" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Ὁ Δήμαρχος Ἄργους,Δημήτρης Καμπόσος, ΞΕΒΡΑΚΩΝΕΙ τόν πΣῶῤῥα ! Ἡ ἀκτογραμμή στήν κοιλιά τοῦ Σῶῤῥα,ἡ ἐλιά στό δεξί του μάγουλο καί τά δακτυλικά ἀποτυπώματα τῶν Δημάρχων ! ! !


Πράγματα καί θαύματα ἀπεκάλυψε ὁ κ. Καμπόσος,Δήμαρχος Ἄργους-Μυκηνῶν, γιά τόν σύγχρονον Καμματερό πΣῶῤῥα ! Τί γιά ἀκτογραμμές στήν κοιλιά του,ἀκούσαμε,τί γιά τήν ἐλιά στό δεξί του μάγουλο καί τό μέγεθός της,τί γιά δακτυλικά άποτυπώματα τῶν δημάρχων πού ζητοῦσε ! Καί ὅλα αὐτά γιά νά τούς δώσῃ τά ὑποτιθέμα δισεκατομμύρια ! Τρία χρόνια τώρα,γυρνᾶ τούς Δήμους καί μαζεύει ...δακτυλικά ἀποτυπώματα ! Καί βεβαίως,ὑπάρχουν κάποιοι (δέν θέλω νά τούς χαρακτηρίσω,γιατί μᾶλλον θά εἶναι φτωχή ἡ λέξις γιά νά ἀποδώσῃ τό μέγεθος τῆς ...εὐπιστίας τους ! ) πού δυστυχῶς,γι'αὐτούς ὑπέγραψαν. Γιατί δυστυχῶς ; Διαβᾶστε τί ἀκριβῶς εἶπε ὁ κύριος Δήμαρχος καί θά καταλάβετε...

« Παρουσία δύο ἀντιδημάρχων,ἑνός νομικοῦ συμβούλου κι'ἐμοῦ προσωπικῶς μᾶς ἔλεγε πώς μπορεῖ νά φέρει χρήματα ἀπό τό Καταπίστευμα. Τί εἶναι αὐτό, τόν ἐρώτησα ; Εἶναι χρήματα πού ὑπάρχουν ἀπό ὅλα τά κράτη, σ'ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο καί αὐτά τά χρήματα μπορῶ νά τά κατεβάσω (ἔτσι ὅπως σᾶς τά λέω,τά εἶπε), καί πόσα χρειάζεσαι γιά ἔργα; Τοῦ λέω :3-4  ἑκατομμύρια γιά ἔναν Δῆμο εἶναι ἀρκετά γιά νά γίνουν κάποια ἔργα. Τί,μοῦ λέει, εἶναι 3-4 ; 300,400 ἑκατομμύρια. Τί θέλεις 500 ἑκατομμύρια. Ἐκεῖ,μοῦ λέει, ἔχει 600 δις  !! ! 


»Ὅταν ὅμως διάβασα τό συμφωνητικό πού μοῦ ἔφερε νά ὑπογράψω,καί μοῦ ἔλεγε ὅτι :
Κάτω ἀπό τήν κοιλιά του,ὑπάρχει ἀκτογραμμή καί εἶναι σημεῖο ἀναγνώρισης καί ἡ σκιά πού μοιάζει μέ τήν ἀκτογραμμή τῆς Ἑλλάδος...Ἡ ἐλιά πού ὑπάρχει στό δεξιό του μάγουλο ἕξ-ἑπτά χιλιοστά ... Νά βάλουμε τά δακτυλικά μας ἀποτυπώματα καί νά εἴμαστε ἰσοβίως δεσμευμένοι μέ τό συμβόλαιο αύτό, τό ὁποῖο θά ἔχῃ στά χέρια του καί πῶς θά τό χρησιμοποιοῦσε ἕνας Θεός ξέρει ! 

»Ἐμεῖς τότε τοῦ κλείσαμε τήν πόρτα. Τότε ἄρχισε ὁ πόλεμος. Μέ τόν ὑπαρχηγό του (ἀρχηγός γιά τήν Ἀργολίδα) κάποιον ἀπό τό χωριό  Ἁγία Τριάδα, ὁ ὁποῖος καί τί δέν ἔλεγε ! Πώς εἶμαι ἄνθρωπος τῆς Μοσάντ,τῶν ἑβραίων καί ὅλοι ἐμεῖς (πού δέν συμφωνούσαμε μαζί του δῆλα δή),εἴμαστε τέτοιοι. 

»Κάποιοι λοιπόν,τόν πίστεψαν,τόν ἔβαλαν ἀκόμη καί στά σπίτια τους. Ὑπέγραψαν αὐτές τίς βλακεῖες,αὐτά τά χαρτιά καί τρέχουν δεξιά κι' ἀριστερά καί ἀπειλοῦν τόν κόσμο ...

  »Τότε λοιπόν εἶχα πάρει τηλέφωνο τήν ΚΕΔΕ ( Κεντρική Ἕνωσις Δήμων Ἑλλάδος) καί εἶχα ἐρωτήσῃ τό νομικό τμῆμα της, ἐάν ὅλο αὐτό,πού πηγαίνει σ' ὅλους τούς Δήμους καί λέει αὐτά τά παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς, κι'ἔχει βρῆ ἀνθρώπους ἀθώους,πού χρωστοῦν  καί τούς παίρνει 60αρια,40αρια,30αρια καί λέει αὐτά εἶναι γιά φωτοτυπίες ! Ἐμένα μοῦ ἔλεγε γιά τό Καταπίστευμα,μετά κάποιοι ἄλλοι ἔλεγαν πώς αὐτά τά λεφτά εἶναι ἀπό κάτι ὀμόλογα πού εἶναι στήν Ἀμερική,πού ἦταν ἀπό τήν Τρ΄΄απεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τά ἔχει αὐτός ἀπό τούς συγγενεῖς του. Μετά ἔλεγε πώς εἶναι ἕνας δικηγόρος στήν Ἀμερική πού ὅταν κάποιος χρησιμοποιεῖ τό ὄνομά του τόν χρεώνει 500 χιλιάρικα δολάρια  ! Μετά εἶπε,μία ἀνακάλυψη μεγάλη εἶχε βρῆ καί τήν πούλησε στήν ΝΑΣΑ,ἔλεγε κάποιος ἄλλος,δικός του ἄνθρωπος.  

» Καί ἐρωτῶ τό ἐξῆς : Ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη ποῦ εἶναι ; Μπορεῖ νά προστατεύσῃ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ; Τόν λαό ἀπό τόν κάθε εἴδους ἀπατεῶνα ; 

»Αὐτό τό κράτος δέν θά σοβαρευτῆ ποτέ ! Διότι,ἀν τι νά δίνῃ στίς τράπεζες τά δεκάδες δις,μποροῦσε κάλλιστα νά σβήσῃ τά χρέη τοῦ κόσμου. Πάλι σ'αὐτές θά πήγαιναν τά χρήματα ! Ἀλλά ἔτσι,δίνοντας στίς τράπεζες καί χρήματα παίρνουν αὐτές (πού τά πληρώνει πάλι ὁ λαός) καί τά χρέη διατηροῦνται ! Δέν ὑπάρχει καμμία σοβαρότητα. Εἶναι κράτος ὁπερέτα μέ τόν κάθε ἕναν ἀπίθανο πού ἀνεβαίνει ἐπάνω καί κυττᾶ νά κάνῃ τήν προσωπική του προβολή καί τήν κονόμα !  

»Ποιό εἶναι λοιπόν τό ὄφελος αὐτοῦ τοῦ λαοῦ πού « τραβᾶ κουπί » ἀπό κάτω; Καί κάθε μέρα πάει καί συνοστίζεται δεξιά κι' ἀριστερά ὅπου τοῦ ἀνοίγουν ἕνα παράθυρο καί νομίζει πώς ἀπό ἐκεῖ θά μπῇ ὁ ἥλιος γιά νά τόν σώσῃ !

»Καί γελάω μέ κάποιους συναδέλφους μου, Δημάρχους,πού ὑπέγραψαν μαζί του ὅλες αὐτές τίς βλακεῖες ! Πιθανῶς νά τό εἶχα κάνῃ κι'ἐγώ,ἄν δέν εἶχα διαβάσῃ τό συμβόλαιο καί δέν ἔβλεπα ὅλες αὐτές τίς βλακεῖες πού ἔλεγε, γιά τίς ἀκτογραμμές,τίς ἐλιές καί τά δακτυλικά ἀποτυπώματα ! Καί μάλιστα ἰσοβίως δεσμευμένοι ! Καί παίρνει ὁ ἄλλος τό χαρτί καί τό πάει ἀπό 'δῶ κι'ἀπό ἐκεῖ καί σέ διασύρει μέ τίς ἐλιές καί τίς ἀκτογραμμές ! Αὐτά τά πράγματα εἶναι ἀπαράδεκτα καί ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !   

»Τώρα γιατί κωφεύουν καί δέν μιλοῦν,αὐτό θά ἀπαντηθῇ κάποτε,πιθανῶς κάτι νά ἔχουν στό μυαλό τους,κάτι νά ἔχουν κατά νοῦ,θά δοῦμε... 

»Ἐμεῖς ἀποφύγαμε τήν διακωμώδηση ὡς Δῆμος,γιατί καί ὁ Δήμαρχος καί τό νομικό μας τμῆμα καί οἱ ἀντιδήμαρχοι πού παρευρέθησαν στήν συζήτησιν,καθήσαμε καί διαβάσαμε ὅλο τό κείμενο.»

Καί φυσικά,ὁ τσαρλατάνος -ἀπατεών,τραπεζώθηκε καί ἀπό τόν Δήμαρχον αὐτόν ! «Τούς ἔκανα (στόν πΣῶῤῥα καί τήν κουστωδία του) τό τραπέζι,ἀπό τήν τσέπη μου»,ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε ὁ κύριος Καμπόσος ! 

Καί κυκλοφορεῖ ἀκόμη ἐλεύθερος καί μάλιστα φιλοξενεῖτε καί σέ ἐκπομπές ...μεγάλων καναλιῶν ! Ἀλλά θά κλείσω μέ αὐτό πού ἀναρωτήθηκε ὁ κ. Δήμαρχος :
«Τώρα γιατί κωφεύουν καί δέν μιλοῦν,αὐτό θά ἀπαντηθῇ κάποτε,πιθανῶς κάτι νά ἔχουν στό μυαλό τους,κάτι νά ἔχουν κατά νοῦ,θά δοῦμε...»  


  Μά, ξέρουν τί ἔχουν κατά νοῦν ! Διότι,ποιούς κυρίως μαζεύει γύρω του ὁ ἀπατεών; Μά αὐτούς πού πιστεύουν σέ Ἀρχαῖα Ἑλλάδα,Πατρίδα, τά περασμένα μεγαλεῖα τῶν Ἑλλήνων. Μέ ἄλλα λόγια, ""η συντριπτική πλειοψηφία αὐτῶν πού τόν πλαισιώνουν δέν εἶναι οὔτε ἀριστεροί,οὔτε κουμμουνιστές,οὔτε διεθνιστές,οὔτε κάν νεοφιλελεύθεροι !  Ἄρα,ποιοί μένουν κυρίως ; Μά φυσικά οἱ πατριῶτες - ἐθνικιστές ! Ἐκεῖ εἶναι τό ζητούμενον ... 
Καί κάτι ἀκόμη πού εἶναι ἐπίσης ἐντυπωσιακόν στήν ὑπόθεσιν : Δέν εἶναι περίεργον πού τόν καιρό τῶν μνημονίων μέ τό πού ἔγινε γνωστός στό πανελλήνιον,ὁ τοκογλύφος-ἑβραῖος Σόρος μᾶς παρουσιάσθηκε καί ὁ ἐγχώριος τρισεκατομμμυριοῦχος Σῶῤῥας ; Ἀκόμη καί ὡς ἐπιθετο,στήν Ἑλλάδα,εἶναι πρωτότυπον,γιά νά μήν πῶ περίεργον... 

Παρακολουθεῖστε καί τό βίντεο - ντοκουμέντο :
Υ.Γ.1 Ὁ πΣῶῤῥας,ὅταν τόν ἐρώτησε ὁ Ἀναστασιἀδης,στόν ΑΝΤ1 γιά τήν ὑπερ-τεχνολογία πού πούλησε στήν ΝΑΣΑ,εἶπε ὅτι αὐτά εἶναι παραμύθια καί τά λένε οἱ ἐχθροί του. Ὅμως στό παρακάτω βίντεο,βλέπουμε τόν πάλαι ποτέ συνεργάτη του (ὁ ὁποῖος φυλακίστηκε στίς ΗΠΑ, ἔναν ἱατρό όνόματι Λαμπράκη,νά ἐξηγῇ τήν μυστική τεχνολογία τοῦ Ζηνός καί τοῦ Ἀπόλλωνος πού ὁ συνεργάτης του πΣῶῤῥας,πούλησε στό ἀμερικανικό δημόσιο. Ὁ πΣῶῤῥας πού εἶναι ΠΑΡΟΝ,ἀκούει καί δέν διαμαρτύρεται. Ὅπερ σημαἰνει πώς συναινεῖ ! 


 Υ.Γ.2 Καί περί τοῦ ἤθους τοῦ ἐν λόγῳ,ἀλλά καί αὐτν πού τόν περιτριγυρίζουν καθότι : Μέ ὅποιον δάσκαλον καθήσῃς τέτοια γράμματα θά μάθῃς ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου