι να σωσουμε τις ψυχες μας κοντα στον Ιησου και στην Παναγια και δεν προκειται να παθουμε τιποτα απολυτως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή