" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Ο " ΕΘΝΑΡΧΗΣ" ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΕΜΟΥΛΕΣ !!!


Επειδή πολλές φορές ακούγεται να υποστηρίζουν αρκετοί, συγκρίνοντας τους σημερινούς πολιτικούς οι οποίοι μπαίνουν στην πολιτική και πλουτίζουν, σε σχέση με τους παλιούς που έμπαιναν στην πολιτική έχοντας κάποια οικονομική επιφάνεια και εξήρχοντο αυτής πάμφτωχοι, καλόν είναι να δούμε αν αυτό αφορούσε όλους...
Και ίσως το κυριότερο πρόσωπο που θα έπρεπε να εξετάσουμε αν ισχύουν τα ανωτέρω θα ήταν αυτό του " Εθνάρχη"  Ελευθέριου Βενιζέλου. Άς δούμε λοιπόν τι ανεκαλύφθει μετά το αποτυχόν κίνημα του 1935, όχι μόνον για τον αρχιστασιαστή Βενιζέλο, αλλά και για τους συν αυτώ συνεργάτες...
Διαβάζουμε από το τρίτομο έργο του Ν. Αντωνακέα Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος 1821- 1954 Φαυλοκρατία και συγκεκριμένα στο β΄ τόμο 1914- 1935 , σελ.336-337: 
 

Ακόμη και την β’ σύζυγό του,
διόλου τυχαία δεν την επέλεξε !
Βυζαντινή αριστοκρατική οικογένεια
Σκυλίτση, από την Χίο. Συγγένεια  με την
επίσης αριστοκρατική οικογένεια Ράλλη !!!
Όχι ότι κι’ ότι …
" Αι ενεργηθείσαι κατασχέσεις των ατομικών περιουσιών των αρχιστασιαστών, έφερον εις το φως μυθώδη χρηματικά ποσά, άτινα ούτοι κατείχον. Ούτω επ' ονόματι του Κυριάκου Βενιζέλου ανευρέθησαν κατατεθειμένα παρά τη Εθνική Τραπέζη προς φύλαξιν και κατασχέθησαν τα κάτωθι: 
3800 μετοχαί της Εταιρείας " Κάδμος" 4883 ομολογίαι του δανείου ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως, 2300 ομολογίαι της εταιρείας " Χρυσαλίς", 350 μετοχαί της Τραπέζης της Ελλάδος, 380 μετοχαί της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης, 28 μετοχαί της Εθνικής Τραπέζης, 15 μετοχαί της Τραπέζης της " Ανατολής" και μετρητά όψεως 1.152.000. Εις το παρά την Βρεττανογαλλική Τραπέζη και εντός του υπ' αριθμ. 145 ιδιωτικού χρηματοκιβωτίου του ιδίου, ανευρέθησαν και κατασχέθησαν  1000 χρυσαί λίραι. Παρά τη Τραπέζη Αθηνών ανευρέθησαν τα κάτωθι χρεώγραφα προς φύλαξιν επ' ονόματι του ιδίου: 1000 μετοχαί της Τραπέζης των Αθηνών, 300 ομολογίαι Πολεμοπαθών, 4 μετοχαί της Εθνικής Τραπέζης, 16 μετοχαί της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης και 14 μετοχαί της Τραπέζης της Ελλάδος. Επίσης 55 ομολογίαι του δανείου του 1920, 200 μετοχαί των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, 218 ομολογίαι ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως, 2200 μετοχαί της εταιρείας " Χρυσαλίς" και 3 αποδείξεις της Εθνικής Τραπέζης δι' υπόλοιπον πιστωτικού λογαριασμού 186.528 δραχμών. παρά της Τραπέζης της Ελλάδος ευρέθησαν 314 μετοχαί της ιδίας τραπέζης και 125 ομολογίαι Ανταλλαξίμων. Παρά τη εταιρεία " Παντελίδη" ανευρέθησαν καταθέσεις 155.457 δραχμών και παρά τη εταιρεία " Κάδμος" 500 μετοχαί της εταιρείας ταύτης και κατάθεσις εις μετρητά 491.915 δραχμών. 
Επ' ονόματι του Ελευθερίου Βενιζέλου ανευρέθησαν και κατασχέθησαν κατόπιν συντόνου ενεργείας του δ/ντού Ζ' Εφορείας, Κωστοπούλου, τα κάτωθι ποσά: 
Παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος χρεόγραφα πρός φύλαξιν : 240 μετοχαί της Τραπέζης της " Ανατολής" 532 μετοχαί Τραπέζης Αθηνών, 188 ομολογίαι του δανείου 1922, 255 μετοχαί της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης, 240 μετοχαί του δανείου 1930, 190 ομολογίαι του δανείου των 300 εκατομμυρίων  και καταθέσεις όψεως 1.397.000 δραχμαί. Παρά τη Τραπέζη Χίου ευρέθησαν καταθέσεις επ' ονόματι του ιδίου 1.888.622 δραχμαί, χρεόγραφα δε πρός φύλαξιν : 1755 ομολογίαι της Ελληνοβουλγαρικής Μεταναστεύσεως και 2352 ομολογίαι του δανείου Ελλήων υπηκόων. Εκ των στοιχείων της ιδίας Τραπέζης προέκυψεν ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήτο κάτοχος και 40.675 ομολογιών Αποζημιώσεως Ανταλλαξίμων κατατεθειμένων παρά τη Ρόαγιαλ Μπάνκ. 
Επ' ονόματι δε των Έλενας Ελευθ. Βενιζέλου, Μαρίας Κυριάκου Βενιζέλου, Στυλιανού Πιστολάκη, Στυλιανού Γονατά, Πεπέ Αργυροπούλου, Ιωάννη Δεμέστιχα, Γεώργιου Μαρή και πολλών άλλων στασιαστών ανευρέθησαν παρά του ιδίου οικονομικού εφόρου, μυθώδη ποσά εις χρεόγραφα και μετρητά κατατεθειμένα εις τας διαφόρους Τραπέζας των Αθηνών. 
Σκεφθείτε δε τί κολοσσιαία χρηματικά ποσά ευρίσκοντο κατατεθειμένα εις ξένας Τραπέζας του εξωτερικού επ' ονόματι των ιδίων. Εις την Εθνικήν Τράπεζαν κατεσχέθη εντός του χρηματοκιβωτίου του Γεωργίου Μαρή αυτούσιος χρυσός εις ράβδους 46 οκάδων ! 
Συγκρίνατε ήδη τα μυθώδη χρηματικά ποσά της οικογενείας των Βενιζέλων και των άλλων επιτελών του βενιζελισμού μετ' εκείνων άτινα ευρέθησαν επ' ονόματι του Δημητρίου Γούναρη όν εδολοφόνησαν οι φυγάδες της επαισχύντου "επαναστάσεως" Πλαστήρα -  Γονατά και Βενιζέλου. Γνωρίζετε ποία χρηματικά ποσά εγκατέλειψεν ο υπέροχος εκείνος πατριώτης Δημήτριος Γούναρης; Λοιπόν ακούσατε ... ΜΗΔΕΝ ! μάλιστα μηδέν! Τα έξοδα της δίκης εις ά κατεδικάσθη παρά του στρατοδικείου των φυγάδων, μη υπάρξαντος ΟΥΔΕΝΟΣ περιουσιακού στοιχείου, κατεβλήθησαν παρά της οικογενείας Νικολάου Στράτου. Μάλιστα! Τούτο είναι αληθέστατον και οιοσδήποτε των βενιζελικών εάν δύναται ας το αμφισβητήση ! ..."

Ο Κυριάκος Βενιζέλος είναι ο γιός του από την α' σύζυγο.
Ελπίζω να καταλάβατε ΠΟΛΛΑ από τα λίγα που είναι γνωστά, αφού όπως λέει ο συγγραφέας ΚΥΡΙΟΣ ΟΙΔΕ πόσα είχε σε λογαριασμούς του εξωτερικού !!! 
Όσον αφορά το μίσος του Βενιζέλου πρός τον Δημήτριο Γούναρη, που στην ουσία προήρχετο από κόμπλεξ κατωτερότητος, θα το δούμε μια άλλη φορά γιατί όντως αξίζει το θέμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου