" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Λές ὁ Σόρος νά ...κρυφοκυττᾶ καί πάλιν τό Βρεττανικό χρηματιστήριον;Τίς τελευταῖες ἡμέρες διαβάζουμε γιά τήν ἄνοδον τοῦ Βρεττανικοῦ χρηματιστηρίου,πού βρίσκεται σέ ἱστορικά ὑψηλά ἐπίπεδα καί βεβαίως πόσο σ'αὐτό συνέβαλε θετικῶς ΄"η ἔξοδος τῆς χώρας ἀπό τήν Ε.Ε. 

Ναί, καμμίαν ἀντίρρησιν πώς ἡ ἔξοδος ἀπό τήν Ε.Ε. θά ὡφελήσῃ καί μάλιστα σέ μεγάλο βαθμό τήν Βρεττανία. Ἄλλά θά τήν ὥφελήσῃ μακροπρόθεσμα σέ πολλούς τομεῖς ὅπως τό ἐμπόριον,οἱ ἐπενδύσεις, τά προϊόντα της πού θά μπορεῖ νά ἐμπορεύεται ὅπου θέλει καί ὅσο θέλει μέ συνέπεια τήν ὁφέλειαν τῶν καταναλωτῶν κ.λπ.  Καί ἄλλους τομεῖς βεβαίως,πού ὅπως εἴπαμε θά φανοῦν μακροπρόθεσμα ! 

Ὄχι ὅμως στό χρηματιστήριο καί τίς μετοχές. Θά μοῦ πεῖτε καλά οἱ μετοχές δέν εἶναι συνδεδεμένες μέ τό ἐμπόριο,τήν κατανάλωσιν,τήν ἀγορά ; Ναί,εἶναι. Ὅμως δέν παύει νά εἶναι καί ...ἀέρας ! Τίποτε χειροπιαστό ! Ἀέρας κοπανιστός,καί ἀριθμοί σέ κάποιους πίνακες πού ἀνά πᾶσαν στιγμήν μπορεῖ νά μηδενιστοῦν ! Τό ἐργοστάσιο καί ἡ παραγωγή δέν μηδενίζονται ἀπό τήν μία στιγμή στήν ἄλλη. Καί ἄν τύχῃ νά δεχτοῦ ἕναν πόλεμο κερδοσκοπικό,πόσο θά κρατήσῃ μία κάμψις; Μία ἐβδομάδα,ἴσως. Ἡ ἀνάκαμψις θά ἔρθῃ καί ἡ παραγωγή θά συνεχιστῇ. Οἱ ἐγάτες δέν θά πάψουν νά ἐργάζονται καί ἡ πρωτογενής παραγωγή νά ἐφοδιάζῃ. Ὅμως τό χρηματιστήριο,ἐάν δεχτῆ ἕνα κερδοσκοπικό κτύπημα καί τά χαρτοφυλάκια τῶν μετόχων μηδενιστοῦν,ποιός θά τά ἐπαναφέρῃ ; Ποιός θά ξαναγράψῃ τά μηδενικά δίπλα στά μονοψήφια ἤ διψήφια νούμερα; ΚΑΝΕΙΣ . Θά τελειώσουν ὅλα μία καί καλή καθώς θά σβήνῃ ὁ πίνακας ! 

Καί φυσικά,ὅλο αὐτό θά ἔχῃ τίς ἀνάλογες ἐπιπτώσεις καί στήν βρεττανική κοινωνία καί φυσικά ὁ λόγος γίνεται γιά τόν μέσο καί μικρό βρεττανό πολίτη πού θά εἶναι ὁ τελικῶς χαμένος,ὅπως ἔγινε μέ τό ἑλλαδικό χρηματιστήριο τό 1999. 

Καί βεβαίως,πάντα ὑπάρχει ἡ ὑπόνοια μήπως πίσω ἀπό ὅλο αὐτό κρύβεται καί πάλιν ἡ σιωνιστική ὕαινα,ὁ Σόρος καί τά γνωστά του κερδοσκοπικά παιχνίδια. Ἄλλως τε ἡ Βρεττανία γνωρίζει τί σημαίνει Σόρος καί πόσο ἀκριβά τόν πλήρωσε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1992 ( 1 δις ἀγγλικές λίρες ! ! ! ). 

Δέν εἶναι ἀπίθανο μέ τόν τρόπο αὐτό νά θέλουν νά τήν τιμωρήσουν γιά τό χαστούκι πού τούς ἔδωσε μετά τό δημοψήφισμα γιά τήν ἔξοδον ! Γι'αὐτό,μακρυά,μακρυά καί πολύ μακρυά ἀπό τό χρηματιστήριο τῆς Ἀγγλίας,τώρα πού ἔχει πάρῃ τήν μορφή ...φούσκας ! Διότι σάν σκάσῃ ΄Κύριος οἶδε ποιόν θά πάρουν τά ...σκάγια ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου