" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Οἱ Ἀαρώνηδες πού ἔγιναν μέχρι καί Cicilias...! Κύθηρα λέμε !


φωτό
«... Τί εζήτει ἡ Βενετία πέμπουσα τούς στόλους τούτους εἰς τό Αἰγαῖον; Ὅ,τι ζητεῖ ὁ σφαγεύς παρά τοῦ θύματος, τάς σάρκας αὐτοῦ, ἵνα κορέση τήν πεῖναν του. 
Διατί αἱ ἰδιωτικαί αὔται καί κεκυρωμέναι μέ τά σήματα τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἐπιχειρήσεις; 
Βενετία προσηγόρευεν ἑαυτήν Πολιτείαν καί εἶχεν υἰούς τυράννους. Τοῖς ἔδιδε τό χρῖσμα της καί τούς ἔπεμπεν ἵνα κατακυριεύσωσι τῆς γῆς.
Ἡ γενεαλογία τῆς πολιτικῆς εἶναι συνεχής καί γνησία κατά τούς προγόνους. 
Ἡ ἀργία ἐγέννησε τήν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκεν τήν πείναν. Ἡ πείνα παρήγαγε τήν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τήν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε την ληστείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τήν πολιτικήν. Ἰδού ἡ αὐθεντική καταγωγή τοῦ τέρατος τούτου. 
Τότε καί τώρα, πάντοτε ἡ αὐτή. Τότε διά τῆς βίας, τώρα διά τοῦ δόλου... καί διά τῆς βίας. Πάντοτε ἀμετάβλητοι οἱ σχοινοβάται οὖτοι, οἱ Αθίγγανοι, οἱ γελωτοποιοί οὖτοι πίθηκοι − καλῶ δέ οὔτω τούς λεγομένους πολιτικούς.»
Ἀπό τό ἔργο τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, «Οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν» 

Οι Ααρών, Αρώνιοι είναι γνωστός υστεροβυζαντινός οίκος με ακμή τους 11ο και 12ο αιώνες. Φαίνεται ότι από την Κωνσταντινούπολη ένας κλάδος της οικογένειας Αρώνη έφθασε στην Κρήτη, στην οποία υπάρχει από πολύ παλαιά χωριό Αρώνι στην επαρχία Κυδωνίας Χανίων. Το χωριό αναφέρεται και στην Απογραφή του Καστροφύλακα (1583) με 179 κατοίκους, υπάρχει δε σ’ αυτό ναός του 14ου αι. Το Αρώνι είναι το χωριό των Αρώνη και έλαβε την ονομασία του από το επώνυμο αυτό, το οποίο υπάρχει ακόμα στα Χανιά. 
Παλαιότερη αναφορά στο επώνυμο έχουμε από τη Νάξο το 1446. Αναφέρεται ότι ο Nicolo de Ruggero ελευθερώνει τον βιλλάνο Στέφανο Αρώνη, ιερέα από τη Νάξο, και του αναγνωρίζει, εκτός από την ελευθερία του, την κυριότητα γόνιμης γης.(ἐδῶ)

Οἱ Ῥωμαῖοι στήν Νάξο 

…..Η παρουσία τους στη Νάξο ανιχνεύεται αποκλειστικά επιγραφικά , δηλαδή από μια αναθηματική επιγραφή , τα επιτύμβια μνημεία τους και έναν κατάλογο εφήβων , όλες οι επιγραφές χρονολογούνται από τον 1ο πχ έως το 2ο μχ αιώνα .Πρόκειται για τους αναγραφόμενους στο εφηβικό κατάλογο του 1ου πχ αιώνα...
...Μολονότι δεν διαθέτουμε μαρτυρίες για τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν στη Νάξο , καθώς στη Δήλο αναδείχθηκαν στον τραπεζικό και εμπορικό τομέα , είναι πιθανόν και στην Νάξο να εξακολούθησαν να ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο .
Ιταλών εμπόρων (negotiators)

Κύθηρα «Una lanterna dell’arcipelago»

Κατά το διάστημα 1574-1577 Γενικός Προνοητής στην Κρήτη ήταν ο Giacomo Foscarini. Με τη λήξη της θητείας του υπέβαλε στη Γαληνοτάτη μια έκθεση, στην οποία χαρακτήριζε τα Κύθηρα «φανό του Αρχιπελάγους» Una lanterna dell’arcipelago.
Eυρισκόμενα στο σταυροδρόμι 3 θαλασσών, του Ιονίου, του Κρητικού και του Αιγαίου, τα Κύθηρα ήταν πολύτιμα για τη Βενετία στα ταξίδια προς την Κρήτη και την Κύπρο, ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση από τους Τούρκους της Μεθώνης, Κορώνης και Μονεμβασίας.
Γενικά οι Βενετοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούν πολλούς εύστοχους και εγκωμιαστικούς χαρακτηρισμούς για να αποδώσουν τη μεγάλη στρατηγική σημασία που είχαν τα Κύθηρα για τη ναυσιπλοΐα. Οι πιο χαρακτηριστικοί είναι:
το μάτι των Ελληνικών θαλασσών,το μάτι της Κρήτης (occhio dell’ isola di Candia),η πύλη της Ανατολής

Στά Κύθηρα :


το 1564 αναφέρεται σε συμβόλαιο ο Ιωάννης Αρώνης, οφειλέτης σε πληρεξούσιο της Μαρίας Χτενού, θυγατέρας Μαν. Γρυζώτη, της 6ης Δεκεμβρίου 1564. Η αναφορά αυτή είναι πολύτιμη, καθώς επιβεβαιώνει την παρουσία του επωνύμου στα Κύθηρα από το 16ο αι. και την παράδοση που θέλει το χωριό Αρωνιάδικα να δημιουργείται από κατοίκους της Παληόχωρας (του Βυζαντινού Αγ. Δημητρίου), που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά την καταστροφή της Παληόχωρας από το Βαρβαρόσα (1537).Οι Αρώνηδες των Κυθήρων προέρχονται πιθανότατα από την Κρήτη, από την οποία προέρχονται πολλές οικογένειες των Κυθήρων, λόγω των στενών δεσμών των δύο νησιών.(ἐδῶ)

Θεόδωρος Ἀρώνης (φωτό)
Η οικογένεια γρήγορα γίνεται πολύκλαδη, αφού τον επόμενο, 18ο αι., έχουμε πολλές αναφορές στο επώνυμο, όπως προκύπτει από τις ενετικές απογραφές. Μάλιστα, τον αιώνα αυτό φαίνεται να δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα με πολλαπλές συνωνυμίες, που αναγκάζουν τους κατοίκους να στραφούν στα παρωνύμια. 
Τα Αρωνιάδικα, όπως και τα Βιαράδικα, τα Λογοθετιάνικα και άλλα χωριά του νησιού, φαίνεται να κατοικούνται στην αρχή αποκλειστικά από άτομα με το ίδιο επώνυμο(ἐδῶ)


 Στα Αρωνιάδικα το μοναδικό επώνυμο αρχικά ήταν Αρώνης και στις απογραφές παρατηρούμε ότι κυρίαρχο βαφτιστικό είναι το Εμμανουήλ–Μανώλης, το οποίο εξακολουθεί και σήμερα να κυριαρχεί στη διασπορά, καθώς στα Αρωνιάδικα δεν έχει απομείνει πλέον κανένας με το επώνυμο Αρώνης, όλοι δε φέρουν επώνυμα, τα οποία αρχικά ήταν παρωνύμια του Αρώνης (Παναγιωτό-πουλος, Παπαδό-πουλος, Τσιτσίλιος και Τσιτσίλιας, Μηνούκος, Μαγονέζος, Αναστασό-πουλος, Μυλωνό-πουλος, Βιαρό-πουλος, Κουμεσό-πουλος). Πολλοί από τους απογόνους των τελευταίων βρίσκονται και σε άλλα χωριά, κοντινά με τα Αρωνιάδικα, όπως π.χ. Καστρισιάνικα, Διακόφτι ή στη διασπορά των Αθηνών ή του εξωτερικού.

Ἐδῶ θά κάνουμε μία παρένθεσιν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐπιθέτου Τσιτσίλιας.

Αὐτό τό Τσιτσίλιας,σᾶς φαίνεται γνώριμο; Ἔ,ναί! Κικίλιας,ἔτσι; Εἶναι ἀλήθεια πώς οἱ ῥίζες τοῦ Κικίλια εἶναι ἀπό τήν Μάνη καί πώς ὑπάρχει συγγένεια μέ τήν ἀπό ἐκεῖ  οἰκογένεια Τζεφεράκου; Ἐμένα οί πηγές μου αὐτό μοῦ εἶπαν. Καί πρόκειται γιά πολύ ἀξιόπιστες πηγές !
Ἄν μάλιστα συνδυάσουμε  τήν θέσιν τοῦ γενικοῦ γραμματέως στό ὑπουργεῖο τοῦ Κικίλια,ἡ ὁποία ἀνατέθηκε στόν Παναγιώτη Πρεζεράκο (Καθηγητή στό Τμῆμα Νοσηλευτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στήν Σπάρτη τοῦ ὁποίου ἦταν πρόεδρος),θά καταλάβουμε πώς τίποτα δέν γίνεται τυχαίως καθ᾿ὅσον ὅλοι μία οἰκογένεια εἶναι,τά ἔχουμε πῆ...

 οἰκογένεια Τζεφεράκου,ἀναφέρεται ὡς βυζαντινή ἡ ὁποία πῆγε στήν Μάνη πρό τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης :

Στο Παληοχώρι του Δρυαλίου γίνεται αισθητή η παρουσία της Βυζαντινής Πατριάς των Τζεφεριάνων. Στο χώρο αυτό πρέπει να εγκαταστάθηκε γύρο στα 1350 και κάποια ομάδα από την Πατριά αυτή πρέπει να παρέμεινε μέχρι  το 1750, περίπου οπότε και κατήλθε στο νέο χωριό του Δρυαλίου.Στο Παληοχώρι, μέσα στο οικιστικό χώρο αναγνωρίζεται από όλους τους παλιούς κατοίκους του χωριού ένα τμήμα  οικιών  γηστερνών και προαυλίων χώρων, ως «Τζεφεριάνικη ιδιοκτησία»
»....Το « Πετρολαγιάννικο » (από τά μικρά ονόματα των ιδρυτών: Πέτρου ΤζεφεράκουΛάγιου Αλεξάκου και Γιάννη Γιαννουλάκου) υπήρξε μία πολύ σημαντική  συμμαχία οικογενειών της Προσηλιακής Μάνης, κυρίως στην περιοχή του Γυθείου και του Δήμου Τευθρώνης και είχαν ενταχθεί σε αυτή μεγάλες και δυνατές οικογένειες της περιοχής, Τζεφεριάνοι, Ριζεάνοι, Γεωργακιάνοι και άλλοι».(ἐδῶ)

Ἔτσι εἶναι,ἄν δέν ἑνωθοῦν πώς θά κυριαρχήσουν ; Ἐάν δέν ὑποστηρίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλον πῶς ἀλλιῶς θά γίνουν δύναμις; Μασονικές τακτικές...


«Οι Τζεφεριάνοι, οι Γιαννουλιάνοι, οι Αλεξιάνοι και κάποιες άλλες οικογένειες της περιοχής είμαστε όλοι συγγενείς και ανήκουμε στην οικογένεια των Ατσαλιάνων»(ἐδῶ)

Ἄκου Ἀτσαλιάνοι ! Ἄν τε τώρα νά τά βάλῃς μέ τούς ἀτσάλι(α)νους ! Κάπως ἔτσι καί μέ τήν ταμπέλα τῶν βυζαντινῶν ῥιζῶν,ἔχτιζαν σιγά-σιγά τήν κυριαρχία τους,πού μέχρι σήμερα καλά κρατεῖ μέ τήν διαφορά πώς τώρα πλέον δέν βασίζονται σέ διάφορους ...θρύλους,ἀλλά στήν μυστικότητα τῆς καταγωγῆς τους ! Ἔμ βέβαια,νά μήν μαθαίνει καί τό πόπολο αὐτά πού τούς ἑδραίωσαν στούς ἐξουσιαστικούς θώκους...

Ἀλήθεια,ὁ Κικίλιας γιατί δέν γράφει στό βιογραφικό του τήν καταγωγή του; Ντρέπεται;Φοβᾶται;Ἔχει κάτι νά κρύψῃ;
Ἐννοεῖται πώς δέν εἶναι ὁ μόνος ! Ἀλλά,ποιός ἐνδιαφέρται,θά μοῦ πεῖτε,ὅταν αὐτός ὁ λαός πηγαίνει μέ κλειστά μάτια στίς κάλπες ἀρκεῖ νά ἔχῃ ἀνά χεῖρας τό κομματικό ψηφοδέλτιο καί κατά νοῦ ὅ,τι τοῦ ἔχουν ὑποδείξῃ ὡς τήν ἀρίστη ...ἐπιλογή...!

Καί κάτι ἀκόμη.Ἀλήθεια αὐτή ἡ Πολυξένη πού ἔψινε Τζένη ( ! ! ) Μπαλατσινοῦ,τήν ὁποία προσφάτως ἐνυμφεύθη ὁ Κικίλιας,μπορεῖ νά μᾶς πῇ γιατί τόν υἱό της (αὐτόν πού ἔχει ἀπό τόν πρώην της,ἐκεῖνον τόν ὕποπτον γιά τόν ῥόλον πού ἔπαιξε,μέ τά βρωμερά καί τρισάθλια περιοδικά του,στά ἑλληνικά ἤθη,)τόν ὀνόμασε Μάξιμο; ! ! ! Νά πῶ τά εὐκόλως ἐννοούμενα παραλείπονται ...;

Βρέ,ἄν δέν ταιριάζῃς δέν συμπεθεριάζεις,λέμε.

Συνεχίζοντας περί Ἀαρώνηδων :

Σημαντική όμως είναι η διασπορά του επωνύμου σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει κυθηραϊκή διασπορά. Στη Σμύρνη και στην ευρύτερη Μικρά Ασία υπήρχαν πολλές οικογένειες Αρώνη


...αναφορά στον Ισαάκιο Ααρών, ο οποίος αναφέρεται κατά τα έτη 1166-1171 ως Πρωτονοβελίσσιμος, Ακόλουθος, αξίωμα, το οποίο σημαίνει τον αρχηγό των Βαράγγων φρουρών, ενώ υπηρέτησε για χρόνια στη Βυζαντινή αυλή ως διερμηνέας λόγω της άριστης γνώσης του της Λατινικής γλώσσας...υπηρέτησε τρεις αυτοκράτορες, αλλά κατέληξε να τυφλωθεί από τον Μανουήλ Α’ Κομνηνό και να γλωσσοκοπηθεί από τον Ισαάκιο Β’  Άγγελο, ο οποίος μάλιστα τον τιμώρησε σύμφωνα με όσα είχε προτείνει ως αποτελεσματική τιμωρία στον προκάτοχό του ο ίδιος ο Ααρών Ισαάκιος, ο οποίος, εκτός των άλλων, είχε αναμιχθεί και σε θέματα μαγείας! 


Τα διαβατήρια που εκδόθηκαν στα Κύθηρα (1814-1864).

Ποιος είναι ο πρώτος Βενετός κυρίαρχος των Κυθήρων


Το χωριό έχει παραδοσιακό χρώμα και αρχιτεκτονική που παραπέμπει στη Μάνη.(ἐδῶ)
Ποιός ξέρει πόσοι Ἀαρώνηδες εἶναι κρυμμένοι πίσω ἀπό ἄλλα ἐπίθετα; Ἔλα ντέ ! 

Αὐτάαα...

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Αντε να σας λυσω μιαν απορια: Η μητερα του τσιτσιλιας καθολικη απο Συρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔμ,εἶπα κι᾿ἐγώ !

   Σ᾿εὐχαριστῶ ἀγαπητέ !

   Ὅμως ἡ ἀπορία παραμένει :Γιατί ντρέπονται γιά τήν καταγωγή τους;...

   Διαγραφή