" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος δ΄) Ὁ Κλεισθένης εἶχε λυσσάξῃ,κυριιολεκτικῶς,νά γίνῃ ἐξουσιαστής τῶν Ἀθηνῶν. Τώρα,θά μοῦ πεῖτε γιατί ; Μά ἔτσι εἶχε μάθῃ,πατρογονικά,ὁ ἄνθρωπος,νά ἐξουσιάζῃ,ἄλλως τε,τριάντα τόσα χρόνια ἦταν τά ξαδέρφια στήν ἐξουσία (Πεισιστρατίδες) νά μήν πάρῃ καί αὐτός σειρά; 

Ἀπό τά πλέον σίγουρα σχέδια ὁ προσεταιρισμός τῶν Δελφῶν ! Ἔ, ἡ θρησκεία,βλέπετε,εἶναι τό «σίγουρον χαρτί» ! 
Λέει ἐπ'αὐτῶν ὁ Ἡρόδοτος,στό Ε΄Βιβλίον,τήν Τερψιχόρη :

[5.62.2]… οἱ Ἀλκμεωνίδαι πᾶν ἐπὶ τοῖσι Πεισιστρατίδῃσι μηχανώμενοι παρ᾽ Ἀμφικτυόνων τὸν νηὸν μισθοῦνται τὸν ἐν Δελφοῖσι, τὸν νῦν ἐόντα, τότε δὲ οὔκω, τοῦτον ἐξοικοδομῆσαι. [5.62.3] οἷα δὲ χρημάτων εὖ ἥκοντες καὶ ἐόντες ἄνδρες δόκιμοι ἀνέκαθεν ἔτι, τὸν [τε] νηὸν ἐξεργάσαντο τοῦ παραδείγματος κάλλιον, τά τε ἄλλα καὶ, συγκειμένου σφι πωρίνου λίθου ποιέειν τὸν νηόν, Παρίου τὰ ἔμπροσθε αὐτοῦ ἐξεποίησαν. [5.63.1] ὡς ὦν δὴ οἱ Ἀθηναῖοι λέγουσι, οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐν Δελφοῖσι κατήμενοι ἀνέπειθον τὴν Πυθίην χρήμασι, ὅκως ἔλθοιεν Σπαρτιητέων ἄνδρες εἴτε ἰδίῳ στόλῳ εἴτε δημοσίῳ χρησόμενοι, προφέρειν σφι τὰς Ἀθήνας ἐλευθεροῦν.
[5.62.2]  οι Αλκμεωνίδες έβαλαν σ᾽ ενέργεια καθετί που περνούσε από το μυαλό τους εναντίον των Πεισιστρατιδών κι ανάμεσα στ᾽ άλλα έκαναν συμφωνία με τους Αμφικτύονες ν᾽ αναλάβουν εργολαβικά το ναό στους Δελφούς (αυτόν που βλέπουμε τώρα, όμως τότε δεν υπήρχε ακόμη) και να ολοκληρώσουν την οικοδόμησή του. [5.62.3] Κι έτσι που τα οικονομικά τους ήταν ανθηρά κι ήταν οικογένεια ανέκαθεν με μεγάλη υπόληψη, το ναό τον έχτισαν ωραιότερο από το πρόπλασμά του σ᾽ όλα τ᾽ άλλα, και μάλιστα, ενώ η συμφωνία ήταν να χτίσουν το ναό με πωρόλιθο, οικοδόμησαν την πρόσοψή του με μάρμαρο της Πάρου. [5.63.1] Και, καταπώς λένε οι Αθηναίοι, αυτοί οι Αλκμεωνίδες μένοντας καιρό πολύ στους Δελφούς δωροδόκησαν την Πυθία, ώστε, κάθε φορά που θα έρχονταν Σπαρτιάτες για να πάρουν χρησμό, είτε για ιδιωτική είτε για δημόσια υπόθεση, να τους παραγγέλνει να ελευθερώσουν την Αθήνα.

Καί ἀφοῦ οἱ Σπαρτιᾶτες,ἄθελά τους ἔγιναν τά ὑποχείρια τῶν Ἀλκμαιονιδῶν,παρέδωσαν τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν στόν Κλεισθένη. Καί στό σημεῖον αὐτό,ὁ Ἡρόδοτος,μᾶς ἀποκαλύπτει τήν συγγένεια τῶν Ἀλκμαιονιδῶν μέ τούς Πεισιστρατίδες. Ἀπό τήν ἴδια φάρα τοῦ Δευκαλίωνος καί τόν ἀπόγονόν του Νηλέα (πού βρέθηκε στήν Πύλον καί ἐβασίλευσε ἐννοεῖτε,ἀφοῦ ἔδιωξε τόν Πελασγικό Πύλον -ἱδρυτή τῆς ὁμωνύμου πόλεως-τά ἴδια εἶχαν κάνῃ καί στήν παραλιακή Μικρά Ἀσία οἱ ἀπόγονοί τους-μέ ἐντολή τοῦ θεοῦ,ἐκ Δελφῶν καί αὐτοί-) καί τοῦ Μελάνθου πού κουβαλήθηκε στήν Ἀττική,ὅταν τούς ἔστρωσαν στό κυνήγι οἱ Ἡρακλειδεῖς. 
Ἰδοῦ τί λέει :

[5.65.3] μετὰ δὲ ἐξεχώρησαν ἐς Σίγειον τὸ ἐπὶ τῷ Σκαμάνδρῳ, ἄρξαντες μὲν Ἀθηναίων ἐπ᾽ ἔτεα ἕξ τε καὶ τριήκοντα, ἐόντες δὲ καὶ οὗτοι ἀνέκαθεν Πύλιοί τε καὶ Νηλεῖδαι, ἐκ τῶν αὐτῶν γεγονότες καὶ οἱ ἀμφὶ Κόδρον τε καὶ Μέλανθον, οἳ πρότερον ἐπήλυδες ἐόντες ἐγένοντο Ἀθηναίων βασιλέες. [5.65.4] ἐπὶ τούτου δὲ καὶ τὠυτὸ οὔνομα ἀπεμνημόνευσε Ἱπποκράτης τῷ παιδὶ θέσθαι τὸν Πεισίστρατον, ἐπὶ τοῦ Νέστορος Πεισιστράτου ποιεύμενος τὴν ἐπωνυμίην.

[5.65.3] Κατόπι εγκατέλειψαν τη χώρα ( οἱ Πεισιστρατίδες) και πήγαν στο Σίγειο, στις εκβολές του Σκαμάνδρου,αυτοί που εξουσίασαν την Αθήνα για τριάντα έξι χρόνια, ενώ η καταγωγή τους κρατούσε από την Πύλο και το Νηλέα, είχαν δηλαδή τους ίδιους προγόνους με τη γενιά του Κόδρου και του Μελάνθου, που στο παρελθόν, αν και ξενοφερμένοι, έγιναν βασιλιάδες της Αθήνας. [5.65.4] Κι ακριβώς για να μην ξεχαστεί αυτή η καταγωγή τους, ο Ιπποκράτης έδωσε στο γιο του το όνομα Πεισίστρατος, όνομα που το πήρε από τον Πεισίστρατο, το γιο του Νέστορα.

Γιά τόν Κλεισθένη,λοιπόν,τόν σέ μεγάλη ὑπόληψιν ἔχοντα οἱ σύγχρονοι δημοκραταραίοι,ἀφοῦ τόν θεωροῦν θεμελιωτή τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος,ἄς δοῦμε πρῶτα τἰ λέει ὁ Παυσανίας,ὁ περιηγητής : 

 Στά Ἀττικά,στό κεφ.5,παραγρ.1 κάνει λόγον γιά τούς ἀνδριάντες ἐκείνων πού ἔδωσαν τό ὄνομά τους στίς φυλές τῶν Ἀθηνῶν καί παρεμπιπτόντως  ἀναφέρει τήν ἀλλαγή τῶν φυλῶν ἀπό 4 σέ 10 καί χωρίς νά γράφῃ τό ὄνομα,λέει : « ὅστις δὲ κατεστήσατο δέκα ἀντὶ τεσσάρων φυλὰς εἶναι καὶ μετέθετό σφισι τὰ ὀνόματα ἀντὶ τῶν ἀρχαίων, Ἡροδότῳ καὶ ταῦτά ἐστιν εἰρημένα.» 
                            
Δῆλα δή : Γιά τό ποιός αὔξησε τίς φυλές ἀπό 4 σέ 10 καί ἄλλαξε τά παλιά ὀνόματα μέ νέα,τά ἔχῃ εἰπῆ ὁ Ἡρόδοτος.

Καί μία ἀκόμη ἀναφορά ἐπίσης στά Ἀττικά,στό κεφ. 29,παραγρ.6 κατά τήν περιγραφή τῶν τάφων γνωστῶν ἀθηναίων,λέει :

« αὖθις δέ ἐστιν Ἀθηναίων μνήματα Κλεισθένους, ᾧ τὰ ἐς τὰς φυλὰς αἳ νῦν καθεστᾶσιν» 
Δῆλα δή : τοῦ Κλεισθένους ἀπό τόν ὁποῖον ὀρίσθηκαν οἱ φυλές.

Αὐτά καί πολύ τοῦ πέφτουν τοῦ δημοκράταρου ! Γιά περισσότερα,στόν Ἡρόδοτον,λέει ὁ Παυσανίας ! Τόσιν ἐκτίμησιν ! 

Διά τοῦτο,τίς πληροφορίες μας θά τίς λάβουμε ἐκ τοῦ Ἡροδότου τίς συγγραφές. Γιά τόν δημοκράτη Κλεισθένη,τόν ἐγγονό τοῦ συνονόματοῦ του,Κλεισθένους τυράννου τῆς Σικυώνος πού καί αὐτός ἦταν ἐγγονός τοῦ ἐπίσης τυράννου Σικυώνος,τοῦ Μύρωνος. Βλέπετε εἶχαν πάρῃ κληρονομικόν δικαίωμα τήν ἐξουσία μέ τό ἔτσι θέλω ! Καί νά ἦταν μόνον αὐτό...

συνεχίζεται...

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος β΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ( μέρος ε΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ! (μέρος στ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος ζ΄) 


Ἡ Πελασγική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου