" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας...(Μέρος Γ΄ ) Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος


Καί ἔτσι φθάσαμε στόν πιό ἄθλιον τῶν Φαναριωτῶν,τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτο : 

« ...ἐνεφάνιζε τά γεγονότα κατά τόν συμφέροντα αὐτόν τρόπον,ἐπέρριπτε πάντοτε τάς κοινάς εὐθύνας ἐπί τῶν ὤμων τρίτων,ἰδιοποιεῖτο τάς ἀγαθάς πράξεις ἄλλων,ηὐτέλιζε τούς ἀντιπάλους καί ἔσειεν ὑπούλως τήν ἀπειλήν -αὐτά ἦσαν τά ὅπλα του ...» ( Διον. Α. Κόκκινος « Ἑλληνική Ἐπανάστασις 1821»)

Νά δοῦμε τώρα καί τήν ἐξωτερική του ἐμφάνισιν ὅπως γράφει ὁ Θ. Παναγόπουλος «Τά ψιλά γράμματα τῆς Ἱστορίας» 

«Μέτωπο πλατύ,πρόσωπο μεγάλο,φουσκωτά μάγουλα,πυκνά φρύδια,μακριά μαλλιά,φαβορίτες πού ἔφταναν στίς ἄκρες τοῦ μουστακιοῦ,μάτια πεταχτά,μύτη γερακίσια κυρτή καί φωνή στριγγιά. Μικρό ἀνάστημα καί ἑβραϊκή ἐμφάνησιν,δόλιος καί ὑπερφιλόδοξος,δημαγωγός,ἄξιος Μακιαβέλλι. ΄'Αδύνατον νά προκαλέσῃ ἐμπιστοσύνη. Εἶχε ὄχι μόνον φαβορίτες ἀλλά καί μουστάκια,ἀταίριαστα ὅλα αὐτά μέ τά μυωπικά γυαλιά του.Στό πρόσωπό του ξεχώριζες περισσότερο τήν φιλοδοξία καί ῥαδιουργία παρά ἰκανότηττεςΑὐτός ὁ βδελυρός,εἶχε σχέδιον πολύ καλῶς μελετημένον γιά τό πῶς θά καταλάβῃ τά ἀξιώματα πού ἄνοιγαν διάπλατα πλέον μετά τήν διαφαινομένη ἀπελευθέρωσιν καί σύστασιν τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους. Καί εἶχε σκοπόν νά μεταχειρισθῆ πᾶν μέτρον καί νά πατήσῃ,κυριολεκτικῶς ἐπί πτωμάτων γιά τήν ἐπιτυχίαν του. 

Πρῶτος στήν λῖστα τῶν ἐχθρῶν του,πρός ἀφανισμόν,ὁ Πρίγκιψ Δημήτριος Ὑψηλάντης,ἀδερφός τοῦ ἡρωϊκοῦ Ἀλεξάνδρου, πού ἦταν στήν οὐσία ἐκεῖνος καί ὁ Ἱερός Λόχος του, πού ἔδωσαν τό σύνθημα τῆς Ἐπαναστάσεως,ἀπό τό Ἰάσιο τῆς Ῥουμανίας ὅπου ἔπεσαν Ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος

«Ἡ ὥρα ἦλθεν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες!
...Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἠμισέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀφρόνησιν.
Μεταξὺ ἡμῶν εὐγενέστερος εἶναι, ὅς τις ἀνδρειωτέρως ὑπερασπισθῇ τὰ δίκαια τῆς Πατρίδος καὶ ὠφελιμωτέρως τὴν δουλεύσει...
... Ἡ Πατρὶς θέλει ἀνταμείψῃ τὰ εὐπειθῆ καὶ γνήσιά της τέκνα μὲ τὰ βραβεῖα τῆς δόξης καὶ τιμῆς· τὰ δὲ ἀπειθῆ καὶ κωφεύοντα εἰς τὴν τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει ἀποκηρύξῃ ὡς νόθα καὶ ἀσιανὰ σπέρματα, καὶ θέλει παραδώσῃ τὰ ὀνόματά των, ὡς ἄλλων προδοτῶν, εἰς τὸν ἀναθεματισμὸν καὶ κατάραν τῶν μεταγενεστέρων.
...Ἂς καλέσωμεν λοιπὸν ἐκ νέου, ὦ ἀνδρεῖοι, καὶ μεγαλόψυχοι Ἕλληνες, τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὴν κλασικὴν γῆν τῆς Ἑλλάδος. Ἂς συγκροτήσωμεν μάχην μεταξὺ τοῦ Μαραθῶνος καὶ τῶν Θερμοπυλῶν. Ἂς πολεμήσωμεν εἰς τοὺς τάφους τῶν Πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι διὰ νὰ μᾶς ἀφήσωσιν ἐλευθέρους ἐπολέμησαν καὶ ἐπέθανον ἐκεῖ..
Εἰς τὰ ὅπλα λοιπόν, φίλοι, ἡ Πατρὶς μᾶς προσκαλεῖ!»

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης
Τῇ 24ῃ τοῦ Φεβρουαρίου 1821
Εἰς τὸ γενικὸν στρατόπεδον τοῦ Ἰασίου


(Μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ,ὁλόκληρον τήν  προκήρυξιν τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου.)

Τί νά παρουσιάσῃ μπροστά στό μεγαλεῖον αὐτό ἤ τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου,Δημήτριον,ὁ μαθημένος στά ὀθωμανικά μεγαλεῖα Μαυροκορδᾶτος; Ὁ τρισέγγονος τοῦ ἐξ' ἀπορρήτων τοῦ Σουλτάνου; Τό «νόθο ἀσιανό σπέρμα» !

Ἔτσι ἔρχεται στήν Ἱερά πόλιν τοῦ Μεσολογγίου :«Συνέλαβε τό σχέδιον χρησιμοποιήσεως τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος ὡς βάσεως τῆς πολιτικῆς του σταδιοδρομίας διά τήν ἀρχήν,ἔδαφος παρθένον πολιτικῶς καί κατάλληλον πρός ἐκμετάλευσιν,διά τήν ἀντίδρασιν κατά τοῦ Δημ. Ὑψηλάντου,μέ τό πρόγραμμα τῆς ὁποίας εἶχεν ἔλθῃ». ( Διον. Κόκκινος-Ἑλληνική Ἐπανάστασις 1821) 

Πανεύκολο γι'αὐτόν νά προσεταιριστῇ τούς ἐκεῖ ὁπλαρχηγούς καί νά τούς καταστήσῃ ὑποτακτικούς του. Ἀγαθοί ἄνθρωποι,ἀγράμματοι,πάμφτωχοι ! Μέ τά φράγκικα λόγια του,τό χρῆμα πού ἔρεε ἄφθονο, ἐπέτυχε νά τούς κάνῃ τυφλά ὅργανά του ! Γιατί ἐν τῷ μεταξύ πέταξε τήν τουρκική στολή πού φοροῦσε καί ντύθηκε φράγκικα. Καί ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Ἰ. Καποδίστριας : «ἀντικατέστησε τό φέσι μέ πῖλον εὐρωπαϊκόν» 
Καί πόσο εὔκολον,γιά ἐκεῖνον ,τόν δόλιον,νά στρέψῃ καί τά ὅπλα τους κατά τῶν ἴδιων τῶν ἀδερφῶν τους ! Ἕνας ἀπό τά πλέον ὑποτακτικά ἄτομα πού ἀποτελοῦσαν τόν περίγυρόν του,ἦταν κάποιος Ἀλέξης Νοῦτσος πού ἦταν στήν αὐλή τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ καί βρισκόταν μέ ἐντολή του στό Μεσολόγγι,ὡς πράκτοράς του. Ἕνας ἄλλος ἦταν ὁ Βενιαμίν Λέσβιος (ἑβραϊκῶν ῥιζῶν) πού τόν εἶχε ξαμολίσῃ στά Τρίκορφα καί διαλαλοῦσε : 
«Γιά νά ἡσυχάσῃ ἡ πατρίς καί νά πᾶμε μπροστά,πρέπει νά ἐξοριστῇ ὁ Ὑψηλάντης καί νά κρεμαστῇ ὁ Βάμβας» ! 

 
( Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίον τοῦ Θ. Παναγοπούλου : Τά ψιλά γράμματα τῆς Ἱστορίας) 

Αὐτό τό ἄθλιο ὑποκείμενον, ἔλαβε καί τόν τῖτλον τοῦ ἀρχιστρατήγου καί ἔκανε τά ἀδύνατα δυνατά ὅταν ὁ Δράμαλης ἀπειλοῦσε νά καταστρέψῃ ὁλόκληρον τήν Πελοπόννησον, νά παραπληροφορῇ τούς Ἕλληνες ὁπλαρχηγούς μέ προφανή λόγον τήν ἀποτυχίαν τους καί κατά συνέπεια τήν καταδίκη τους. Βεβαίως ὁ Κολοκοτρώνης δέν ἦταν Νοῦτσος οὔτε Λέσβιος καί ἔγραψε μέ χρυσά γράμματα τήν νίκη στά Δερβενάκια καί ὁ Νικηταρᾶς στό Ἁγιονόρι Κορινθίας. 

Ὅμως ὁ ...μεγάλος στρατάρχης Μαυροκορδᾶτος, κυκλοφοροῦσε στό Μεσολόγγι ἔφιππος μέ τήν πλουμιστή στολή τοῦ ἀρχιστρατήγου καί τήν στραταρχική ῥάβδον κατά τό πρότυπον τῶν εὐρωπαίων στρατηγῶν τῆς ἐποχῆς. 

«Οἱ Ἕλληνες πολεμιστές παρακολουθοῦσαν τήν τελετή,ἄλλοι μέ σκωπτικά σχόλια γιά τό θέαμα πανάσχετου μέ τά στρατιωτικά θέματα «παγωνιοῦ» καί ἄλλοι μέ θλιβερές προβλέψεις γιά τήν κατάληξιν τῆς ἐκστρατείας. Τό χειρότερο :Τόν πλαισίωναν δύο Γάλλοι ἀξιωματικοί καί οὔτε ἕνας ἀπό τούς πολυαριθμότερους Γερμανούς...» ( Κωνσταντίνου Μπαρμπῆ : Τσακάλια καί Ὕαινες τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς)

Πρόκειται γιά τήν ἐκστρατεία στήν Ἤπειρον,πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν καταστροφήν τοῦ Πέτα, ὅταν «ἐπιχείρησε Βοναπαρτικῶς ἤ Μεγαλεξανδρικῶς τήν ἐκστρατεία στήν Ἤπειρο,μέ τίς ἄσκοπες ἐπιχειρήσεις στά Πέντε Πηγάδια καί παρά τήν ἐπική γενναιότητα τῶν Φιλελλήλων (ἀπό τούς ὁποίους ἔπεσαν στό πεδίο τῆς τιμῆς τά δύο τρίτα τοῦ σώματός τους καί παράλληλα οἱ μισοί ἑπτανήσιοι καί τό ἕνα τρίτο τοῦ ἐκεῖ τακτικοῦ στρατοῦ. » ( Κωνσταντίνου Μπαρμπῆ : Τσακάλια καί Ὕαινες τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς)

συνεχίζεται...

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας... (Μέρος Α΄) 
Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας...(Μέρος Β΄ )  Μαυροκορδᾶτοι ,  
Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας (μέρος Δ΄)

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου