" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας...(μέρος Δ΄)


Τέτοια ἦταν ἡ διχόνοια πού εἶχαν σπείρει οἱ πολιτικάντηδες τῆς ἐποχῆς,μέ πρωτεργάτες τόν Μαυροκορδᾶτο (Πελοπόννησος) καί Κωλέττη (Στερεά),ὅπου τό φθινόπωρο τοῦ 1823 * ,ὁ Νικηταρᾶς μετά ἀπό ἀπόφασιν τῆς Βουλῆς (βλέπε τίς γνωστές ὕαινες) νά καθαιρέσῃ τόν Ἀνδρέα Μεταξᾶ (φίλο τοῦ Κολοκοτρώνη) καί στήν θέσιν του νά βάλῃ τόν Κωλέττη,καταφθάνει στό Ἄργος μαζύ μέ τόν υἱό τοῦ Γέρου τοῦ Μωριᾶ Πάνο. Εἶναι ἐνδεικτικότατη ἡ βαριά ἀτμόσφαιρα πού εἶχε δημιουργηθῆ καί πού τούς εἶχαν ἐξωθήσῃ οἱ πολιτικαντισμοί τῆς δυάδας τῶν ἀθλίων,ὅταν ὁ Νικηταρᾶς (τούς ὁποίους ἀπείλησε ὅτι «θά τούς θανατώσουν ὡς πωλήσαντες τό Ἔθνος εἰς τούς Ἄγγλους») τούς λέγει :

«Μά τήν ἀλήθεια,ὅποιος ἀπό ἐσᾶς θελήσει νά καταργήσῃ τόν Μεταξᾶ θά εἶναι ἐχθρός τῆς σπάθης μας.Τό Γένος θέλει ὅ,τι θέλομεν ἐμεῖς οἱ στρατιωτικοί καί πάρετε τά μέτρα σας οἱ πολιτικοί. Δέν ὑποφέρεσθε πλέον διά τήν διχόνοιάν σας,μέ τήν ὁποίαν θέλετε νά ἀφανίσετε τό Γένος. Ἀπό αὐτά ὅπου ἀκούω καί βλέπω θά γίνῃ ἀφεύκτως "Γοβέρνο Μιλιτάρε". Καθώς βλέπω,ἄν δέν ἀλλάξετε γνώμην "Γοβέρνο Μιλιτάρε" θά κάμομεν.»( Χρίστου Γούδη :ἡ Ἱστορία τῆς Νεότερης Ἑλλάδος σελ. 217)

Φυσικά μέ τό "Γοβέρνο Μιλιτάρε",ὁ Νικηταρᾶς ἐννοοῦσε τήν στρατιωτική κυβέρνησιν. Δῆλα δή,δικτατορία ! Ἐκεῖ τούς ἔφθασε ἡ ἀηδία τῶν πολιτικάντηδων ! Καί τό ξεπούλημα τῆς χώρας στούς Ἐγγλέζους. Μήπως ἔπαψε ποτέ νά ὑπάρχει μία διαφορετική κατάστασις στήν ἔρημη τούτη χώρα; Πότε ἀλήθεια,ἀναρωτιέμαι,ὑπῆρξε κάποια διαφορετική στάσις ἀπό ἑλληνική κυβέρνησιν ; 

Δυστυχῶς, μόνον σέ περιόδους πού ὑπῆρχε "Γοβέρνο Μιλιτάρε",πού ἔλεγε καί ὁ Νικηταρᾶς ὁ τουρκοφάγος ! Καί πραγματικῶς,ὅπως τό ἐλεγε :« Τό Γένος θέλει ὅ.τι θέλομεν ἐμεῖς οἱ στρατιωτικοί ». Ναί,ἔτσι ἀκριβῶς ἦταν τό κλῖμα καί στίς δύο περιπτώσεις πού ὁ στρατός πῆρε στά χέρια του τήν ἐξουσίαν τῆς χώρας ! Τέτοια ἦταν ἡ ἀπογοήτευσίς τοῦ λαοῦ, πού μόνη ἀνακούφισιν βρῆκε μέσῳ τῆς στρατιωτικῆς παρεμβάσεως ! Καί σήμερα,δυστυχῶς,γιά ἀκόμη μία φορά στήν Ἱστορία τοῦ τόπου,μετά ἀπό 43 χρόνια ...δημοκρατίας,ὁ λαός ἔχει φθάσῃ καί πάλι σέ αὐτήν τήν ἀπόγνωσιν ! Ἴδιες ἐπακριβῶς καταστάσεις : πολικαντισμός καί ξεπούλημα τῆς χώρας,τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων πού τώρα χάνεται πραγματικά μέ τήν εἰσβολή τῶν ἀλλοφύλων ! Καί ποῦ νά ἔβλεπε ὁ Νικηταρᾶς καί τά τζαμιά στήν Πρωτεύουσα νά ξεπροβάλλουν καί πάλιν μετά ἀπό 200 χρόνια καί τόσους ποταμούς αἴματος πρός ἐκδίωξίν τους ...

Καί ἡ γούνα ἀλεποῦς στό λαιμό,ἀπαραίτητη γιά τόν Κωλέττη, γιατί ἄρα γε ;  

Καί ὅμως,τόσον ὁ Μαυροκορδᾶτος ὅσον καί ὁ Κωλέττης,πῆραν τίς ἐξουσίες στά χέρια τους ! Καί ὁ Πάνος,ὁ ἡρωϊκός υἱός τοῦ Γέρου τοῦ Μωριᾶ,σκοτώθηκε σάν σκυλί ἀπό βουλγάρους πού εἶχαν στήν δούλεψή τους οἱ «κυβερνητικοί»,δῆλα δή τά τσακάλια καί οἱ ὕαινες Μαυροκορδᾶτος καί Κωλέττης ! Καί ὁ Νικηταρᾶς τό μόνον πού πῆρε ἀπό τό κράτος πού ἔστησαν οἱ πολιτικάντηδες ἦταν μία θέσιν γιά ἐπετεία,μία φορά τήν ἑβδομαδά ! Ναί,στόν ἤρωα τόσων μαχῶν,τόν ἤρωα τοῦ Ἁγιονορίου (Δράμαλης),ἀφοῦ τόν φυλάκισαν 1,5 χρόνο τοῦ ἔκαναν τήν χάριν νά μπορῇ νά γίνῃ ζητιάνος ἅπαξ ἑβδομαδιαίως !

Καί οἱ Μαυροκορδᾶτοι,οἱ ἄκαπνοι,οἱ ἀπόλεμοι,μαζύ μέ τούς Κωλέττηδες καί τούς Ζαΐμηδες καί τούς Κουντουριώτηδες πῆραν τίς ἐξουσίες καί τίς τιμές,ἔγιναν Πρωθυπουργοί,Προέδροι τῆς Δημοκρατίας ἔφτιαχναν παλάτια σέ Ἀθῆνα καί Αἴγινα (σφηκοφωληά) καί  εἰς Παρισίους [Κωλέττης ] καί γέμιζαν τίς καταθέσεις τους μέ καντάρια τόν χρυσό ! Μία οἰκογένεια ἦταν ὅλοι τους καί ἀφησαν καί τούς γόνους τους νά μᾶς ταλανίζουν ἕως σήμερα !

Ἀπό τήν φάρα τοῦ Μαυροκορδάτου [ φωτό ἀριστερά] καί ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης : [Το επώνυμο "Ζαΐμης" δεν είναι γνωστό από που προήλθε, υπάρχουν όμως μερικές εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη προήλθε από κάποιο μέλος αυτής που υπηρέτησε στην Αίγυπτο κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία και του δόθηκε ως αντάλλαγμα ο τίτλος των "Ζαΐμηδων".(ἐδῶ). ] Ἀπό τόν Μαυροκορδᾶτο τόν Δελήμπεη, κρατᾶ ἡ σκούφια του ἡ κόρη τοῦ ὁποίου παντρεύεται μέ τόν Κωνσταντῖνο Μουρούζη (Μουρούζηδες : ἄλλοι Φαναριῶτες καί αὐτοί,"μεγάλοι καί τρανοί" ! ) Καί ὁ υἱός του πού ὀνομαζόταν καί αὐτός Κωνσταντῖνος παντρεύεται τήν κόρη Μαυρομιχάλη ( ἔμ,νά μήν συγγενέψουμε καί μέ τό Μαυρομιχαλαίϊκο; Ἡ ἐξουσία θέλει ἐπιρροές καί ...ἄκρες,εἰς κάθε περίπτωσιν. Στό κυνήγι τῆς ἐξουσίας δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα ἀλλά γάμοι καί ἐπιγαμίες καί συγγενολόγια ! ) Ὁ υἱός τους Ἀλέξανδρος γίνεται ὑπουργός τῆς Ῥουμανικῆς κυβερνήσεως,παρακαλῶ! Καί ἡ κόρη,Ἐλίζα,παντρεύεται τόν Θρασύβουλο Ζαΐμη,πατέρα τοῦ Ἀλεξάνδρου πού ἔγινε 4 φορές πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ! Στήν ἴδια φάρα βρίσκουμε καί τόν Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη βουλευτή,ὑπουργό καί ...λογοτέχνη ! Πάντως αὐτός διαπνεόταν ἀπό Ἐθνικά φρονήματα (ἐδῶ) σέ ἀντίθεσιν μέ τόν ἀπόγονόν του τόν γνωστόν κόκκινο Νάνο [ Νάνος Βαλαωρίτης] ! Αὐτόν πού γεννήθηκε εἰς τάς Εὐρώπας (Ἐλβετία) καί σπούδασε στά μεγάλα πανεπιστήμιά καί αὐτοεξορίστηκε(!) τό 1967 ἐπί στρατιωτικῆς κυβερνήσεως στό Ἀμέρικα, Αὐτός πού τό 2009 τάχθηκε ἀνοιχτά (μετά τό διέψευσε,ἀλλά τραβᾶτε με κι'ἄς κλαίω...) ὑπέρ τοῦ τσυριζα !


Στήν οἰκογένεια συναντᾶμε πολλούς μεγάλους συγγενικούς δεσμούς καί μέ τούς Καρατζᾶδες,τούς Σούτσους,τούς Μπαλτατζῆ (ἀπό ...Χῖον,Ὀδυσσόν,Κωνσταντινούπολιν καί αὐτοί !)τούς Τομπάτζη (Γιακουμάκης ἦταν τό ἀρχικό ὄνομα καί προέρχονταν ἀπό τήν Σμύρνην,ἔμποροι- ναυτικοί  καί αὐτοί, τῆς Ἰωνίας -χμμμ- Λέει : Για τις υπηρεσίες τους πήραν κτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μεταξύ άλλων και στην Τροιζηνία.,ἐδῶ) ! Καί ὁ Νικηταρᾶς ἐλάμβανε ἀπό τήν Πολιτείαν τό δικαίωμα τῆς ἐπαιτείας ! ! !

Θά τούς δοῦμε καί αὐτούς στήν συνέχειαν ...

Συνεχίζεται...

Υ.Γ. Ἀπό τά σπίτια τῶν Μαυροκορδάτων στήν Ἀπλωταριά Χίου. Αὐτό πού κάνει πολύ μεγάλη ἐντύπωσιν εἶναι ἡ καμάρα πάνω ἀπό τίς ἐξώθυρες. Κόκκινο καί ἄσπρο ἡ καμάρα καί δύο κάθετες κολῶνες. Τί νά θυμίζῃ ἄρα γε ; ... Βγάλετε τά συμπεράσματά σας...

Οἱ φωτογραφίες ἀπό ἐδῶ

 
 Καί τό σπίτι τοῦ Κωλέττη μέ τούς Γρῦπες καί τό γυναικεῖο ἄγαλμα...(Το μυστηριώδες σπίτι με την πήλινη γυναίκα. Υπήρξε το πρώτο κέντρο διεκπεραίωσης ρουσφετιών στην Ελλάδα....)

Τό πολιτικό ἀλισβερίσι μέ τό πόπολο ἔχει κάπου ἐκεῖ τήν ἀρχή του. Μέ τούς Κωλέττηδες καί τούς Μαυρκορδάτους ! Διαβάζουμε :

* ...Πολύ μεγάλος πειρασμός, συνοδευόμενος και με χρηματικές παρο­χές, η απονομή στρατιωτικών βαθμών, από τον μινίστρο του πολέ­μου Κωλέττη, σε άσχετους και απόλεμους, ώστε να αποστατήσουν και  να  εγκαταλείπουν  τους  αρχηγούς  τους.  Ακούστε  τώρα  αυτόπτες  μάρτυρες πώς  περιγράφουν τη  συμπεριφορά  του  άθλιου Κωλέττη:  
«Τά  διπλώματα  κατ’  εκείνην  τήν  εποχήν  έδόθησαν  με τόσην άφθονίαν,  χωρίς τίνος διακρίσεως, ώστε κατήντησε τό έθνος νά έχει ύπέρ τάς δώδεκα χιλιάδας άξιωματικούς, έκ τών όποιων πολ­λοί  προεβιβάσθησαν  εις  βαθμούς  στρατηγίαςάντιστρατηγίας,χιλιαρχίας ύποχιλιαρχίας,  μέχρι  εικοσιπενταρχίας χωρίς  ποτέ  νά ρίψωσι κάν ένα τουφέκι εις τάς κατά τών εχθρών γενομένας μάχας»,γράφει  ο  ιστορικός  Αμβρ.  Φραντζής.*  
Ο  δε  Ν.  Σπηλιάδης,  «Ό Κωλέτης έπιδαψιλεύει προς άπαντας τούς βαθμούς, ότε πάς τις καί ο τυχών  παρουσιαζόμενος  καί  προβάλλων  νά  στρατεύσει  εναντίον, των εις Τριπολιτσάν,** διορίζεται στρατηγός, άντιστράτηγος, χιλίαρ­χος  κλπ.,  καί  ενώ  υπόσχεται  εκατόν,  έχει  μόνον  δέκα  πέντε  στρατιώτας  ύπό  τήν  οδηγίαν  του  καί  κατατρώγει  τούς  μισθούς,  τάς μερίδας άρτου καί τά σιτηρέσια τών 85 ανυπάρκτων ό ίδιος »... ( Θεόδωρος Παναγόπουλος  : " Τά ψιλά γράμματα τῆς Ἱστορίας " σελ. 148

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου