" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Νά μιλήσουμε γιά συμβολισμούς ;

φωτό
Ἀφορμή γιά τό παρόν θέμα στάθηκε ἀνάρτησις τοῦ Διοδότου WTF ?????!!!!!..... καί ἡ ἀναρώτησίς του,ἀπορία : «Τί στον κόρακα θέλουν να μάς πουν οι παγκόσμιοι διαταραγμένοι εξουσιαστές, με αυτά τα νούμερα τα εμπνευσμένα από τούς Βοωτιδείς χειριστές τους;....»

Καί τό βίντεο τῆς ἀναρτήσεως 


Καί τί μοῦ ἔρχεται στό νοῦ,βλέποντάς το; Κάποιοι ἄλλοι συμβολισμοί,πού περνοῦν ἀνά τήν ἱστορία καί φυσικά ποῦ νά καταλάβουμε,ἐμεῖς οἱ ἀδαεῖς,ἀφελεῖς,Ἀ-παίδευτοι ἀπό τούς δικούς τους,ἀποκλειστικούς κώδικες ἐπικοινωνίας...

Ὁ Ἄδωνις,πού λατρεύτηκε ὡς θεός (ἐδῶ χρειαζεται νά προσθέσω τό σοφό πού εἶπε ὁ Ἡρακλῆς ὅταν ἐπισκεπτόμενος τό Δίον εἶδε νά ἑορτάζουν σέ κάποιο ναό καί θέλησε νά συμμετάσχη.Ἐρώτησε λοιπόν πρίν μπεῖ στόν ναό : Ποίου θεοῦ ναός εἶναι; καί τοῦ ἀπαντοῦν :τοῦ Ἀδώνιδος. Καί ὁ Ἡρακλῆς,πού δέν ἦταν ἁπλῶς δυνατός ἀλλά καί σοφός,ἀπάντησε : «Οὐδέν Ἱερόν»,πού σημαίνει γιά ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν νά ἐπιδείξουν στήν ζωή τους κανένα ἀξιόλογο ἔργο,δέν ἀξίζει κανένας σεβασμός πόσῳ δέ μᾶλλον ἡ θεοποίησις ! Προφανῶς νά ἤθελε νά καταδείξῃ καί κάτι παραπάνω,ἀλλά...). 

φωτό
Αὐτός ὁ Ἄδωνις λοιπόν, πού ἦταν καρπός ἀμαρτωλός (αἱμομιξία),πατρός καί θυγατέρας (Θείας καί Σμύρνα),ὅταν ἦρθε στήν ζωή τόν ἐρωτεύτηκε ἡ Ἀστάρτη -Ἀφροδίτη. Καί ὅταν σκοτώθηκε στό κυνήγι, ἀπό ἕναν κάπρο τόσο πολύ στεναχωρήθηκε ἡ Ἀστάρτη -Ἀφροδίτη πού τόν θεοποίησε καί θέσπισε τήν λατρεία του. Ἐκεῖ στήν Βύβλον τῆς Φοινίκης. Ἀπό ἐκεῖ πῆγε στήν Κύπρον καί μετά γραμμή γιά Ἑλλάδα ( ἑορτή Άδώνια) ...

Νά σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό,γιά τό θέμα μας : ἡ Ἀφροδίτη ὅταν ἔμαθε τόν θανάσιμο τραυματισμό τοῦ καλοῦ της ἔτρεξε ἀλαφιασμένη νά τόν σώσῃ.Ξέχασε νά φορέσῃ τά σανδάλια της καί στήν τρεχάλα πληγώθηκαν τά πόδια της ἀπό τά ἀγκάθια τῶν ῥόδων. Ἀπό τό αἷμα της βάφτηκαν κόκκινα διότι πρίν εἶχαν λευκό χρῶμα ! 

φωτό
Ὁ Ἄδωνις ἀπό τα παρακάλια τῆς Ἀστάρτης-Ἀφροδίτης,ἐπέτυχε,μέσῳ ἀποφάσεως Διός,νά βρίσκεται τόν μισό χρόνο στόν Ἄδη (μέ τήν Περσεφόνη πού σ' αὐτήν εἶχε ἔμπιστευθῆ τό μεγάλωμά του ἡ Ἀφρό,καί τόν εἶχε λιγουρευτεῖ ἐπίσης. Ἐκεῖ τότε εἶχε γίνῃ ἄλλη μοιρασιά ἀπό τόν Δία :1/3 τοῦ ἔτους μέ τήν Περσεφόνη,1/3 μέ τήν Ἀφρό καί 1/3 ὅπου ἤθελε ὁ ...πανέμορφος Ἄδωνις.Ἔ,αὐτός εἶχε προτιμήσῃ νά χαρίσῃ τόν χρόνο του στήν Ἀφρό. Ἔτσι λοιπόν, γιά δεύτερη φορά ὁ Δίας χαρίζεται στήν Ἀφρό καί τῆς τόν δωρίζει γιά τό μισό τοῦ ἔτους. Ἐξ οὗ καί οἱ ἑορτές μέ λύπη καί χαρά. Θάνατος καί ἀναβίωσις !

Ὅταν στήν Φοινίκη ἔμαθαν τόν θάνατο τοῦ Ἀδώνιδος,«συνέβη πένθος μέγα εἰς ὅλην τήν Φοινίκην.Ὕστερον δέ ἀφ' οὗ ἱατρεύθη συνέβη ἀγαλλίασις». Ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ Σταγειρίτης στήν Ὠγυγία,τόμος Β΄σελ. 369. Περί τοῦ Ἀδώνιδος. 

Προσέξτε τώρα τούς συμβολισμούς. Ὁ παραλληλισμός θά γίνῃ, μέ ποιούς ἄλλους ἀπό τούς κίμβρους- ἄγγλους ( ὅπου ἄγγλοι οἱ μεροβίγιοι ἀπό Νορμανδία μεριά πού κατέλαβαν τήν Βρεττάνη). Τό ἱστορικό γεγονός,ὁ πόλεμος τῶν δύο ῥόδων. Οἶκος τῆς Ὑόρκης,οἶκος τῶν Λάνκαστερ. Λευκό ῥόδο-κόκκινο ῥόδο ! Στήν τελική μάλιστα μάχη,Μπόσγουορθ (1487), ὁ οἶκος τῆς Ὑόρκης εἶχε ὡς ἔμβλημά της τόν λευκό κάπρο κι'ἐκεῖνος τῶν Λάνκαστερ (Τυδώρ) τόν κόκκινο δράκο. Ποιός εἶναι ὁ δράκος; Μήπως ὁ Ἄδωνις;Ὁ Ἀδωνάϊ ( Κύριος,ἐξουσιαστής,) Ἀδωνιβεζέκ (βασιλιᾶς),ὁ Θαμμούζ;

« ...καί εἰσήγαγέ με ἐπί τά πρόθυρα τῆς πύλης οἴκου Κυρίου τῆς βλεπούσης πρός βοῤῥᾶν, καί ἰδού ἐκεῖ γυναῖκες καθήμεναι θρηνοῦσαι τόν Θαμμούζ...» ( Ἰεζεκιήλ,Κεφ.8,στιχ.4)

 Ὁ κάπρος, εἶναι αὐτός πού τόν πλήγωσε,ὅμως ὁ Ἀδωνάϊ ἐπικράτησε ! Δῆλα δή,ὁ κόκκινος δράκος. Τά ῥόδα,ἐκεῖνα τῆς Ἀστάρτης-Ἀφροδίτης ! Ἄλλως τε,μετά τήν νίκη τους οἱ Τυδώρ,ἔθεσαν ὡς σύμβολό τους τό κόκκινο καί λευκό ῥόδο μαζύ. 


Λευκό (στό κέντρο) πού ὑποδεικνύει τήν πρωτέρα του μορφή πού μετεβλήθη (ἀπό τό αἷμα τῆς Ἀστάρτης-Ἀφροδίτης) σέ κόκκινο


Καί ἀναρωτιέμαι καί ἐγώ : Τί στό καλό εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ συμβολισμοί; Ποιοί εἶναι αὐτοί,ἀπό ποῦ ἔχουν ἔρθῃ καί τί στό καλό θέλουν ἀπό τοῦτη τήν γαῖα; Καί μέ ἐκεῖνον τόν μηχανικό Μινώταυρο,ἔτσι πανηγυρικά πού τόν παρουσίασαν,μήπως θέλουν κάτι νά μᾶς ποῦν; Μήπως ἔφτασε ἡ ὥρα τῆς ἀποκαλύψεώς τους; Τῆς παρουσιάσεώς τους ὅπως πραγματικῶς εἶναι; Εἶναι αὐτά ὅλα προεόρτια μιᾶς προετοιμασίας πρός ἐξοικείωσιν τοῦ κόσμου σέ παρόμοιες,ἐφιαλτικές-τρομερές θεάσεις ;

Τί νά πῶ,δέν μπορῶ νά ξέρω,εἰλικρινῶς. Εἶναι ὅλα τόσο καλῶς κρυμμένα μέσα στά σύμβολα καί στήν προϊστορία-ἱστορία,πού ὅποια εἰκασία καί νά κάνῃ κανείς, μπορεῖ νά εἶναι καί ἐντελῶς λάθος ! Ἡ οὐσία εἶναι πώς ὑπάρχει κάτι πολύ ...μεγάλο πίσω ἀπό ὅλα αὐτά καί ταυτοχρόνως κάτι τόσο ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού ἔχουμε υἱοθετήσῃ ὡς ἡμέτερο πού μία ἀποκάλυψις πιθανῶς νά μᾶς ἀφήσῃ ἐνεούς ! ! !  Καί ...προδομένους,ἴσως...


Υ.Γ. Θέλετε νά δεῖτε καί μία ἀκόμη,περίεργη σύμπτωσιν ; Καθώς ἔψαχνα γιά φωτό ἔπεσα πάνω σ'ἔνα βιβλίο κάποιου Ταμμούζ Μπινιαμίν ( Θαμμούζ ἤ Ταμμούζ στά ἑβραϊκά ὁ Ἄδωνις). Τῖτλος τοῦ βιβλίου : Μινώταυρος ! ! !  Νά πώς «ἔδεσε» καί ὁ μηχανικός γίγας,Μινώταυρος (ἡ ὑπόθεσις τοῦ βιβλίου ἐδῶ), τοῦ θέματος τοῦ Διοδότου μέ τόν Ἄδωνι-Θαμμούζ Ταμμούζ πού παρουσίασα ! Τί νά πῇς τώρα ; ...

Υ.Γ.2 Βεβαίως,δεσμεύομαι γιά μία ἔρευνα σχετική μέ τόν Μινώταυρο.

Ἡ Πελασγική

6 σχόλια:

 1. Κα. ευαγγελια για ρωτηστε τον Κο.ΣΑΡ-ΚΟΖΙ Η ΤΟΝ Κο.καμενεφ τον φιλο του ,θα σας εξηγησουν αμεσως....Εχουν και οι δυο βασιλικο αιμα.....ΜΠΛΕ ΣΑΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί νά ἐρωτήσω,ἀγαπητέ Ἄγγελε; Αὐτοί εἶναι μασονία.Σφῖγγες... Ὅ,τι μποροῦμε νά ἀνακαλύψουμε μόνοι μας,ἔχει καλῶς.Γι'αὐτό ψάχνομαι...

   Ἡ οὐσία εἶναι πώς μᾶς καταδυναστεύουν,χιλιετίες,καί ἐκεῖ εἶναι τό ζητούμενον :Πῶς θά γλυτώοσυμε,ἄν γίνεται νά γλυτώσουμε,ἀπό δαύτους...

   Διαγραφή
 2. Ό Πάμπλο Πικάσο ζούσε σέ μιά κατοικία από το 1961 την οποία είχαν ονομάσει «το άντρο του Μινώταυρου». ...Διάβασε καί εδώ...Ο Πάμπλο Πικάσο και η σχέση του με το...Μινώταυρο- Η εμμονή του με το μυθικό τέρας της Κνωσού..http://www.creteplus.gr/news/o-pamplo-pikaso-kai-i-sxesi-tou-me-tominotauro--i-emmoni-tou-me-to-muthiko-teras-tis-knosou-pics-155444.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ,πολύ ἐνδιαφέρουσα πληροφορία ! Χμμ...Πικάσο καί Μινώταυρος, ἔ ; Στά ὑπ'ὅψιν. Εὐχαριστῶ Σοφία, γιά τήν πληροφορία καί τήν ἀνάλογον σελίδα.

   Διαγραφή
 3. Στὴν Ἀλγερία, καὶ συγκεκριμένα στὴν πόλη Bejaia

  ὑπάρχουν Βέρβεροι, ὅπως ὑπάχουν σὲ ὅλη

  τὴν Ἀλγερία, Μαρόκο Τυνησία, ἀπὸ τὸ Al Barber

  ποὺ πιθανὸν προκύπτει ἀπὸ τὸ βάρβαρος

  στὰ ἑλληνικά ὅπως γράφει τὸ διαδίκτυο.

  Εἶμαι ἐδῶ καὶ ἅμα τοὺς πεῖς ὅτι εἶναι Ἄραβες

  μόνον ποὺ δὲν θὰ σὲ βρίσουν.

  Οἱ Ἄραβες τοὺς καταπιέζουν τρομερὰ

  καὶ τοὺς ἐκφοβίζουν.

  Ἔχουν λευκὴ ἐπιδερμίδα καὶ ἅμα τους ἔβλεπες

  στὴν Ἑλλάδα θὰ τοὺς περνοῦσες γιὰ Ἕλληνες.

  Ἂν κοιτάξῃ κάποιος τὸ ἀλφάβητό τους ἔχει

  σύμβολα ἑλληνικά, τὸ κοππά, τὸ δελφικὸ Ε ἀλλὰ σὲ

  κάθετη γραμμὴ ὄχι ὁριζόντια ὅπως στὴν Ἑλλάδα,

  ἔχει τὸ Θ, τὸ Ι, τὸ Λ, τὸ Σ, τὸ Ε.

  Τί συνέβηκε πρὶν χιλιᾶδες χρόνια κανεὶς δὲν ξέρει

  ἢ ξέρουν λίγοι.

  Πάντως πολλὰ παράξενα γιὰ ἐμᾶς τοὺς μὴ

  μηυμένους συμβαίνουν. Τὸ ὅτι ὁ Δίας ἔκλεισε τοὺς

  ἥττημένος στὰ Τάρταρα μήπως δὲν τοὺς ἔκλεισε καλά;

  Ποῦ εἶναι αὐτὰ τὰ Τάρταρα καὶ τί σημαίνουν;

  Ρητορικὰ ἐρωτήματα φυσικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ,τό θέμα τῆς ἐθνότητος τῶν Βερβέρων,εἶναι ὅντως ἕνα μυστήριο.Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς χρειάζεται προσεκτική ἔρευνα πρίν γράψῃ κανείς κάτι σχετικό μέ τήν ὕπαρξή τους.Πάντως ἀποτελοῦν σύγουρα ἕνα ἐνδιαφέρον θέμα,γιά ἐμένα,πού τό ἐρευνῶ,ἀφοῦ ἔχω βρῇ κάποια σύνδεσι μέ συναφῆ θέματα τῆς ἑλληνικῆς προϊστορίας.Τό ἐρευνῶ μετά μεγάλης προσοχῆς,ὥστε νά μήν ξεπεράσω κάποια ...ὄρια λογικῆς...

   Διαγραφή