" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Αὐτό πού σᾶς ἀξίζει,αὐτό ἔχετε,σύγχρονοι ἑλλαδῖτες : τήν αἰσχύνην τῶν Προγόνων ...

 Πρίν 2500 χρόνια...

« …χρὴ οὖν με­μνη­μέ­νους τῶν ἡ­με­τέ­ρων λό­γων, ἐ­άν τι καὶ ἄλ­λο ἀ­σκῆ­τε, ἀ­σκεῖν με­τ' ἀ­ρε­τῆς, εἰ­δό­τας ὅ­τι το­ύ­του λει­πό­με­να πάν­τα καὶ κτή­μα­τα καὶ ἐ­πι­τη­δε­ύ­μα­τα αἰ­σχρὰ καὶ κα­κά. οὔ­τε γὰρ πλοῦ­τος κάλ­λος φέ­ρει τῷ κε­κτη­μέ­νῳ με­τ' ἀ­ναν­δρί­ας–  ἄλ­λῳ γὰρ ὁ τοι­οῦ­τος πλου­τεῖ καὶ οὐχ ἑ­αυ­τῷ–οὔ­τε σώ­μα­τος κάλ­λος καὶ ἰ­σχὺς δει­λῷ καὶ κα­κῷ συ­νοι­κοῦν­τα πρέ­πον­τα φα­ί­νε­ται ἀλ­λ' ἀ­πρε­πῆ, καὶ ἐ­πι­φα­νέ­στε­ρον ποι­εῖ τὸν ἔ­χον­τα καὶ ἐκ­φα­ί­νει τὴν δει­λί­αν· πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη δι­και­ο­σύ­νης καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται. ὧν ἕ­νε­κα καὶ πρῶ­τον καὶ ὕ­στα­τον καὶ διὰ παν­τὸς πᾶ­σαν πάν­τως προ­θυ­μί­αν πει­ρᾶ­σθε ἔ­χειν ὅ­πως μά­λι­στα μὲν ὑ­περ­βα­λεῖ­σθε καὶ ἡ­μᾶς καὶ τοὺς πρό­σθεν εὐ­κλε­ί­ᾳ· εἰ δὲ μή, ἴ­στε ὡς ἡ­μῖν, ἂν μὲν νι­κῶ­μεν ὑ­μᾶς ἀ­ρε­τῇ, ἡ νί­κη αἰ­σχύ­νην φέ­ρει, ἡ δὲ ἧτ­τα, ἐ­ὰν ἡτ­τώ­με­θα, εὐ­δαι­μο­νί­αν». 
Πλάτωνος, « Μενέξενος» 347a


Καί ἡ μετάφρασις αὐτοῦ :

«...Πρέπει οὖν,ἐνθυμούμενοι τά λόγια μας,νά ἐκτελεῖτε μέ ἀνδρεῖα τό ἔργο σας,ἔστω κι᾿ἄν ἐπιδίδεσθε σέ ἄλλη παρά σέ πολεμική ἀσχολία,καί νά ξέρετε,ὅτι ὁ πλοῦτος πού ἀποκτήθηκε μέ ἀνανδρία δέν φέρνει εὐτυχία σ᾿αὐτόν πού τόν κατέχει.Γιατί αὐτός πλουτίζει γιά ἄλλον καί ὄχι γιά τόν ἑαυτό του.Οὔτε τό σωματικό κάλλος 
καί ἡ δύναμι φαίνονται νά ἔχουν τήν ἀξία πού τούς ἀρμόζει,ὅταν εἶναι προσόντα ἑνός δειλοῦ,ἀλλ᾿ἀπεναντίας κάνουν παραφωνία καί ἀποκαλύπτουν περισσότερο τό ἐλάττωμα καί ξεσκεπάζουν τήν δειλία.Καί κάθε πνευματική ἐπίδοσιν,ὅταν χωρίζεται ἀπό τήν δικαιοσύνη καί ἄλλη ἀρετή,φαίνεται πανουργία καί ὄχι σοφία.Γι᾿αὐτό νά προσπαθείτε καί στά πρῶτα καί στά τελευταῖα καί σέ ὅλη σας τήν ζωή,νά στρέφετε ὅλη σας τήν προσπάθεια,μέ ὅλους τούς τρόπους σέ αὐτό :πῶς νά ξεπεράσετε κι᾿ἐμᾶς καί τούς προγόνους στήν δόξα.Ἀλλιῶς,νά ξέρετε ὅτι,ἄν ἐμεῖς σᾶς ξεπερνοῦμε στήν ἀρετή,αὐτή ἡ ὑπεροχή μας,μᾶς δίνει ντροπή,ἐνῶ ἄν εἴμαστε κατώτεροί σας,αὐτό μᾶς κάνει εὐτυχισμένους».

ΜΕΤΑ ἀπό 2500 χρόνια ...Κ Α Μ Μ Ι Α   Ε Λ Π Ι Σ  ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου