" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017

Ξεύρεις τὴν γῆ ποὐ ἀνθεῖ φαιδρὰ πορτοκαλέα; Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς, εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.Ἔχει δηλώσῃ πώς ἀγαπᾶ τήν χώρα του καί θέλει νά τήν σώσῃ ! Δηλώνει τρισεκατομμυριούχος (2,8 τρις δολάρια ΗΠΑ) καί ἤδη πώς ἔχει καταθέσῃ ἕνα μέρος αὐτῶν (600 δις) σέ καναδική τράπεζα (; !!!) γιά λογαριασμό τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὥστε νά ἐξοφλήσῃ τά χρέη του.

Ἐρώτησις ἀφελοῦς : Ἕνας ἄνθρωπος πού ἔχει τόσα χρήματα δέν θά μποροῦσε νά κάνῃ τά αὐτονόητα; Δῆλα δή, νά ξεχρεώσῃ τά δάνεια τῶν πολιτῶν (αὐτῶν πού τούς ζητᾶ νά πᾶνε στίς ἐφορίεες καί τά δημόσια ταμεῖα καί νά ἐξοφλήσουν ἀπό τά κατατεθημένα ἀπό αὐτόν χρήματα) ξεπληρώνοντας τά κόκκινα δάνεια ; Ἤ ἀκόμη καλύτερα, δέν θά μποροῦσε νά ἀνοίξῃ μίαν τράπεζαν καί νά δανίζῃ μέ 1% τόκο,(ὅσον ὁ ἴδιος λέει πώς ζητᾶ ἀπό τό ἑλαδικό κράτος μέ τήν κατάθεσιν τῶν 600 δις καί μάλιστα μέ ἀπόσβεσιν σέ 100 χρόνια ) νά δανίζῃ, λοιπόν,τούς πολίτες ὥστε καί νά ξεχρεώσουν καί ἐπιχειρηματικἀ νά δραστηριοποιηθοῦν ;

Ἄλλον πάλι πού θά μποροῦσε νά κάνῃ ἕνας τρισεκατομμυριοῦχος,εἶναι ἐπενδύσεις. Ἀκόμη καί ἐργοστάσια νά ἀνοίξῃ ( νά κατεβάσῃ καί τούς δείκτες τῆς ἀνεργίας) καί μάλιστα ἐργοστάσια πού θά ἀπορροφοῦν τήν πρωτογενῆ παραγωγή καί θά ἐξάγονται σέ τιμές ἀνταγωνιστικές. Καί ἐγχωρίως νά διατίθενται σέ χαμηλές τιμές. Νά λοιπόν πώς μπορεῖ νά κάνῃ καλόν στήν Πατρίδα του !

Ἕνα ἐργοστάσιο νά ἄνοιγε,ἄν τι τῶν γραφείων βλακείας πού ἀνοίγουν,ἀνά τήν χώραν,ὅλοι αὐτοί θά εἶχαν ἐργασία καί μάλιστα θά παρήγαγαν καί ἔργον πρός τήν πατρίδα.

Ἀν τι νά πηγαίνῃ καί νά πουλᾶ φύκια γιά μεταξωτές κορδέλες,στούς δημάρχους,μέ τόσα χρήματα θά μποροῦσε ὁ ἴδιος νά κάνῃ πράγματα καί θάματα (ἀπό μαρίνες,ξενοδοχεῖα,κέντρα συνεδριακά,πολυτελεῖς ἐξοχικές κατοικίες σέ τουριστικά μέρη,ἐλικοδρόμια ἤ καί ἰδιωτικά ἀεροδρόμια μικρῶν ἀεροσκαφῶν) καί τόσα ἄλλα πού θά μποροῦσαν νά ἀνεβάσουν τόν ἑλληνικό τουρισμό στά ὕψη ! 

Ἀλλά πηγαινο-ἔρχεται ἀνά τήν ἑλλαδικήν, μαζεύει ἀπελπισμένους καί βλαμμένους καί τούς ὁρκίζει σέ ἀπίθανα πράγματα,καί τέλος τούς ζητᾶ καί  60 εὐρῶ γιά ...φωτοτυπίες γιά νά τούς στείλει νά ἀπαιτοῦν ἀπό τό δημόσιον νά ἀποδεχθῆ μίαν αἴτησιν χωρίς ἀντίκρυσμα ! Τέτοιο καί τόσον θράσος !

Καί στό κάτω-κάτω,αὐτός τό κάνει,οἱ ἄλλοι πού τόν ἀκολουθοῦν δέν ἔχουν οὔτε τήν στοιχειώδην λογικήν νά ἀντιληφθοῦν μέ ποιόν ἔχουν νά κάνουν ; Ὅσο ἀπελπισμένος καί νά εἶναι κάποιος νομίζω πώς τά εὐνόητα μπορεῖ νά τά ἀντιληφθῆ καί νά ξεχωρίσῃ τήν ἐλπίδα ἀπό τήν ἀπατεωνιά ! Γιά τήν κατηγορία τῶν βλαμμένων δέν κάνω λόγον,ἀπαλάσσονται ἀκόμη καί ἀπό τόν νόμον...

Ἄς τελειώνουμε λοιπόν μίαν καί καλήν ἀπό δαῦτον,πού παίζη τό παιχνίδι τοῦ συστήματος ( γι'' αὐτό καί κυκλοφορεῖ ἀκόμη ἐλεύθερος) . Τοῦ συστήματος πού ὀφελεῖται καί προστατεὐεται παντί τρόπῳ, ἀπό αὐτούς τούς ἀπελπισμένους πού ἀκουμποῦν τίς ἐλπίδες τους σέ ἕναν ἀπατεῶνα πού σέ διαφορετική περίπτωσιν Κύριος οἶδε τί μπορεῖ νά ἔκαναν! Διότι ὁ ἀπελπισμένος εἶναι ἕτοιμος γιά ὅλα ! Καί αὐτό,τό σύστημα τό τρέμει ... Ἀπό κάθε ἄποψιν...

Τό 2012,ὅταν ἡ Χρυσῆ Αὐγή μπῆκε στήν βουλή,ὅλο τό σύστημα χτυπιόταν καί φώναζε : ὁ ἀπελπισμένος κόσμος τήν ἔβαλε στήν βουλή. Τά μεγάλα κόμματα εἶχαν κυριολεκτικῶς ἀφηνιάσει,βλέποντας νά χάνουν ἀνεπιστρεπτί τά κορόϊδα πού τούς ἔτρεφαν 40 χρόνια. Ἔπρεπε λοιπόν,τό σύστημα νά λάβῃ τἀ μέτρα του. Χρησιμοποίησε ὅλα τἀ μέσα,ἕως καί φόνους γιά νά τραβήξῃ μακριά ἐκεῖνον τό κόσμο. Ὅλα τά μέσα ! Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι καί ὁ ἐν λόγῳ. Καί ὅποιος δέν τό βλέπει ἁπλῶς συνεχίζει εἶτε νά εἶναι τυφλός εἶτε βλαμμένος !

Καί,ξέρετε,τό θέμα δέν εἶναι ἡ Χρυσῆ Αὐγή,ὡς κόμμα. Τό θέμα εἶναι ὁ ἀπεγκλωβισμός τῶν πολιτῶν ἀπό τήν πεπατημένην. Ἀπό τό μαντρί πού τούς ἔχουν βάλει,ἀπό τήν μεταπολίτευσιν καί μετά καί αὐτοί στίς πλάτες τους κάνουν τό παιχνίδι τους,ὅποιο καί ἄν εἶναι αὐτό ! Αὐτός ὁ ἀπεγκλωβισμός πού ὁδηγεῖ τόν κόσμο σέ μίαν ἄλλην ὁπτική πού ἔχει νά κάνῃ μέ τήν ὕπαρξιν τοῦ ἰδίου τοῦ Ἔθνους του,τῆς Φυλῆς του.

Καί αὐτό μπορεῖ κανείς νά τό ἰδῇ στά εὐρωπαϊκά κράτη,ὅπου ὁ Ἐθνικισμός παίρνει τέτοιες πρωτόγνωρες γιά τήν ἱστορία,διαστάσεις ! Γιατί,πολύ ἁπλῶς οἱ εὐρωπαῖοι ἀντιλαμβάνονται τούς ἐπερχομένους κινδύνους ἀπό τίς πολιτικές τῶν ἐκφραστῶν τῆς ΝΤΠ καί θωρακίζονται. Ἀμύνονται ! Φυσικά,στά πολιτισμένα εὐρωπαϊκά κράτη δέν μποροῦσαν νά δημιουργήσουν Σῶῤῥες,ἐκεῖ δέν περνοῦν αὐτά,διότι πολύ ἁπλῶς ἄμα τῆ ἐμφανίσει ἀναλόγου προσώπου,τό γιαούρτι θά πήγαινε σύννεφο !

Στήν χώρα ὅμως τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας,ἦταν μία πολύ εὐκολος περίπτωσις ! Ἁπλουστάτη ! Γι' αὐτό ἁλωνίζει ἕνας ξυπόλητος παριστάνοντας τόν μεγιστάνα,ἐδῶ καί 5 περίπου χρόνια !
Ἀλλά τί νά περιμένῃ κανείς ἀπό μία χώραν τόσων πολλῶν λοβοτομημένων; Μά τόσων πολλῶν ! ! ! 

Διαβᾶστε σχετικῶς :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου