" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Σχολικά βιβλία, ἡ αΠαιδεία τῶν ἑλληνοπαίδων

( φωτό ἀριστερά. Τί ἀκριβῶς παρουσιάζει αὐτό τό ἐξώφυλλο βιβλίου,πού προορίζεται γιά μικρά παιδιά; Πέραν τοῦ ὅτι πρὄκειται γιά κάτι πολύ ἄσχημο γιά νά θεωρηθῇ ζωγραφική,βλέπουμε καί περίεργους συμβολισμούς.Κατ᾿ἀρχήν τό σύμβολο «ἕνα μάτι» ἤ «πανόπτη ὁφθαλμό»,ἀνάμεσα στά φυλλώματα τῶν δένδρων. Τί νόημα ἔχει μία τόσο ἀφύσικη παρουσία ;  ) 

Πᾶμε νά δοῦμε σχετικῶς μέ τά σχολικά βιβλία : 

Για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων της παρ. 1 προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου... (  Παρ.1 Άρθρο 121 ΝΟΜΟΣ 4876/2021 με ισχύ την 23/12/2021) 

 ...Οι επιστημονικές επιτροπές της παρ. 6 συνίστανται από μέλη Δ.Ε.Π, εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων στο επιστημονικό και παιδαγωγικό αντικείμενο των βιβλίων. Το έργο των εν λόγω επιτροπών συνεπικουρούν εμπειρογνώμονες... Η συγκρότηση των επιστημονικών επιτροπών και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., μετά από πρόσκλησή του. Για την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων μετέχουν στις επιτροπές και στελέχη του Ι.Τ.Υ.Ε.«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

 ...Μετά τη θετική αξιολόγηση κάθε διδακτικού βιβλίου που προτείνεται προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ αφενός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε.«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και αφετέρου: α) του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή των πνευματικών, συγγενικών και λοιπών, δικαιωμάτων των δημιουργών ή του δημιουργού

 Εἷς ἐκ τῶν στόχων τοῦ προγράμματος τοῦ ὑπουργείου ( α) Παιδείας : Στην αποδόμηση από τους/τις εκπαιδευτικούς παραδοσιακών αρνητικών συμπεριφορών και στη δημιουργία διαφορετικών προσδοκιών από τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, προσδοκιών που υπερβαίνουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων. ( ΕΔΩ, ἀπό τό 2016 ὅλο καί πιό χειρότερα γίνονται τά πράγματα... )
Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων α)Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,β) δύο (2) εκπροσώπους του Ι.Ε.Π. ,γ) δύο (2) εκπροσώπους του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,δ) δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.)

...............

Το Ι.Τ.Υ.Ε.«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει την ευθύνη της έκδοσης, κυκλοφορίας, διανομής και διάθεσης των διδακτικών βιβλίων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά κατ’ ενάσκηση των ισχυουσών αρμοδιοτήτων του.

( ἀπό ἐδῶ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ....

Το Ι.Ε.Π. ιδρύθηκε με τον νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011), αντικαθιστώντας το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που είχε ιδρυθεί το 1964. Ετέθη σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2012...( ἐδῶ

Γιά τόν « ΔΙΟΦΑΝΤΟ» ἔχομε γράψει ἀναλυτικῶς στό θέμα μας : "Ἄμοιρα Ἑλληνόπουλα" . 

Ἀπό τό 2012 ΚΑΙ  ὁ  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στήν ὑπόθεσιν τῶν σχολικῶν βιβλίων. 

Ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ, ὁ Θεόδωρος Παπαθεοδώρου πού ἦταν καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μέ τόν ὁποῖο προφανῶς ὑπάρχει συγγένεια για τόν ἐπίσης ἐκπαιδευτικό, καθηγητή καί πολιτικό Θεόδωρο Παπαθεοδώρου πρώην ὑφυπουργό στήν κυβέρνησιν Σαμαρᾶ. Εἶδες βρέ παιδί μου πῶς συνδέονται ὅλα ; Ἐκεῖ στό 2012 ; Χρονιά ὀρόσημο !!! 

Κι᾿ἀπό τότε τά παιδάκια γνωρίζουν πολύ καλῶς τί σημαίνει 17η Νοέμβρη : 

Τό ἀνωτέρῳ «συγκινησιακό» ποίημα ἀπό τό βιβλίο τῆς Γλώσσας ΣΤ΄ δημοτικοῦ, 8 (ὀκτώ) σελίδες ἀφιέρωμα στόν «μῦθο τοῦ πολυτεχνείου» καί μόλις 5 (πέντε) σελίδες γιά 28η Ὀκτωβρίου καί γερμανική κατοχή...Οὐδέν σχόλιον 

Ἀλλά ἔχουν μεγάλη δυσκολία στό νά θυμηθοῦν τί ἑορτάζουμε τήν 28η Ὀκτωβρίου ἤ τήν 25η Μαρτίου...


Διαβᾶστε ἐπίσης : 

Οἱ «κυψέλες τῆς νέας Ἑλλάδος»,εἶναι ἕτοιμες... 

Στόχος μας,κανένα παιδί ἐκτός δομῆς,εἶπε ἡ ...Κεραμέως  

Ὑπουργός (α )Παιδείας Ἑλλάδος :  « ...ἀνάμεσα στούς σκοπούς τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος πρέπει νά εἶναι καί ἡ ἐμπέδωση τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ... γιά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἀντι-σημιτισμοῦ ...»  

Ο  Μητροπολίτης Δημητριάδος δήλωσε ότι «είναι μάθημα ζωής, γιατί έχοντας την εμπειρία της ιστορίας που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα, οι νέοι αντιλαμβάνονται ότι και σήμερα χρειάζεται να έχουν θέση και άποψη για τα θέματα που αντιμετωπίζουν ακόμη και μέσα στο σχολείο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι πολλές φορές τα μεγάλα ολοκαυτώματα ξεκινούν από μικρές πράξεις που στην αρχή κάποιοι αδιαφορούν και δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία τους. Εάν κατορθώσουμε να πείσουμε τα παιδιά, με το παράδειγμα που αντλούν, το Ολοκαύτωμα να μην ξανασυμβεί ποτέ, τότε αξίζει κάθε προσπάθεια»...( Ἁλωμένοι ἀπό παντοῦ

Ἄς ...διδάξουμε γιά ἑβραίους...Ὑπό τό ἄστρο τοῦ Δαυΐδ καί τό ...φῶς τῆς μενορά... (ἡ φωτό ἀπό ἐδῶ)
Ἀλληλοσεβασμός,λέμε...
Ἡ Πελασγική 

18 σχόλια:

 1. Καλησπέρα φιλτάτη Ευαγγελία καί λοιπό αγαπητό συν-πλήρωμα..

  Μήπως, λέω, μήπως αξίζει τόν κόπο καί είναι, βεβαίως, δυνατόν νά "ψάξουμε" τούς λόγους κι έν συνεχεία τόν τρόπο που έλαβε χώρα η "μετάβαση" από τόν "Οργανισμόν Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων" στόν "Διόφαντο";...

  Κάτι στρεβλό θυμάμαι αορίστως μ' αυτό τό εκσυγχρονιστικό επίτευγμα, όμως δέν είμαι σίγουρος κι επίσης, έχω υποστεί καί μιά μικροεπέμβαση στόν δεξιό καρπό καί δέν έχω τό κουράγιο νά τό ψάξω 'γώ. Όχι λόγω οκνηρίας.

  Καλή συνέχεια σέ όλους καί Καλή μας Λύτρωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διαβάζουμε :
  ...Καταργήθηκε το 2012, μετά από νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί τον Μάιο του 2011 (Νόμος 3966/2011), με σκοπό τον «ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής»... https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD

  Πῶς τό εἶπαν ; « ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών.. της εκπαιδευτικής πολιτικής »

  Μά εἶναι δυνατόν νά γίνεται λόγος γιά γονέα α καί γονέα β,γιά ἰσλάμ, νά σοῦ διαβάζουν τά ντράγκ παραμύθια καί ἐσύ νά ἔχῃ ἀκόμη τά βιβλία μέ τό σύμβολο τῆς σοφῆς κουκουβάγιας ; Ἄς σοβαρευτοῦμε...

  https://www.bibliodiphis.gr/media/com_eshop/manufacturers/resized/OEDB-logo-max-300x300.jpg

  2012,ἡ χρονιά πού ἄλλαξαν τά ΠΑΝΤΑ !

  Καλησπέρα ἀγαπητέ ΤΤ600 !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα Ευαγγελία
   Σχετικότατο μέ τό θέμα τού άρθρου σου, χρόνια τά φωνάζει ό Δάσκαλος..
   Καί δές τό πατσαβούρι ύφος, πρώτα όταν τρώνε κλωτσές τ' αυτιά του κι έπειτα όταν τόν παίρνει, τόν "λόγο":
   ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - Απαράδεκτη η υφυπουργός
   https://www.youtube.com/watch?v=-8U8Siti6bQ
   Από 'δώ τά ξέθαψα, άραγε πού τά δείχνουν αυτά, γιά νά μαθαίνει ό κοσμάκης τί σκαρώνουν οί κερατούκληδες καί οί κερατωμένοι κερατάδες;
   https://www.youtube.com/@NIKH-Greece

   Διαγραφή
  2. Βρήκα κι αυτό εδώ. Όμορφες Εικόνες.
   https://twitter.com/Blackrussiantv

   Διαγραφή
  3. Είμαι δέ, βέβαιος 100% πως τήν παρακάτω συμβολική, ζωγραφική εικόνα, θά τήν δημοσιέψεις, γιά νά τή δούν όλοι όσοι επισκέπτονται τό sxolianews
   https://twitter.com/Blackrussiantv/status/1638291923113746433/photo/1

   Διαγραφή
  4. Καλά τί ἀπαντᾷ αὐτή ἡ γελοία πού τό παίζει ὑπουργός ;
   Ἄλλα ἀντί ἄλλων !!!
   Ἤμαρτον τἰ ζοῦμε !

   Ἄμοιρα Ἑλληνόπουλα ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΤΤ600 !

   Διαγραφή
  5. Ὁ καλλιτέχνης κάνει λόγο γιά συμβολικές παραδοσιακές ἀξίες. Ποιές ἐννοεῖ ; Τό δρεπάνι στό ἀριστερό χέρι καί τό σφυρί στά δεξιά ; Χμμ...

   Πρός συζήτησιν...

   Υ.Γ. Πάντως τό βίντεο μέ τόν Νατσιό τό ἔβαλα. Πρώτη φορά ἀκούγονται στήν βουλή αὐτά τά θέματα. Ἄξιξε τόν κόπο.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  6. Ό καλλιτέχνης; Παραδοσιακές αξίες; Πούθε;
   Ψάχνω νά 'βρω σφυροδρέπανο καί δέν ευρίσκω το. Στό blackrussia
   Πού στήν ευχή βρίσκεται;

   Όσο γιά τό Δάσκαλο... έχω τήν εντύπωσι πως τούς "έχει" γιά ψευτοκολατσιό καί γιά ουζομεζέ, όλους τους τρύπιους εκεί μέσα.

   Διαγραφή
  7. https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZCZoSF5xWNaeG9g-YjKYiQIFFBOS3y3DsQjvy9SiYki4LiYRyyJd4W8aIVlZI8YO8qzk4oXrSvlyEQ6JP84yWm8kE07oyN8gwGsfvlpLlHj2sWctXpkld0azC2ja_BKzJriAirfMJ8jQ24u3Y_kRJTnkECz8Y_U-M_qdDBqacHUVb3My_Kf5qfj1Ew8g/w426-h640/Fry-ZJxXsAEygSY.jpg

   Στά σημείωσα νά τά ᾿δῆς. Αὐτή τἠν φωό δέν ἐννοοῦσες ;

   Διαγραφή
  8. Πού τήν έχει αυτήν; Γιατί δέν εμφανίζεται σέ 'μένα;...χμμ..
   Αλλά απ' τήν άλλη, σέ πολλούς Ρώσσους, φρονώ τούς πιό ηλικιωμένους, η σοβιετία θυμίζει νοσταλγικώς, κάτι τό παραδοσιακό..

   Διαγραφή
  9. Ἐσύ ἔδωσες αύτή κάπως γενικῶς ἀλλά μέ πρώτη φωτό :
   https://twitter.com/Blackrussiantv/status/1638291923113746433

   Ἐδῶ πιό συγκεκριμένα :
   https://twitter.com/eclemence/status/1638394201736880129

   Ναί,γιά κάποιους ῥώσσους ὄντως εἶναι παράδοσις ἡ Σοβιετική Ἕνωσις μ᾿ὅλα της τά σύμβολα...
   Δέν παῦει ὅμως νά θυμίζῃ τά σκοτεινά χρόνια τῆς κομμουνιστικῆς σκλαβιᾶς καί καταδυνάστευσης ὄχι μόνον τῶν 'Ρώσσων...
   Περισσότερο μέ ἐφιἀλτη κἀνει παρά μέ ...παράδοσιν...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΤΤ600 !

   Διαγραφή
 3. Καλησπερα σας,
  Φρωνω οτι σε μια σχετικα κανονικη Ελληνικη κοινωνια, κανονικη εστω και κατα το 50% (οχι 100%) θα ηταν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναλυσις και μαθησις ολων των κεφαλαιων των "Πρωτοκολλων των Σοφων της Σιων".
  Αυτο το συγγραμμα στις πολιτισμενες κοινωνιες θα πρεπει να ειναι υποχρεωτικο διδακτικο υλικο απ' τα νηπιαγωγια, με εικονογραφημενες σελιδες για τα νηπια, μεχρι τις φοιτητικες διατριβες ολων των σχολων των ανωτατων εκπαιδευτικων ιδρυματων.

  https://www.youtube.com/watch?v=_52dhG8ASvk

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μά καλά,τά λές σοβαρά ;
   Τί νά πῶ !

   Ἀπεναντίας θεωρῶ πώς ἡ βαρύτητα πρέπει νά δίδεται σέ θέματα πού δέν διχάζουν καί ἐκεῖ νά ἀναπτύσσεται μἰα συζήτησις.
   Τέλος πάντων τέτοια θέματα εἶναι πολύ εἰδικά.

   Εὐχαριστοῦμε γιά τό βίντεο.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
  2. Καλυτερα να μαθουν τα παιδια μας απο μικρα για τον προαιωνιο εχθρο του Ελληνισμου και γενικοτερα τον εχθρο ολης της ανθρωποτητας, παρα να μαθουν την προπαιδεια.
   Διοτι ακομα και αν γινουν πυρηνικοι επιστημονες χωρις να ξερουν ποιος ειναι ο πραγματικος εχθρος τους, ειναι σαν να περπατουν στις μαυρες τρυπες του Συμπαντος
   Και για ποιον διχασμο ομιλεις;
   Εμεις ειμεθα Ελληνες κι αυτοι ειναι αλλοθρησκοι εβραιοι. Ουδεν κοινον μεταξυ μας.
   Νομιζεις οτι αν γινει πολεμος μεταξυ Ελλαδος και ισραηλ οι ελληνοφωνοι εβραιοι που εχουν κατσικωθει στην Ελλαδα απο τοτε που τους εδιωξαν Ισπανοι και Πορτογαλλοι θα πολεμησουν με το μερος της Ελλαδος;
   Μαχαιριες πισωπλατα θα ριχνουν στους Ελληνες, οπως εκαναν και επι τουρκοκρατιας, αν δεν λακησουν για την ..."πατριδα τους".

   Καλησπερα

   Διαγραφή
  3. Διχασμό σχετικῶς μέ ὅσους ὑποστηρίζουν πώς εἶναι πλαστά τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών.
   Λάθος τό ἐξέλαβες.

   Σαφῶς καί συμφωνῶ πώς θά εἶναι μέ τήν φάρα τους οἱ ἑλληνόφωνοι ἑβραῖοι.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
  4. Ἐμένα πιάνεις ἀδιάβαστη ἤ ἐσύ κλείνεις τά μάτια μπροστά στήν πραγματικότητα ;
   Ἄν ὑπάρχουν Ἕλληνες πού πιστεύουν πώς πρὄκειται γιά πλαστά ἔγγραφα ; Καί ΠΑΡΑΥΠΑΡΧΟΥΝ !
   Μία ματιά στό διαδίκτυο θά σέ πείσῃ.

   Καί μή μοῦ πεῖς πώς αὐτοί δέν εἶναι λογικοί ἄνθρωποι. Εἶναι καί παρά εἶναι ἀλλά ἔτσι ἔχουν γαλουχηθει,αὐτά πιστεύουν καί μάλιστα μποροῦν καί τά τεκμηριώνουν.
   Τί νά κάνουμε,ὑπάρχει ΚΑΙ αὐτή ἡ πλευρά στήν Ἑλλαδική πραγματικότητα.

   Κάτσε νά σοῦ θυμίσω,μιά καί συχνά-πυκνά μᾶς παραπέμπεις στό βίντεο μέ τόν Κασιδιάρη πού διαβάζει ἀπόσπασμα ἀπό τά πρωτόκολλα μέσα στήν Βουλή. Γιά νά καταλάβῃς τί ἐννοῶ ὅταν κάνω λόγο γιά τήν "ἀπέναντι λογική" :

   «Δεν είδα κανένα σύγκρυο να διαπερνά την αίθουσα, που ένας έλληνας βουλευτής μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο κάθησε και διάβασε το απόσπασμα ενός πλαστογραφήματος της τσαρικής αστυνομίας το 1903, όπως έχει αποδείξει η επιστημονική έρευνα...» ( https://www.tanea.gr/2017/12/15/opinions/ta-prwtokolla-tis-agrammatosynis/)

   Θά μοῦ πῆς μέ τόν Τσατσόπουλο ἀσχολείσαι ; Ναί μ᾿αὐτό το πρᾶγμα πού ΔΥΣΤΥΧΩΣ εἶναι ἀποδεκτός ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία σ᾿ἀντίθεση μέ τόν Κασιδιάρη πού βρίσκεται κλεισμένος στήν φυλακή !

   Ἄν θέλῃ νά ζῇ κανείς στήν πραγματικότητα αὐτή εἶναι ΔΥΣΤΥΧΩΣ ἐπαναλαμβάνω.

   Κατάλαβες μᾶς λέει καί ἀγραμμάτους ὁ Τσατσόπουλος...

   Ἄλλο παράδειγμα : Η πιο εκπληκτική πλευρά των Πρωτοκόλλων των Αρχαίων Σοφών της Σιών δεν είναι τόσο η ιστορία της δημιουργίας τους, όσο η ιστορία της αποδοχής τους. Το ότι αυτό το πλαστογράφημα φτιάχτηκε από μια σειρά μυστικών υπηρεσιών και αστυνομιών τουλάχιστον τριών χωρών, μέσα από ένα κολάζ διάφορων κειμένων, είναι μια γνωστή πια ιστορία και ο Γουίλ ‘Εζνερ την αφηγείται αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη του ακόμα και τις πιο πρόσφατες έρευνες... ( Ουμπέρτο Έκο – H συνωμοσία. Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών https://omathimatikos.gr/?p=41815 )

   Όλη η αλήθεια για τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών
   Η ιστορία του μπεστ σέλερ του μίσους που ακόμα περνιέται για γνήσιο
   https://www.lifo.gr/lifoland/mikropragmata/oli-i-alitheia-gia-ta-protokolla-ton-sofon-tis-sion-0

   Τα Πρωτόκολλα της Σιών. Το ψεύτικο κείμενο που δημιούργησε η τσαρική Ρωσία και στήριξε ο Αμερικανός Χένρι Φορντ...
   ( http://www.mixanitouxronou.gr/ta-protokolla-tis-sion-to-pseytiko-keimeno-poy-dimioyrgise-i-tsariki-rosia-kai-stirixe-o-amerikanos-chenri-fornt/)

   Και ὅλοι τους λένε πώς ἀποδεικνύουν ὅσα ἰσχυρίζονται,ὅπως ἀκριβῶς καί ἡ ἄλλη πλευρά.

   Καί τέλος :

   Ἀλήθεια τί σ᾿ἐνόχλησε μέ τούς Κασσελάκηδες ; Τί συνέβη αἴφνης ; Ὅπ !!!

   Μήν πίνεις ἄλλο,βλάπτει...

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ καί ἄνοιξε τά μάτια ἡ πραγματικότης εἶναι μπροστά σου !

   Διαγραφή
 4. Ἐμένα πιάνεις ἀδιάβαστη ἤ ἐσύ κλείνεις τά μάτια μπροστά στήν πραγματικότητα ;
  Ἄν ὑπάρχουν Ἕλληνες πού πιστεύουν πώς πρὄκειται γιά πλαστά ἔγγραφα ; Καί ΠΑΡΑΥΠΑΡΧΟΥΝ !
  Μία ματιά στό διαδίκτυο θά σέ πείσῃ.

  Καί μή μοῦ πεῖς πώς αὐτοί δέν εἶναι λογικοί ἄνθρωποι. Εἶναι καί παρά εἶναι ἀλλά ἔτσι ἔχουν γαλουχηθει,αὐτά πιστεύουν καί μάλιστα μποροῦν καί τά τεκμηριώνουν.
  Τί νά κάνουμε,ὑπάρχει ΚΑΙ αὐτή ἡ πλευρά στήν Ἑλλαδική πραγματικότητα.

  Κάτσε νά σοῦ θυμίσω,μιά καί συχνά-πυκνά μᾶς παραπέμπεις στό βίντεο μέ τόν Κασιδιάρη πού διαβάζει ἀπόσπασμα ἀπό τά πρωτόκολλα μέσα στήν Βουλή. Γιά νά καταλάβῃς τί ἐννοῶ ὅταν κάνω λόγο γιά τήν "ἀπέναντι λογική" :

  «Δεν είδα κανένα σύγκρυο να διαπερνά την αίθουσα, που ένας έλληνας βουλευτής μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο κάθησε και διάβασε το απόσπασμα ενός πλαστογραφήματος της τσαρικής αστυνομίας το 1903, όπως έχει αποδείξει η επιστημονική έρευνα...» ( https://www.tanea.gr/2017/12/15/opinions/ta-prwtokolla-tis-agrammatosynis/)

  Θά μοῦ πῆς μέ τόν Τσατσόπουλο ἀσχολείσαι ; Ναί μ᾿αὐτό το πρᾶγμα πού ΔΥΣΤΥΧΩΣ εἶναι ἀποδεκτός ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία σ᾿ἀντίθεση μέ τόν Κασιδιάρη πού βρίσκεται κλεισμένος στήν φυλακή !

  Ἄν θέλῃ νά ζῇ κανείς στήν πραγματικότητα αὐτή εἶναι ΔΥΣΤΥΧΩΣ ἐπαναλαμβάνω.

  Κατάλαβες μᾶς λέει καί ἀγραμμάτους ὁ Τσατσόπουλος...

  Ἄλλο παράδειγμα : Η πιο εκπληκτική πλευρά των Πρωτοκόλλων των Αρχαίων Σοφών της Σιών δεν είναι τόσο η ιστορία της δημιουργίας τους, όσο η ιστορία της αποδοχής τους. Το ότι αυτό το πλαστογράφημα φτιάχτηκε από μια σειρά μυστικών υπηρεσιών και αστυνομιών τουλάχιστον τριών χωρών, μέσα από ένα κολάζ διάφορων κειμένων, είναι μια γνωστή πια ιστορία και ο Γουίλ ‘Εζνερ την αφηγείται αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη του ακόμα και τις πιο πρόσφατες έρευνες... ( Ουμπέρτο Έκο – H συνωμοσία. Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών https://omathimatikos.gr/?p=41815 )

  Όλη η αλήθεια για τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών
  Η ιστορία του μπεστ σέλερ του μίσους που ακόμα περνιέται για γνήσιο
  https://www.lifo.gr/lifoland/mikropragmata/oli-i-alitheia-gia-ta-protokolla-ton-sofon-tis-sion-0

  Τα Πρωτόκολλα της Σιών. Το ψεύτικο κείμενο που δημιούργησε η τσαρική Ρωσία και στήριξε ο Αμερικανός Χένρι Φορντ...
  ( http://www.mixanitouxronou.gr/ta-protokolla-tis-sion-to-pseytiko-keimeno-poy-dimioyrgise-i-tsariki-rosia-kai-stirixe-o-amerikanos-chenri-fornt/)

  Και ὅλοι τους λένε πώς ἀποδεικνύουν ὅσα ἰσχυρίζονται,ὅπως ἀκριβῶς καί ἡ ἄλλη πλευρά.

  Καί τέλος :

  Ἀλήθεια τί σ᾿ἐνόχλησε μέ τούς Κασσελάκηδες ; Τί συνέβη αἴφνης ; Ὅπ !!!

  Μήν πίνεις ἄλλο,βλάπτει...

  Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ καί ἄνοιξε τά μάτια ἡ πραγματικότης εἶναι μπροστά σου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. « Παλι σε πιανω ....αδιαβαστη αγαπητη Π.
   Υπαρχουν Ελληνες ή και γενικοτερα λογικοι ανθρωποι που να υποστηριζουν οτι τα "Πρωτοκολλα" ειναι πλαστα; την στιγμη που βλεπουν ΤΙ γινεται γυρω τους και απο ΠΟΙΟΥΣ;

   Εν τω μεταξυ κανε λιγο κρατει με τις αναρτησεις σου...»

   Ὄχι νά μᾶς κάνετε καί ἔλεγχο τί θά ἀναρτοῦμε. Ὅλα κι᾿ὅλα ...

   Διαγραφή