" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας... (μέρος Β΄) Οἱ ΜαυροκορδᾶτοιΠᾶμε λοιπόν νά δοῦμε τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτον,τόν χαρακτηριστικότερο Φαναριώτη ἄθλιον πολιτικάντη,τήν ὕαινα πού ἦρθε στήν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα ὄχι γιά νά προσφέρῃ στόν ἀγῶνα ἀλλά γιά νά καρπωθῆ ἀπό αὐτόν. Νά καρπωθῆ, ἀπό μία χώραν πού μόλις ἐλάμβανε σάρκα καί ὁστᾶ ὡς ἐλεύθερον κράτος καί τά ὀφφίκια ἦταν πολλά καί εὐκόλως θά καταλάμβανε κάποιος μέ τόσα ...προσόντα,ἀνάμεσα στούς ἀμόρφωτους ῥαγιάδες ! 

Ἡ ἀρχή τῆς οἰκογενείας του φαίνεται νά ξεκινᾶ ἀπό κάποιον Λαυρέντη Μαυροκορδᾶτον  γεννημένον τό 1547 στήν Χῖον. Ἐδῶ εἶναι τό θέμα ! Πῶς βρέθηκε στήν Χῖον; Καταγόταν ἀπό ἐκεῖ ἡ οἰκογένεια,ὅπως ἰσχυρίζονται ἤ μήπως βρέθηκαν ἐκεῖ λόγῳ τοῦ ἐπαγγέλματός των (ἐμπόριο κυρίως). 

Χῖος ἄν καί μετά τήν πτώσιν τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας βρισκόταν ὑπό τήν διακυβέρνησιν τοῦ Βυζαντίου,ἐν τούτοις γιά 2 αἰῶνες κυριαρχεῖται ἀπό τούς Γενουάτες,ἀπό τό 1350  ἕως τό 1560 περίπου. Τήν περίοδον ἐκείνην τό νησί γνώρισε πολύ μεγάλη πρόοδον κυρίως ἀπό τό ἐμπόριον τῆς μαστίχας καί τῶν ἐσπεριδοειδῶν τήν καλλιέργεια τῶν ὁποίων ἔφεραν οἱ κατακτητές Γενουάτες στό νησί. Ἕνα νησί τό ὁποίον εἶχε ἐξαιρετικά σημαντική θέση γεωγραφικῶς (κυρίως ἐπεί δή εὐρίσκετο κοντά στίς ἀκτές τῆς Ἰωνίας καί τῆς κοντινῆς της ἀποστάσεως μέ τήν Σμύρνην ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἐμπορικό κέντρο μέ λιμάνι μέ τεράστια ἐμπορική κίνησιν - Μεσόγειος-Ἰνδία- Κίνα-. Ἀλλά καί γιατί καί ἡ Σμύρνη βρισκόταν κι' αὐτή,ὑπό τήν κατοχήν τῶν Λατίνων -Γενουατῶν, ἀπό τό 1260 ἕως τό 1430 περίπου.) Ἄν λοιπόν κάποιος ἐπιζητοῦσε τόν πλοῦτον μᾶλλον ἐκεῖ θά πήγαινε ! Ἀπό ποῦ,ὅμως εἶναι τό θέμα ! 

Ὑποθετικῶς,θά ἔλεγα,μέ πολύ μεγάλη περίπτωσιν νά εἶναι ἀκριβής ἡ ὑπόθεσις,ἀπό τούς Χαζάρους Ἀσκεναζίμ  Ἑβραίους,ἀφοῦ καί ἡ Κριμαία ἦταν κτῆσις τῶν Γενουατῶν. Καί ἡ Κριμαία,γνωρίζουμε πολύ καλῶς πόση σημασία ἔπαιξε στό Χαζαρικό κράτος. Κυρίως βεβαίως γιά τήν θέσιν της πού ἐξυπηρετοῦσε ἄριστα τίς ἐμπορικές δραστηριότητες τῶν Χαζάρων. Μέχρι τό 1200 περίπου,ὁπότε καί διελύθη αὐτό μετά τήν κατάκτησίν του ἀπό τούς Ῥώς (πρόγονοι τῶν Ῥώσσων).Τότε λοιπόν,πολλοί ἑβραῖοι τῆς Χαζαρίας,Ἀσκεναζίμ,ἔφυγαν. Ὅμως οἱ ἐμπορικές τους δραστηριότητες δέν διεκόπησαν ἀλλά συνεχίστηκαν σέ περιοχές πού ἀναλόγως τούς συνέφερον. 

Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ ἀπορρήτων
Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖον εἶναι ἡ σύζυγος τοῦ Λαυρεντίου Μαυρικορδάτου ἡ Massimo Helene ἡ ὁποία φαίνεται νά εἶναι Λατινικῆς καταγωγῆς.κόρη τοῦ Massimo Emmanuel Pierre. Τώρα νά εἶναι ἕλλην καί νά παντρεύεται μία Λατίνα,ἐκείνη τήν ἐποχή μάλιστα,πολύ δύσκολο ἕως ἀπίθανο μοῦ φαίνεται ! 
Ἀπόδειξις πώς ἀπό τά 5 παιδιά του,παντρεύτηκαν τά 2 μέ ἄλλης ἐθνότητος συζύγους. Ἡ κόρη του Ἕλενα παντρεύεται κάποιον De Allas Παντιά (γαλλικό φαίνεται αὐτό καί μάλιστα ἀριστοκρατικό De) καί ὁ υἱός του Νικόλαος τήν De Scarlatti Ρωξάνη (πού κατόπιν ἐξελληνίσθησαν στό Σκαρλάτος).  Καί βεβαίως ἡ οἰκογένεια εἶχε καί οἰκόσημον ! Ἀλοίμονον ! 

Σῆμα τους τό " Ὑπομονή καί Ἐπιμονή" ! Κῦττα πού καί αὐτό μοῦ θυμίζει κάποιους πολύ,πολύ συγκεκριμένους...

Καί βεβαίως τά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά τους,πού μόνον ἑλληνικά δέν φαίνονται νά εἶναι ! (Θά δεῖτε καί τόν Ἀλέξανδρον τόν ἄθλιον τῆς δυστυχίας μας καί θά καταλάβετε...)

Ἀπό τόν Νικόλαον καί τήν Scarlatti πού ἔχουν ἤδη μετακομίσῃ στήν Κωνσταντινούπολιν,γεννιέται ὁ πρῶτος ἀξιωματοῦχος (ἀπό τήν οἰκογένια) τῶν ὀθωμανῶν,ὁ περίφημος Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ ἀπορρήτων !
Προ-προ-πάππος τοῦ ἀθλίου τῆς δυστυχίας μας,Ἀλεξάνδρου. Σπουδές στό ἐξωτερικό καί ἐκμάθησις γλωσσῶν,πολλῶν γλωσσῶν. Τουρκική,Ἀραβική,Περσική,Γαλλική καί Ἑβραϊκή ! Καί καλῶς,τίς λοιπές γλῶσσες ἀντιλαμβάνομαι γιατί ἤθελε νά τίς μάθῃ,τήν ἑβραϊκή ὅμως,γιατί; Ἐκτός καί ἦταν ἡ γλῶσσα πού μιλοῦσε ἡ οἰκογένεια...

Αὐτός, ἔγινε Μέγας Διερμηνέας τῆς Πύλης ( Dragoman...)! Καί πῆρε καί ἄλλον τίτλον ἀπό τόν Λεοπόλδον τῶν Ἀψβούργων ( Ἀψβούργοι - Μεροβίγγιοι μεγάλη ἱστορία !!!) πού τόν ὀνόμασε Πρίγκηπα μέ κληρονομικόν τίτλον παρακαλῶ, σύν 50,000 φιορίνια δῶρον ! Γιατί,ἄρα γε ; ...
Νικόλαος  Μαυροκορδᾶτος
Καί ὁ υἱὀς του Νικόλαος κληρονόμησε τόν τίτλον τοῦ Πρίγκηπος ἀλλά πρωτίστως αὐτόν τοῦ Dragoman δῆλα δή τοῦ Μεγάλου διερμηνέα τῆς Πύλης. Δέν περιορίστηκε ὅμως ἐκεῖ. Ἔγινε καί Ἡγεμών τῆς Μολδαβίας καί κατόπιν τῆς Βλαχίας.Γενικῶς οἱ ἡγεμονίες τῶν ἀνωτέρῳ ἐπαρχιῶν ἦσαν ἐν τελῶς οἰκογενειακή ὑπόθεσις τῶν Μαυροκορδάτων !  

Ἀπό τόν υἱόν του,Ἀλέξανδρον τόν Δελήβεη,ἔχει τήν καταγωγήν του ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης καί αὐτός "ἕλλην" πολιτικάντης  καί πρωθυπουργός, 4 φορές, ἀλλά καί Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ! Εἴπαμε ἐξουσία γενικῶς εἶναι οἰκογενειακή ὑπόθεσις,γιά νά μήν πῶ : συγκεκριμένης ῥάτσας ὑπόθεσις ...

Καί ἐρχόμαστε στόν πατέρα τοῦ Ἀλεξάνδρου πού μᾶς ἐνδιαφέρει,τόν Νικόλαον, πού παντρεύεται τήν Σμαράγδα κόρη τοῦ Νικολάου Καρατζᾶ,ἄλλη ...μεγάλη Φαναριώτικη,οἰκογένεια κι'αὐτή ! Μέ τά γνωστά πλέον : διερμηνεῖς,ἱατροί τοῦ Σουλτάνου,ἡγεμονίες ... Ἕνας τέτοιος ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας ἦταν καί ὁ Ἰωάννης,θεῖος τοῦ Ἀλεξάνδρου,ἀδερφός τῆς μητρός του Σμαράγδας Καρατζᾶ. Αὐτός τόν ἔκανε γραμματέα του καί τόν πῆρε στό Βουκουρέστι. Ὅμως ἀργότερα ἔπεσε στήν δυσμένεια τοῦ Μαχμούτ Β΄ (εἴπαμε στό προηγούμενο θέμα πώς διέβαλαν,γιά τήν  θέσιν τοῦ ἡγεμόνος) οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἔτσι προκειμένου νά χάσῃ τό κεφάλι του,πῆρε τήν οἰκογένειά του καί τόν ἀνηψιό του,Ἀλέξανδρο καί πῆγαν στήν Πίζαν τῆς Ἰταλίας,τό 1819. 

Ἰωάννης Καρατζᾶς ἡγεμών τῆς Βλαχίας
Ἐκεῖ ἔγινε καί ἡ σύνδεσίς τους μέ τόν Ἰγνάτιο Οὐγγροβλαχίας (ἄλλος ῥασποῦτιν κι'αὐτός !) καί ἄλλους κύκλους ἑλληνικούς καί μή, ὅπου ἐκδήλωσαν τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάστασιν πού βρισκόταν στόν πρῶτο χρόνο. Φυσικά τό ἐνδιαφέρον δέν εἶχε νά κάνῃ μέ ἀγνούς πατριωτικούς σκοπούς ( πολύ εὐαισθησία πού εἶχαν γιά τά ἑλληνικά πράγματα ! ),ἀλλά μέ τά ὀφφίκια πού θά ἐλάμβαναν σέ ἕνα νεοσύστατο κράτος. Ἀπόδειξις πώς τόν Ἰωάννη Καρατζᾶ,τόν ἐπρότειναν,λέει,οἱ ἑλληνικοί κύκλοι τῆς Πίζας,γιά ἡγεμόνα τῆς Ἑλλάδος ! Καταλάβατε ποιό ἦταν τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν ...Πατρίδα; 

Ἔτσι λοιπόν,στέλνει στήν Ἑλλάδα τόν υἱόν του Κωνσταντῖνο καί τόν ἀνηψιό του Ἀλέξανδρον. Ὁ μέν πρῶτος μετά τήν σύγκρουσίν του μέ τόν Δημήτριο Ὑψηλάντη ἔφυγε,ὁ δεύτερος ὅμως, δέν ἔπαιρνε χαμπάρι ! Τί καί ἐάν διαφωνοῦσε μέ τόν Ὑψηλάντη,ἤξερε καί εἶχε σχεδιάσῃ πολύ καλῶς τίς κινήσεις του. Τό θέμα γι'αὐτόν ἦταν νά ἐπιτύχῃ τῶν σκοπῶν του. Τί εἴπαμε ἔγραφε τό οἰκὀσημόν τους; " Ὑπομονή καί Ἐπιμονή" ! Καί ὅντως,εἶχε καί ἀπό τά δύο καί τελικῶς ἐπέτυχε νά μᾶς καθήσῃ στόν σβέρκο μία καί καλή ! 

συνεχίζεται...

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας... (Μέρος Α΄) 
 Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας...(Μέρος Γ΄ ) Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος
Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας...(μέρος Δ΄)

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου