" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Ἡ νίκη ἔρχεται μέσα ἀπό τήν φλόγα τῆς μάχης τοῦ πολέμου ...


Μπροστά στόν έθνικιστικό ἄνεμο πού φυσᾷ καί ἔχει ἰσοπεδώσῃ κάθε σκιάχτρο τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων στήν Εὐρώπη,ἀλλά καί στίς ΗΠΑ,οἱ ἀπέλπιδες προσπάθειες τῶν λακέδων της, τό μόνον πού ἐπιτυγχάνουν εἶναι νά ἀποδεικνύουν πώς βρίσκεται μπροστά στήν τελική της κατάῤῥευσιν ! Θέλουν, δέν θέλουν, θά αἰσθανθοῦν τόν ἐπερχόμενον θάνατον ἀναποφεύκτως,ὄχι διότι ἀπέτυχαν στόν σχεδιασμό τους,ἀλλά διότι ἁπλῶς ἡ πρόβλεψίς τους γιά τόν ἄνθρωπον ἀπεδείχθη ἀνεπαρκής καί κυρίως ἀνιστόρητος ! Ἀφοῦ, ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, ἔχει ἀποδείξῃ πώς μπροστά στόν κίνδυνο ἀφανισμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν ἡ ἠθική εἶναι αὐτή πού στέκεται ὡς κινητήριος δύναμις ἀνορθώσεως. Ἡ ἠθική πού ἀντανακλᾶται μέσα ἀπό ἰδεώδη,ἀρχές καί ἀξίες ! Ἰδέες πού γέννησε ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καί συνεπῶς δέν μποροῦν νά χαθοῦν παρά μόνον μέ τόν ἀφανισμόν αὐτοῦ τοῦ ίδίου ! 

Μέσα σ'αὐτές τίς προσπάθειες λοιπόν,παρακολουθοῦμε ὅτι ἀνόητο μπορεῖ νά χρησιμοποιηθῇ ἀπό τούς ἐντολοδόχους τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν. Καί τέτοια ὅργανα ἔχουμε ἄφθονα καί στήν χώραν μας. Κυρίως στήν χώραν μας ! Ἄτομα πού ἐξέθρεψε ἡ ἔλλειψις παιδείας,πρό πάντων,τῶν κατοίκων τῆς ἑλλαδικῆς. Ἄτομα πού κατέλαβαν θέσεις,σέ κάθε ἔκφρασιν τῆς ἐξουσίας, (εἶναι, ἄλλως τε, γνωστή πλέον ἡ τακτική τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἀνθρώπου οἱ σχεδιαστές μιᾶς τέτοιας πρακτικῆς,ἀλλά καί γνωστότατες οἱ καταβολές τῆς ῥάτσας τους...). 

Ἐπί δεκαετίες προσπαθοῦν καί ἐπιβάλλουν τίς ἀπόψεις τους πού (ὅλως τυχαίως ; ) ἔχουν μίαν καί μόνην ἐπιδίωξιν : τήν ἀπόλυτον καταστροφήν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ! Καί βεβαίως βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος,ὅπως προανέφερα,τήν ἔλλειψιν παιδείας τῶν συγχρόνων ἑλλήνων. Ἔτσι γίνεται πολύ εὔκολο τό ἔργον τους ὅταν πλασσάρουν τίς «ἐπικίνδυνες» λέξεις : φασίστας, ναζιστής,ῥατσιστής,ὁμοφοβικός (ἀλήθεια ποτέ δέν κατάλαβα τί ἀκριβῶς ἐννοῦν μέ τήν λέξιν αὐτήν ! Φαντάζομαι οὔτε καί οἱ ἴδιοι καταλαβαίνουν,ἀλλά ἔτσι πάντα τούς βολεύει καλύτερα...)

Λέξεις πού τίς ἔχουν καταστήσῃ συνώνυμες αὐτοῦ πού ἀγαπᾶ τήν Πατρίδα του, τήν οἰκογένειάν,πού εἶναι πιστός στήν Πίστιν του,πού ἔχει ἀρχές,ἀξίες,διαπνέεται ἀπό ὑψηλά ἰδανικά,μέ ἄλλα λόγια. Καί ἀπό τήν ἄλλην ἔχουμε τίς δικές τους «ἀποδεκτές» ἐκφράσεις πού συνδέονται μέ τόν πολυ-πολιτισμό (δῆλα δή τόν ἀφανισμό τῆς φυλῆς,τοῦ Ἔθνους,τῆς ῥάτσας ), τήν κατάῤῥευσιν τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν,τῆς ἀσυδωσίας,τῆς ἀκράτου σεξουαλικῆς ἐκφράσεως,τήν καταστροφή τῆς οἰκογενείας. Πράγματα πού μίαν καί μόνην κατάληξιν μποροῦν νά ἔχουν :τόν ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ὅπως ἐδῶ καί χιλιετίες ὑφίστατο ! 

Ὅταν λοιπόν βρίσκομαι,πρό τοῦ δηλλήματος, ἄνθρωπος καί ἀξίες καί ἀπό τήν ἄλλην,τό χάος καί ἡ καταστροφή,εἶναι τό πλέον λογικόν νά ἐπιλέξω τόν ἄνθρωπον τῶν ἀξιῶν. Τόν ἄνθρωπον πού μέσῳ τῶν χιλιετηρίδων δημιούργησε αὐτό πού σήμερα λέγεται Πολιτισμός. Καί ἀφοῦ τίς ἰδέες αὐτές καί τίς ἀξίες πού προσδιορίζουν τόν Πολιτισμό μας,τίς γέννησε αὐτός ὁ τόπος,μέσῳ τῶν σοφῶν νοῶν του,ὁ Ἑλληνισμός εἶναι συνώνυμον τοῦ Πολιτισμοῦ ! Πῶς μπορῶ νά μήν ἐπιλέξω τόν Ἑλληνισμόν ; ! 

Γι'αὐτό,ἐσεῖς οἱ λακέδες τῆς ΝΤΠ,ὅσον καί νά προσπαθεῖτε νά καταστρέψετε τόν Ἑλληνισμό μας,δέν θά ἐπιτύχετε ἀπολύτως τἰποτα. Διότι πόσον θά κρατᾶ κλειστά τά μάτια ὁ κάτοικος τῆς ἑλλαδικῆς; Πόσον δέν θά καταλαβαίνῃ, ὅταν ὁ ἔνας ὑπουργός του ὁμολογεῖ τήν ...συμπάθειάν του πρός τήν τρομοκρατία,ὁ ἄλλος τήν ἀγάπη καί λατρεία του πρός,ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένως,φονιάδες ἑκατοντάδων χιλιάδων συν-ἑλλήνων,ὁ ἕτερος ἀγκαλιάζει τόν κάθε ῥάτσας παράνομον εἰσβολέα στήν χώραν μου καί ἀποστρέφεται ἕως μίσους τούς συνέλληνές μου; Τούς ὑπουργούς Α-παιδείας πού ἔχουν βαλθῆ νά καταστρέψουν συθέμελα ὅτι ἔχει ἀπομείνῃ ἀπό τήν ἔρημη ἐκπαίδευσιν;

Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός (μετά τῆς συμπαραστάσεως τῆς προδοτικῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως) παραδίδει μία χώραν ἔρμαιο στίς ὁρέξεις τῶν γειτονικῶν κρατῶν καί τίς ἱμπεριαλιστικές τους ὁρέξεις,ἀλλά καί ἐπισἠμως στούς παγκοσμίους τοκογλύφους;  


Προτιμῶ νά μέ λέτε ῥατσίστρια,φασίστρια,ἀκόμη καί ναζίστρια ( ἄν σᾶς εὐχαριστεῖ) καί ὅτι ἄλλο θέλετε περισσότερο νά προσθέσετε,γιατί προφανῶς μπροστά σ'αὐτά πού πρεσβεύετε οἱ χαρακτηρισμοί αὐτοί ἀποτελοῦν τιμή ! 

Καί ὅσον ἀφορᾶ,κάποιους παλιούς ἐκφραστές τοῦ ἐθνικιστικοῦ χώρου,πού ἐσχάτως τό ἔχουν ἰδῇ σωτῆρες,ἔχω νά ἐπισημάνω τό ἐξῆς : 45 χρόνια,πού εἴσαστε ὅλοι ἐσεῖς; Δέν βλέπατε,τί ἀκριβῶς συντελεῖτο στήν χὠραν μας; Δέν βλέπατε τήν προδοσίαν;Δέν μπορούσατε νά διαβλέψετε τόν κίνδυνον ἀφανισμοῦ μας πού σχεδιαζόταν κομμάτι-κομμάτι; Ὄχι,βεβαίως ! Ἤ,μᾶλλον κάπου τά εἴχατε βρῇ καί μέ τίς ὅποιες ἐξουσίες πέρασαν,κάποιοι ἀπό ἐσᾶς...Ἄλλοι πάλι,εἶχαν μείνει κολλημένοι στήν θεωρία καί τά μεγάλα,πλᾶνα λόγια,πού τό μόνον πού ἐπιτύγχαναν ἦταν νά ἀποκοιμίζουν ἤ νά περιμένουν κάποιους ...ἐξωπραγματικούς (γιά νά μήν πῶ ...ἐξωγήϊνους) σωτῆρες ! Τώρα πού ...μυρίζετε τήν ἐξουσία καί δέν θά σᾶς κακοπέσῃ,ὅλοι θέλετε νά σώσετε αὐτόν τόν τόπον !

 Ὅμως κάποιοι ἄλλοι,μπῆκαν μέσα στήν μάχη πρίν ἀπό ἐσᾶς. Κάποιοι ποῦ ἀπεδείχθη πώς ἦσαν ἀλύγιστοι,ἀπροσκύνητοι ! Κάποιοι πού κυριολεκτικῶς πετσοκόπηκαν ἀπό τά πυρά τοῦ λυσσασμένου ἐχθροῦ (καί ἀκόμη τό ἴδιο λυσσαλέα βάλλονται),καί ἄντεξαν καί ἀκόμη ἀντέχουν καί ἀκόμη μάχονται,μέ ὅποιον κόστος ! Ἔ, λοιπόν δέν μέ νοιάζῃ,ὅπως καί ἄν λέγονται αὐτοί,ἐγώ θά τούς ὑποστηρίξω καί θά ἀγωνιστῶ μαζύ τους,διότι εἶναι αὐτοί (καί μέσῳ τῶν λαθῶν τους) πού ἔδειξαν τόν δρόμο τοῦ ἀγῶνος καί κυρίως εἶναι αὐτοί πού ἔδωσαν μίαν ἐλπίδα πώς ἀκόμη τίποτε δέν ἔχει χαθῇ ! 

Χτυπᾶτε λοιπόν,ὅσο θέλετε εἶτε εἶστε ἀντίπαλοι εἶτε εἶστε ...ὁμοϊδεάτες (ὅπως διατείνεσθε) τήν Χρυσῆ Αὑγή,τό μόνον πού θά ἐπιτυγχάνετε εἶναι νά συσπειρώνετε ὅλο καί περισσότερον τίς τάξεις της καί νά μᾶς κάνετε ἀκόμη πιό δυνατούς ! Ἄλλως τε,ἡ νίκη ἔρχεται μέσα ἀπό τήν φλόγα τῆς μάχης τοῦ πολέμου ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου