" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Ποιόν καί τί ὑπηρετοῦν τέτοιοι ...ἱερεῖς;


Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως,Ἀνθίμου,γιά τίς Ἅγιες Ἠμέρες,ἀναφερόμενος τοῦ λαθρέως εἰσερχομένους στήν χώρα μας,ἀφροασιανούς-ἰσλαμιστές οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς βιάζουν ἀνήλικα,ληστεύουν ἀνυπερασπίστους ἡλικιωμένους Ἕλληνες/δες,βεβυλώνουν καί πυρπολοῦν χριστιανοκούς Ναούς,μαχαιρώνονται καταμεσής κεντρικῶν ὁδῶν !  Γιά ὅλους αὐτούς,οἱ προτροπές τοῦ Ἀνθίμου,ἀπό τήν πλέον εὐαίσθητη περιοχή τῆς Ἑλλάδος,τήν Θράκη μας καί δή τήν Ἀλεξανδρούπολιν ἀπ᾿ὅπου,στά ἀνύπαρκτα σύνορα τοῦ Ἔβρου,εἰσβάλλουν κατά μυριάδες καί ἀνενόχλητα,τά μουσλίμ ! Τί εἶπε,μεταξύ ἄλλων :

Οἱ μελλοντικοί γαμβροί τῶν ἑλλήνων,κατά τόν Ἄνθιμον ! 
«… Ἔχει δίκαιες αἰτίες καὶ μπορεῖ (ἂν ἀξιοποιηθεῖ σωστά) νὰ φέρει καλὰ ἀποτελέσματα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τοσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς).

Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ἀλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας·

...θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας.

Στὴ βόρεια Ἑλλάδα οἱ βαλκανικοὶ λαοὶ θὰ βγοῦν στὴν «Ἄσπρη θαλασσα» ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰρηνικὰ τὸν παλαιό τους πόθο. Ἡ κατάργηση τῶν συνόρων (ὡς εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο) καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὄνειρο (ὁ χαλαρὸς τρόπος τῆς ζωῆς μας) θὰ βοηθήσει στὴν γρήγορη ὁλοκλήρωση τῆς ὑφισταμένης πιὰ παγκοσμιοποίησης στὴν περιοχή μας. Μικρὰ καὶ μεγάλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ γειτονικοὺς μέχρι ἀπώτατους τουρίστες ποὺ θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ εὔκρατο κλῖμα μας στηρίζοντας, βεβαίως, τὶς τοπικὲς οἰκονομίες. Στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἡ ἐγκαταλελειμμένη σήμερα χέρσα γῆ, θὰ καλλιεργεῖται ἀπὸ νιόφερτους γεωργοὺς ποὺ θὰ ἀξιοποιοῦν τὰ εὔφορα χώματά μας καὶ ζῶα, βοοειδὴ καὶ αἰγοπρόβατα, θὰ καταναλώνουν τὸ θαλερὸ χορτάρι τῆς ὑπαίθρου μας ποὺ σήμερα τὸ καίει ἀνεκμετάλλευτο ὁ ἥλιος.

Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴν ἀνθρωπογεωγραφία τῆς Πατρίδος μας, φυσικὸ εἶναι, νὰ φέρει ἀλλαγὴ καὶ στὴν πολιτισμικὴ εἰκόνα της. Τὰ μαθήματα στὰ σχολεῖα (κυρίως τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν), οἱ ἐθνικὲς γιορτὲς καὶ παρελάσεις, οἱ ἐθνικὲς ἀργίες καὶ τὰ σύμβολα, τὰ συνταγματικῶς κατοχυρωμένα, τὰ ἐργασιακῶς δεδομένα καὶ τὰ δημοσιονομικῶς κεκτημένα θὰ τροποποιηθοῦν, ἀπὸ πολὺ μέχρι καὶ ἄρδην. Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς θὰ εἰσχωροῦν ἀργά, διάσπαρτα, ἀλλὰ μὲ σταθερὴ ροὴ μέσα σὲ κάθε κοινωνικὴ διαστρωμάτωση τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς μας, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ «χωνεύονται» εὔκολα. Θὰ γίνονται ἀβίαστα ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλους μας, ὡς κατανοητὲς καὶ φυσιολογικές.

Ὅσοι θὰ ‘ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας πρέπει νὰ βροῦν ἕνα φιλόξενο καὶ συγχρόνως δυναμικὸ πολιτισμικὸ περιβάλλον: τὴν ἱστορικὰ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ ἀρχοντιὰ σμιλεμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη…

Ὅσοι θὰ ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας, ἂν μᾶς βροῦν σκυμμένους, θὰ μᾶς προσπεράσουν. Ἂν μᾶς βροῦν συνειδητοποιημένους καὶ ὄρθιους, θὰ σταθοῦν μπροστά μας. Θὰ σεβαστοῦν τὴν πνευματική μας παράδοση καὶ δίπλα μας, ἂς ἀναπτύξουν καὶ τὴν δική τους. Ὅμως· προσέξτε παρακαλῶ! εἶπα: «δίπλα μας», ὄχι «ἐπάνω» μας. Νὰ χτίσουν τὰ ἱερά τους, νὰ ἐμφανίσουν τὰ ἔθιμά τους, νὰ ἀναρτήσουν τὰ σύμβολά τους καὶ νὰ γιορτάσουν τὶς γιορτές τους, ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ δυναμικὴ ψυχὴ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πνευματικότητα, δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν τίποτε ἀπολύτως».

Πῶς νοιώθετε μετά ἀπό αὐτό; .........
Ἐγώ ἀναρωτιέμαι : Οἱ ἑβραῖοι,οἱ ὁποῖοι (γιά ἐμένα) πολύ καλῶς πράτουν καί θέλουν νά εἶναι πιστοί στίς παραδόσεις τους,στίς θρησκευτικές τους δοξασίες καί δέν ἐπιτρέπουν,διά ροπάλου κυριολεκτικῶς,οὐδεμία παρέμβασιν ὄχι ἀπό ἀλλοφύλους ἀλλά οὐδέ καί ἀπό τούς ὁμοφύλους τους ...προοδευτικούς,πῶς θά χαρακτηρίζονταν ἀπό τόν ἐν λόγῳ Μητροπολίτη; Καί φέρνω ὡς παράδειγμα τούς ἑβραίους διότι βλέπω στήν φωτό τόν Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμον,νά καμαρώνῃ ὑπό τό φῶς τῆς ἑπταφώτου ἑβραϊκῆς λυχνίας ! Ἀλλά καί διότι,ὅπως ὁ ἴδιος πιστεύει καί διατρανώνει : « Ὅλοι ἔχουμε ἕναν ἑβραῖο μέσα μας» !


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
Ἄν ἦταν κάποιος ῥαββῖνος καί τολμοῦσε νά πῇ αὐτά πού εἶπε ὁ ἴδιος,ἔχει ἄρα γε σκεφτῇ τί ἀκριβῶς θά τόν περίμενε;

Δέν ντρεπόμαστε λιγάκι λέω ἐγώ ; Λίγη αἰσχύνη νά εἶχε, ὄχι δέν θά εἶχε πῇ ὅλα αὐτά ( καί ποιός ξέρει καί πόσα ἀκόμη λέει καί πράτει...) ἀλλά οὐδέ κάν ἀπό τό μυαλό του θά περνοῦσαν. Ὅμως,ποιός ξέρει ποιόν καί τί  ὑπηρετεῖ ...;


Σημ. Τά  ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας του (τό πολυτονικό τόν μάρανε !!!),ἀπό ἐδῶ,ἀπ᾿ὅπου καί ἡ φωτό μέ τόν μέγα Ἀρμοστή τῆς ἑλλαδικῆς Τζέφρυ Πάϊατ ὑπό τό φῶς τῆς ἑβραϊκῆς ἑπταφώτου λυχνίας...Ἡ Πελασγική

7 σχόλια:

 1. Κάτι..."άσχετο":
  https://m.youtube.com/watch?feature=emb_title&time_continue=9&v=LOpHM6CYVGs

  Σίγουρα 50 (!) λεπτά για...γερά στομάχια!!!
  Εγώ πάντως δεν έκανα τον κόπο...να ξοδέψω 50 λεπτά από την ζωή μου...και ΕΥΤΥΧΩΣ μόλις από το πρώτο λεπτό το στομάχι μου δεν άντεξε και έτρεξα γρήγορα στην τουαλέτα....

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν ξερεις ποιο απο τα ανομηματα του εν λογω πρωτοπαπα να σχολιασεις. Να σχολιασεις την ευθεως προδοτικη για το εθνος σταση ενος κρατικου λειτουργου που πληρωνεται απο τους αμοιρους φορολογουμενους για να παραβιαζει τοσο εκκωφαντικα την πατριδα και το Συνταγμα???? Να σχολιασεις την απιστευτη ιδεοληψια Θεοκρατικου-Βυζαντινου τυπου οτι μπορει και δικαιουτε ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ να χειραγωγει ως μη οφειλε την πολιτικη ατζεντα της χωρας επειδη ΜΠΟΡΕΙ να το κανει χωρις κυρωσεις????? Ισως επειδη η κοινωνια και η πολιτεια ειναι ανωριμοι ακομα να τον σταματησουν???Δεν οδηγει πουθενα να ψεξουμε την απιστευτη και απαραδεκτη σταση ενος μεμονομενου ιερωμενου(για μενα ειναι πλειοψηφια οι ιερωμενοι αυτου του τυπου) αν δεν ορισουμε την ριζα και την αιτια της παθογενειας και την προελευση αυτης της αλλαζονικης, αντιδημοκρατικης και ανθελληνικης στασης!!! ..........Το κλειδι της επιλυσης του θρησκευτικου αγους που βασανιζει την Ελλαδα εδω και σχεδον 2 χιλιαδες χρονια ειναι λοιπον η ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ.Εννοω η πραγματικη η λειτουργικη και οχι η προσχηματικη οπως ειναι σημερα.Η ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ δοθηκε καποτε απλοχερα θα ελεγα απο τον αρχαιο κοσμο ομως δυστυχως χρησιμοποιηθηκε ως εφαλτηριο για την καταληψη της εξουσιας.Λειτουργησε για τους καταληψιες της εξουσιας Χριστιανους θεοκρατες οπως το σχοινι του Λενιν!...........Αποψη μου:Καθε θρησκεια ας διακονει τα του οικου της αρκει ομως ΑΠΑΡΑΒΑΤΑ να μην εμπλεκεται στα κοινα,ιδιως να μην χρηματοδοτειται απο τους φορολογουμενους(οι παπαδες ας μισθοδοτουνται απο το ποιμνιο τους) και να μην ποδηγετει την πολιτικη, την εκπαιδευση και την ελευθερη σκεψη.Ειναι αιτημα του πολιτισμου και της δημοκρατιας. Ειναι περιττο να τονισουμε οτι ο Χριστιανισμος μετηλθε δυστυχως ολων αυτων των σκοταδιστικων μεθοδευσεων συκοφαντωντας και και εξοντωνοντας οχι μονο καθε αλλοθρησκο οχι μονο καθε αποκλινοντα "αιρετικο" Χριστιανο αλλα και οποιονδηποτε ερχονταν σε αντιθεση με τα κατα καιρους Χριστιανικα κρατουντα!!Ομως επηλθε θελω να ελπιζω διαφωτισμος και θελω να πιστευω οτι στο τελος θα επικρατησει η επιβαλομενη ανοχη και η επιγνωση των κοκκινων γραμμων καθε θρησκευτικου δογματος.Γιατι αλλιως απλα θα ξαναζωντανεψει η Ιερα Εξεταση, η Σκυθοπολη, ο Θεοδοσιος και σιγουρα ο Γεωργιος Σχολαριος!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ Θαλῆ !

   Τό πλέον σοβαρό ἀπ᾿ὅσα ἀναφέρεις εἶναι τό θέμα τῆς Ἀνεξιθρησκείας.Ἕνα ζήτημα πολύ-πολύ μεγάλο,πού σίγουρα δέν μπορεῖς νά πάρῃς θέσιν μέσα ἀπό κάποιες ἀράδες γραπτῶν...

   Πιστεύω πώς μέσῳ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐπῆλθαν ἀρκετά στοιχεῖα ἐξανθρωπισμοῦ σέ λαούς πού δέν εἶχαν τήν ὡριμότητα καί τήν ἀπαιτούμενη ὑψηλή νοημοσύνη ν᾿ἀντιληφθοῦν τίς φιλοσοφικές ἀξίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος.Καί ἀκραδάντως πιστεύω πώς καμμία ἀπολύτως ἄλλη θρησκεία (ἴσως κάπως ὁ Κομφουκισμός,ἴσως...) δέν μπορεῖ νά πλησιάσῃ τίς ἀξίες καί τίς ἰδέες τοῦ Χριστιανισμοῦ.

   Διά τοῦτο καί χρειάζεται πολύ σύνεσις γιά τό πώς θά σταθῇ κάποιος κατακριτέος ἀπέναντί του...

   Βεβαίως ὑπάρχουν κάποια θέματα πού ἀναφέρεις στά ὁποῖα συμφωνῶ μαζύ σου.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !


   Διαγραφή
 3. Καλα τα λεει (γι'αυτον), ουτως ή αλλως μια χαρα θα περασει και τα προνομια του θα κρατησει και παιδια δεν εχει για να ανησυχει. Ποιος νοιαζεται για την πλεμπα;
  Προτροπη Νο1: Αν κανουν ντου οι Τουρκοι να τους υποδεχθει αυτοπροσωπως.
  Προτροπη Νο2: Στην επομενη συνεδριαση της Συνοδου στην αθηνα να κατεβει με το τρενο το βραδινο, αν εχει αντερα. Οχι με αεροπλανακι ή υπηρεσιακη μερσεντα, με το τρενο το βραδινο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΧΑΧΑΧΑΧΑ! 10,53 ! ΜΕ ΤΗΝ 601 ! .ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΖΙΧΑΝΤΑΚΙΑ .ΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΩ ; ΜΜΜΜΜ... ΧΑΧΑΧΑΧΑ! ΒΛΕΠΩ .ΑΠΛΑ . ΡΕ ΣΕΙΣ ! ΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ,ΟΤΙ ΒΡΗΚΑΜΕ ΝΥΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΚ .Ε....ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ; ΔΕΝ ΞΕΡΩ ! ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ; ΑΑΑΑΑΧΑΧΑΧΑ! ΠΕΡΥΣΙ ,Η ΚΟΠΕΛΛΑ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ,ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ,ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ .ΤΗΝ ΔΙΠΛΑΡΩΝΗ ΕΝΑΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑΖΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΥΦΤΩΝΗ .ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΣΧΟΛΗ , ΤΟΥ ΡΧΝΗ ΜΙΑ ΑΓΚΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ,ΤΟΝ ΔΙΠΛΩΣΕ ΧΑΜΩ ΚΑΙ ΕΤΡΕΞΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ. ΛΟΙΠΟΝ ΣΚΑΤΑΤΖΗΔΕΣ ....ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ ,ΑΚΟΥΩ ΠΟΛΛΑ. ΕΝΑ ΠΡΑΜΑ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ! ΘΑ ΦΑΤΕ ΠΟΛΥ ΡΑΒΔΙ ! ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΚ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΞΕΡΑΤΑ ΣΑΣ . ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΡΧΩΝΤΑΙ . ΣΑΣ ΤΟ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ .ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΓΩ . ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό ...διασκεδάζουμε ἀλλά τό πρᾶγμα εἶναι σοβαρότατον.Καί ξέρετε γιατί;Διότι κάποιοι ἄνθρωποι,θρησκευόμενοι,σοῦ λένε :Μά ἕνας ἱεράρχης δέν μπορεῖ νά μήν πῇ πώς:
   « ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πνευματικότητα, δὲν ἔχει νὰ φοβηθῇ τίποτε ἀπολύτως…»
   ἤ ὅπως εἶχε πῇ ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος γιά τήν ὕβριν πού διέπραξε τό κ&λόμπαρο :
   «τον Χριστό δεν τον αγγίζουν αυτά, ξέρει κι από χαστούκια και από φτυσίματα και αγωνιεί για όλους μας και για αυτά τα παιδιά»
   Δῆλα δή κάτι σάν τό «σφᾶξε με ἀγᾶ μου ν᾿ἁγιάσω» !

   Κατάλαβες,ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε,γιατί ὑπάρχει ἀγωνία περί τοῦ τι μέλλει γενέσθαι;

   Κατά τ᾿ἄλλα,πολύ καλῶς θά κάνουν τά νεαρά κορίτσια,κυρίως,νά μάθουν πολεμικές τέχνες.Ἔ,ἄς ἐξοικιωθοῦν καί μέ τήν ἰδέα νά διατηροῦν ὡς κατοικίδιον κάποιο χοιρίδιο,ἀπό τήν ῥάτσα ἐκείνη πού δέν μεγαλώνει ὑπερβολικῶς καί νά τό παίρνουν μαζύ τους,στίς ἐξόδους τους. Σκέψου νά κυκλοφοροῦν κάποιες ἑκατοντάδες χοιρίδια...Ἔ,δέν εἶναι καλή ἰδέα; Καί μόνον πού σκέπτομαι τά μουσλίμ νά τρέχουν νά σκαρφαλώσουν σέ μάντρες,ἄμα τῇ θἐα τους,μοῦ ἀρκεῖ,Δι΄τι ἡ ἐπομένη κίνησις θά εἶναι ἡ ἄτακτος φυγἠ ἐκτός Ἑλλάδος,βεβαίως...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε !

   Διαγραφή