" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Ἄλλο Σαλβίνι καί ἄλλο Ἄξελ Χαβαναγκίλα. Ἄλλο πατριῶτες καί ἄλλο ...προοδευτικοί καί ...ἀριστερῶν ἀντιλήψεων !


Στήν γειτονική μας Ἰταλία δίδεται ἐπίδομα 800 εὐρώ,γιά κάθε νέο παιδί πού γεννιέται καί διευρύνοντας τό μέτρο πατάξεως τοῦ δημογραφικοῦ,ὁ Σαλβίνι ἀνακοίνωσε πρό 3μηνου,πώς γιά κάθε τρίτο παιδί πού γεννιέται ἀπό Ἰταλούς γονεῖς ἤ ἀπό πρόσφυγες μέ πολυετή διαμονή στήν χώρα( τό λιγώτερο 10 χρόνια),γιά τήν περίοδο 2019-2021,ἡ κυβέρνησις θά παρέχει γιά 20 χρόνια ἕνα ἀγροτεμάχιο,συμβάλοντας ἔτσι καί στήν ἀγροτική ἀνάπτυξη.

 Ιταλία: Δώρο ένα οικόπεδο σε όλες τις οικογένειες που αποκτούν τρίτο παιδί

Στήν χώρα μας,ὅμως,ἐπεί δή εἴμεθα τά μάλα ...προοδευτικοί καί κυρίως ...ἀριστερῶν ἀντιλήψεων ( μή γελᾶτε καθόλου,διότι ὅταν τό ἀκούω αὐτό,τά τελευταῖα χρόνια ὅλο καί πιό συχνά,μήν σᾶς περιγράψω τήν ἀντίδρασή μου...),λύουμε τό θέμα δημογραφικό,χτυπώντας το στήν ῥίζα του :

Α.Τσίπρας: «Θα λύσουμε το δημογραφικό ενσωματώνοντας τους μετανάστες»! - Αντικαθίσταται όλη η ελληνική κοινωνία!


Καί καθόμαστε καί τόν ἀκοῦμε,στά σοβαρά ; Καί τόν ἀνεχόμεθα ἀκόμη ; Πόσο,δῆλα δή,πιό ξεκάθαρα θά μποροῦσε νά πῆ τό αἰσχρό,ἐλεεινό ὑποκείμενο,πώς θέλει νά τελειώσῃ μία καί καλή μέ τούς Ἕλληνες;

«Γι΄ αυτό και από το 2016, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ιθαγένεια, 66 χιλιάδες νέες και νέοι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ, έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια»

»Και έχουμε ήδη προχωρήσει στη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η δημοσιότητα και η επιτάχυνση της διαδικασίας η οποία αφορά περίπου 200.000 παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα..

Μέ ἄλλα λόγια,αὐτά τά 300 χιλιάδες ἄτομα πού τά ἔκαναν Ἕλληνες,στήν ἰθαγένεια ( ἤμαρτον ! ) μέσα στά ἑπόμενα,15-20 χρόνια,θά ἔχουν τό λιγώτερο τριπλασιασθεῖ ! Γιατί μήν ξεχνᾶτε πως αὐτοί γεννοβολοῦν σάν κουνέλια ! ! !  Νά το,λοιπόν,τό ἐκατομμύριο ! 

Ἐάν δέ,λάβουμε ὑπ᾿ὅψιν πόσα ἑλληνόπουλα θά ξενιτευτοῦν,στά χρόνια αὐτά,ἡ ἀντικατάστασις τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἀ ν α π ό φ ε υ κ τ ο ς ! ! ! 

Γιατί, ξέρουμε στήν πραγματικότητα πόσοι ἀλλόφυλοι εἶναι πολιτογραφημένοι ἕλληνες,ἐδῶ καί μία 20ετία; Ποιός ἔχει δώσῃ στοιχεῖα ἐπί τοῦ θέματος; Κανείς ! 


Καί ἀφοῦ οἱ ξεφτυλισμένες κυβερνήσεις τῆς ἑλλαδικῆς,τό μόνο πού κάνουν,δεκαετίες τώρα, εἶναι νά δυσχεραίνουν τήν ζωή τῶν πολιτῶν τῆς χώρας,μέ φόρους,εἰσφορές,ἀνατιμήσεις,μνημόνια,ξεπουλήματα, καί ὅτι ἄλλο βάζει ὁ διεστραμμένος ἐγκέφαλός τους,ποιό ζευγάρι Ἑλλήνων μποροῦσε νά σκεφθῇ νά κάνῃ δεύτερο παιδί; Καί ποῦ λόγος γιά τρίτο ! Ἄσε πού ἀπό τόν καιρό τῶν μνημονίων οἱ γάμοι ἔχουν γίνῃ γεγονός σπάνιο ! 

Βρέ ἐλεεινοί,τί θά ἦταν πιό φυσιολογικό γιά ν᾿ἀντιμετωπισθῇ τό δημογραφικό πέραν τῶν πριμοδοτήσεων τοῦ γάμου καί τῶν παιδιῶν; Γιά νά μήν τό κάνουν αὐτό,ὅλες οἱ κυβερνήσεις τῆς τρισκαταράτου μεταπολιτεύσεως,αὐτό δέν μπορεῖ παρά νά σημαίνῃ ἕνα μόνον πρᾶγμα :θέλουν νά μᾶς ἀποτελειώσουν ὡς ἔθνος,τελεία καί παύλα. 

Ἐάν δέ,λάβῃ κανείς ὑπ᾿ὅψιν καί τήν χείριστη πολιτική ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν θεμάτων,στήν ὁποία ἦρθαν οἱ μπολσεβίκοι γιά νά τῆς δώσουν καί τήν μορφή τῆς Προδοσίας καί μέσῳ τῶν ἐδαφῶν πού θά χάσῃ ἡ χώρα,ὁσονούπω,τό τέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους εἶναι προδιαγεγραμμένο καί μάλιστα ἐντός ἐλαχίστου χρονικοῦ πλαισίου...

Ὁ ἐπίλογος καί τό ἐάν αὐτός γραφεῖ,ἐξαρτᾶται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἕλληνες. Ἐάν θέλουν νά ὑπάρχουν ὡς ἄξιοι καί ὑπερήφανοι κληρονόμοι τῶν μεγάλων προγόνων τους ἤ ἐάν τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι νά χαρακτηρίζονται ...προοδευτικοί καί ...ἀριστερῶν ἀντιλήψεων.

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου