" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας ...( μέρος Α΄)Ξέρω πώς θ'ἀνοίξω μεγάλο κεφάλαιον,μέ τό θέμα Φαναριῶτες,ἀλλά τό θεωρῶ πολύ ἀναγκαῖον ἀφοῦ γιά νά βρῆ κάποιος τήν ἄκρη τῆς κακοδαιμονίας μας,μᾶλλον ἤ σίγουρα, σ'ἐκείνους πρέπει νά ψάξῃ τήν ῥίζαν τοῦ κακοῦ ! Ἕνα κακό πού ἕως καί σήμερα μᾶς ἀκολουθεῖ τόσο ὅσον καί αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ γόνοι τους πού μᾶς καταδυναστεύουν συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως ! 
 
Ποιοί ἦσαν οἱ Φαναριῶτες; Ἦσαν κάτοικοι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,εὔποροι,οἱ ὁποῖοι μετά τήν πτῶσιν τῆς Πόλεως στούς Ὀθωμανούς μαζεύτηκαν στήν συνοικία Φανάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ἐπεί δή ἐκεῖ βρισκόταν ἡ ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου. Γιατί ; Μά διότι τό Πατριαρχεῖον ἔχαιρε προνομίων ἐκ μέρους τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως (Πύλην) καί αὐτό θέλησαν νά ἐκμεταλευτοῦν οἱ εὔποροι πρώην κάτοικοι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ! Ἔτσι,ἀπό τήν ἐγκατάστασίν τους ἐκεῖ, ὀνομάστηκαν Φαναριῶτες ! 

Ἦσαν ὅμως ὅλοι αὐτοί Ἕλληνες,τό γένος ; Ἐδῶ εἶναι τό ζητούμενον...Πῶς θά μπορούσαμε νά συμπεράνουμε,ὀρθῶς,περί τῆς καταγωγῆς τους; Νομίζω,ἄν μή τί ἄλλο,τά χαρακτηριστικά τους (ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά) μποροῦν νά μιλήσουν ἀπό μόνα τους. 

Κύρια χαρακτηριστικά τους : ἡ ὑποκρισία,ἡ κρυψίνοια,ὁ καιροσκοπισμός,ἡ διαπλοκή,τό ψεῦδος,ἡ ῥαδιουργία ! Καί ὅλα αὐτά γιά νά ἀποκτήσουν χρῆμα,ὅλο καί πιό πολύ χρῆμα καί κατά συνέπειαν μεγάλη δύναμη πού μεταφραζόταν σέ ...ἐξουσία ! 

Σᾶς θυμίζουν κάποια συγκεκριμένη ῥάτσα ὅλα αὐτά τά χαρακτηριστικά; Αὐτές οἱ τακτικές ; Ναί,ξέρω θά μέ πεῖτε «κολλημένη»,ἀλλά δέν φταίω ἐγώ στό ὅτι τά παραπάνω χαρακτηριστικά εἶναι συνώνυμα μιᾶς καί μοναδικῆς ῥάτσας :τῶν ἑβραίων ! Εἶναι ἡ φὐσις τους τέτοια καί δέν μπορεῖ νά κρυφθῆ,ἀλλά οὔτε καί οἱ ἴδιοι ἐπιδιώκουν νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό αὐτά,διαχρονικῶς ...

Ἰγνάτιος Οὐγγροβλαχίας
Ἐκεῖ ,κοντά σ'αὐτούς, μαζεύτηκαν καί Ἕλληνες ἔμποροι καί καραβοκύρηδες καί μέ τά χρόνια δημιουργήθηκε αὐτή ἡ κάστα,ἡ συντεχνία (γιατί κυρίως γι'αὐτό πρόκειται),μέ μεγάλη οἰκονομική καί πολιτική δύναμιν.  Αὐτοί εἶχαν ἀνάγκη τόν Πατριάρχη καί ὁ Πατριάρχης αὐτούς. Δῆλα δή,τό χρῆμα τους, ἀφοῦ οἱ ὀθωμανοί διόριζαν Πατριάρχη ἐκεῖνον πού θά θά ἔδινε τό μεγαλύτερο μπαξίσι. Τίποτα δέν γινόταν χωρίς τήν δωδροδοκίαν στούς ὀθωμανούς,ἦταν θεσμός ! Καί οἱ Φαναριῶτες εἶχαν ἀνάγκη τόν Πατριάρχη στίς διαμεσολαβήσεις μέ τήν Πύλην γιά προσωπικά ὡφέλη καί ...διορισμούς ! Διότι,τό κοράνι ἀπαγόρευε τήν ὀμιλία ἄλλης γλώσσης καί ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία εἶχε ἀνάγκη ἐκείνους πού μιλοῦσαν ξένες γλῶσσες γιά τίς διακρατικές τους ἐπαφές. Ἀλλά καί γιά κοινωνικούς λόγους ὅπως ἦταν ἡ ἱατρική ἀνάγκη καί ἱατροί ἦσαν οἱ Ἕλληνες ἤ ἄλλοι εὐρωπαῖοι. 

Νά πώς ἄνοιξαν οἱ ὀθωμανικές πόρτες στούς Φαναριῶτες. Νά πώς κατέλαβαν μεγάλα ἀξιώματα στήν αὐτοκρατορία ! Καί νά γιατί ἐσπούδαζαν τά παιδιά τους στά μεγάλα εὐρωπαϊκά πανεπιστήμια. Συνήθεια πού καί σήμερα ἀκόμη δέν τήν ἀλλάζουν ἀκόμη καί ἐάν πρόκειται γιά τούς ἐκφραστές τῶν ...ἀριστερῶν ἰδεολογιῶν ! 

Ἔτσι εἰσέβαλαν,κυριολεκτικῶς μέσα στόν κρατικό μηχανισμό τῆς Πύλης,ἔλαβαν μεγάλα ἀξιώματα μέ μεγαλύτερα ἐκεῖνα τῆς ἡγεμονίας τῶν παραδουναβίων περιοχῶν τῆς Βλαχίας καί Μολδαβίας. Ἐκεῖ γινόταν σφαγή στήν κυριολεξίαν,γιά τό ποιός θά ἀναγορευφθῇ σέ ἡγεμόνα τῆς μίας ἤ ἄλλης περιοχῆς ! Καί φυσικά πολύ,πολύ χρῆμα ! Γιά τήν Βλαχία τό ῥεγάλο ἦταν 45,000 χρυσές λίρες,ἐνῶ γιά τήν Μολδαβία 30,000 χρυσές λίρες ! 


Βεβαίως εἶχαν καί προνόμια. Ἀλοίμονον χωρίς προνόμια θά ἦσαν ; Κάτι σάν τά προνόμια τῶν συγχρόνων πολιτικάντηδων. Κατ'ἀρχήν μποροῦσαν νά διατηροῦν γενειάδα,κάτι πού ἀπαγορευόταν στούς ῥαγιᾶδες χριστιανούς. Νά ἱππεύουν δημοσίως,νά φοροῦν γούνινους σκούφους καί νά δικάζοναται ἀπό τό δικαστήριο τοῦ μεγάλου βεζύρη καί ὄχι τά κοινά ὀθωμανικά δικαστήρια. Γιά ὅλα αὐτά,ὑπηρετοῦσαν πιστά τόν τοῦρκο ἀφέντη τους καί συνάμμα φρόντιζαν γιά τόν δικόν τους πλουτισμό,πατῶντας ἐπί πτωμάτων !  Τούς καταλόγιζαν τυφλή δουλικότητα στόν ὀθωμανό δυνάστη καί ἀφόρητη καταπίεσιν στούς ὑπόδουλους Ἕλληνες.
φωτό
Μάλιστα χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό πού ἔλεγαν οἱ Ἕλληνες γιά τούς Φαναριῶτες σέ σχέσιν μέ τήν δουλικότητά τους ἀπένατι στόν τοῦρκο : « Ἄν συνέβαινε ποτέ,τοῦρκος ἀξιωματοῦχος νά τούς ἐρωτήσῃ πῶς ἔχῃ ἡ ὑγείαν τους,ἐκεῖνοι ἀπαντοῦσαν : «φιλῶ τήν σκόνην τῶν παπουτσιῶν σου,ἀφέντη» ! 

Τούς Ἕλληνες πού μετά βδελυγμίας ἀπεχθάνονταν καί θεωροῦσαν ὕβριν νά τούς ὀνομάζουν ἔτσι,ἤ Γραικούς. Θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους ἀπογόνους τῶν Ῥωμαίων : 


* Τσελεπῆς ἦταν τίτλος τοῦ γιοῦ τοῦ Σουλτάνου καί μεταφορικά ὁ ἀφέντης,ὁ ἄρχοντας.

Γιά νά δοῦμε τί ἔλεγαν γι'αὐτούς,ἐπώνυμοι-πνευματικοί ἄνθρωποι,ἱστορικοί :
( Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίον τοῦ Θ. Δ. Παναγοπούλου -ἱστορικός,ἐρευνητής,συγγραφεύς καί πρώην Ἐφέτης- : «Τά ψιλά γράμματα τῆς Ἱστορίας» )


**Κων/νος Παπαρρηγόπουλος «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους»
*** Ἀθ. Κομνηνός - Ὑψηλάντης «Ἐκκλησιαστικῶν καί Καθολικῶν τῶν εἰς δώδεκα βιβλίον»
 

Θά συνεχίσουμε τό θέμα, παρουσιάζοντας τούς πιό ἀντιπροσωπευτικούς τῆς δυστυχίας μας,ἀφοῦ τά ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς τους ἕως καί σήμερα βιώνουμε μέ τόν πλέον τραγικό,γιά τόν τόπον καί τούς κατοίκους του,τρόπον ! Ἡ ἀρχή,βεβαίως,δέν μπορεῖ νά γίνῃ ἀπό κανέναν ἄλλον πέραν τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου !  Ἑνός ἀπό τούς «ἐπιφανεστέρους Φαρισαιο-Φαναριῶτες»,πού ἔπαιξε τόν πιό ἄθλιον ῥόλον στήν ἑλληνική πολιτική σκηνή» . Ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Θ. Παναγόπουλος. 

συνεχίζεται... 

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας...(Μέρος Β΄ )  Μαυροκορδᾶτοι ,  
Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας...(Μέρος Γ΄ ) Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας...(μέρος Δ΄) 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου