" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος ζ΄)
Ὀστρακισμός ( ἐξοστρακισμός) ἦταν θεσμός πού καθιερώθηκε στήν ...δημοκρατική Ἀθῆνα γιά τήν «προστασία» τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος ! Ὁ μέγας νοῦς πού τόν καθιέρωσε ὁ θεμελιωτής (!) τῆς δημοκρατίας,ὁ Κλεισθένης ! 

Ναί,αὐτός ὁ δημοκράταρος,πού τόσο μά τόσον πολύ τόν θαυμάζουν καί μνημονεύουν οἱ σύγχρονοι δημοκραταραίοι ! 

Μά καλά,αὐτοί δέν εἶναι πού συνηθίζουν νά λένε : ἡ δημοκρατία δέν φοβᾶται τίποτα;

Ὁ Κλεισθένης,πού εἶδε καί ἔπαθε νά καταλάβῃ τήν ἐξουσία,τό μελέτησε καλῶς τό πρᾶγμα. Σοῦ λέει, γιατί νά μήν χρησιμοποιήσῃ καί κάποιος ἄλλος τά κόλπα καί τίς πρακτικές πού ἐγώ χρησιμοποίησα καί μοῦ πάρει τήν γλύκα τῆς ἐξουσίας μέσα ἀπό τά χέρια; Κάτσε νά δῆς πώς θά τά φτιάξω τά πράγματα ὥστε νά μήν ἀφήσω τέτοια περιθώρια,σέ κανέναν. Καί ἰδοῦ ὁ ὀστρακισμός ! 

Κάθε ...δημοκρατικός πολίτης τῶν Ἀθηνῶν ( ἐννοεῖται καί οἱ μέτοικοι πού εἶχαν πάρει τό δικαίωμα τοῦ πολίτου τοῦ Κλεινοῦ Ἄστεως,ἀπό τήν ἐποχή τοῦ προγόνου τοῦ Κλεισθένους,τοῦ Μελάνθου πού κουβαλήθηκε μέτοικος ἀπό τήν Πῦλον καί ἀθηναῖος πολίτης ἔγινε ἀλλά καί βασιλιᾶς !),ἀναλόγως ποιός τοῦ στεκόταν στόν λαιμό,τραβοῦσε κατά τήν στημένη καί εἰδικῶς περιφρουρουμένη περιοχή καί τσούπ ἔριχνε τό πήλινο κομματάκι μέ τό ὄνομα τοῦ «ἐπικινδύνου», γιά τήν ...δημοκρατία τους, πολίτου ! Ὀποιοσδήποτε,ἀκόμη καί οἱ βλάκες καί οἱ ἀγράμματοι,ὅπως γίνεται καί σήμερα,δῆλα δή,μέ ὅλον τόν συμφερτόν πού ψηφίζει... Χαρακτηριστικό γιά τό ποιοί ἀποφάσιζαν περί τοῦ ποιός θά πάρῃ πόδι ἐκ τῶν Ἀθηνῶν,τό ἀπόσπασμα τοῦ Πλουτάρχου.

« ...λέγεταί τινα τῶν ἀγραμμάτων καὶ παντελῶς ἀγροίκων ἀναδόντα τῷ Ἀριστείδῃ τὸ ὄστρακον ὡς ἑνὶ τῶν τυχόντων παρακαλεῖν, ὅπως Ἀριστείδην ἐγγράψειε. τοῦ δὲ θαυμάσαντος καὶ πυθομένου, μή τι κακὸν αὐτὸν Ἀριστείδης πεποίηκεν, “οὐδέν,” εἶπεν, “οὐδὲ γιγνώσκω τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐνοχλοῦμαι πανταχοῦ τὸν Δίκαιον ἀκούων.” ταῦτα ἀκούσαντα τὸν Ἀριστείδην ἀποκρίνασθαι μὲν οὐδέν, ἐγγράψαι δὲ τοὔνομα τῷ ὀστράκῳ καὶ ἀποδοῦναι...» ( Πλουτάρχου Ἀριστείδης  7. 5-6)

Δῆλα δή : Λέγεται πώς κάποιος μεταξύ τῶν τῶν ἀγραμμάτων καί ἐντελῶς ἀγροίκος,ἔδωσε στόν Ἀριστείδη,πού τυχαίως βρέθηκε κοντά του,τό ὄστρακο,γιά νά γράψῃ τό ὄνομα Ἀριστείδης. Ἀπορών ὁ Ἀριστείδης τόν ῥώτησε τί κακό τοῦ ἔχει κάνῃ,ὁ Ἀριστείδης,καί ζητᾶ τήν ἐξορία του. Καί ἐκεῖνος τοῦ ἀπαντᾶ : Τίποτα,ἀλλά ἐνοχλοῦμαι νά ἀκούω συνέχεια γιά τό πόσο δίκαιος εἶναι . Ἀκούγοντας αὐτά ὁ Ἀριστείδης,δέν ἀπάντησε τίποτα, ἔγραψε τό ὄνομά του στό ὄστρακο καί τοῦ τό ἔδωσε.

Καταλάβατε σέ ποιούς ἀπευθύνεται ἡ δημοκρατία τους καί τί εἴδη πολιτῶν κατασκευάζει; Γιατί μπορεῖ νά καταργήθηκε ὁ ὀστρακισμός ἑκατό χρόνια ἀργότερα,ὅμως εἶχε λειτουργήσῃ ὅπως ἐπιθυμοῦσαν οἱ ἐφευρέτες τῆς ...δημοκρατίας. Ἁπλῶς,ἔβλεπαν πώς μποροῦσαν νά κατευθύνουν τήν λαϊκή μᾶζα μέ τήν ψευδαίσθησιν πώς ἐκτελοῦσε καί ...δημοκρατική πρᾶξιν ! Παρόμοιες μεθόδους παρακολουθοῦμε ἀκόμη καί ἕως σήμερα γιά τούς ΜΗ ἀρεστούς στήν ...δημοκρατία τους ! Ἡ ὁποία,κατά τά ἄλλα,δέν ἔχει νά φοβηθῆ ...τίποτα ! 

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος β΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος δ΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ( μέρος ε΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ! (μέρος στ΄)

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου