" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Παπασταύρου- Μοάτσου-Μητσοτάκης-Λεβῆ-Κιοσέογλου: Μία μεγάλη οἰκογένεια τελικῶς !

Ἔμ, πῶς ; Μία οἰκογένεια εἴμαστε...
Μά ὅταν σᾶς λέω πώς εἶναι πολλοί, ἀνάμεσά μας, ἀπό τούς περιουσίους,δυστυχῶς ἔχω ἀπόλυτον δίκαιον. Καί ὄχι ἁπλῶς εἶναι πολλοί,ἀλλά ἔχουν ἐπιτύχῃ νά βρίσκονται στήν κορυφή μέ πᾶν τρόπον ! Καί γιά πολλά,πολλά χρόνια καί προφανῶς διά παντῶς !

 Ἐπει δή, αὐτοί γνωρίζουν τούς τρόπους,τίς μεθόδους καί τά ἀκολουθοῦν πιστότατα,χωρίς νά παρεκλίνουν τοῦ σκοποῦ τους, ἀφ’οὖ μόνη ἀξία στήν ζωή τους εἶναι τό χρῆμα, ἡ δύναμις καί τελικῶς ἡ ἐπικράτησις.

Ξέρετε,ὅταν τό Ταλμούδ τούς διδάσκει πώς αὐτοί εἶναι οἱ περιούσιοι καί ἄρχοντες καί ὅλοι οἱ ἄλλοι γεννῶνται δοῦλοι καί πρέπει νά τούς ὑπηρετοῦν,τό πιστεύουν σέ τέτοιον βαθμό πού γίνεται αὐτοσκοπός τῆς βιώσεώς τους ! Καί,δυστυχῶς,τό ἀποδεικνύουν μέσῳ τῆς ἐπικρατήσεώς τους,τελικῶς. Μά τό χείριστον ὅλων εἶναι πώς τό κάνουν εἰς βάρος μας ! Στήν οὐσίαν ἐμεῖς τούς τρέφουμε,σάν τά παράσιτα !

Ὑπῆρχε λοιπόν κάποιος Moazzo Di Venezia,πού βρέθηκε στά Κύθηρα περί τά μέσα τοῦ 1700. Φαντάζομαι θά ἦταν καί αὐτός κάποιος ἀπό τούς Βενετούς πειρατές πού ὅργωναν τό Αἰγαῖο καί καταλήστευαν καί λεηλατοῦσαν (ἀκόμη καί σκότωναν) τά νησιά, ἀπό τά ὁποῖα ἀντλοῦσαν τά ἀποθέματά γιά τό κομπόδεμά τους. Σέ ἀγαστή,βεβαίως,συνεργασία μέ τήν ἐπίσημον κυβέρνησιν τῆς χώρας τους,τήν (χά !) Γαληνοτάτην Δημοκρατία τῆς Βενετίας, ἡ ὁποῖα τά μάλα ὠφελείτο ἀπό αὐτούς, ἐλέγχοντας τίς θαλασσίες διόδους τοῦ ἐμπορίου πού τῆς παρεῖχαν τό χρῆμα καί τήν δύναμιν.Καί ὅλοι αὐτοί, μᾶς μοστράρονταν ὡς εὐγενοῦς καταγωγῆς ! Μά,ἀναρωτιέμαι,ἐφ'ὅσον ἦσαν εὐγενεῖς,τί ἀκριβῶς ἤθελαν στήν Ἑλλάδα τῆς φτώχιας καί τῆς κακομοιριᾶς; Στά νησιά πού μαστίζονταν ἀπό τήν πειρατεία; Ἔλα, ντέ;

Αὐτός ὁ Moazzo ἔκανε ἕναν υἱό τόν Ἐμμανουήλ ( πού ἔχει πλέον ἐξελληνίσῃ τό ὄνομα σέ Μοάτσος), τοῦ ὁποίου ὁ υἱός Γεώργιος,παντρεύεται μέ κάποια Gaudioti,στά Κύθηρα ἀκόμη. Τό ζεῦγος ἔκανε 4 παιδιά,ἐκ τῶν ὁποίων ὁ Ἐμμανουήλ παντρεύεται κάποια Σαλτακούκκου Μαρία καί γεννοῦν δέκα (10) παιδιά ! Ὅλα μένουν στά Κύθηρα ἐκτός ἀπό τόν Ἐρρῖκο ὁ ὁποῖος παντρεύεται  μέ κάποια Παπαδάκη Ἐσθήρ, ἀπό τήν Σῦρον ! Ὅπ, Ἐσθήρ ; Ναί,καί στήν Σῦρον εἶναι πολλοί... Καί πηγαίνουν στήν Κρήτη (ἐκεῖ νά δῆς πόσοι εἶναι ! ),στά Χανιά.

οἰκογένεια Μοάτσου Αἰκ.  -Πλουμιδάκης Χαράλαμπος. Ἡ Σταυρούλα εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Κ. Μητσοτάκη
Δέν ξεφεύγουν ἀπό τά ...πατροπαράδοτα καί κάνουν καί αὐτοί δέκα (10) παιδιά. Ἔ, τώρα στήν Κρήτη μποροῦν νά συνάψουν καί καλύτερες σχέσεις γιά συγγενολόγια ! Ἔτσι μπαίνουν στήν οἰκογένεια ἕνας Κοντολέων,ἕνας Πλουμιδάκης (ναί, ἀπό τά παιδιά αὐτῶν εἶναι ἡ Σταυρούλα ἡ μητέρα τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,τοῦ ἐπιτίμου ! ) , μία Χατζηκώστα. Ἀπό τό ζεῦγος Μοάτσου Θεόφραστου-Σπυρίδωνα μέ τήν Χατζηκώστα Φωτεινή ( σέ β΄γάμον. Ἀπό τόν α΄γάμον της μέ τόν Σακαλλαρίδη Δημήτριο ἔχει 3 παιδιά γεννημένα ὅλα στήν Βιέννην ) γεννοῦνται 2 παιδιά : ἡ Ἑλένη καί ὁ Ἐρρῖκος. Ὁ Ἐρρῖκος γεννᾶ τόν Μιχαήλ ὁ ὁποῖος πατρεύεται σέ α΄γάμο, τήν ἀδερφή τῆς Μπριγκίτε Παπασταύρου ( τήν μητέρα τοῦ γνωστοῦ Σταύρου Παπασταύρου τοῦ Σαμαρᾶ),τήν Λεβῆ Λάουρα Μαρία Ἀλίκη ! Αὐτῆς ὁ υἱός, εἶναι ὁ Ἐρρῖκος Μοάτσος δ/νων σύμβουλος τῆς Axa ἀσφαλιστικῆς καί Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐκπροσώπων καί Στελεχών Ἀσφαλιστικών (Σ.Ε.Σ.Α.Ε.).  

Πάντως ὑπῆρχε ἔνας ἀκόμη Moazzo πού πῆγε στήν Κρήτη. Εὐγενής,λέει,Βενετός τῇ καταγωγῇ ! Ῥῖξτε μία ματιά ἐδῶ.  Δέν ξέρω ἄν ὑπῆρχε συγγένεια μέ τόν ἀνωτέρω Μοάτσο ἀπό τά Κύθηρα,ἀλλά περίεργο φαίνεται νά μήν ὑπάρχει ἄλλο πρόσωπο ἀπό τήν οἰκογένεια πέραν τοῦ Θεμιστοκλῆ (ἱατροῦ) καί τοῦ Δημητρίου (δικηγόρου,πολιτικοῦ) ! 

Ἐρρῖκος Μοάτσος δ/νων σύμβουλος τῆς Axa
Ὁ παπποῦς τῆς Λάουρας Μαρίας Ἀλίκης Λεβῆ καί τῆς ἀδερφῆς της Μπριγκίτε,λεγόταν Σαλβατόρ Λεβῆ καί ποιός ξέρει πῶς,βρέθηκε στά Τρίκαλα Κορινθίας,παντρεμένος μέ κάποια Κοέν Ῥαχήλ. Τό παιδί τους,ὁ Μιχαήλ παντρεύεται τήν Βιανέλλη Ίωάννα (μέ ἐξελληνισμένο τό πατρικό της ἀφοῦ τόν πατέρα της τόν ἔλεγαν Vianelli Alfredo καί ἦταν υἱός τοῦ Giacomo Vianelli χωρίς ὅμως νά φαίνεται κάπου τόπος καταγωγῆς. Ὅπως καί τῆς γιαγιᾶς της -σύζυγο τοῦ Giacomo-, πού ἁπλῶς ἀναφέρεται ὡς Ἀποστολίδη Μαρία.) Ἔτσι λοιπόν ὁ Μιχαήλ ἀπό τά Τρίκαλα Κορινθίας,βρίσκει τήν ὁμόθρησκό του καί ὁμεθνή του Βιανέλλη Ἰωάννα στόν Βόλο ὅπου καί παντρεύονται. 

Παπασταύρου καί Μπριγκίτε

Ἡ Μπριγκίτε Λεβῆ Παπασταύρου ὅμως εἶχε ξαναπαντρευτῆ,κάποιον Σκένδερ Νίκη,σέ α΄γάμον. Ἡ γιαγιά του ( ἀπό τήν μεριά τῆς μητέρας του), ἀπό τό γένος Ζλατάνου καί τοῦ Μακκᾶ Νικολάου Ναυάρχου μέ καταγωγή ἀπό τήν Σῦρον καί Χῖον (φυσικά !). Ἐδῶ μπορεῖτε νά βρεῖτε πληροφορίες γιά τήν οἰκογένεια Μακκᾶ καί τίς σχέσεις μέ  Ζλατάνο-Σκένδερ καί φυσικά Ράλλη,ἕως καί τό γενεαλογικό δένδρον τους. Μέ αὐτόν τόν Σκένδερ,ἡ κυρία Μπριγκίτε χώρισε. Καί βρῆκε τόν Παπασταύρου τόν Παναγιώτη. Γαμβροί τῆς κυρίας Μπριγκίτε εἶναι ὁ Κιοσέογλου Ἀλέκος,ὁ κολλητός φίλος τοῦ Πρίγκιπος τοῦ Μονακό,Ἀλβέρτου 
ἀπό τήν κόρη Ναταλία. Καί ὁ  Κουφοπάνος Ἠλίας,ἀπό τήν κόρη Ξένια. Ὁ Κουφοπάνος τό 2012 ἵδρυσε μία Τεχνική-ἐργοληπτική ἑταιρείαν τήν «ΕΡΓΟΣΤΗΛ». 


Κιοσέογλου Ἀλέκος-Ναταλία Παπασταύρου  καί ὁ Πρίγκιψ Ἀλβέρτος
Μέ λίγα λόγια,εἶναι μία μεγάλη,ἀγαπημένη οἰκογένεια, ὅλοι τους,ἔτσι; 

Διαβᾶστε : Παπασταύρου (οἰκογενειακῶς) καί πασῶν τῶν ἐξουσιῶν !

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου