" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Ἡ Ἁγία Σοφία τζαμί σημαίνει Ἅλωσις τῆς Εὐρώπης !
Ἀπό τό 2015,δῆλα δή χρονιά κατά τήν ὁποία ὁ τσυριζα ἀνέλαβε τήν ἐξουσία στήν Ἑλλάδα,μέ τήν καταστρεπτική πολιτική του ὑπέρ τῶν «προσφύγων/μεταναστῶν»,βλέπε «ἀνοιχτά σύνορα»,«γκρεμῖστε τό φρᾶγμα τοῦ Ἕβρου»,«ἔχει σύνορα ἡ θάλασσα;»,καί μέσα στά ἑπόμενα 5 χρόνια,μέχρι καί τό α΄ἑξάμηνο τοῦ 2019,ὁ ἀριθμός ὅλων αὐτῶν πού εἰσέβαλαν παρανόμως στήν χώρα μας,ἀπό Ἀσία καί Ἀφρική,εἶχε φθάσει τά 1,2 ἑκατομμύρια ! (πληροφορία ἀπό,ἐδῶ)

Καί γιά νά δεῖτε πῶς ἐξελήφθη τό μήνυμα τσυριζα ( ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε),διαβᾶστε τούς ἀριθμούς γιά τά δύο πρῶτα χρόνια :

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 861.630 άνθρωποι μπήκαν στη χώρα μας (και στα νησιά και στον Έβρο). Το 2016 έφτασαν 177.234 πρόσφυγες και μετανάστες. Περίπου 1 ἑκατομμύριο ἀφροασιανοί εἰσβολεῖς ! Κανονικότατη ἐποίκησις !

Ἐάν στὀ σύνολο τῶν 5 ἐτῶν,προσθέσουμε καί αὐτούς γιά τό β΄ἐξάμηνο τοῦ ἔτους 2019 καί τό α΄τοῦ 2020 (μέχρι σήμερα),ἔχουμε ...αἰσίως πλησιάσει τό 1,5 ἑκατομμύριο ! Μέσα στά τελευταῖα πέντε χρόνια,μόνον !

Ἀναλογιζόμενοι καί τοῦ γεγονότος πώς εἴμεθα ἀπό τίς χῶρες πού ὑπογράψαμε τό παγκόσμιο σύμφωνο τοῦ ΟΗΕ,γιά τήν μετανάστευσιν ( Δεκέμβριος 2018) μέσῳ τοῦ ὁποίου στήν οὐσία υἱοθετοῦμε :

«...υπεράσπιστη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των παιδιών, αναγνώριση της εθνικής κυριαρχίας-- και καταγράφει προτάσεις για να βοηθηθούν οι χώρες να αντιμετωπίσουν τις μεταναστεύσεις --ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης, ενσωμάτωση των μεταναστών... Απαγορεύει τις αυθαίρετες κρατήσεις, καθώς δεν επιτρέπει τις συλλήψεις παρά ως ύστατο μέτρο.» (ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)Ἀντιλαμβάνεται ὁ καθείς,πώς ὅσοι ἦρθαν δέν ἦρθαν γιά νά φύγουν,ἀλλά νά μείνουν.Ἄν ὑπολογίσουμε καί τίς παροχές πού ὡς ἑλλαδικό κράτος τούς δίδονται ἀφειδῶς,τήν ἄμετρον ἀνοχή τῶν κατοίκων τῆς ἑλλαδικῆς ἀπέναντί τους,παρ᾿ὅλα ὅσα ἐκ τούτων ὑπόκεινται, δέν εἶναι καί πολύ δύσκολο νά φαντασθοῦμε τήν συνέχεια. Ποιά ; Τήν πρόσκλησιν πού θά κάνουν στίς οἰκογένειές τους ( μέ τήν άρωγή τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους...) γιά νά ἔλθουν στήν χώρα μας,ποιός ξέρει πόσοι περισσότεροι τοῦ διπλασίου-τό λιγώτερο-,σ᾿ἀριθμόν !

Μήπως σᾶς φοβίζει ὁ ἀριθμός; Κακῶς. Διότι,ποιός νομίζετε πώς ἦταν ὁ σκοπός τοῦ συγκεκριμένου συμφώνου τοῦ ΟΗΕ,περί μεταναστεύσεως,πέραν αὐτοῦ ἀκριβῶς; Δῆλα δή,τῆς νομιμοποιήσεώς τους,σέ πρώτη φάσιν καί τῆς προσκλήσεως τῶν οἰκογενειῶν τους,σέ δεύτερη...Ἔτσι,γιά νά κατανοήσετε γιά ποιόν λόγον ἔφτιαξε καί τόν ἀντίστοιχο «πληθυσμιακό» κατάλογο «μεταναστῶν/προσφύγνω» ὁ ΟΗΕ,γιά κάθε χώρα...

Καί μέ τόν τρόπον αὐτόν,ἐπιτυγχάνουν τήν ἀλλοίωσιν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ,τήν μετάλλαξιν τῶν φυλῶν τῆς Εὐρώπης μαζύ μέ τήν ἰσλαμοποίησίν της,ἀλλά καί βεβαίως τήν ἀπόλυτον καταστροφή τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ,ἀπό κάθε ἄποψιν.

Ἔτσι μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε καί τό γιατί ὁ Ἐρντογάν ἐνῶ πρό 1,5 ἔτους ἔβλεπε μία ἀπόφασιν μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί ὡς «κόστος»,σήμερα τό ἔκανε πραγματικότητα.«Δεν είναι πρόβλημα για εμάς, μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια, αλλά τί κόστος θα έχει αυτό; Δεν βρίσκω σωστό να τα εξηγήσω εδώ αυτά, αλλά αυτό θα έχει κόστος και το τίμημα θα είναι πολύ βαρύ για εμάς. Ας μην ξεχνάμε ότι σε πολλές χώρες του κόσμου έχουμε χιλιάδες τζαμιά. Άραγε όσοι το ζητούν αυτό, να γίνει τζαμί (η Αγία Σοφία), σκέφτονται τί θα συμβεί σε αυτά τα τζαμιά;».(ἀπό ἐδῶ)

Τί θά συμβῇ σ᾿ὅλα αὐτά τά τζαμιά ; Ἀπολύτως τίποτα,σήμερα ! Σήμερα πού ἡ Εὐρώπη ἔχει φθάσει νά εἶναι πλημμυρισμένη ἀπό ἀφρο-ἀσιανούς ἰσλαμιστές.Καί ὁ Ἐρντογάν τό γνωρίζει καλῶς.Ὅπως γνωρίζει καλῶς ὅτι τό ἐνδιαφέρον τῆς Εὐρώπης γιά τήν ἀνατολική Μεσόγειο,ἀλλά καί τήν Μεσόγειον γενικῶς,ὅπως καί αὐτῆς τῆς Βορείου Ἀφρικῆς,εἶναι ἄμεσα ἐξαρτώμενο ἀπό τό θέμα τῆς ἐνέργειας.Γι᾿αὐτό κάνει τό παιχνίδι του σέ Μέση Ἀνατολή καί Λιβύη. Χαζός δέν εἶναι,καθόλου μάλιστα,ἀφοῦ βλέπει μία «χρυσή εὐκαιρία» νά ἐκμεταλευτῇ τό θέμα τῆς «μετανάστευσης στήν Εὐρώπη» καί αύτῆς τῶν τελευταλιων 10 χρόνων σέ χῶρες τῆς Νοτίου Εὐρώπης,τήν ἐξάπλωσιν μέσῳ αὐτῆς τοῦ ἰσλαμισμοῦ,ὀμοῦ μέ τό ἐνεργειανό τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί νά παίξῃ ἕναν ῥόλον κυρίαρχο,κάτι σέ νέο-ὀθωμανική αὐτοκρατορία

Ἄλλως τε,δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ κυριαρχία τῶν ἀφρο-ασιανῶν ὁρδῶν πού καί μέσῳ τῆς ἰσλαμικῆς τους πίστεως,παρακινοῦνται σέ ἀσταμάτητο «γεννοβόλημα»,ἀλλά καί αὐτές οἱ πολιτικές τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν πού ἀντί κινήτρων πρός τούς ντόπιους πού θά βοηθοῦσαν στήν αὔξησιν τῶν γεννήσεων,λειτουργοῦν ἐντελῶς ἀντιθέτως,ἐχθρικῶς θά τό χαρακτήριζα ( ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων), μέ πληθώρα παροχῶν ἀποκλειστικῶς στούς ἐπικοιστές ἀλλοφύλους

Σημειῶστε δέ,πώς ὅλα αὐτά γίνονται γιά τό «καλό» μας,ἀφοῦ ἐμᾶς σκέπτονται πού κατά πώς πᾶμε ( ὑπογεννητικότητα) θά ἀφανισθοῦμε,λένε. Μᾶς φέρνουν λοιπόν,«πρᾶγμα μπόλικο» ὥστε νά μήν πάψουν νά ὑφίστανται οἱ χῶρες μας. Οἱ χῶρες μας ὄχι οἱ ῥάτσες μας,ἔτσι; Ὅλα τά ἔχουν σκεφθεῖ,ὅλα τά ἔχουν κανονίσει. (ἐδῶ )


Γιατί λοιπόν,ὁ Ἐρντογάν νά μήν μετατρέψῃ τήν Ἁγία Σοφία σέ τζαμί,σήμερα; Δέν εἶναι τάχα αὐτό συμβολικό γιά νά δείξῃ πώς ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται σέ μία συμβολική άντιπαράθεσιν τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέ αὐτή τῆς Ἁγίας Σοφίας-τζαμί; Μία νέα-ὀθωμανοκρατία πρό τῶν πυλῶν τῆς Εὐρώπης πού σήμερα ἔχει καί ἕνα ἐπί πλέον πλεονέκτημα : τά μουσλίμ σ᾿ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη,δυστυχῶς...

Καί ἀπ᾿ὅτι καταλαβαίνετε,κάτι τέτοιο (νεο-ὀθωμανική αὐτοκρατορία) σήμερα βολεύει πέρα γιά πέρα τά σχέδια τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν.Καί ἡ Εὐρώπη μοιάζει περισσότερο ἁλωμένη,ἀπό ποτέ...


Hillaire Belloc, «Οι Σταυροφορίες: Η Παγκόσμια Αντιλογία» (1937) : 

«Η ιστορία δεν πρέπει να παραμεληθεί από κανέναν σύγχρονο άνθρωπο, που μπορεί εσφαλμένα να νομίζει ότι η Ανατολή έχει επιτέλους υποκύψει ενώπιον της Δύσεως, ότι το Ισλάμ είναι τώρα υποδουλωμένο – στην πολιτική και οικονομική μας δύναμη εάν όχι στην φιλοσοφία μας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το Ισλάμ θεμελιωδώς επιβιώνειΗ θρησκεία του είναι ανέπαφη, συνεπώς η υλική του ισχύς μπορεί να επιστρέψει. Η δική μας θρησκεία βρίσκεται εν κινδύνω, ενώ ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στη συνέχιση της επιδεξιότητας, πολλώ δε στη συνέχιση της αφοσιώσεως, εκείνων που φτιάχνουν και λειτουργούν τις μηχανές μας; Ανάμεσα μας έχουμε ένα πλήρες χάος θρησκευτικού δόγματοςΛατρεύουμε τον εαυτό μας, λατρεύουμε το έθνος, λατρεύουμε, ορισμένοι από εμάς, μία συγκεκριμένη οικονομική διαρρύθμιση η οποία θεωρείται πως εγκαθιδρύει κοινωνική δικαιοσύνη. Το Ισλάμ δεν έχει υποστεί αυτήν την πνευματική παρακμή. Και σε αυτήν την αντίθεση ανάμεσα στο δικό μας θρησκευτικό χάος και στη θρησκευτική βεβαιότητα που είναι ακόμη ισχυρή ανά το μωαμεθανικό κόσμο βρίσκεται ο κίνδυνος για εμάς 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα : Μία «προφητεία» για την επάνοδο του Ισλάμ από το 1938 ...Ἡ Πελασγική 

1 σχόλιο:

  1. Απο την αρχή ήθελα να σχολιάσω το τι θα γίνει με τους ρώσους τουρίστες, (ένα απο τα κόστοι της τουρκίας για την Αγιά Σοφιά )ε η απάντηση ήρθε απο κάποιον πεσκόφ, εκπρόσωπο του κρεμλίνου ,που είπε οτι δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν πλέον ακριβώ εισιτήριο οι ρώσοι, να πούμε επίσης ότι το 2019(χρονιά ρωσό-τούρκικης συνεργασίας) είδαμε ρωσίδα να φοράει μαντήλι με την τούρκικη σημαία και τελικώς μήπως είχε δίκιο ο ρουσώ όταν έγραφε οτι οι ρώσοι είναι αδύνατον να πολιτιστούν;βεβαίος και απο οτι φένετε έχουν άλλα κάτα νου οι ρώσοι προς δικό τους ώφελος πάντα, θα μπορούσαμε να σχολιιιάσουμε τι κρύβετε πίσω απο την επιφανειακή Πίστη του βλαδίμηρου, μιας και γνωρίζει απο που πηγάζει η εξουσία του (από τον λαό), θα ήθελα την άποψη σας μετά και το γεγονός ότι θα είναι ο πούτιν μέχρι το 2036 πρόεδρος απο οτι γράφτηκε είναι περισσότερο μπολσεβίκος ή τσάρος και τι γνώμη έχετε για τον λαβρόφ;Σας ευχαριστώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή