" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

Ὄνος καί ἀρχαία συμβολική ...

Πομπή ονοκεφάλων (μυστών σε έκσταση με μάσκες όνων) κοσμεί την κάτω παρυφή του ενδύματος της θεάς Δέσποινας (= Κόρης Περσεφόνης) στη Λυκόσουρα, έργο του Μεσσήνιου γλύπτη Δαμοφώντα ( ἐδῶφωτό ἀπό τό θέμα ἐδῶ

Κῦττα νά ᾿δῆς πόσα πράγματα βγάλαμε μέσα ἀπό ἕνα θέμα, ἐδῶ. Ποιός τό περίμενε ;  ! 

Ἄς ᾿δοῦμε λοιπόν τήν συμβολική σημασία τοῦ ὄνου στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα,καθώς μοῦ φαίνεται πολύ ἐνδιαφέρον ὡς θέμα. 

Αὐτό πού μοῦ ἔχει κάνει περισσότερο ἐντύπωσιν εἶναι τό πέπλο τῆς Περσεφόνης, τοῦ περιφήμου ἀγάλματος στόν ναό τοῦ Ἱεροῦ Ἄλσους στήν Λυκόσουρα,

 Αναπαράσταση του συμπλέγματος του Δαμοφώντα Το σύμπλεγμα του Δαμοφώντα ήταν κολοσσιαίων διαστάσεων και παρίστανε πάνω σε βάθρο τέσσερις τοπικές θεότητες, στο μέσον τη Δήμητρα και τη Δέσποινα και στα άκρα την ΄Αρτεμη και τον Τιτάνα ΄Ανυτο. ΄Ήταν στημένο μέσα στο ιερό της Δέσποινας στην αρχαία Λυκόσουρα. ἀπό ΕΔΩφωτό

καί τήν πομπή ὀνοκεφάλων (μυστῶν σ᾿ ἔκσταση μέ μάσκες ὄνων) πού τό κοσμεῖ ἀναμεσα στά ἄλλα...

Ὀνοκέφαλοι καί οἱ μύστες σέ τελετουργίες σχετικές μέ τήν γονιμότητα ( ἐδῶ συνδέεται καί ὁ Διόνυσος), ἀλλά καί ὅπως διαβάζουμε καί : 

Ἤφαιστος ἐπί ὄνου εἰσήρχετο στίς πόλεις ὅπου μετέφερε τό «πῦρ» τό ὁποῖο εἶχε κλέψει ὁ Προμηθεύς ἀπό τόν Ὄλυμπο


«Ἡ ἐπιστροφή τοῦ Ἠφαίστου στόν Ὅλυμπο», ὑπό Κλεοφῶντος. ἀπό ἐδῶ

Ἐπίσης,ὁ Διόνυσος στίς πόλεις πού κυρίευε, κατά τήν ἐκστρατεία του στίς Ἰνδίες, εἰσήρχετο ἐπάνω σέ ὄνο. ( ἐδῶ)

Καί γενικῶς ὁ Διόνυσος πρόσδιδε μία ἰδιαιτέρα τιμή στό συγκεκριμένο ζῶον. Ὅπου Διόνυσος καί Ἤφαιστος ἐκεῖ καί ὁ ὄνος...

Ένας αμφορέας μ'ενα κατόρθωμα του Ηρακλή και στο πίσω μέρος του, τον Διόνυσο να συναντά τον κουτσό Ήφαιστο, θεό της φωτιάς και της μεταλλουργίας, καβάλα σε έναν γάιδαρο καθώς τους κοιτάζει μια μαινάδα.... ( ἐδῶ)

Καί ὁ Χριστός « ἐπί πόλου ὄνου» εἰσῆλθε στά Ἱεροσόλυμα κατά τήν θριαμβευτική του εἴσοδον.  
Ὁ Μωάμεθ λέγεται πώς καβαλοῦσε ἕνα γαϊδούρι καί μάλιστα συνομιλοῦσε μαζύ του, ὀνόματι Γιαφούρ. Ἐπίσης ὅτι ἐπί ὄνου εἰσῆλθε στόν ἰσλαμικό Παράδεισο.

Ποιός εἶναι ὁ συμβολισμός τοῦ ὄνου ὡς ἐπιλεγμένο μέσον πού μεταφέρει σπουδαῖα-θεϊκά πρόσωπα κατά τήν εἴσοδό τους σέ πόλεις ; 

Ποιός εἶναι ὁ συμβολισμός-σημασία τοῦ ὄνου, πέραν αὐτοῦ ὡς ἁπλό μεταφορικό μέσον, στήν ἀρχαία ἐποχή σέ μεγάλες, προηγμένες κοινωνίες καί πολιτισμούς ὅπως τῆς Ἑλλάδος, τῆς Αἱγύπτου ἀλλά καί σ᾿ἐκεῖνες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ;

Προσωπικῶς δέν ἔχω νά δώσω κάποιες ἐρμηνεῖες πέραν ὅσων ἀναφέρονται ἀπό ἀρχαίους συγγραφεῖς πού ἀσχολήθηκαν μέ τό θέμα. 

κνήμῃ νεκρὸς ὄνος με κερασφόρῳ οὖας ἔκρουσεν, 
ὥστε θαυμάζειν τὸν ὄνον εἰ παχύτατος
 καὶ ἀμουσότατος ὢν τἄλλα λεπτότατον καὶ μουσικώτατον ὀστέον παρέχεται.»

( νεκρό γαϊδούρι μού χτύπησε τ᾽ αφτί με κερασφόρα κνήμη, ώστε να απορεί κανείς που το γαϊδούρι, τόσο χοντρό και τόσο άμουσο ενγένει, δίνει κόκαλο εξαιρετικά λεπτό και μουσικότατο».) 
 Πλούταρχος - Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον στιχ. 150f 

 οἱ δὲ λέγοντες ἐκ τῆς μάχης ἐπʹ ὄνου τῷ Τυφῶνι 
τὴν φυγὴν ἑπτὰ ἡμέρας γενέσθαι καὶ σωθέντα 
γεννῆσαι παῖδας Ἱεροσόλυμον καὶ Ἰουδαῖον, 
αὐτόθεν εἰσὶ κατάδηλοι τὰ Ἰουδαϊκὰ παρέλκοντες εἰς τὸν μῦθον. 

 Πλουτάρχου Περί Ἴσιδος καί Ὀσίριδος στιχ. 363.D

βεβαίως δέν εἶναι καθόλου ἁπλό τό πρᾶγμα διότι πρέπει κανείς νά διαβάζῃ ὁλόκληρο τό ἔργο καί νά διακρίνῃ τήν σημασία του στό σύνολο κι᾿ὄχι ἐπί μέρους. Λ.χ. γράφει ὁ Πλούταρχος, στό ἴδιο ἔργον : 

Ταῦτα μὲν οὖν τοιαύτας ὑπονοίας δίδωσιν· ἀπʹ
 ἄλλης δʹ ἀρχῆς τῶν φιλοσοφώτερόν τι λέγειν δοκούντων
 τοὺς ἁπλουστάτους σκεψώμεθα πρῶτον. οὗτοι δʹ εἰσὶν 
 οἱ λέγοντες, ὥσπερ Ἕλληνες Κρόνον ἀλληγοροῦσι τὸν 
 χρόνον, Ἥραν δὲ τὸν ἀέρα, γένεσιν δὲ Ἡφαίστου τὴν 
 εἰς πῦρ ἀέρος μεταβολήν, οὕτω παρʹ Αἰγυπτίοις Νεῖλον 
 εἶναι τὸν Ὄσιριν Ἴσιδι συνόντα τῇ γῇ, Τυφῶνα δὲ τὴν 
 θάλασσαν, εἰς ἣν ὁ Νεῖλος ἐμπίπτων ἀφανίζεται καὶ 
 διασπᾶται, πλὴν ὅσον ἡ γῆ μέρος ἀναλαμβάνουσα καὶ 
 δεχομένη γίγνεται γόνιμος ὑπʹ αὐτοῦ...
 ( Πλουτάρχου -Περί Ἴσιδος καί Ὀσίριδος στιχ. 363.D  - 363.E  )

Τί μᾶς λέει στήν συνέχεια ὁ Πλούταρχος ; Πώς αὐτά εἶναι εἶναι πού λέγονται ἀλλά ἄν τά δοῦμε ἀπό τήν φιλοσοφική τους πλευρά ὅπως λ.χ. τά ἐννοοῦσαν οἱ Ἕλληνες ἔχομε τόν ἐξῆς ἀποσυμβολισμό : Ὁ Κρόνος εἶναι ὁ Χρόνος,ἡ Ἥρα ὁ ἀήρ [αἰθἠρ] πού γεννᾷ τόν Ἤφαιστον ( τήν μεταβολή από ἀέρα σέ πῦρ) ἔτσι ἀπό τούς Αἰγυπτίους ὁ Νεῖλος [νερό] εἶναι ὁ Ὅσιρις πού συνοδεύεται ἀπό τήν Ἴσιδα ( γῆ). Ὁ Τυφῶνας εἶναι ἡ θάλασσα ὅπου καταλήγουν τά νερά τοῦ Νείλου καί ἀφομοιώνονται μέ τά θαλάσσια ἐκτός ἀπό τό μέρος ἐκείνων πού ἀπορροφοῦνται ἀπό τήν γῆ καί γονιμοποιεῖται...

Μέ ἄλλα λόγια πρέπει νά βλέπουμε τήν φιλοσοφική ἔννοια καί τόν ἀποσυμβολισμό τῶν συμβόλων γιά νά καταλάβουμε τό νόημα πού στήν οὐσία εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή. 

Κάθε ἄλλη σκέψις δεκτή πρός συζήτησιν...


Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. http://esxatianasxesi.blogspot.com/2023/11/blog-post_35.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξέρετε ποιό εἶναι τό θέμα ; Δέν μποροῦμε ὅλοι νά εἴμαστε τόσο ἔξυπνοι. Ἔ κάποιοι ὑστεροῦμε, τί νά κάνουμε. Ἔτσι θά συνεχίσουμε νά ὑποστηρίζουμε πώς : δέν ἔχω νά δώσω κάποιες ἐρμηνεῖες πέραν ὅσων ἀναφέρονται ἀπό ἀρχαίους συγγραφεῖς πού ἀσχολήθηκαν μέ τό θέμα.

   Μέ ἄλλα λόγια πρέπει νά βλέπουμε τήν φιλοσοφική ἔννοια καί τόν ἀποσυμβολισμό τῶν συμβόλων γιά νά καταλάβουμε τό νόημα πού στήν οὐσία εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή.

   Καλησπέρα σας ἀγαπητέ ἀνώνυμε... !

   Διαγραφή
 2. Δεν βλεπεις εδω καποια κοινη "ριζα" μεταξυ των ονολατρων εβραιων και της τιμης προς τον ονο απο τους αρχαιους ημων; Πως το εξηγεις; Καταλοιπα των καδμιων-γεφυραιων;
  Να θυμισω τον Ηρωδη τον Αττικο;

  ΛΟΚΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι ἀνά τήν Ἱστορία οἱ διάφοροι πολιτισμοί εἶχαν ἐπιρροές ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον. Κάπου εἴχαμε γράψει γιά τίς μελαμψές περιστερές. Τό θυμᾶσαι ; Μία ὁλόκληρη Πίστις βασίστηκε πάνω σ᾿ἐκείνη τήν ...ἄφιξιν...

   « ἔπειτε δέ χρόνου πολλοῦ διεξελθόντος ἐπύθοντο ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀπιγμένα τά οὐνόματα τῶν θεῶν τῶν ἄλλων, Διονύσου δέ ὕστερον πολλῷ ἐπύθοντο· καί μετά χρόνον ἐχρηστηριάζοντο περί [τῶν] οὐνομάτων ἐν Δωδώνῃ...»
   https://sxolianews.blogspot.com/2017/09/blog-post_13.html

   Ὅσον ἀφορᾶ τόν Λεύκιο Βιβούλλιο Ίππαρχο Τιβέριο Κλαύδιο Αττικό Ηρώδη ( Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes), τόν ἀναφέρεις λόγῳ τοῦ Ἱεροῦ πρός τιμή τῆς Ἴσιδος πού εἶχε χτίσει ; Σχολίασέ το μας κάπως .

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΛΟΚΙ !

   Διαγραφή
  2. Τον αναφερω διοτι το Ηρωδης δεν ειναι ελληνινο ονομα, οπως και το Φιλιππος δεν ειναι Ιουδαικο, και ας εχει ελληνικη καταγωγη.

   ΛΟΚΙ

   Διαγραφή
  3. Ναί,ἀλλά κι᾿ὁ Ἰουλιανός ῥωμαῖος ἦταν στἠν καταγωγή μά χαίρει ἰδιαιτέρας ἐκτιμήσεως ἀπό τούς ἀρχαιοελληνολάτρες. Μέχρι πάθους,θά ἔλεγα...

   Ὁ Ἡρώδης πάντως ὑποστηριζε πώς ἦταν Ἕλλην.

   Πάντως δέν εἶναι αὐτό τό θέμα μας.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΛΟΚΙ !

   Διαγραφή
 3. Ο κύριος Μηνάς Καφάτος(συγγραφέας,καθηγητής υπολογιστικής φυσικής) ήταν σε εκπομπή της προάλλες όπου σε μια στροφή της ανάλυσης του είπε και αυτός πως ο χρόνος είναι ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του.Στην παλαιά διαθήκη υπάρχει ένα περιστατικό όπου κάποιος ονόματι Βαρλαάμ επιπλήτεται από όνο που ομιλεί.Όσον αφορά τους Εβραίους(στα πολύ ψηλά κλιμάκια εξουσίας) πολλά πράγματα μαρτυρούν πως λατρεύουν τον Κρόνο ακόμα και αυτό το αστέρι του Δαβίδ (και καλά... )έχει εντωπιστεί στον Κρόνο σύμφωνα με κάποιες φωτογραφίες απο κει,για το κιπα δεν ξέρω αν και αυτό παραπέμπει στον Κρόνο.Επιτρέψτε μου και εμένα να κάνω ένα λογοπαίγνιο με της ονομασίες, δηλαδή θέλω να πω ο ΚΡ.....ΟΝΟΣ.Τα γαϊδουράκια ήταν πολύ χρήσιμα για τον παλαιό άνθρωπο οπως και ο ελέφαντας και ο ταύρος έτσι βλέπουμε στους πολιτισμούς,τον ελέφαντα,τον ταύρο κλπ να χαίρουν καποιας τιμης, ως δώρο Θεού προς τον άνθρωπο, στο πέρασμα του από την γη.Αυτό ακούγεται ως φυσικό, για μετά τα φυσικά όμως...Ο Θεός τών πατέρων ημών, ό ποιών αεί μεθ ημών...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτό ἐννοεῖς ;

   https://2.bp.blogspot.com/-COCiLdJXHcM/WX9w8U5ayDI/AAAAAAAALLs/EXoq1eUeluAjOMI_C7P5kRSIwQ_731SewCLcBGAs/s400/Saturn_hexagonal_north_pole_feature.jpg

   Εἴχαμε γράψει σχετικῶς,ἐδῶ : https://sxolianews.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html

   Κι᾿ἐδῶ : https://sxolianews.blogspot.com/2017/08/blog-post.html

   Ὅπως ἐπίσης : « Καράν,Καρνάχ, Saturmum,Ἴλος,Λάτιος,Σαθώρ ἤ ἀλλιῶς ...ΚΡΟΝΟΣ » https://sxolianews.blogspot.com/2017/08/saturmum.html

   Γιά μετά τά φυσικά ; ........................

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 4. Ό γάϊδαρος, ήταν ζώο πού έκαναν χρήση γιά μεταφορά φορτίων οί αρχαίοι Αιγύπτιοι αλλά ήταν καί σύμβολο τού Σέθ. Δέν τό καβαλούσαν οί άνθρωποι, ήταν υποζύγιο μόνο γιά θεούς καί πεθαμένους . Τό ίδιο καί στήν Ινδία. Οί Αιγύπτιοι συνήθιζαν νά σχεδιάζουν έναν γάϊδαρο στίς προσφορές τους πρός τόν Τυφώνα, θεού τού κακού. Στήν Κίνα οί αθάνατοι καβαλάνε ένα λευκό γάϊδαρο. Τί συμβολίζει ό γάϊδαρος; Τήν ύλη, τό πεδίο τών δοκιμασιών τής ψυχής. Τόν κάτω κόσμο καί τούς χθόνιους θεούς . Οί ουράνιοι θεοί πού μπαίνουν θριαμβευτές στίς πόλις πάνω σέ όνο , όπως καί ό Χριστός, συμβολίζουν τό πνεύμα πού υποτάσσει τήν ύλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σοφία εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν σκέψιν πού μοιράστηκες μαζύ μας. Τά φῶτα σου πάντα χρήσιμα καί ὡφέλιμα !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοφία !

   Διαγραφή