" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας εἶναι μία ἑβραϊκή βεντέτα


Μία οὐσιώδης συλλογή δημοσιεύσεων πού ἀποδεικνύουν τό βάθος αὐτοῦ πού λέγεται "Κρίσις Οὐκρανίας" εἶναι καθαρῶς ὐπόθεσις ἑβραϊκή. Διαβάζουμε λοιπόν παλαιώτερα θέματά μας πού ἄν μή τί ἄλλο ἀποδεικνύουν με τόν πιό τρανό τρόπο πώς γιά τούς χαζαρο-ἑβραίους ὅλο αὐτό πού συμβαίνει μέ τήν Ῥωσσία εἶναι μία βεντέτα πού πρέπει νά πάρῃ ἕνα τέλος.
Διαβᾶστε λοιπόν γιά νά καταλάβετε πώς τά πάντα εἶναι στά χέρια τους καί σκοπός τους ἕνας καί μόνον : νά καταστήσουν ὁλόκληρη τήν Γῆ σπίτι τους. 
 
Ὁ «ἱστός τῆς ἀράχνης» τῶν Σαββατιανῶν-Φρανκιστῶν σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο 


Μία ἀπό τίς πιό κρυφές πτυχές τῆς ἱστορίας τῶν τελευταίων 350 ἐτῶν εἶναι ὁ ἀντίκτυπος τοῦ Σαββατιανοῦ Μεσσιανικοῦ κινήματος. Ἐπικεφαλῆς τοῦ ἦταν ὁ Shabbetai Tzvi ἀπό τίς 6 Ἰουνίου 1666 (6666). Ὁ Tzvi ἔπεισε, ἴσως, τούς μισούς Ἑβραίους τοῦ κόσμου στό ἀπόγειό του ὅτι ἦταν ὁ ἀληθινός Μεσσίας. Ἕνα τεράστιο Σαββατιανό κίνημα προώθησε τίς Μεσσιανικές φιλοδοξίες τοῦ Σεβί, ὁ ὁποῖος ἀναγνώριζε μόνο τό ἱερό βιβλίο τῆς Καμπάλα, τό Ζοχάρ καί ἀπέρριψε τήν Τορά καί τό Ταλμούδ.

Τό Sabbatian Luciferian φαινόμενο διατηρήθηκε ζωντανό ἀνά τούς αἰῶνες μέ μεγάλη βοήθεια. Τόν 18ο αἰῶνα, ὁ Jacob Frank ἐπανέφερε τόν Σαββατιανισμό στήν Εὐρώπη. Ἄν καί οἱ Ἑβραῖοι μελετητές ἔχουν ἀναλύσει τόν Σαββατιανισμό καί τόν Φρανκισμό, λίγα ἀπό αὐτά εἶναι γνωστά στόν ἔξω κόσμο. Ὁ Ραβίνος Μάρβιν Ἄντελμαν πιστεύει ὅτι τό κίνημα ζεῖ τοὐλάχιστον στό πνεῦμα καί ἀναφέρεται στούς σημερινούς πιστούς ὡς «σατανικούς Σαββατιανούς Φρανκιστές». Τό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ χρησιμοποιεῖ τό βιβλίο τοῦ Antelman«To Eliminate the Opiate», ὡς κύρια πηγή γιά τήν τεκμηρίωση αὐτῶν τῶν γεγονότων.

Ὁ Ἑβραῖος λόγιος Gershom Scholem ἐπιχειρεῖ νά ἀπαντήσει σέ αὐτό τό ἐρώτημα γιατί ὁ Σαββατιανισμός ἔχει «κρυφθεῖ κάτω ἀπό τό χαλί» στό βιβλίο τοῦ «Holiness of Sin», ὡς ἑξῆς:

Οἱ κοσμικοί ἱστορικοί, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἔχουν προσπαθήσει ν᾿ ἀποδυναμώσουν τόν ρόλο τοῦ Σαββατιανισμοῦ γιά διαφορετικό λόγο. Ὄχι μόνο οἱ περισσότερες ἀπό τίς οἰκογένειες πού κάποτε συνδέονταν μέ τό κίνημα τῶν Σαββατιανῶν στή Δυτική καί Κεντρική Εὐρώπη συνέχισαν νά παραμένουν στή συνέχεια ἐντός τοῦ ἑβραϊκοῦ κόλπου, ἀλλά πολλοί ἀπό τούς ἀπογόνους τους, ἰδιαίτερα στήν Αὐστρία, ἀνέβηκαν σέ σημαντικές θέσεις κατά τόν 19ο αἰῶνα ὡς ἐξέχοντες διανοούμενοι. σπουδαῖοι χρηματοδότες καί ἄντρες μέ ὑψηλές πολιτικές διασυνδέσεις.

«Οἱ Σαββατιανές λατρεῖες εἶναι καλά τεκμηριωμένες στήν «Ἰουδαϊκή Ἐγκυκλοπαίδεια» καί στά γραπτά Ἰσραηλινῶν ἀκαδημαϊκῶν, συμπεριλαμβανομένων τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ Y. Tishbi, τοῦ Yehuda Liebes καί τοῦ Yaacov Katz. Μέ λίγα λόγια, αὐτές οἱ ὁμάδες ἀσκοῦσαν σεξουαλικές πρακτικές ὅπως αἱμομιξίαπαιδεραστίαμοιχεία καί ὁμοφυλοφιλία ἤ  ἀλλιῶς : ἦταν διεφθαρμένες. Τό Ταλμούδ δηλώνει ὅτι ὁ Μεσσίας θά ἔρθῃ μόνο σέ μιά ἐποχή πού εἶναι ἐντελῶς ἔνοχη ἤ ἐντελῶς ἀθώα (Sanhedrin 98a). Ἀπό αὐτό τό ἐπίγραμμα, οἱ Φραγκιστές θά δήλωναν, «Ἀφοῦ δέν μποροῦμε νά εἴμαστε ὅλοι ἅγιοι, ἄς εἴμαστε ὅλοι ἁμαρτωλοί».

Πρέπει νά ἀναρωτηθεῖ κανείς τί παράνοια ὑπῆρχε στό μυαλό τῶν Ἑβραίων πού θά ἔκανε τόσους πολλούς νά ἐξαγοράσουν αὐτή τή μηδενιστική λατρεία. Ἐπιπλέον, οἱ Σαββατιανοί καί οἱ Φρανκιστές ἐξασκοῦσαν τόν γάμο μόνον μέσα ἀπό τήν δική τους ὀμάδα ... Στήν ἐποχή του, πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο Ἑβραῖοι ἀπό κάθε κοινωνικό στρῶμα διακήρυξαν καί χαιρέτησαν τόν Σεβί ὡς τόν ἀπελευθερωτή τους. Τό κίνημα ἀπέρριψε τό Ταλμούδ καί ἀπέρριψε ἐντελῶς τήν ἠθική καί τά ἤθη τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ τῆς Τορά.

Ήταν η Καμπαλιστική ηγεσία που επέλεξε τον Jacob Frank να αναπτύξει τη διδασκαλία που ξεκίνησε ο Sabbatai και να καθοδηγήσει τον Mayer Amschel Rothschild και τον Adam Weishaupt. Αυτή η συμμαχία Frank-Rothschild-Weishaupt σχημάτισε μια ανίερη τριάδα ( ἐδῶ)

Συνωμότησαν μέ τούς Illuminati μέ στόχους νά καταστρέψουν ὅλες τίς θρησκεῖες καί νά συγχωνεύσουν ὅλα τά ἔθνη σέ ἕνα. Ὁ Gershon Scholem ἔχει ἐντοπίσει τίς αἱμομικτικές πρακτικές των Σαββατιανῶν σέ αὐτήν τήν λατρεία τῆς Μητέρας τῆς Γῆς.

Μετά ἀπό μιά ἀναγκαστική μεταστροφή στό Ἰσλάμ ἀπό τόν Σουλτᾶνο, ἡ λατρεία σιγοβράστηκε. Στή συνέχεια, ὁ Jacob Frank, ἕνας ἀπό τούς πιό μοχθηρούς,ἐπικίνδυνους ἀνθρώπους τῆς ἱστορίας, συνάντησε τόν Sabbatian Dönmeh ἐνῶ ἦταν περιοδεύων πωλητής στήν Τουρκία τό 1750Ἐξέλιξε τήν ἔννοια τοῦ Μεσσία, δήλωνε ἔτσι καί παρότρυνε τά μέλη τοῦ κινήματος νά ἁμαρτήσουν ὡς μέσο σωτηρίας. Ὀνομάστηκε «λατρεία τοῦ ὀφθαλμοῦ πού βλέπει τά πάντα».

Ο Jacob Frank δίδαξε «αγιότητα μέσω της αμαρτίας» και ότι το «καλό» θα έρθει μέσω του θριάμβου του Κακού Αυτό που απαγορεύεται θα επιτρέπεται συμπεριλαμβανομένων της μοιχείας, της αιμομιξίας και της παιδοφιλίαςΓια να ανέβει κανείς πρέπει πρώτα να πέσει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό εάν πρώτα δέν πέσει στους πρόποδές του. Γι 'αυτό πρέπει να κατεβούμε, να κατρακυλήσουμε στο τελευταίο σκαλί, γιατί μόνο τότε μπορούμε να ανεβαίνουμε απεριόρισταΚαμία περιοχή της ανθρώπινης ψυχής δεν μπορεί να παραμείνει ανέγγιχτη από αυτόν τον αγώνα...(ἐδῶ)

Ὁ Φρανκιστής «πιστός» εἶχε ἕνα ἀνεστραμμένο, παραπλανητικό σύστημα πεποιθήσεων. Δέν πρέπει νά φαίνεται κανείς ὅτι εἶναι ὅπως εἶναι στήν πραγματικότητα. Ἡ τελευταία πεποίθηση δικαιολογοῦσε τήν ἐπιδίωξη τῶν ὀπαδῶν της γιά τή διπλή ζωή πού ἔκαναν. Θά μποροῦσε κανείς νά φαίνεται ὅτι εἶναι ἕνας θρησκευόμενος Ἑβραῖος ἐξωτερικά καί, στήν πραγματικότητα, ἕνας Φρανκιστής. Οἱ Dönmeh ἀσπάστηκαν ἐπίσημα στό Ἰσλάμ ἀλλά παρέμειναν (κρυφοί) κρυπτοεβραῖοι. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ πολλούς Φρανκιστές πού προσηλυτίστηκαν ἐπίσημα στόν Καθολικισμό.

Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Φρανκιστῶν πού ἐξωτερικά φαινόταν νά ἀσπάζονται τόν Ἰουδαϊσμό ἐνσωματώθηκαν στήν ἑβραϊκή κοινότητα. Παρά τό γεγονός ὅτι ἦταν ὅλοι ἐξωτερικά θρησκευόμενοι, ἐξακολουθοῦσαν νά λατρεύουν ὡς στόχο τους «τήν ἐκμηδένιση κάθε θρησκείας καί θετικοῦ συστήματος πεποιθήσεων» καί ὀνειρευόντουσαν «μιά γενική ἐπανάσταση πού θά σάρωνε τό παρελθόν μέ μιά μόνο κίνηση, ὥστε οἱ ὁ κόσμος νά μπορεῖ νά ξαναχτιστεί».

Γιά τόν Φρανκιστή, ἡ ἄναρχη καταστροφή ἀντιπροσώπευε ὅλη τήν Ἑωσφορική ἀκτινοβολία καί «μεγάλη εἶναι ἡ ἁμαρτία πού διαπράττεται γιά χάρη της». Οἱ Φρανκιστές δίδαξαν ὅτι οἱ Τέσσερις Θεότητες τούς ἀντιπροσώπευαν τίς κύριες θρησκεῖες πού ἔπρεπε νά καταστραφοῦν: Ὁ Ἠλίας ἀντιπροσωπεύει τόν ἀπόλυτο Μεσσία, στόν ὁποῖο φτάνουμε ξεκινῶντας ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό, πού ἀντιπροσωπεύεται ἀπό τόν Jonathan Eibeschutzπηγαίνοντας στό Ἰσλάμ ἐκπροσωπούμενος ἀπό τόν Shabbetai Tzvi. ἡ τελευταία πύλη πού ἀντιπροσωπεύεται ἀπό τόν Frank στόν Χριστιανισμό. Μετά τήν ἐπανάσταση, ἔρχεται ὁ Big Brother, πού κυβερνᾶ τή γῆ.

Οἱ Φρανκιστές δελέαζαν τίς γυναῖκες νά ἀφήσουν τούς συζύγους τους καί νά συμμετάσχουν στά ὄργια τούς. Οἱ οἰκογένειες διαλύθηκαν κατά ἑκατοντάδεςΑὐτό εἶναι ἀκόμα πιό ἐκπληκτικό λαμβάνοντας ὑπόψη την ἔντονα παραδοσιακή, οἰκογενειακή ζωή πού χαρακτήριζε τούς Ἑβραίους στίς κοινότητες τῆς Ποντόλια, τῆς Μοραβίας, τῆς Πολωνίας, τῆς Οὑγγαρίας καί τῆς Ρουμανίας ἐκείνη τήν ἐποχή.

Ὁ Φράνκ ἔγραψε: «Πάντως ὁ δρόμος πρός τή ζωή δέν εἶναι εὔκολος, γιατί εἶναι ὁ δρόμος τοῦ μηδενισμοῦ - τῆς καταστροφῆς καί σημαίνει νά ἀπελευθερωθεῖς ἀπό ὅλους τούς νόμους, τίς συμβάσεις καί τίς θρησκεῖες νά υἱοθετήσεις κάθε νοητή στάση καί νά ἀκολουθήσεις ἕναν ἡγέτη βῆμα πρός βῆμα. νά μπεῖτε στήν ἄβυσσο».

Ἡ Encyclopedia Judaica ἀναφέρει ὅτι ὁ σημαντικός πλοῦτος καί τό εἰσόδημα τοῦ Φράνκ «ἦταν μιά συνεχής πηγή ἀναρωτήσεων καί εἰκασιῶν, καί τό ζήτημα δέν ἀπαντήθηκε ποτέ».

Τό 1752, ὁ Φράνκ παντρεύτηκε μιά Βουλγάρα Ἑβραία ὀνόματι Channa ( Χάννα ) .  Ἦταν πολύ ὄμορφη καί τή χρησιμοποίησε, ὅπως συνηθιζόταν μεταξύ τῶν μελῶν τῆς αἵρεσης του, γιά νά παγιδεύσει ἑκατοντάδες ἄντρες πού εἶχαν ἄσεμνες σχέσεις μαζί της γιά νά ἐνισχύσει τή δύναμη τῆς αἵρεσης του.

Τό 1755, ὁ Φράνκ ἐπέστρεψε στήν Πολωνία, ὅπου συνδέθηκε μέ τούς Σαββατιανούς ἡγέτες τῆς Ποντόλια καί ἐπισκέφτηκε καί ἐπέκτεινε τίς ἑβραϊκές κοινότητες πού ἦταν γνωστές γιά τίς αἱρετικές τους τάσεις ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰῶνα.

Ἡ πάταξις ἀπό τούς Ῥαββίνους

Ἀφοῦ οἱ Φρανκιστές ἔκαψαν ἀντίγραφα τοῦ Ταλμούδ καί κατηγόρησαν τούς Ἑβραίους γιά τελετουργικούς φόνους, οἱ ραβίνοι εἶχαν δεῖ ἀρκετά. Τό 1756 στήν πόλη Satinow, οἱ ῥαββίνοι ἀφόρισαν ἐπισήμως τόν Frank καί ὅλους τούς ὀπαδούς του. Ἀπαγόρευαν τούς γάμους μέ ὁποιοδήποτε μέλος τῆς αἵρεσης. Ὁ Ῥαββίνος Τζέϊκομπ Ἔμντεν (1697-1776) ἔγραψε σέ μιά ἐπιστολή ὅτι ἀπαγορεύεται σ᾿ὁποιονδήποτε νά τούς ἐλεήσει.

Ἐντελῶς ἀποκομμένοι ἀπό τόν παραδοσιακό Ἰουδαϊσμό, μιά ὁμάδα Φρανκιστῶν στήν Εὐρώπη ἀσπάστηκε τόν Καθολικισμό τό 1759. Ἀλλά ἕνα χρόνο ἀργότερα, ὁ Φράνκ κατηγορήθηκε γιά αἵρεση καί κλείστηκε στό μοναστήρι τῆς Τσενστόκοβα. Ὁ Τζακόμπ Φράνκ ἔζησε μία ἄνετη ζωή στό μοναστήρι γιά 13 χρόνια.


Διαβᾶστε γιά τήν προσπάθεια τοῦ Τζακόμπ Φράνκ νά καθιερώσῃ τήν κόρη του,Εὔα Φράνκ,σέ μεσσία, κατά τά χρόνια πού ζοῦσε στό μοναστήρι οἰκογενειακῶς.( ἐδῶ) ( φωτό)

 Ὁ Φρανκισμός  ἐπινοήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα καί ἀρχικά ἦταν μιά προσβολή πού ἀπευθύνεται στούς ἀπογόνους τῶν ὀπαδῶν τοῦ Φράνκ πού ἀσπάστηκαν τόν Ρωμαιοκαθολικισμό καί προσπάθησαν νά ἀποκρύψουν τό ὑπόβαθρό τους.

Σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες μαρτυρίες, οἱ Φρανκιστές τῆς Βαρσοβίας ἦταν 6.000. Ὑπολογίστηκε στίς 24.000 σέ ὁλόκληρη τήν Πολωνία. Λέγεται ὅτι οἱ αἰρετικοί αὐτοί μονοπωλοῦσαν ὁρισμένα ἐπαγγέλματα καί εἰδικότητες, ὅπως ὁ δανεισμός, οἱ οἶκοι ἀνοχῆς καί τό ἀλκοόλ. Αὐτός ὁ παράγοντας ὁδήγησε σέ πολλές συγκρούσεις μεταξύ τῶν Πολωνῶν ἀστῶν καί τῶν Φρανκιστῶν. Σέ πολωνικά φυλλάδια καί διαφημιστικά φυλλάδια πού ἐκδόθηκαν στή Βαρσοβία τή δεκαετία τοῦ 1790, οἱ Φρανκιστές δέν ἀπεικονίζονταν οὔτε Ἑβραῖοι οὔτε Χριστιανοί (θρησκευτικοί χαμαιλέοντες) καί χαρακτηρίζονταν ὅτι κατάφερναν νά ξεφύγουν ἀπό τόν ἔλεγχο τόσο τῶν ἑβραϊκῶν ὅσο καί τῶν πολωνικῶν ἀρχῶν.

Ἀφοῦ οἱ ραβίνοι κατάφεραν νά μειώσουν τήν αἵρεση, οἱ Φρανκιστές ἐμφανίζονται στή Μοραβία καί τή Βιέννη. Ὑπῆρχε ἤδη μιά φυλή μέ ἐπιρροή στήν Πράγα πού χρονολογοῦσε πρίν ἀπό τόν Jacob Frank. Γιά λόγους πού δέν ἐξηγήθηκαν ἐπαρκῶς ἀπό τόν Ραβίνο Ἄντελμαν στό βιβλίο του, πολλές ἀπό τίς οἰκογένειες τῶν Φρανκιστῶν ἐκείνη τήν ἐποχή ἀνήκαν στήν ἐλίτ. Ἡ θεωρία μας εἶναι ὅτι τά χαμηλά ἤθη τους καί ἡ κακή τους πρόθεση τούς ἐπέτρεψαν νά κινηθοῦν ἐπιθετικά στά ἐπικερδῆ ἐπαγγέλματα τῶν κακῶν πού ἀπέφευγαν οἱ πιό παραδοσιακά θρησκευόμενοι λαοί.

Ἐπιπλέον, ἐπειδή πολλοί ἦταν πλέον «ἐπίσημα» Καθολικοί, μπόρεσαν νά ἐνταχθοῦν ἤ νά σχηματίσουν μασονικές στοές ὅπου τούς ἄρεσε νά δολοπλοκοῦν καί νά συνωμοτοῦν. Συγκεκριμένα,  ἐλίτ φρανκιστικές ἀμιγεῖς οἰκογένειες λειτουργοῦσαν ἀπό τό Τεκτονικό Τάγμα τῶν Ἀσιατικῶν Ἀδελφῶν στή Βιέννη. Περισσότερες στοές ἄνοιξαν στό Ἀμβοῦργο καί τό Βερολῖνο. Ἀκόμη καί οἱ μή ἰουδαϊκές μασονικές στοές ἦταν ἀνοικτές στούς Ἑβραίους πού προσηλυτίστηκαν στόν Χριστιανισμό, εἰδικά μεταξύ τῶν εὐπόρων (κρυπτο-Ἑβραίων Φρανκιστῶνπού μποροῦσαν νά λαδώσουν καί νά παρέχουν σεξουαλικές χάρες. Αὐτό ὁδήγησε σέ ἕνα δρόμο διείσδυσης καί, φυσικά, σέ κίνδυνο διαροοῆς. 

Οἱ Ἐλίτ Φρανκιστές

Μετά τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τό μοναστήρι, ὁ Φράνκ μετακόμισε στό Μπρνό τῆς Μοραβίας, γιά νά κάνει παρέα μέ τόν ἀδερφό του, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς μεγάλης οἰκογένειας Dobrushka.( Ἡ οἰκογἐνεια εἶχε τό ὄνομα τῆς πόλης  τῆς Τσεχίας, Dobrushka διαβάζουμε ἐπίσης γιά τό Μπρνό ἐδῶ καί τήν Μοραβία ἐδῶ)   Ὁ Jacob Frank υἱοθέτησε μάλιστα αὐτό τό ὄνομα. Ἦταν φρανκιστές πιστοί. Ἡ οἰκογένεια περιελάμβανε ὀκτώ υἱούςΔύο πού ἄλλαξαν τό ὄνομά τους σέ Frey ἦταν ἡγετικοί Ἰακωβίνοι στή Γαλλική Ἐπανάσταση καί θανατώθηκαν στήν γκιλοτίνα ὅταν ἔχασαν τήν ἐξουσία οἱ Ἰακωβίνοι. Ὁ Φράνκ ἔζησε γιά 13 χρόνια στό Μπρνο. Ὁ ἀδελφός του Σολομών (1715-1774) κατεῖχε τόσο τά κερδοφόρα μονοπώλια ποτάσας ὅσο καί τά μονοπώλια καπνοῦ στή Μοραβία.

Ἄν καί εἶχαν τήν τάση νά παντρεύονται μεταξύ τους καί νά συγγενεύουν μέσα στή δική τους ὁμάδα, οἱ ἐλίτ Λουσιφεριανοί Φρανκιστές δέν εἶχαν κανένα πρόβλημα στρατηγικά νά ἀφομοιωθοῦν μέ ἐπιλεγμένες εὔπορες καθολικές οἰκογένειες.  Ἡ ἴδια ἡ κόρη τοῦ Φράνκ, Εὔα, κοιμήθηκε μέ τόν διάδοχο καί μελλοντικό αὐτοκράτορα Ἰωσήφ Β' στή Βιέννη, ὅπου γιά ἕνα διάστημα ὁ Φράνκ ἦταν εὐπρόσδεκτος στήν αὐλή. Ἐκτός ἀπό τή σεξουαλική ἐξυπηρέτηση τοῦ Ἰωσήφ Β', οἱ Ἀψβοῦργοι πίστευαν ὅτι θά μποροῦσε νά εἶναι χρήσιμος στήν προσηλυτισμό καί τήν ἀφομοίωση τῶν Ἑβραίων.

Οἱ Φρανκιστές ἔπαιρναν ἄνετα τόσο ἑβραϊκά, καθολικά ἤ ἰσλαμικά ὀνόματα. Οἱ Σαββατιανοί καί οἱ Φρανκιστές συνοψίζουν τόν ὅρο «κρυπτοεβραῖος». Καθώς περνοῦσε ὁ καιρός, ὁ Φρανκισμός ἔγινε περισσότερο ἕνα ληστρικό ψυχοπαθητικό σύστημα πεποιθήσεων καί δικαιολογία γιά τήν ἁμαρτία καί τήν τέρψη παρά ὁτιδήποτε ἄλλο.

Ὀκτώ ἄτομα τῆς οἰκογένειας, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Τζακόπμ Σολομών, Dobruskas ἀσπάστηκαν «ἐπίσημα» στόν Χριστιανισμό . Μία ἀπό τις ἐγγονές τοῦ Σολομῶντα, ἡ Francesca Dobrushka, παντρεύτηκε ἀπό τήν οἰκογένεια Hoenig, ἡ ὁποία ἀργότερα ὀνομάστηκε von Hoenigsbergs. Ἡ οἰκογένεια Hoenigsberg ἀπέκτησε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πλούτου της ὡς ἀπόγονοι τοῦ Loebel Hoenig, ὁ ὁποῖος, κατά τή διάρκεια τῆς αὐστριακῆς ἀπόσχισης τοῦ 1740-1748 καί τοῦ Ἑπταετοῦς Πολέμου τοῦ 1756-1763, συγκέντρωσε μιά φανταστική περιουσία ὡς προμηθευτής τοῦ αὐστριακοῦ στρατοῦ. Ὁ μεγαλύτερος γιος του Loebel, Israel Hoenig (1724-1808), ἐπέτυχε νά ἐλέγχῃ τό αὐστριακὀ μονοπώλιο καπνοῦ.

 Ἄλλοι ἐξέχοντες Σαββατιανοί ἦταν ἡ οἰκογένεια Wehles τῆς Πράγας. Ὁ ἕνας, ὁ Gottlieb Wehle, ἦρθε στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες μέ μιά μεγάλη ἐκλογική περιφέρεια Φρανκιστῶν ἀπό τή Βοημία καί τή Μοραβία μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1848. Ἕνα μέλος αὐτῆς τῆς φυλῆς ἦταν ὁ Louis Brandeis (1856-1941), ὁ δικαστής τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου καί ἔνθερμος Σιωνιστής πού ἦταν καθοριστικός γιά τήν προώθηση τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Τράπεζας τῶν ΗΠΑ. Ὁ δικαστής τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου Φέλιξ Φρανκφοῦρτερ ἀναφέρεται ὅτι ἔλαβε ἕνα ἀντίγραφο τοῦ πορτρέτου τῆς Εὔα Φράνκ ἀπό τή μητέρα του, ἀπόγονο οἰκογένειας Φρανκιστῶν τῆς Πράγας.

Τό παλάτι τῆς οἰκογένειας ἼτσιγκPalais Itzig ( κτισμένο περίπου στά 1765) τό ὁποῖο πωλήθηκε, κατεδαφίστηκε καί στήν θέσιν του χτίστηκε τό Χρηματιστήριο τοῦ Βερολίνου ( Berliner Börse. ἐγκαίνεια τό 1863). φωτό

Ὁ Ἰσαάκ Ντάνιελ Ἴτσιγκ τοῦ Βερολίνου εἶχε ἐπίσης φρανκιστικούς οἰκογενειακούς δεσμούς. Διηύθυνε τόν Τύπο τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἐλεύθερου Σχολείου, ὁ ὁποῖος τό 1796 ἄλλαξε τό ὄνομά του σέ Oriental Printing Office, πού θεωροῦνταν ἰσχυρό ὄργανο «πολιτιστικῆς μεταρρύθμισης» καί πνευματικός πρόδρομος τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης. Ὁ Ραβίνος Ἄντελμαν χαρακτηρίζει τόν Ἴτσιγκ ὡς παλαιότερο κομμουνιστή. Στήν πραγματικότητα, ὁ Antelman τεκμηριώνει μιά θεωρία πού ὑποστηρίζει ὅτι οἱ πρωτοφρανκιστές ἦταν οἱ πρωτοπόροι τῆς μαρξιστικῆς-κομμουνιστικῆς φιλοσοφίας.

 Daniel Itzig
Ὁ πατέρας τοῦ Itzig, Daniel (γνωστός καί ὡς Daniel Yoffe) ἦταν οἰκονομικός σύμβουλος τοῦ βασιλιᾶ Frederick William II τῆς Πρωσίας, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἦταν διάδοχος τοῦ θρόνου, ἦταν μέλος τῶν llluminati τοῦ Βερολίνου. Ὁ Itzig (1750-1806) ἦταν προμηθευτής ἀργύρου στό βασιλικό νομισματοκοπεῖο τῆς Πρωσίας. Μαζί μέ τόν τραπεζίτη-ἔμπορο H. Ephraim κατά τή διάρκεια τοῦ Ἑπταετοῦς Πολέμου, ἐξέδωσε ὑποτιμημένα νομίσματα πού ὄχι μόνο συνέβαλαν στόν πληθωρισμό ἀλλά βοήθησαν τήν πρωσική κυβέρνηση νά ἀνταπεξέλθῃ στόν πόλεμο. Αὐτές οἱ δύο ἰσχυρές οἰκογένειες Φρανκιστῶν ἑνώθηκαν ἀργότερα μέ γάμο.

Ὁ Φραγκίστας Mayer Arnstein παντρεύτηκε τήν Theresa Wertheimer, ἐγγονή τοῦ τραπεζίτη καί ἀρχιραββίνου Samson Wertheimer τῆς Αὐστρίας. Ὁ Ῥαββίνος Wertheimer (1658-1724) θεωρήθηκε ὁ πλουσιότερος Ἑβραῖος στήν Εὐρώπη μεταξύ 1694 καί 1704. Ἦταν οἰκονομικός διαχειριστής τῶν αὐτοκρατόρων Λεοπόλδος Α', Ἰωσήφ Α' καί Κάρολος ΣΤ' καί ἐπέβλεπε τίς διπλωματικές τους ἀποστολές. Αὐτός τοῦ χάρισε τό παρατσούκλι Judenkaiser, ἤ Ἑβραῖος Αὐτοκράτορας. Ὁ Ἀρνστάϊν, μέ τή σειρά του, χρηματοδότησε τήν ἐξέγερση τῶν ἀγροτῶν τοῦ Τιρόλου ἐναντίον τῆς Γαλλίας καί τῆς Βαυαρίας.

Τό ἴδιο μοτίβο ἀναδύεται συνεχῶς. Λαμπροί, πλούσιοι Ἑωσφόροι ἐθισμένοι στήν ἐξουσία, ἀνυπόμονοι νά ἀφομοιωθοῦν ἐπιφανειακά, νά καταστρέψουν θρησκεῖες, νά ἐπιδοθοῦν σέ ριζοσπαστισμό, σκιερή ἠθική καί νά ζήσουν κρυπτικές, διπρόσωπες ζωές, μερικές φορές παριστάνοντας τούς θρησκευόμενους Ἑβραίους, Καθολικούς, Προτεστάντες ἤ Μουσουλμάνους, ἀλλά ἐπιδίδονται στόν ἐπαναστατικό ριζοσπαστισμό τους μυστικά. Ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Φρανκισμός μειώθηκε, τοὐλάχιστον ἐπιφανειακά, ὡς μεγάλη καί ὀργανωμένη αἵρεση, τό σύστημα τῶν πεποιθήσεών του δέχτηκε ἰσχυρή βάση ἀκόμη καί ἐντός τῆς Καθολικῆς πίστης μέσῳ τῶν φρανκιστικῶν «προσηλυτισμῶν».

Ὁ Ραβίνος Σόλεμ προσθέτει περισσότερες ἐνδείξεις γιά τίς πρακτικές τους:

Οἱ «πιστοί» προσπάθησαν νά παντρευτοῦν μόνο μεταξύ τους, καί ἕνα εὐρύ δίκτυο ἐνδοοικογενειακῶν σχέσεων δημιουργήθηκε μεταξύ τῶν Φρανκιστῶν, ἀκόμη καί μεταξύ ἐκείνων πού εἶχαν παραμείνει στό ἑβραϊκό μαντρί. Ὁ μετέπειτα φρανκισμός ἦταν σέ μεγάλο βαθμό ἡ θρησκεία τῶν οἰκογενειῶν πού εἶχαν δώσει στά παιδιά τους τήν κατάλληλη ἐκπαίδευση. Οἱ Φρανκιστές τῆς Γερμανίας, τῆς Βοημίας καί τῆς Μοραβίας συνήθως πραγματοποιοῦσαν μυστικές συγκεντρώσεις στό Κάρλσμπαντ (Κάρλοβι Βάρι, Βοημία, σημερινή Δημοκρατία τῆς Τσεχίας) τό καλοκαίρι τήν 9η τοῦ μηνός Ἄβ.(Οἱ ἑβραῖοι τήν 9η τοῦ μηνός Ἄβ πενθοῦν γιά τήν καταστροφή τῶν ἱερῶν ναῶν πού καταστράφηκαν τήν ἴδια ἠμέραἐδῶ

Τό 1800, οἱ Πρῶσοι διεξήγαγαν ἔρευνα τῶν Φρανκιστῶν ὑπό τόν ἐπίσημο Forney. Στήν ἀρχή νόμιζαν ὅτι ἦταν ἀπάτη. Ἀλλά στό τέλος, προσδιόρισαν ὅτι ἐπρόκειτο γιά μιά μυστική ἑταιρεία πού ἀσχολοῦνταν μέ τήν πολιτική καί οἰκονομική κατασκοπεία ὑπό τό πρόσχημα τῆς θρησκείας.

Σύνδεση Rothschild

Κοντά στό τέλος τῆς ζωῆς του, ὁ Φράνκ ζοῦσε στό Όφενμπαχ, λίγο ἔξω ἀπό τή Φρανκφούρτη. Ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ τό 1786, ἔζησε μέ βασιλικό στύλ καί διατηροῦσε πολιτοφυλακή. Πέθανε στό Όφενμπαχ στίς 10 Αὐγούστου 1791.

Τό «σπιτάκι» στό Ὄφενμπαχ τῆς Γερμανίας,ὅπου πέρασε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Τζακόμπ,ὁ τρισυπόστατος μεσσίας !

Ὅταν οἱ Φρανκιστές ἐγκαταστάθηκαν τό 1786 στό Όφενμπαχ, ὑποστηρίχθηκαν ἀπό «ἄγνωστους φιλάνθρωπους» τῆς κοινότητας τῆς Φρανκφούρτης. Ἀλλά κατά τή διάρκεια τῶν χρόνων διαμόρφωσης τῆς Τεκτονικῆς Στοᾶς τῆς Φρανκφούρτης, τά τρία πιό ἐνεργά μέλη τῆς Τζιουντενλογέ ( ἑβραϊκή στοά)  τῆς Φρανκφούρτης ἐπηρεάστηκαν ἀπό τούς Φρανκιστές: ὁ Σίγκμουντ Γκάϊζενχάϊμερ, ὁ Μάϊκλ Χές (1782-1860) καί ὁ Τζάστους ΧίλερἮταν ἐπίσης ἡγέτες στό φιλελεύθερο ἑβραϊκό ρεφορμιστικό κίνημα.

Ὁ Michael Hess προσελήφθη ἀπό τόν Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) ὡς δάσκαλος γιά τά παιδιά του. Ὁ Geisenheimer ἦταν ὁ ἐπικεφαλῆς ὑπάλληλος τοῦ Mayer Rothschild. Ἔτσι, τό πνεῦμα καί ἡ νοοτροπία τοῦ Φραγνκισμοῦ ἔλαβαν μεγάλη ὤθηση ἀπό τήν πλουσιότερη οἰκογένεια τῆς Εὐρώπης. Παρεμπιπτόντως, 29 ἀπό τά 58 ἐγγόνια τοῦ Mayer Amschel Rothschild παντρεύτηκαν πρῶτα ἤ δεύτερα ξαδέρφια.

Ἡ ἕνωση μεταξύ τῶν μυστικῶν ἑταιρειῶν τοῦ Ἰλλουμινισμοῦ καί τοῦ Τεκτονισμοῦ ἐπισφραγίστηκε τό 1782 στό Συνέδριο τοῦ Wilhelmbad. Τό ἄλλο κίνημα πού ἐμφανίστηκε στό Συνέδριο ἦταν ὁ φιλοσημιτισμός ἤ ἡ χειραφέτηση τῶν Ἑβραίων. Αὐτό, φυσικά, περιλάμβανε τό ἄνοιγμα τῶν Μασονικῶν Στοῶν σέ αὐτούς. Τά κεντρικά γραφεῖα τοῦ Illuminism μεταφέρθηκαν στό κέντρο Rothschild τῆς Φρανκφούρτης τήν ἴδια περίοδο. Περιέργως, αὐτό τό νέο κίνημα ἀντιστοιχοῦσε μέ τήν ἄνοδο τοῦ Οἴκου τῶν Ρότσιλντ πού ἐπηρεάστηκε ἀπό τούς Σαββατιανούς-Φρανκιστές, καθώς καί μέ τίς ἑβραϊκές οἰκογένειες Oppenheimer, Wertheimer, Schuster, Spreyer καί Stern στή Φρανκφούρτη.

ἀπό : winterwatch.net

Τό ΝΑΤΟ εἶναι ἡ Χαζαρία μεταμφιεσμένη !

Ῥώς ἐναντίον Χαζαροεβραίων (Οὐκρανία) - Ἕνα παμπάλαιο μῖσος...

Οι Χαζάροι αγόρασαν το «εβραϊκό» franchise τον 8ο Αιώνα για να ξεχωρίζουν από τους χριστιανούς και μουσουλμάνους γείτονές τους.

Οι Εβραίοι Ασκενάζι (Ισραηλινοί) δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους ΕβραίουςΕίναι Χαζάροι.

Η επανάσταση των Μπολσεβίκων ήταν εκδίκηση για την καταστροφή της Χαζαρικής Αυτοκρατορίας από τους  Ρώς του Κιέβου το 965 μ.Χ.

Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας συνεχίζει αυτό το μίσος χιλιετιών.

Η ΝΤΠ είναι μια αναγέννηση της παλιάς αυτοκρατορίας των Χαζάρων, που επεκτείνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το ΝΑΤΟ είναι η Χαζαρία μεταμφιεσμένη (κυριολεκτικά)

Ο Eduard Hodos γεννήθηκε στο Kharkov της Ουκρανίας το 1945 σε μια ορθόδοξη εβραϊκή οικογένεια. Το 1990, στρατολογήθηκε από τον Chabad Lubavitcher Rabbi Schneerson, αλλά παραιτήθηκε μόλις συνειδητοποίησε ότι το Chabad είχε στόχο να καταστρέψει την Ουκρανία. Έκτοτε, ο Hodos είναι ένας ειλικρινής επικριτής του Chabad, προειδοποιώντας το κοινό για την ατζέντα του -- και τις πολιτικές προσωπικότητες και τους ολιγάρχες που κάνουν τις προσφορές τους. Ο Χόντος από τότε μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία της Ουκρανίας

από τον Edward Menez

(henrymakow.com)

Ήταν προγραμματισμένη η τρέχουσα ρωσο-ουκρανική σύγκρουση από το Chabad;

Στην τριλογία του που ονομάζεται "The Jewish Syndrome",  ο Eduard Hodos εξηγεί ότι βρισκόμαστε στη μέση της "The Third Khazaria".

    The First KhazariaThe Great Khazar Empire (VII-X Centuries);

    The Second KhazariaBolshevik Rule (1917-τέλη της δεκαετίας του 1920).

    The Third KhazariaThe CIS (1991-?)

(αριστερά, Eduard Hodos)

Στην Πρώτη Χαζαρία, οι ντόπιοι στην Ουκρανία καταλήφθηκαν από Εβραίους και προσηλυτίστηκαν στον Ιουδαϊσμό. Από αυτή την αρχή, τον 7ο έως τον 10ο αιώνα, είχε χαράξει μια γραμμή μάχης με τη Ρωσία:

«Τα οχυρά βρίσκονταν σε απόσταση μεταξύ 10 και 20 χιλιομέτρων, δημιουργώντας μια αδιάσπαστη γραμμή στρατιωτικών οχυρώσεων κατά μήκος των συνόρων της σύγχρονης Ουκρανίας και ΡωσίαςVoronezh - Stary Oskol - Belgorod - KharkovΠεραιτέρω, από τα νοτιοδυτικά του KharkovKrasnograd - Dnepropetrovsk - Krivoj RogΣτα βορειοδυτικάΚίεβο - Chernigov."

Από την αρχή λοιπόν, οι κατακτητές Εβραίοι της σημερινής Ουκρανίας βρίσκονταν σε πόλεμο με τους γείτονές τους, τους Ρώσους.  Αυτό το άρθρο είναι από μια συνέντευξη με έναν Ουκρανό Στρατηγό που περιγράφει με πικρία πώς η Ουκρανία προετοιμάστηκε για την εξαγορά απ᾿το Chabad. (Ξαναδιαβᾶστε τοῦ τί ἐστί Χαμπάντ καί τόν ρόλο του σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Τά γρἀφαμε ἐδῶ,  ) 

Σε μια ομιλία του το 1994 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Vologda Slavyanin , ο ηγέτης του Chabad, Μεσσίας Menachem Mendel Schneerson περιέγραψε τα σχέδιά του για την καταστροφή της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

( αριστερά) Ηγέτης του Chabad, Messiah Menachem Mendel Schneerson (1902-1994)

"Οι Σλάβοι, και ανάμεσά τους και οι Ρώσοι - είναι οι πιο ανυποχώρητοι λαοί στον κόσμο. Οι Σλάβοι είναι ακάμπτοι ως αποτέλεσμα των ψυχολογικών και πνευματικών ικανοτήτων τους, που δημιουργήθηκαν από πολλές γενιές προγόνων. είναι αδύνατο να αλλοιωθούν αυτά τα γονίδια. Σλάβοι, Ρώσοι, μπορούν να καταστραφούν, αλλά ποτέ να κατακτηθούν. Γι' αυτό αυτός ο σπόρος υπόκειται σε εκκαθάριση και, αρχικά, σε απότομη μείωση του αριθμού τους." ( Χμμ... Γολοντομόρ,κάτι σᾶς λέει ἔτσι ; Καί μείωσις πληθυσμοῦ,16 ἑκατομ. χάθηκαν, ἀλλά καί μῖσος γιά τούς Ῥώσσους...

«Πρώτα απ' όλα, θα χωρίσουμε τα σλαβικά έθνη (των 300 εκατομμυρίων, τα μισά από αυτά Ρώσοι) σε μικρές χώρες με αδύναμες και κομμένες διασυνδέσεις. Για αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την παλιά μας μέθοδο: Διαίρει και βασίλευε. αυτές οι χώρες η μία εναντίον της άλλης και τις ρουφούν σε εμφύλιους πολέμους για χάρη της αμοιβαίας καταστροφής».

"Οι Ουκρανοί θα πίστευαν ότι πολεμούν ενάντια στην επεκτατική Ρωσία και αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους. Θα νομίζουν ότι επιτέλους απέκτησαν την ελευθερία τους, ενώ θα υποταχθούν πλήρως από εμάς. Το ίδιο θα σκεφτούν και οι Ρώσοι, σαν να υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα να επιστρέψουν τα εδάφη τους, που τους αφαιρέθηκαν «παράνομα» κ.λπ.».

Αριστερά, 540.000 τετραγωνικά πόδια Το Εβραϊκό Κοινοτικό Κέντρο Dnepropetrovsk είναι το μεγαλύτερο JCC στον κόσμο. Το Dnepropetrovsk βρίσκεται 250 μίλια ΝΑ του Κιέβου.

«Κοιτάζοντας πίσω στην ιστορία, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτά τα εδάφη είναι τα αρχαία προγονικά εδάφη της εβραϊκής Χαζαρίας, δηλαδή του Ισραήλ, που κατελήφθη από τη Ρωσία του Κιέβου (το αρχαίο κράτος της Ρωσίας με πρωτεύουσα το Κίεβο) τον δέκατο αιώνα. Οι Σλάβοι είναι προσωρινοί επισκέπτες σε αυτά τα εδάφη και υπόκεινται σε έξωση. Θα επιστρέψουμε αυτό το έδαφος και θα χτίσουμε τη Μεγάλη Χαζαρία - το εβραϊκό κράτος - σε αυτά τα εύφορα εδάφη με τον ίδιο τρόπο όπως, πριν από 50 χρόνια, δημιουργήσαμε το Ισραήλ, αποσπώντας τους Παλαιστίνιους Οι Ισραηλινοί θα μετεγκατασταθούν εν μέρει εδώ και θα διώξουμε τα σλαβικά βοοειδή μακριά προς τα βόρεια, πέρα ​​από τη Μόσχα. Θα υπάρχει μια μικρή Βόρεια Επικράτεια, μια κράτηση με συμπαγή πληθυσμό -- μια κράτηση, όπως οι ινδικές επιφυλάξεις στην Αμερική."

Στην «Εβραϊκή τριλογία» ο Χούντος εντόπισε την προέλευση αυτού του μακροχρόνιου μίσους μεταξύ των Χαζάρων και των Ρώσων: «Η Μεγάλη Χαζαρική Αυτοκρατορία υπήρχε για αρκετούς αιώνες, έως ότου ο Ρώσος Πρίγκιπας Σβιατόσλαβ,το 965 κατέλαβε και την Πόλη τους και τον Λευκό Ναό τους».

" Η Τρίτη Δύναμη εξαφανίστηκε από το πρόσωπο της γης, ο πληθυσμός της διασκορπίστηκε προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι περισσότεροι ζήτησαν την προστασία του Σβιατοσλάβ, ενώ η εβραϊκή ελίτ μετακόμισε στην περιοχή Χαζάρ στο Κίεβο..."

ἀπό : henrymakow.com


1. Το κέντρο Menorah ( ουκρανικά : Центр "Менора" , Ρωσικά : Центр "Менора" ) είναι ένα πολιτιστικό και επιχειρηματικό κέντρο της εβραϊκής κοινότητας στο Ντνίπρο της Ανατολικής Ουκρανίας . Ορισμένες πηγές δηλώνουν ότι είναι το μεγαλύτερο πολυ-λειτουργικό κέντρο εβραϊκής κοινότητας στην Ευρώπη ή στον κόσμο. Η καρδιά του συγκροτήματος είναι η ιστορική κεντρική συναγωγή Golden Rose , που χτίστηκε τον 19ο αιώνα...( ἐδῶ)

2.  Dnepropetrovsk είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας , με περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους.  Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, 391 χλμ. (243 μίλια) νοτιοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας Κίεβο στον ποταμό Δνείπερο , από τον οποίο πήρε το όνομά του. Το Dnipro είναι το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Dnipropetrovsk . Είναι η διοικητική έδρα της πόλης Dnipro hromada...( ἐδῶ)

Ἐπίσης διαβάζουμε σχετικῶς : Ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,

Σιγά-σιγά ἀποκαλύπτονται εὐρέως...Ποῦ θά πάῃ θά τό καταλάβουν καί οἱ πιό δύσπιστοι πόσο ἀρχαία εἶναι ἡ ἱστορία. Ὁ πόθος καί τό πάθος τους νά γίνουν παγκόσμιοι καί ἀπόλυτοι ἐξουσιαστές... Καί ἴσως καί κάτι ἀκόμη πού μᾶλλον ἀνήκει στά ...ψιλά γράμματα...

ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ)

Χαμπάντ – Λουμπάβιτς σ᾿ὅλο τόν κόσμο τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο !

Χιλιάδες απεσταλμένοι του Chabad -Lubavitch, απ᾿ όλο τόν κόσμο,συγκεντρώνονται στην παγκόσμια έδρα του Chabad -Lubavitch στο Μπρούκλιν (φωτό)

Το Chabad , γνωστό και ως Lubavitch , Habad και Chabad-Lubavitch  ( Εβραϊκά : חב"ד ), είναι μια Ορθόδοξη Εβραϊκή Χασιδική δυναστεία * . Το Chabad είναι ένα από τα πιο γνωστά χασιδικά κινήματα στον κόσμο, ιδιαίτερα για τις δραστηριότητες προβολής του. μία από τις μεγαλύτερες ομάδες Χασιδικών και εβραϊκές θρησκευτικές οργανώσεις στον κόσμο Σε αντίθεση με τις περισσότερες υπερορθόδοξες ομάδες, οι οποίες αυτοδιαχωρίζονται, το Chabad δρα κυρίως στον ευρύτερο κόσμο και εξυπηρετεί τους εκκοσμικευμένους Εβραίους.

Ὁ πρώην ΥΠΕΞ τοῦ Καναδᾶ John Baird,στήν Kfar Chabad Ισραήλ (φωτό

Ιδρύθηκε το 1775 από τον Ραβίνο Schneur Zalman του Liadi
 , το όνομα "Chabad" ( חב״ד ‎) είναι ένα αρκτικόλεξο που σχηματίζεται από τρεις εβραϊκές λέξεις — Chochmah,σημαίνει ΣοφίαBinah,Κατανόηση και Da'at ( חכמה, בינה, ‎domis, דעה ) Γνώση»—που αντιπροσωπεύουν τα πνευματικά ερείσματα του κινήματος. 

Ἡ κυβέρνηση τῆς Οὐγγαρίας ἀναγνωρίζει τό Chabad-Lubavitch τῆς Οὐγγαρίας. Στό μέσον τῶν ραββίνων ὁ πρωθυπουργός Ὀρμπάν καί στό ἄκρο δεξιά ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Zsolt Semjen.(2019) ἐδῶ

Το όνομα Λούμπαβιτς* προέρχεται από την πόλη στην οποία διέμενε η κυρίαρχη πλέον σειρά ηγετών από το 1813 έως το 1915.  Άλλοι, μη Λούμπαβιτς γόνοι του Τσαμπάντ είτε εξαφανίστηκαν είτε συγχωνεύτηκαν στη γραμμή Λούμπαβιτς . Στη δεκαετία του 1930, ο 6ος  Ραβίνος Yosef Yitzchak Schneersohn , μετέφερε το κέντρο του κινήματος Chabad από τη Ρωσία στην Πολωνία . Μετά το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου , μετέφερε το κέντρο του κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ὁ Ὀμπάμα καλωσορίζει τούς ἐκπροσώπους τοῦ Chabad-Lubavitch στόν Λευκό Οἴκο (2015) ἐδῶ

Το 1951, ο Ραβίνος Menachem Mendel Schneerson αποδέχτηκε επίσημα την ηγεσία ως ο έβδομος Chabad RebbeΜετέτρεψε το κίνημα σε ένα από τα πιο διαδεδομένα εβραϊκά κινήματα στον κόσμο σήμερα. Υπό την ηγεσία του, το Chabad ίδρυσε ένα μεγάλο δίκτυο ιδρυμάτων που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν θρησκευτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες σε όλο τον κόσμο. Τα ιδρύματα του Chabad παρέχουν προσέγγιση σε μη συνδεδεμένους Εβραίους και ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και θρησκευτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πριν από το θάνατό του το 1994, ορισμένοι από τους οπαδούς του πίστευαν ότι ο Schneerson ήταν ο Μεσσίας , με τη δική του θέση σχετικά με το θέμα να συζητείται μεταξύ μελετητών. Μεσσιανική ιδεολογία στο Chabad πυροδότησε διαμάχες σε διάφορες εβραϊκές κοινότητες και εξακολουθεί να είναι ένα άλυτο ζήτημα. Μετά το θάνατό του, κανένας διάδοχος δεν διορίστηκε ως νέος κεντρικός ηγέτης.

Ὁ Ρόναλντ Ρήγκαν δέχεται μία Μενορά ἀπό τούς "American Friends of Lubavitch" 1984 (φωτό)

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν συναντά Σοβιετικούς Εβραίους μετανάστεςσυμπεριλαμβανομένου του Νάταν Σαράνσκι, για να παραλάβει το Passover haggadah στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στις 25 Οκτωβρίου 1988 στην Ουάσιγκτον, DC.  (φωτό ἐδῶ)
Η Χαγκάδα -Passover haggadah-  ( εβραϊκά : הַגָּדָה , «λέγω», πληθυντικός: Haggadot ) είναι ένα εβραϊκό κείμενο που εκθέτει την τάξη του Πάσχα Seder . Η ανάγνωση της Χαγκάδας στο τραπέζι του Σέντερ είναι η εκπλήρωση της μίτζβα σε κάθε Εβραίο να «πείτε στα παιδιά σας» την ιστορία από το Βιβλίο της Εξόδου για τον Γιαχβέ που έβγαλε τους Ισραηλίτες από τη σκλαβιά στην Αίγυπτο , με ένα δυνατό και ένα απλωμένο χέρι ...

Το 2018, ο Marcin Wodziński υπολόγισε ότι το κίνημα του Chabad αντιπροσώπευε το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού των Χασιδικών. Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών Chabad εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 16.000 και 17.000. Ο αριθμός εκείνων που παρακολουθούν σποραδικά ή τακτικά εκδηλώσεις στο Chabad είναι πολύ μεγαλύτερος. το 2005 το Κέντρο Δημοσίων Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι έως και ένα εκατομμύριο Εβραίοι παρακολουθούν τις λειτουργίες του Chabad τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Σε μια μελέτη του 2020, το Ερευνητικό Κέντρο Pew διαπίστωσε ότι το 16% των Αμερικανοεβραίων παρακολουθούν τις υπηρεσίες του Chabad τακτικά και ημι-τακτικά... ( περισσότερα γιά τό λῆμμα Chabad Lubavitch,ἐδῶ)

Ο Vlodymyr Zelensky, ο Εβραίος πρόεδρος της Ουκρανίας, συναντά ραβίνους στο Κίεβο στις αρχές Μαΐου 2019 (ἐδῶ)

* Η Χασιδική δυναστεία είναι μια δυναστεία με επικεφαλής τους Χασιδικούς Εβραίους πνευματικούς ηγέτες γνωστούς ως ρέμπες  ( προέρχεται ἀπό τό ῥαββίνος καί γράφεται rebbes κανονικά θά τό λέγαμε ρέββες,ἀλλά στή μετάφραση δίνεται ὡς ρέμπες) και συνήθως έχει μερικά ή όλα απ᾿ τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Κάθε ηγέτης της δυναστείας είναι συχνά γνωστός ως ADMOR (συντομογραφία για το AD oneinu MO reinu ve R abeinu – «ο αφέντης μας, ο δάσκαλός μας και ο ραβίνος μας»), ή απλώς ως Ρέμπε (ή «ο Ρέμπε»), και μερικές φορές αποκαλείται "Rav" ("ραβίνος"), και μερικές φορές αναφέρεται στα αγγλικά ως "Grand Rabbi"?
 • Η δυναστεία συνεχίζεται πέρα ​​από τη ζωή του αρχικού ηγέτη διαδοχικά (συνήθως από έναν απόγονο της οικογένειας).
 • Η δυναστεία ονομάζεται συνήθως από μια πόλη-κλειδί στην Ανατολική Ευρώπη όπου ο ιδρυτής μπορεί να γεννήθηκε ή να έζησε ή όπου η ομάδα άρχισε να αναπτύσσεται και να ακμάζει.
 • Η δυναστεία έχει (ή είχε κάποτε) οπαδούς που, με την πάροδο του χρόνου, συνεχίζουν να ακολουθούν διαδοχικούς ηγέτες (ρέμπες), ή μπορεί ακόμη και να συνεχίσουν ως ομάδα χωρίς ηγέτη ακολουθώντας τις εντολές ενός αποθανόντος ηγέτη.
 Το Chabad Lubavitch της Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του Αρχιραβίνου της χώρας και του Σλιάχ Ραβίνου Aryeh Ze'ev Raskin , καλωσόρισε μια νέα Τορά στο Εβραϊκό Κοινοτικό της Κέντρο στη Λάρνακα. Στο hachnasas sefer Torah παρευρέθηκαν μέλη της κοινότητας και επισκέπτες από το Ισραήλ που πέταξαν ειδικά για την περίστασηἐδῶ)

Μια χασιδική ομάδα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ιδρύθηκε από έναν ηγέτη που δεν όρισε ούτε άφησε διάδοχο.
 • Μπορεί να πάρει το όνομά του από μια πόλη-κλειδί στην Ανατολική Ευρώπη όπου ο ιδρυτής μπορεί να γεννήθηκε ή να έζησε, ή όπου η ομάδα άρχισε να αναπτύσσεται και να ακμάζει, ή μπορεί να πάρει το όνομά της από τον ίδιο τον ιδρυτή.
 • Έχει οπαδούς που συνεχίζουν ως ομάδα υπό την καθοδήγηση ραβίνων που εξηγούν και ερμηνεύουν τις εντολές του αποθανόντος ιδρυτή...( ἐδῶ)

* Το Lyubavichi ( Λευκορωσικά : Любаві́чы , Ρωσικά : Люба́вичи , Γίντις : ליובאַװיטש , Lyubavitsh , Πολωνικά : Lubawicze ) είναι ένα χωριό στην περιφέρεια Rudnyansky της περιφέρειας Smolensk της Ρωσίας .


Το χωριό υπήρχε στην Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία τουλάχιστον από το 1654. Το 1784, αναφέρθηκε ως μικρή πόλη, τότε ιδιοκτησία της Πολωνικής πριγκιπικής οικογένειας των Λουμπομίρσκι .  Μετά τις διαμελίσεις της Πολωνο-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας , το χωριό προσαρτήθηκε από τη Ρωσική Αυτοκρατορία . Κατά τη γαλλική εισβολή στη Ρωσία το 1812, το χωριό καταλήφθηκε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα για δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, το χωριό βρισκόταν στο Orshansky Uyezd του Κυβερνείου Mogilev . Το 1857 είχε πληθυσμό 2.500 κατοίκους.Μια άλλη πηγή από το 1880 περίπου αναφέρει συνολικά 1.516 κατοίκους (978 Εβραίους) με 313 σπίτια, δύο ρωσικές ορθόδοξες εκκλησίες και δύο εβραϊκές συναγωγές . 

Χασιδικοί προσκυνητές που προσεύχονται κοντά στον τόπο ταφής του Ρέμπε Νάχμαν του Μπράτσλαβ στο Ουμάν, Ουκρανία, 14 Σεπτεμβρίου 2015.( ἀπό ἐδῶ)

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, το Λιουμπαβίτσι ήταν η μεγαλύτερη αγορά εντός του Κυβερνείου Μογκίλεφ, με ετήσιες πωλήσεις άνω του 1,5 εκατομμυρίου ρούβλια.

Ο εβραϊκός πληθυσμός του Lyubavichi ήταν 1.164 το 1847 και 1.660 το 1897. Η οικονομία του χωριού μειώθηκε μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και οι θρησκευόμενοι Εβραίοι διώχθηκαν από τους Yevsektsiya . Ο εβραϊκός πληθυσμός ήταν 967 το 1926, ο μισός του συνολικού πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στη Ρωσία , ο γερμανικός στρατός μπήκε στο Λιουμπαβίτσι τον Αύγουστο του 1941, ίδρυσε ένα γκέτο και σφαγίασε τους 483 εναπομείναντες Εβραίους στις 4 Νοεμβρίου 1941 ( ἀπό ἐδῶ)

Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, η Κρήτη, θα έχει επιτέλους μόνιμο Shluchim για να διευθύνει ένα κέντρο του Chabad: τον Ραβίνο Yaakov και τον Libby Nechimovsky ( ἀπό ἐδῶ) καί Chabad Crete

Η Χαμπάντ της Ελλάδας ανήκει στο παγκόσμιο κίνημα της Χαμπάντ – Λουμπάβιτς το οποίο είναι αφιερωμένο στην πνευματική και φυσική ευημερία των απανταχού Εβραίων, υπό την ηγεσία του Ράμπι από το Λουμπάβιτς, Ράμπι Μενάχεμ Σσνέερσον.

Μετά από περισότερα από 30 χρόνια συνεργασίας με τις Εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, η Χαμπάντ ίδρυσε το μόνιμο κέντρο της στην Αθήνα την `Ανοιξη του 2001, τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει ο Ραββίνος Μέντελ Χέντελ και η σύζυγός του Νεχάμα ...(ἐδῶ)


«Ἀγῶνες» πού πάντα δικαιώνονται...

Στίς ΗΠΑ τό 2017 πέρασε ἕνας νόμος πού ἀπαιτεῖ ἀπό τό ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ νά ὐποβάλλῃ ἐκθέσεις γιά πράξεις χωρῶν,47 τόν ἀριθμό, ἀναφορικά μέ τίς περιουσίες πολιτῶν τήν περίοδο πρίν τόν Β΄Π.Π. Μέ ἄλλα λόγια οἱ ΗΠΑ μέσῳ τοῦ ΥΠΕΞ λειτουργοῦν ἐν εἴδη εἰσαγγελέως γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισαν καί ἀντιμετωπίζουν,οἱ χῶρες,ὅλης τῆς Εὐρώπης, τίς περιουσίες πού ἀνῆκαν σέ ἑβραίους πού χάθηκαν στό ὁλοκαύτωμα καί ἔμειναν ἀκληρονόμητες. Στήν οὐσία μία ὑπερδύναμις ὅπως οἱ ΗΠΑ ἀναλαμβάνουν νά παίξουν τόν δικηγόρο τῶν ἑβραίων πού θέλουν τώρα πίσω τίς περιουσίες τους ! 

Ὁ νόμος JUST 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today) δῆλα δή : δικαιοσύνη γιά μή ἀποζημιωθέντες ἐπιζῶντες σήμερα. Τί ἐννοοῦν μέ τό «μή ἀποζημιωθέντες» ; Αὐτούς πού ἀδικήθηκαν καί ἐπιβάλλεται τώρα νά δικαιωθοῦν. Ποιοί; Οἱ ἐπιζῶντες. Ποιοί ἐπιζῶντες; Μἀ τοῦ ὁλοκαυτώματος,ποιοί ἄλλοι; Ποιοί ἄλλοι ἐδῶ καί 76 χρόνια μόνον κερδίζουν ἀπό ἐκεῖνο τό ὁλοκαύτωμα; 

Ἔ λοιπόν τώρα,ἦρθε ἡ ὥρα νά πάρουν πίσω καί τό τελευταῖο πετραδάκι πού τούς ἀνήκει,ἀπό κάθε εὐρωπαϊκή χώρα.Καί ἔβαλαν ἐμπρός τά μεγάλα μέσα :τίς ΗΠΑ. Λοιπόν,ὁ νόμος αὐτός εἶναι μία ἀπό τίς τελευταῖες κληρονομιές τοῦ Ὀμπάμα. Νομοθετήθηκε ἀπό ἕνα σῶμα πού ἔφτιαξε ὁ καί ἑβραῖος ( κατά δική του ὁμολογία) Ὀμπάμα τό 115th United States Congress καί ἐργάσθηκε ἐπί 2ετία ( Ἰανουάριος 2017-Ἰανουάριος 2019). Ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ συγκεκριμένος νόμος,ὁ ὁποῖος εἶναι δικό του δημιούργημα.

Καί γιά νά μήν νομίζετε πώς ὁ νόμος αὐτός προέκυψε αἴφνης,νά σᾶς πῶ ὅτι ὑπῆρξε προεργασία. Συγκεκριμένα στήν πόλιν Τερεζίν τῆς Τσεχίας ἔγινε μία διάσκεψις, τόν Ἰούνιο τοῦ 2009, ὑπό τόν τίτλον : Διάσκεψις περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ὁλοκαυτώματος ὅπου μαζεύτηκαν 47 χῶρες ( ὅλης τῆς Εὐρώπης σύν Ἀργεντινή,Αὐστραλία,Καναδᾶς,ΗΠΑ, Οὐρουγουάη καί βεβαίως τό Ἰσραήλ)  καί ὑπέγραψαν δεσμευτική δήλωσιν ὅτι θά λάβουν μέτρα γιά τήν διόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν λαθῶν ἑναντίον τῶν ἑβραίων,πού ἐπῆλθαν ἐκ τοῦ ὁλοκαυτώματος.   


Ένα χρόνο αργότερα, 43 από τους υπογράφοντες (εκτός της Λευκορωσίας , της Μάλτας , της Ρωσίας και της Πολωνίαςενέκριναν ένα συνοδευτικό έγγραφο, τις Οδηγίες του 2010 και τις Βέλτιστες Πρακτικές για την Επιστροφή και Αποζημίωση Ακίνητης (ΠραγματικήςΙδιοκτησίας , οι οποίες καθορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για ακίνητα. Σύμφωνα με τις οδηγίες , προτιμάται η επιστροφή του ίδιου του ακινήτου ( σε αποζημίωση ), ωστόσο όταν δεν είναι δυνατή η πληρωμή η αντικατάσταση ακινήτου που είναι "πραγματικά δίκαιη και επαρκής" είναι δυνατή. Η δήλωση δεν έχει νομική ισχύ και δεν καθορίζει πώς πρέπει να ενεργούν οι εμπλεκόμενες χώρες για να την εκπληρώσουν...(ἐδῶ)

Καί ἐπεί δή οἱ δηλώσεις αὐτές δέν ἦσαν οὔτε συνθήκη οὔτε δεσμευτική συμφωνία σέ διεθνές ἐπίπεδον,ἀλλά ὡς φαίνεται οὔτε καί οἱ συμπληρωματικές ὁδηγίες ἔφεραν τό ἀποτέλεσμα πού ἤθελαν οἱ ἑβραιοχάζαροι, μπῆκε σέ λειτουργία τό σχέδιον πιέσεις μέσῳ ΗΠΑ. Καί ἦρθε ὁ JUST 447 ! 

Νά συμπληρώσουμε πώς στήν διακήρυξιν τοῦ Τερεζίν ἀναφέρεται καί ἡ ὑποχρέωσις,τῶν κρατῶν πού εἶχαν κρατικοποιήση τίς περιουσίες τῶν θυμάτων τοῦ ὁλοκαυτώματος,νά διαθέσουν τό ἀντίτιμο τῆς κρατικοποιημένης περιουσίας ( ὅταν δέν ὑπάρχει διεκδικητής ἀπόγονος) σέ ἐπιδόματα ἀπόρων ἐπιζώντων ἀλλά κυρίως στήν ἐκπαίδευσιν σχετικῶς μέ τό ὁλοκαυτωμα. 

Σημειῶστε πώς στό πακέτο δέν εἶναι μόνον ἡ ναζιστική Γερμανία ἀλλά καί τά κομμουνιστικά καθεστῶτα. Ἀλλοίμονον ἄν δέν τά περιελάμβαναν,ἀφοῦ ὁ στόχος ἦταν οἱ χῶρες ἐκεῖνες ὅπου στήν οὐσία ἀποτελοῦσαν τήν σφηκοφωλιά τῶν χαζαροἑβραίων.
Παράδειγμα ἡ Πολωνία,γιά νά μήν πῶ ὅτι ὅλο αὐτό - διάσκεψις Τερεζίν,Νόμος 446- ἔχει ξεκινήση μέ στόχο τήν Πολωνία. Διαβᾶστε τήν παραπομπή γιά τόν Νόμο καί θά διαπιστώσετε πώς ὅλη ἡ σελίδα εἶναι ἀφιερομένη στήν Πολωνία καί τό ἱστορικό τῆς περιπέτειάς της μέ τά περιουσιακά στοιχεῖα τῶν ἐκεῖ ἑβραίων,ἀπό τόν Β΄Π.Π. στήν περίοδο τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καί μέχρι σήμερα ! 

Καί οἱ Πολωνοί; Διαβάζουμε : 

Ἰουδαιο-Πολωνία 2: Ἡ Ἀνατομία τῆς Πολωνικῆς δουλείας(φωτό)

Από έναν προπολεμικό πληθυσμό 3,2 εκατομμυρίων, υποστηρίζεται ότι τα 2 εκατομμύρια Εβραίοι-Πολωνοί πέθαναν στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τα 1,2 εκατομμύρια Εβραίο-Πολωνούς και τους απογόνους τους που ζουν μόνο στο Ισραήλ, υπάρχει μια ταύτιση απόψεων, η οποία παίρνει όλο και πιο μεγάλες διαστάσεις, από την ελίτ, ότι δικαιούνται τμήματα της Πολωνίας που ισχυρίζονται ότι κατείχαν οι πρόγονοί τους. Πριν από το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Εβραίοι είχαν το πιο πολύτιμο ακίνητα στα κέντρα μεγάλων πόλεων, ενώ οι Πολωνοί συγκεντρώνονταν σε αγροτικές περιοχές. Η Βαρσοβία ήταν 30% εβραϊκή, η Białystok 42%, η Tarnów 50%, η Grodno 50%. Στο Oświęcim,έδρα του Αυστριακού στρατού με στρατώνες, που αργότερα θα γινόταν το Άουσβιτς, υπήρχαν 50% Εβραίοι.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε την ιστορική ένταση μεταξύ Πολωνών και Εβραίων. Ο Πολωνικός φόβος για την εβραϊκή κατάκτηση, «JudeoPolonia», είναι μέρος της εθνικής μας μνήμης. 


«Το Έτος 3333, ή ένα Απίστευτο Όνειρο»,για παράδειγμα, του Julian Ursyn Niemcewicz,είναι ένα Πολωνικό βιβλίο 200 ετών που απεικονίζει ένα δυστοπικό μέλλον όπου η Πολωνία κυριαρχείται πλήρως από Εβραίους. 

Ο Teodor Jeske-Choiński εξέφρασε τον φόβο μας στο φανταστικό μυθιστόρημά του το 1912, όπου ένας εβραϊκός χαρακτήρας δηλώνει : «Εάν δεν μας επιτρέψετε να δημιουργήσουμε ένα "κράτος Judeo-Polonia" και ένα έθνος "Judeo-Polish" θα σας στραγγαλίσουμε!»

Για χρόνια αισθανόμασταν ότι οι Εβραίοι θα χρησιμοποιούσαν μια υπερδύναμη για να το επιτύχουν, εκείνες τις μέρες, νομίζαμε ότι θα ήταν η Γερμανία. Όπως αποδείχθηκε, αυτός δεν ήταν ένας αβάσιμος φόβος, αλλά δεν ήταν οι Γερμανοί που θα βοηθούσαν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ο εβραϊκός κομμουνισμός, αυτό που λέμε Żydokomuna, εγκατέστησε μια εβραϊκή δικτατορία πάνω από την ΠολωνίαΚατά τη διάρκεια της σοβιετικής εισβολής, πολλοί Εβραίοι βοήθησαν τον Κόκκινο Στρατό και διέπραξαν πολλές θηριωδίες. 
Σήμερα, ο διεθνής Εβραίος έχει εγκαταλείψει τον κομμουνισμό για τον παγκόσμιο καπιταλισμό και χρησιμοποιεί την Αμερική για να μας «στραγγαλίσει». Το όπλο της επιλογής είναι ο Ν447 (Justice for Uncompated Survivors Today (JUST)), το οποίο είναι η μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για την Πολωνία στην πρόσφατη μνήμη. 

Η σιωνιστική φυλετική μισαλλοδοξία πίσω από το JUST 447 προβλεπόταν από τον  Ισραηλινό τραγουδιστή  του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου το 1996: 
«Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Εβραίοι πέθαναν στην Πολωνία και οι Πολωνοί δεν θα είναι οι κληρονόμοι των Εβραίων-Πολωνών. Δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Θα τους παρενοχλήσουμε μέχρι να καλυφθεί πάλι η Πολωνία. Εάν η Πολωνία δεν ικανοποιήσει τα εβραϊκά αιτήματα, θα ταπεινωθεί δημόσια και θα διωχθεί διεθνώς. » - Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου "

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του κομμουνισμού πραγματοποιήθηκαν οι «συνομιλίες στρογγυλής τραπέζης» στη Μαγκνταλένκα, ένα μικρό χωριό κοντά στη Βαρσοβία, το 1989.
Οι συμμετέχοντες ελέγχουν την Πολωνία από τότε, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στα δεξιά ή στα αριστερά. Πολλοί Πολωνοί πιστεύουν ότι συνωμότησαν σε αυτές τις συνομιλίες για να μοιραστούν την εξουσία επί της χώρας επ 'αόριστον

Σημαντικοί συμμετέχοντες στο Magdalenka ήσαν οι :


Ο Adam Michnik  (γεννημένος ως  Aaron Schechter) - ένας φιλελεύθερος που είναι αδελφός του κομμουνιστή δολοφόνου Stefan MichnikΟ πατέρας του Michnik ήταν ο πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Δυτικής Ουκρανίας.

Tadeusz Mazowiecki  - Ο πρώτος πρωθυπουργός της Πολωνίας μετά την πτώση του κομμουνισμού. Ήταν υπεύθυνος για την έξωση των καρμελιτών μοναχών από το Άουσβιτς, με εντολή του προέδρου του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου, Έντγκαρ Μπρονφμάν. Η ηγεσία του ήταν τόσο καταστροφική που έλαβε μόνο το 18% στην προσπάθειά του για επανεκλογή. Πιστεύεται στην Πολωνία ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, αν και δεν το παραδέχτηκε ποτέ.

Lech Wałęsa  - Ο Πρόεδρος της Πολωνίας από το 1990-1995. Αυτός ο οπορτουνιστής που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, διάσημος για την «Αλληλεγγύη», αποκαλύφθηκε πρόσφατα  ότι  ήταν κομμουνιστής πληροφοριοδότης. 

Aleksander Kwaśniewski  - Ο Πρόεδρος της Πολωνίας από το 1995-2005. Ίδρυσε τη Δημοκρατική Αριστερή ΣυμμαχίαΈπαιξε σημαντικό ρόλο στο να συρθεί η Πολωνία στην συμμετοχή της στον πόλεμο του Ιράκ, παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά δημοφιλής. Υπῆρξε επίσης στη μυστική μισθοδοσία της αστυνομίας κατά τα κομμουνιστικά χρόνια.

Leszek Cezary Miller  - Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας από το 2001 έως το 2004. Ο κρυπτο-εβραίος, ηγέτης της Δημοκρατικής Αριστεράς Συμμαχίας από το 1999 έως το 2004 και ξανά από το 2011 έως το 2016.

Lech Kaczyński  - Ίδρυσε το PiS το 2001. Διετέλεσε Πρόεδρος της Πολωνίας από το 2005 έως το θάνατό του στο Σμόλενσκ το 2010.

Jarosław Kaczyński  - Συν-ιδρυτής του PiS. Ο Jarosław είναι ο σημερινός ηγέτης του PiS ...

Αυτή η ομάδα καριέρας και γκάνγκστερ, με τη χορηγία της Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών, διατήρησε μια ασφυκτική επιρροή στην σύγχρονη πολωνική πολιτική μετά την πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος


Πολύ ἐνδιαφέρον ἔχει καί τό θέμα περί τῆς Żydokomuna ( Ἰουδαιο-κομμούνα),διαβᾶστε το ΕΔΩ.


Βεβαίως οἱ Πολωνοί δέν ἔχουν καθήση μέ σταυρωμένα χέρια. Ἀντιδροῦν,διαμαρτύρονται. Οἱ πατριῶτες Πολωνοί πού,τί πρωτότυπον,χαρακτηρίζονται ὡς ἀντι-σημίτες ! 

Ὅσο γιά τήν ἐπίσημον κυβέρνησιν τῆς Πολωνίας,στίς πιέσεις πού ἔλαβε,τό καλοκαίρι τοῦ 2020,σχετικῶς μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ JUST 447  καί τήν ἔκθεσιν τοῦ ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ,ἡ ἀπάντησις ἦρθε μέσῳ δηλώσεων τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Πολωνίας.  Ἔχει ἐνδιαφέρον νά ᾿δοῦμε τήν ἀπάντησίν τους

ὁ Πολωνός πρόεδρος Ντούντα σέ ἐπίσκεψιν ἑβραϊκοῦ νεκροταφείου (φωτό)
«..... η αμερικανική πλευρά ανέφερε στην έκθεση ότι η Πολωνία ανέλαβε μέτρα μεγάλης κλίμακας για τον εορτασμό των θυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. (Η έκθεση) υπογράμμισε τις προσπάθειες των πολωνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για μνημεία και τοποθεσίες πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης  ..η Πολωνία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου «η διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης

... Ούτε η διακήρυξη του Terezin ούτε ο νόμος JUST 447 είναι μέσα που θα αποτελούσαν οποιαδήποτε νομική βάση για την επιστροφή περιουσίας» έγραψε το υπουργείο.. η Πολωνία "παρέχει σε όλους ίσους όρους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή καταγωγής, για τη δυνατότητα διεκδίκησης του δικαιώματος σε απώλεια περιουσίας". "Η πολωνική νομοθεσία επιτρέπει στους πρώην ιδιοκτήτες ή τους νόμιμους διαδόχους τους να διεκδικήσουν δικαιώματα σε ακίνητα μέσω διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών. Οποιοσδήποτε δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις διαδικασίες", επεσήμανε το υπουργείο… ο πολωνικός νόμος προβλέπει ότι «εάν ο ιδιοκτήτης πεθάνει χωρίς κληρονόμους, η κληρονομιά αναλαμβάνεται από την κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του ατόμου ή του Υπουργείου Οικονομικών». "Λύσεις αυτού του τύπου ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.»( ἀπό ἐδῶ)

Ἐν τάξει,ὅλα ἔχουν μπῆ σέ μία σειρά. Τό ὁλοκαύτωμα διδάσκεται ἀπό τό νηπιαγωγεῖο μέχρι τό Πανεπιστήμιο,ὑποχρεωτικῶς,οἱ νομικές διαδικασίες εἶναι στήν εὐχέρεια κάθε ἑβραίου πρός διεκδίκησιν τῶν «περιουσιῶν του» καί τέλος οι ὀλιγάρχες,ἡ ἐλίτ τῆς Πολωνίας ἀκονίζουν τά μαχαίρια γιά τό 30% τῆς χώρας. Κατά τ᾿ἄλλα πάντα ἀδικημένοι οἱ ἑβραῖοι. Πάντα διωκόμενοι ἀλλά περιέργως πάντα κατέχοντες τήν μερίδα τοῦ λέοντος,ὅπου καί νά βρίσκονται ! Τώρα θέλουν καί ὁλόκληρη τήν πίτα ! 

Μπορεῖτε σ᾿ὅλα αὐτά, νά συνδυάσετε τόν ῥόλον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου,τῶν ὀλιγαρχῶν ἀπό τίς πρώην κομμουνιστικές χῶρες,πού κατά σύμπτωσιν ( !) εἶναι οἱ δημιουργοί του,τήν ἐμμονή τους νά καταδεικνύουν τήν πολυχιλιετή  τους παρουσία σέ διάφορες χῶρες,ἰδίως τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος μήν ξεχνιόμαστε καί σ᾿ὅλα αὐτά τοποθετῆστε τήν σημαντικότητα τῆς περιοχῆς πού ὁριοθετοῦσε γεωγραφικῶς τήν Χαζαρία.( Μία ἀνάγνωσις καί πάλιν ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ χρήσιμος...)

ΣΆΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2020

Εὐρωπαϊκό Ἑβραϊκό Κοινοβούλιο


"Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κοινοβούλιο στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο από συμβολικό».Joel Rundinfeld πρώην συν-πρόεδρος τοῦ Ῥαβίνοβιτς στό EjP.

Ὁ Ihor Kolomoyskyi εἶναι ἕνας οὐκρανο-ἑβραιο-κύπριος (ἔτσι προσδιορίζεται ὁ ἴδιος) ἐπιχειρηματίας καί πολιτικός ( πρώην κυβερνήτης στήν οὐκρανική περιφέρεια τῆς Dnipropetrovsk Oblast,τήν πιό σημαντική βιομηχανική περιοχή τῆς χώρας

... Διαθέτει πολλές εγκαταστάσεις αφιερωμένες στη βαριά βιομηχανία που παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως χυτοσίδηρο , έλασηςσωλήνεςμηχανήματα , διάφορους συνδυασμούς μεταλλευμάτωνγεωργικό εξοπλισμό , τρακτέρ τρόλεϊ , ψυγεία, διάφορα χημικά και πολλά άλλα. Το πιο διάσημο και το παλαιότερο (ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα) είναι το Μεταλλουργικό Εργοστάσιο που πήρε το όνομά του από τον Petrovsky Η πόλη διαθέτει επίσης μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων και ελαφρά βιομηχανία. Πολλά επίσης σχετικά με την ένδυση εργοστάσια εργασίας για τη Γαλλία , τον Καναδά Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, υλικά και σχεδιασμό. Η Dnipro έχει επίσης κυριαρχήσει στην αεροδιαστημική βιομηχανία από τη δεκαετία του 1950. κατασκευαστικό τμήμα Yuzhnoye Design Bureau και Yuzhmash είναι γνωστά στους ειδικούς σε όλο τον κόσμο...)

Τραπεζίτης καί μεγαλο-οἰκονομικός παράγοντας στήν Οὐκρανία ( καί ὄχι μόνον). Τό 2ο πλουσιώτερο ἄτομο στήν χώρα του.Ἕνας,μετά-σοβιετικός,ὀλιγάρχης τοῦ χρήματος ...

Τό ὄνομά του,ὅπως καί τό ἐπίθετό του,μᾶς πληροφορῆ τό βικιπαίδεια,ἐδῶ,ἔχει πολλές παραλλαγές : 

Ihor  ή Igor, για το μικρό του όνομα, και  KolomoyskyiKolomoyskyKolomoiskyKolomoiskiy ή Kolomoyskiy γιά τό ἐπίθετο.

Τώρα γιατί τό Ἰγκόρ ἔγινε Ἰχόρ ( ἤ μήπως τἄχα ἐννοεῖ Ἰχώρ ; !  ).προφανῶς τό γνωρίζει ὁ ἴδιος ὅπως καί τό γιατί θέλει νά κολλήσῃ στήν καταγωγή του τό Κύπριος ! 

Ὁ τύπος γεννήθηκε σέ μία ἑβραϊκή οἰκογένεια μηχανικῶν,στήν περιοχή τοῦ Dnipropetrovsk ὅταν βρισκόταν ὑπό τήν Σοβιετική Ἕνωσιν,τό 1963. Ἀφοῦ ἔκανε τίς σπουδές του σέ σχολή τῆς περιοχῆς,(κάτι σάν ἰνστιτοῦτο μεταλλουργίας),τό πρῶτο πρᾶγμα πού πληροφορούμεθα γι᾿αὐτόν εἶναι πώς γίνεται συνιδρυτής τῆς PrivatBank  καί πρόεδρός της,τό 1997 σέ ἡλικία 34 χρονῶν καί βεβαίως ἀφοῦ πλέον δέν ὑφίσταται σοβιετική ἔνωσις καί κομμουνισμός.Τί διαβάζουμε λοιπόν γιά τήν ἐν λόγῳ τράπεζα; 

Πρὄκειται γιά τήν πρώτη ἰδωτική τράπεζα πού ἱδρύθηκε στήν μετά-σοβιετική Οὐκρανία στίς 7 Φεβρουαρίου 1992.

Ήταν η πρώτη στην Ουκρανία που εισήγαγε πλαστικές κάρτες και ΑΤΜ.Το 1996 έγινε πλήρες μέλος του συστήματος πληρωμών της Visa International και ξεκίνησε την έκδοση πλαστικών καρτών μεγάλης κλίμακας.

Το 1997, η PrivatBank έγινε η πρώτη ουκρανική τράπεζα που έλαβε δήλωση αξιολόγησης από την Thomson BankWatch International Rating Agency και έγινε πλήρες μέλος του συστήματος πληρωμών Europay .

Το 1998, η τράπεζα έλαβε τη δήλωση αξιολόγησής της από το Fitch IBCA International Rating Agency. Τον Νοέμβριο του 1998, η τράπεζα κέρδισε διαγωνισμό και επιλέχθηκε ως τράπεζα εξυπηρέτησης εξουσιοδοτημένη να εκτελεί στην Ουκρανία τις πληρωμές του Ελβετικού Ταμείου για το Ολοκαύτωμα.Το 1999 ανοιξε υποκατάστημα στην Κύπρο.Το υποκατάστημα PrivatBank στη Λευκωσία ήταν το πρώτο υποκατάστημα τράπεζας της Ουκρανίας που ιδρύθηκε στο εξωτερικό.

Το 2000 η τράπεζα συμπεριλήφθηκε στην ομάδα των τραπεζών που έχουν εξουσιοδοτηθεί να πληρώνουν αποζημιώσεις σε Ουκρανούς πολίτες που υπέστησαν ναζιστική καταδίωξη κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. .. η πρώτη στην Ουκρανία που έλαβε την βαθμολογία "B-" της Standard & Poor's... Τον Μάρτιο του 2014, η Ρωσία έθεσε προσωρινά τη θυγατρική της Μόσχας Privatbank "Moskomprivatbank" στη Μόσχα, σύμφωνα με τη ρωσική κεντρική τράπεζα για να αποτρέψει την πτώχευσή της. αλλά ο πρόεδρος της «Moskomprivatbank» δήλωσε ότι η κίνηση ήταν αποτέλεσμα « πολιτικών εντάσεων στις σχέσεις ».Στις 2 Απριλίου 2014, η PrivatBank πούλησε την "Moskomprivatbank" στην B&N Bank .

Το 2016, η PrivatBank δήλωσε ότι παρείχε υπηρεσίες στο 48,6% των Ουκρανών που χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες ...Πάνω από το 98% των μετοχών ανήκαν σε δύο μετόχουςHennadiy Boholubov (23 773.384 μετοχές ή 49,027% του συνολικού αριθμού) και Ihor Kolomoyskyi (23.834.849 μετοχές ή 49.154%). Οι Boholubov και Kolomoyskyi ήταν επίσης μέλη του εποπτικού συμβουλίου της τράπεζας.

Το 2016,μετά από διετή έρευνα, η τράπεζα εθνικοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Ουκρανίας, αναλαμβάνοντας το 100% της κυριότητας, στις 18 Δεκεμβρίου 2016. Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας δήλωσε στην τράπεζα έλλειμμα κεφαλαίου ύψους περίπου 5,65 δισ. $ 

Ο ουκρανός Πρόεδρος Poroshenko δήλωσε "Είναι προφανές ότι ο μόνος τρόπος για να σώσει την τράπεζα και να διασφαλίσει την ασφάλεια των χρημάτων των πελατών της είναι να την φέρει σε κρατική ιδιοκτησία"

Ο Ihor Kolomoyskyi συμφώνησε.

Η Εθνική τράπεζα της Ουκρανίας στον έλεγχο που διεξήγαγε απεφάνθη : "η PrivatBank υπέστη μεγάλη απάτη και συντονίστηκε για τουλάχιστον μια δεκαετή περίοδο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2016, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Τράπεζα υπέστη απώλεια τουλάχιστον 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. " Ανέφερε επίσης ότι το 95% του εταιρικού δανεισμού αφορούσε "μέρη που είχαν σχέση με πρώην μετόχους και συνδεδεμένες εταιρείες" ἐδῶ)

Ὁ Κολομόϊσκι μπορεῖ,ἀρχικῶς,νά συμφώνησε μέ τήν κρατικοποίησιν τῆς τραπέζης,σήμερα καί μετά ἀπό κάποια δικαστήρια,ζητᾷ 2 δις ἀποζημίωσιν ! 

Νομίζω πώς δέν χρειάζονται καί πολλές ἐξηγήσεις ἐπί τοῦ θέματος τράπεζα καί τό τί ἀπεκομίσθῃ ἀπ᾿αὐτήν,γιά τήν τσέπη τοῦ Ἰχόρ καί  λοιπούς ἐπιτηδείους. Κάτι σάν ὅλους ἐκείνους πού μετά τήν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ καί τήν διάλυσι τῆς σοβιετικῆς ἑνώσεως,βρέθηκαν ὡς μεγαλο-οἰκονομικοί παράγοντες,ὀλιγάρχες τοῦ χρήματος,κάθε μορφῆς ἐπιχειρηματικότητος καί ἰδιοκτῆτες ἐν μία νυκτί ! Μαφίες πού συνεχίζουν νά ὑφίστανται ἀφοῦ ὅτι ἦταν νά κλέψουν τό ἔκλεψαν καί εἴτε διατήρησαν εἴτε  «ἔχασαν» τίς ἐπιχειρήσεις τους σίγουρα βγῆκαν κερδισμένοι κατά δισεκατομμύρια δολάρια. Ἄς εἶναι καλά τά ταμεῖα τῶν σοβιετικῶν...

Ὁ ὀλιγάρχης Ἰχώρ Κολομόϊσκι ὁ ἄνθρωπος τῆς Οὐάνσιγκτον στήν Οὐκρανία 

Στήν περίπτωσι τοῦ Κολομόϊσκι,ἄς εἶναι καλά καί οἱ σιωνιστικές του ἐπαφές,κυρίως οἱ ἐλβετικές.Ἄλλως τε ἐκεῖ εἶναι καί ἡ βάσις του...

Τό τί «χτίστηκε» ἀπό τόν Ἰχόρ,ὡς ἐπιχειρήσεις,ἀπό τήν μπίζνα τῆς Πριβέϊτ,ἄλλο πρᾶγμα ! Ἀπό ἀεροπορικές ἑταιρεῖες,πολυμέσα ( τηλεοπτικά κανάλια 8 παρακαλῶ ! ) μέχρι πετρέλαια καί μεταλλεύματα. 
Τό 2010 ἦταν ἡ ἀρχή μίας διαδικασίας ...πιέσεως σχετικῶς μέ τά περιουσιακά του στοιχεῖα : 

Ο Kolomoyskyi κατηγορήθηκε από τον Mr. Justice Mann ( δικαστής τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Ἀγγλίας) σε μια δικαστική υπόθεση στο Λονδίνο που αφορούσε μια απόπειρα εχθρικής ανάληψης μιας εταιρείας πετρελαίου, με τον δικαστή να δηλώνει ότι είχε «τη φήμη ότι επιδίωξε να αναλάβει τον έλεγχο μιας εταιρείας με απειλή για την Ουκρανία» και ότι ο διευθυντής οικονομικών θεώρησε ότι είχε «ισχυρούς λόγους να αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια του κ. Kolomoyskyi». 

Μετά τη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, τα περιουσιακά στοιχεία της Kolomoyskyi από την Κριμαία έχουν εθνικοποιηθεί. Σύμφωνα με τον αρχηγό της Κριμαίας Σεργκέι Αξονόνοφ, αυτό "ήταν απολύτως δικαιολογημένο λόγω του γεγονότος ότι είναι ένας από τους εμπνευστές και χρηματοδότες της ειδικής αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην Ανατολική Ουκρανία όπου σκοτώνονται Ρώσοι πολίτες "  Σε απάντηση, ο Kolomoyskyi υπέβαλε καταγγελία εναντίον της Ρωσίας στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο . Σύμφωνα με τη Ρωσία, το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία επί του θέματος και ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαδικασίες.ἐδῶ)


Μέ ποιά πολιτικό ἦταν τακίμι ὁ Κολομόϊσκι ; Μέ τήν Γιούλια Τιμοσένκο. Χμμ αὐτή δέν εἶναι ἡ κυρία πού βρέθηκε στήν φυλακή γιά καταχρήσεις κατά τήν διάρκεια τῆς πρωθυπουργίας της;Ναί,αὐτή ! Μήπως καί αὐτή εἶναι μεγαλοοικονομικός παράγων; Ναί καί αὐτή ! Μήπως εἶναι καί ἐβραία τῇ καταγωγῇ; Ναί εἶναι ! Καί μήπως εἶναι ἀπό τήν ἴδια περιφέρεια μέ τόν Κολομόϊσκι; Ναί,ἀπό ἐκεῖ εἶναι ! 

Γιουσένκο,Τιμοσένκο στά πορτοκαλί γιά τό καλό τῆς Οὐκρανίας; Ξέρει ὁ Κολομόϊσκι......
Καί,λέω,μήπως εἶναι μία ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς «πορτοκαλί ἐπαναστάσεως στήν Οὐκρανία»;Ναί,ναί ! Μία ἐπανάστασι πού ἥθελε τήν Οὐκρανία στήν Ε.Ε. καί τό ΝΑΤΟ καί ἐκτός ἐπιρροῆς τῆς Ῥωσσίας; Ναί ! Ἀπό ἐκεῖνες τίς ἐπαναστάσεις πού καυχιόταν ὁ ἀρχισιωνιστής Γκεόργκι Σβάρτς ( Σόρος) ὡς δικά του ἐπιτεύγματα γιά μία «ἀνοιχτή οὐκρανική κοινωνία»; Ναί καί μία ἐκ τῶν μαριονετῶν του καί ἡ Yulia Volodymyrivna Tymoshenko ἡ κολλητή τοῦ Κολομόϊσκι. Ὅπως καί ἡ ἑτέρα μαριονέτα,ὁ Γιουσένκο. Κι᾿αὐτός μέ τήν πορτοκαλί ἐπανάστασιν,ἦταν. Τόν θυμᾶστε,μέ τό πορτοκαλί κασκόλ; 

φωτό

Καί ἐνῷ ἡ «ρωσο-ουκρανική» διένεξις ( 2014) εἶναι σέ ἐξέλιξιν ὁ Κολομόϊσκι διορίζεται κυβερνήτης τοῦ Dnipropetrovsk ἀπό τόν Oleksandr Turchynov,συνεργάτη τῆς Τιμοσένκο,αὐτόν πού ἐπέτυχε τήν ἀπομάκρυνση τοῦ νομίμως ἐκλεγμένου Γιανουκόβιτς πού ἤθελε νά βγάλῃ τήν Οὐκρανία ἀπό τήν διαδικασία ἐντάξεως σέ Ε.Ε. καί ΝΑΤΟ. Γιατί στήν ἐπαρχία αὐτή; Διότι πρέπει νά ...προστατευτοῦν τά συμφέροντά του καί τά πετρέλαια.Δημιούργησε ἤ χρηματοδότησε τίς μονάδες εἰδικῆς περιπολίας "Dnipro-1","Dnipro-2",Azov,Aidar καί "Donbas"( διαβᾶστε ὁπωσδήποτε γιά τήν φρικιστική Donbas,ἡ ὁποία ἀπολαμβάνει ἀτιμωρισία,γιά κάθε της ἔγκλημα,ἕως σήμερα.Μᾶλλον τό σωστότερο εἶναι νά χαρακτηρισθοῦν ὡς ναζιστικά τάγματα θανάτου),ὅλα τους μονάδες εἰδικῶν ἀποστολῶν ! Τόσο εἰδικῶν ὅσο τά συμφέροντα τοῦ Κολομόϊσκι καί τό σχέδιον νά πέσῃ ἡ Οὐκρανία καί ἡ βιομηχανική περιοχή τοῦ Dnipropetrovsk  στά νύχια τῶν σιωνιστῶν.Μία ἐκ τῶν «εἰδικῶν ἀποστολῶν» τῆς "Dnipro-1",ἦταν : 

Στις 24 Δεκεμβρίου 2014, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι η μονάδα "Dnipro-1" εμπόδισε την ανθρωπιστική βοήθεια που στάλθηκε από την Ουκρανία από άλλο Ουκρανό ολιγάρχη Ρινάτ Ακμέτοφ, νά φθάσει στον πληθυσμό στις περιοχές που ελέγχονται από τους αυτονομιστέςπάνω από το μισό πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές εξαρτάται από την επισιτιστική βοήθεια
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας για τη Διεθνή Αμνηστία, δήλωσε ότι "Η χρήση λιμοκτονίας αμάχων ως μέθοδος πολέμου είναι έγκλημα πολέμου 
Ο διοικητής της μονάδας Yuriy Bereza είναι από τις ουκρανικές κοινοβουλευτικές εκλογές του 2014 μέλος του ουκρανικού κοινοβουλίου για το Λαϊκό Μέτωπο ..Το μέλος της μονάδας Volodymyr Parasyuk εξελέγη επίσης στο κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτών των εκλογών κερδίζοντας την εκλογική περιφέρεια του Yavaviv με 56,56 % των ψήφων...

Καταλάβατε πόσο εἰδικές ἦσαν οἱ μονάδες καί οἱ ἀποστολές τους;Μέ ἄλλα λόγια ὅσοι Οὐκρανοί δέν ἤθελαν τήν Ε.Ε. καί ΝΑΤΟ ( τούς σιωνιστές δῆλα δή) ἔπρεπε νά ἀφανισθοῦν,μέ κάθε τρόπον. Ποιός θά  τιμωροῦσε ἄλλως τε τούς δολοφόνους; 

Διαβᾶστε ἐδῶ γιά τήν στρατιωτική ἐπιχείρησι στήν Ukr TransNafta

Τον Νοέμβριο του 2019, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Kolomoisky ήταν πίσω από τα σχέδια για την κατασκευή ενός αμφιλεγόμενου χιονοδρομικού κέντρου στο Svydovets της Ουκρανίας. Στο άρθρο αναφέρεται ένας καθηγητής σε ένα τοπικό πανεπιστήμιο που περιγράφει τον Kolomoisky ως «άθεο που πιπιλίζει το αίμα μας εδώ και το βάζει στην Ελβετία»

Πᾶμε τώρα νά δοῦμε τόν ἕτερο Καππαδόκη,τῆς μαφιόζικης δυάδας Κολομόϊσκι-Ῥαβίνοβιτς.

Ὁ Ῥαβίνοβιτς Βαντίμ,ἐπίσης ἑβραῖος,οὐκρανικῆς ὑπηκοότητος,ἀπό τό Χάρκοβο :

Η βιομηχανία παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομία του Χάρκοβο. Η βιομηχανία του Kharkiv ειδικεύεται κυρίως στα μηχανήματα και στα ηλεκτρονικά . Υπάρχουν εκατοντάδες βιομηχανίες στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της Morozov Design Bureau και του Malyshev Tank Factory (ηγέτες στην παγκόσμια παραγωγή δεξαμενών από τη δεκαετία του 1930 έως τη δεκαετία του 1980). Khartron ( ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματισμού αεροδιαστημικών και πυρηνικών σταθμών ) · το Turboatom ( στρόβιλοι για υδροηλεκτρικούς , θερμικούς και πυρηνικούς σταθμούς) και Antonov (το εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών πολλαπλών χρήσεων) ...Ἀπό ἐδῶ.

φωτό
Ὁ Ῥαβίνοβιτς ἀφοῦ ὑπηρέτησε στόν σοβιετικό στρατό μετά τήν ἀπόλυσή του,1975, ἔπιασε δουλειά ὡς ἐργοδηγός στό κατασκευαστικό τμῆμα τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου τοῦ Χάρκοβο.Πέντε χρόνια ἀργότερα,Ἰανουάριο 1980,συλλαμβάνεται γιά ὑπεξαίρεση ἀρκετά μεγάλου ποσοῦ,κρατικῶν κεφαλαίων.Μετά ἀπό ἔρευνες 9 μηνῶν ἀφήνεται ἐλεύθερος. Ἄμα τό ἔχεις ὅμως στό αἷμα σου,τό χούϊ δέν φεύγει. Ἔτσι τά ἑπόμενα δύο χρόνια διευθύνει ἐργοστάσια παραγωγῆς ξύλινων πορτῶν. Συλλαμβάνεται ἐκ νέου,μέ τήν ἴδια κατηγορία :ὑπεξαίρεση ἀρκετά μεγάλου ποσοῦ κρατικῶν κεφαλαίωνΚαί τόν Φεβρουάριο τοῦ 1984 καταδικάζεται σέ 14 χρόνια καταναγκαστικά ἔργα σέ στρατόπεδο. Γίνεται κατάσχεσις τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων καί τοῦ ἀπαγορεύεται ἡ ἐπαγγελματική δραστηριότητα γιά 5 χρόνια.
Κάποια ἄκρη βρῆκε ὅμως ὁ δαιμόνιος ἑβραῖος,ἀκόμη καί μέσα στό στρατόπεδο.Ἐγγράφηκε στήν KGB καί πῆρε τό ψευδώνυμο Ζολούντ. Γύρευε τί ρουφιανιές ἔκανε καί πόσο κόσμο ἔθαψε,ὑπό αὐτή του τήν ἰδιότητα,ὥστε δύο χρόνια μετά ξεκινᾷ νέα ἐπιχείρησιν.Ἐννοεῖται πώς ἀφέθηκε ἐλεύθερος καί μαζύ μέ κάποιον Andrii Alioshyn ἱδρύει μία ἑταιρεία γιά ἐμπόριο μετάλλων,τήν Pinta.
Ἀρχιμαφιόζος ἀπό κούνια ὁ Ῥαβίνοβιτς μετά τήν πτώση τῆς σοβιετικῆς ἑνώσεως,τό 1993,διορίζεται ἐκπρόσωπος τῆς οὐκρανικῆς ἑταιρείας Nordex,στήν Αὐστρία. Ἡ ἐν λόγῳ ἐταιρεία ἀνήκει σέ ἕναν ἀρχιμαφιόζο,τόν Γκριγκόρι Λουτσάνσκι,μέ σχέσεις στήν KGB. Ἐδῶ ἡ δική του σελίδα καί συνεπῶς ἡ δική του ἄποψις. Καί ἐδῶ μία πολύ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξις σχετικῶς μέ τήν πρό διετίας ἀπόπειρα δολοφονίας μέσῳ δηλητηριάσεως,τοῦ διπλοῦ ῥώσσου πράκτορος Σεργκέϊ Σκρίπαλ,ὅπου ὑπάρχει καί ἀναφορά στόν Λουτσάνσκι,τήν KGB,τήν ῥωσσική μαφία. Πολύ ἐνδιαφέρον !

Ήδη πριν από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1988 και το 89, ο Γρηγόριος Λουτσάνσκι, που εργάστηκε για το Πανεπιστήμιο της Λετονίας στη Ρίγα, έγινε το όχημα που δημιουργεί το Nordex ως τρόπο για την KGB και τον ρωσικό στρατό να αρχίσουν να μεταφέρουν τα χρήματά τους από τη Ρωσία. Δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέσω των διαφόρων λετονικών τραπεζών τα τελευταία 25 χρόνια...

Αύτή ἡ σχέσις,μέ τόν Λουτσάνσκι,χάλασε λέει τήν εἰκόνα τοῦ Ῥαβίνοβιτς ! Λές καί πρίν τήν σχέσιν αὐτή ὁ Ῥαβίνοβιτς ἦταν ἅγιος...! Τοῦ Ῥαβίνοβιτς πού τοῦ εἶχε ἀφαιρεθῇ ἤδη ἡ οὐκρανική ὑπηκοότης,ἀπό τό 1990.Ὁ καλός ἑβραῖος ὅμως ξἐρει κι᾿ἄλλο μονοπάτι.Ἔτσι μετανάστευσε στό Ἰσραήλ καί περί τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿90 γύρισε στήν Οὐκρανία,ἔτοιμος νά κατακτήσῃ τά πλήθη,ὡς ἰσραηλινός πολίτης μέ περιουσία τόσο στήν Οὐκρανία ὅσο καί στό Ἰσραήλ ! Μπράβο Βαντίμ,σ᾿ὅλα ἐπιτυχής ! 
Τό ᾿95,αὐτός ὁ ...καλός ἄνθρωπος,ὁ ...ἔντιμος ἐπιχειρηματίας καί ἀφοῦ βρίσκεται ἀκόμη στό Ἰσραήλ,οἱ ΗΠΑ τοῦ ἔκαναν ἀνάκλιση τῆς βίζας λόγῳ σχέσεών του μέ ἐμπόρους ὅπλων ! Ἔλα; Σοβαρά; Κάνει τέτοια πράγματα ὁ Βαντίμ; Δέν πτοεῖται καθόλου ὅμως καί ἡ ἑπόμενη κίνησις εἶναι ἡ δημιουργία τηλεοπτικῶν μέσων. 


με τους Alexander Rodnyansky και Boris Fuksman. δημιουργεί τό τηλεοπτικό κανάλι 1+1. Το 1996, διορίστηκε πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισραήλ-Ουκρανίας. Από το 1997 έως το 2009, ο Ραμπίνοβιτς ήταν πρόεδρος της εκδοτικής εταιρείας Stolichnye Novosti.
Ο Ραμπίνοβιτς δημιούργησε και ηγήθηκε το Εβραϊκό Κογκρέσο της Ουκρανίας το 1997Διάλυσε την οργάνωση τον Απρίλιο του 1999 και δημιούργησε την Ενωμένη Εβραϊκή Κοινότητα της Ουκρανίας , η οποία τον εξέλεξε ηγέτη της. Το 2008, ο Rabinovich απέκτησε το τηλεοπτικό κανάλι NewsOne .
Επίσης δώρισε πάνω από 10 εκατομμύρια σέκελ (ἰσραηλινό νόμισμα) για την αποκατάσταση της  Συναγωγής .Σύμφωνα με ορισμένους εβραίους ηγέτες, ο επιχειρηματίας προσπαθεί να αγοράσει θετική δημοσιότητα για να αντισταθμίσει την αρνητική δημοσιότητα που δημιουργείται από τις οικονομικές και πολιτικές του δραστηριότητες

Ο Ραμπίνοβιτς δωρίζει κεφάλαια για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Συναγωγής της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ Hurv. (Μέχρι ὀνοματοδοσία ἔδωσαν σέ πλατεία τῆς παλαιᾶς πόλης στήν Ἱερουσαλήμ πρός τιμή τοῦ Ῥαβίνοβιτς,κάτι πού μετά ἀπό διαμαρτυρίες τό πῆραν πίσω,ἀφοῦ οἱ ὀνοματοδοσίες ἀφοροῦν πρόσωπα πού ἔχουν πεθάνῃ πρό τοῦ 1500.Λές νά μήν τό ἤξεραν ὅταν ἔδωσαν τό ὄνομά του στήν πλατεῖα;Χμμ...)

Στις 24 Ιουνίου 1999, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) απαγορεύει την είσοδο του Ραμπινόβιτς στην Ουκρανία για περίοδο 5 ετών. Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου SBU, η απόφαση λαμβάνεται καθώς η δραστηριότητα του Ραμπινόβιτς προκαλεί σημαντική ζημία στην οικονομία της Ουκρανίας. Αργότερα τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η απόφαση SBU σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Ραμπινόβιτς διαρρέει πληροφορίες σχετικά με την πώληση πυρομαχικών από την Ουκρανία στη Γιουγκοσλαβία παρά το τότε αποτελεσματικό διεθνές εμπάργκο.

Το 2001, ο Ραμπίνοβιτς έγινε επικεφαλής του φόρουμ για την Ενότητα Χριστιανών και των Εβραίων και συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Κοινοβουλίου 

Στις 25 Μαρτίου 2014, ο Ραμπινόβιτς εγγράφηκε στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ως αυτοπροσδιορισμένος υποψήφιος για την προεδρία της Ουκρανίας

Ἀπό ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ πολιτική σταδιοδρομία τοῦ Ῥαβίνοβιτς,μέχρι σήμερα : 

Rabinovich σημαίνει ένα μη ευθυγραμμισμένο καθεστώς της Ουκρανίας, τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη βαθιά αποκέντρωση με μέγιστες εξουσίες στις περιφερειακές διοικήσεις. Αν και, σύμφωνα με την παρακολούθηση της OPORA , δεν ψηφίζει ποτέ νομοσχέδια υπέρ της αποκέντρωσης στην Ουκρανία.  Ο Ραμπίνοβιτς δήλωσε ότι αυτά τα νομοσχέδια για την υποστήριξη της αποκέντρωσης δεν αντιστοιχούν στην έννοια της αποκέντρωσηςοπότε δεν τα ψήφισα. Αντίθετα, ο Ραμπίνοβιτς πρότεινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το ζήτημα της κατάργησης της θητείας του Προέδρου της Ουκρανίας , ενός νέου Συντάγματος, συμπεριλαμβανομένης της ομοσπονδίας, το οποίο δεν θέλει να ονομαστεί ομοσπονδιακή "επειδή αυτή η λέξη κάνει τους ανθρώπους νευρικούς» (ἐδῶ)

Διοικητική μεταρρύθμισις,ἀποκέντρωσις καί ἐν τέλει ὁμοσπονδίες ὀνειρεύεται ὁ Ῥαβίνοβιτς,στήν Οὐκρανία. Ποιούς θά ὡφελήσῃ κάτι τέτοιο;Ἔ,σκεφθεῖτε ποιοί βγαίνουν κερδισμένοι σέ παρόμοιες περιστάσεις; Κάτι σέ φέουδα μοῦ κάνει,ὅπως καί τοῦ ἄλλου σιωνιστή τοῦ Κολομόϊσκι ἡ ἀπόπειρα στό 
Dnipropetrovsk πού μέχρι καί εἰδικές στρατιωτικές μονάδες δημιούργησε...Ἄσε πού οἱ περιοχές αὐτές εἶναι ἀπό τίς πλέον κερδοφόρες στήν Οὐκρανία,ἀπό κάθε ἄποψιν....Ἄς συμπεριλάβουμε καί σ᾿ὅλα τά ἀνωτέρῳ καί τήν στήριξι τοῦ Ῥαβίνοβιτς πρός τήν Ῥωσσία κάτι πού σημαίνει ἐπιρροή καί στήν Εὐρασία. Πῶς τό λέει στήν κάρτα πιό πάνω; «Εὐρω-Ἀσιατικό ἐβραϊκό Κογρέσσο».Ἀναβίωσις τῆς Χαζαρίας ; ! 

Τώρα πού πήραμε καί μία εἰκόνα περί Ῥαβίνοβιτς,ἄς πᾶμε νά δοῦμε καί τό δημιούργημα τῆς EjU πού ἔγινε EjP,τό ὁποῖο ἵδρυσε μαζύ μέ τόν ἄλλο ἀρχιμαφιόζο Κολομόϊσκι. 

Διαβάσαμε τά σούρτα-φέρτα τοῦ Ῥαβίνοβιτς στό Ἰσραήλ,τίς εὐεργεσίες στίς ἑβραϊκές συναγωγές τόσο στό Ἰσραήλ ὅσο καί στήν Οὐκρανία καί τήν ἐπιρροή του στούς ἑβραίους τῆς Οὐκρανίας.Ἐκεῖ ὅπου οἱ ἑβραῖοι δέν εἶναι καθόλου ἀμελητέα ποσότης,ἀπεναντίας. Περί τίς 400,000 ὑπολογίζονταν τό 2014 : 
 
ἐδῶ
Γιά τόν Κολομόϊσκι,διαβάζουμε :

Ο Kolomoyski είναι εξέχων υποστηρικτής της εβραϊκής κοινότητας της Ουκρανίας και πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Ουκρανίας 
Το 2010, διορίστηκε ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Εβραϊκών Κοινοτήτων (ECJC)  αφού υποσχέθηκε στον απερχόμενο πρόεδρο ότι θα δωρίσει 14 εκατομμύρια δολάρια,  με το διορισμό του να χαρακτηρίζεται ως « putch » και "εξαγορά σοβιετικού στιλ"  από άλλα μέλη του συμβουλίου του (ECJC)Μετά την παραίτηση πολλών μελών του διοικητικού συμβουλίου του (ECJC), ο Κολόμσκι παραιτήθηκε από το (ECJC) και, μαζί με τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Ραβίνοβιτς , ίδρυσαν το Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση ( EjU)- ( ἐδῶ)

Πῶς;Ἀντέδρασαν οἱ εὐρωπαῖοι ἑβραῖοι στήν προεδρία τοῦ Κολομόϊσκι; Ναί,ἀντέδρασαν διότι πρέπει νά καταλάβουμε ἀπολύτως τήν διαφορά τοῦ ἑβραίου ἀπό τόν σιωνιστή.Καί κυρίως διότι πρέπει νά καταλάβουμε,ὅπως καί οἱ ἴδιοι οἱ ἑβραῖοι πρέπει πρωτίστως νά καταλάβουν καί νά χωνέψουν,πώς ὁ ἐβραϊκός λαός ἔχει χρησιμοποιηθῆ πολύ βρώμικα ἀπό τά σιωνιστικά σχέδια,ἀνά τήν ἱστορία του.Κλείνει ἡ παρένθεσις.


Ἔτσι λοιπόν,ὁ Κολoμόϊσκι παρέα μέ τόν Ῥαβίνοβιτς δημιουργοῦν τήν εὐρωπαϊκή ἑβραϊκή ἕνωσι ἤ εὐρωπαϊκό ἑβραϊκό κοινοβούλιο:

...είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) που εδρεύει στις Βρυξέλλες και ο δεδηλωμένος στόχος του είναι να είναι «μια ενωτική δομή για όλες τις εβραϊκές κοινότητες και οργανισμούς σε ολόκληρη τη Δυτική, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη." 

Το EJP που υποστηρίζεται από το EJU είναι το πνευματικό τέκνο του ουκρανού δισεκατομμυριούχου Vadim Rabinovich 

Η ομάδα EJU ιδρύθηκε την Άνοιξη του 2011 από τους Ihor Kolomoyskyi και Vadim Rabinovich 
 Το EJU ελπίζει να ιδρύσει ένα Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από 120 μέλη με το μοντέλο του Ισραηλινού Knesset .Αυτή η ομάδα θα εκπροσωπούσε τις ανησυχίες της εβραϊκής κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση . 
...το λογότυπο EJP χρησιμοποιεί ένα κύκλο από 11 χρυσά αστέρια με ένα 12ο αστέρι να είναι ένα λευκό αστέρι του Δαβίδ , τυποποιημένο όπως στη σημαία του Ισραήλ , σε μπλε φόντο. (ἐδῶ)

Τί ἀκριβῶς ἐλπίζουν νά ἐπιτύχουν ; Μία Κνεσσέτ μέσα στό εὐρωκοινοβούλιο; ! Μέ ἄλλα λόγια νά πάρουν τήν εὐρώπη στά χέρια τους καί ἐπισήμως; Διότι ἀνεπισήμως τήν ἔχουν...
Ὅλοι,λοιπόν,ἐργάζονται πρός τόν σκοπό αὐτόν. Ἀπό τούς ὀλιγάρχες τοῦ χρήματος πού ξεπήδησαν μέσα ἀπό τήν πτῶσιν τῆς σοβιετικῆς ἑνώσεως,τούς πολιτικάντηδες πού δημιουργοῦν μέ τά μέσα ἀποβλακώσεως τῶν μαζῶν πού ἔχουν στά χέρια τους,μέ τίς μαριονέτες πού ἐλέγχουν σέ κάθε μορφή ἐξουσίας καί βεβαίως τῶν νόμων πού ἐπιβάλουν.Ἔτσι,χτίζοντας τοῦβλο-τοῦβλο τό κάστρο τους θά καταστήσουν ἑαυτούς φεουδάρχες σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καί ἐμᾶς δούλους πού θά δουλεύουμε γιά νά ἀπολαμβάνουν αὐτοί τήν ζωή ὡς «ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ»  ! 

Ὁ Ἀντι-σιμιτισμός εἶναι μέρος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ dna

Αὐτοί;Ποιοί αὐτοί,ὅμως; Ξέρετε πώς καί ἀνάμεσά τους ὑπάρχει θέμα; Διαβᾶστε ὁπωσδήποτε τό παρακάτω θέμα,ὅπου θά καταλάβουμε καί τήν μανία πού τούς ἔχει πιάσῃ σχετικῶς μέ τήν ἐξέτασι dna πρός ἀπόδειξιν τῆς γεννετικῆς καταγωγῆς  : Τέλος,λαμβάνουμε σοβαρά ὑπ᾿ὅψιν στό ὅλο παιχνίδι πού παίζεται ἀπό τούς σιωνιστές,τό παρακάτω πού ἔχει σχέσι μέ τήν Οὐκρανία καί τούς ἐκεῖ ἑβραίους,ὅπως ὁ Ῥαβίνοβιτς,ὁ Κολομόϊσκι καί σία... : 

επιστολή επιφανών Ουκρανών Εβραίων (μεταξύ αυτών ραββίνων, επιχειρηματιών κλπ) προς τον Πούτιν. Στην εν λόγω επιστολή η Εβραική Κοινότητα της Ουκρανίας σημειώνει ότι παρ’ όλο τον ηγετικό ρόλο των νεοναζιστών στο πραξικόπημα και την μετέπειτα συμμετοχή τους στην κυβέρνηση δεν έχει παρατηρηθεί καμία αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα, ότι ούτε οι πιο ακραίες νεοναζιστικές ομάδες δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον αντισημιτικές (ο «Δεξιός Τομέας» διαβεβαίωσε σχετικά τον Ισραηλινό πρέσβη σε πρόσφατη συνάντηση τους !!!) και ότι στο κάτω της γραφής ακόμα και οι πιο ακραίοι ελέγχονται από τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών (θα εννοούν μάλλον τις χρηματοδοτούμενες ΜΚΟ του Σορος). Κατηγορούν στην συνέχεια τον Πουτιν ότι χρησιμοποιεί τον υποτιθέμενο αντισημιτισμό και νεοναζισμό ως φόβητρο και ως προπαγανδιστικό εργαλείο για να επέμβει και να διχοτομήσει την Ουκρανία ενώ οι ίδιοι είναι ανεπιφύλακτα με την μεριά της «επανάστασης» που έχει «εξασφαλίσει αλλαγές προς το καλύτερο».
Αλλά από μία μικρή έρευνα που κάναμε (εντελώς ενδεικτική παράθεση πηγών γιατί ο τύπος βρίθει από σχετικά στοιχεία) φαίνεται, ότι η Εβραϊκή Κοινότητα της Ουκρανίας τελευταία (αλλά μιλάμε πολύ τελευταία!) άλλαξε τις αντιλήψεις της για τα εθνικιστικά και νεοναζιστικά κόμματα της χώρας. Εκεί που το Svoboda αποτελούσε ένα νεοναζιστικό και αντισημιτικό κόμμα σήμερα λαμβάνει μέρος ακόμα και στη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς να δημιουργεί καμία ανησυχία εφόσον βέβαια προωθεί τα σχέδια της Ε.Ε και των Η.Π.Α για την ένταξη της Ουκρανίας στη Νεοφιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση!
Είναι προφανές ότι στο βωμό της επιβολής της Νέας Διεθνούς Τάξης στην Ουκρανία, η Σιωνιστική Ελίτ θυσιάζει (ευκαιριακά βέβαια) το χαρτί του αντισημιτισμού που το χρησιμοποιεί απ’ άκρη σ’ άκρη για να φιμώνει τις φωνές που αντιστέκονται στα σχέδιά της. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η «επανάσταση», η αλλαγή καθεστώτος και η ενσωμάτωση της Ουκρανιας στην ΝΔΤ θα ξαναθυμηθούν τον αντισημιτισμό και θα βρουν στους νεοναζί της Ουκρανίας μια θέση στις φυλακές ή καμία άλλη δουλεία (βλέπε τους μισθοδοτούμενους της Αλ Κάιντα που δεν έχουν μείνει χωρίς δουλειά από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν ενάντια στους Σοβιετικούς μέχρι την Συρία πρόσφατα).
( Ἀπό ἐδῶ ὅπου καί ὁλόκληρη  ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολή)

Ὁ Vlodymyr Zelensky, ὁ Εβραῖος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, συναντᾶται μέ ραββίνους στό Κίεβο.(φωτό)

Τά «σατανικά» σχἐδια τῆς «μαύρης ἀριστοκρατίας» (μέρος β΄)

φωτό

Ἐχθές εἴδαμε τόν καμπαλιστή Νάθαν,τόν Γαζίτη ἕναν ἑβραῖο πού ἀπεκλήθη «προφήτης» διότι ἔβλεπε «ὁράματα» ἀλλά κυρίως διότι εἶδε τόν Μεσσία στό πρόσωπο τοῦ Σαμπετάϊ Σεβί,ἑνός ψυχασθενοῦς πού πῆγε νά βρῇ τήν γιατριά του στόν Νάθαν,ἀλλά ἐκεῖνος τόν «βάπτισε» Μεσσία καί τόν ξαμόλησε στίς βαλκανικές κτίσεις τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας νά μεταφέρῃ τό μήνυμα τῆς «Σωτηρίας τοῦ Γιαχβέ» μ᾿ἀποτέλεσμα νά κυνηγηθῇ ἀπό τούς ὀθωμανούς,ν᾿ἀλλαξοπιστήσῃ καί ἔτσι νά  δημιουργηθοῦν οἱ ντονμέδες ( κρυπτό-ἑβραῖοι),στίς μεγαλύτερες πόλεις τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας.

Τό σχέδιο δέν σταμάτησε ὅμως οὔτε μέ τόν θάνατο τοῦ Νάθαν οὔτε μ᾿ἐκεῖνο τοῦ Σεβί.Καί δέν σταμάτησε διότι ἔπρεπε νά γίνουν καί οἱ ἀνάλογες ἀλλαγές-μεταμορφώσεις,τῶν ἑβραίων καί σ᾿ἄλλες περιοχές ὅπου ἐπίσης ὑπῆρχε τό ἀνάλογον ὑπόβαθρο γιά τήν διείσδυσί τους σ᾿ἀνώτερα κλιμάκια διοικήσεως.Καί ἦταν αὐτές οἱ περιοχές στά νότια καί δυτικά τῆς Ῥωσσίας. Προσέξτε τώρα,διότι ἐδῶ εἶναι πολύ σημαντικό τό σημεῖο πού ἀφορᾷ τήν Χαζαρία :

Η Χαζαρία κυριάρχησε στο δυτικό τμήμα του Δρόμου του Μεταξιού και έπαιξε βασικό εμπορικό ρόλο ως σταυροδρόμι μεταξύ Κίνας, Μέσης Ανατολής και Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Επί τρεις περίπου αιώνες (650-965) οι Χάζαροι κυριαρχούσαν στη μεγάλη περιοχή που εκτείνεται από τις στέπες του Βόλγα και του Ντον, μέχρι την ανατολική Κριμαία και το βόρειο Καύκασο. Έπαψαν να υπάρχουν γύρω στον 11ο - 12ο αιώνα. Βρίσκονταν συγκεντρωμένοι δυτικά και βόρεια της Κασπίας Θάλασσας, κυρίως στο βόρειο Καύκασο και την ευρασιατική στέπα. Πέραν της αδιαμφισβήτητης τουρκικής καταγωγής τουςη ακριβής προέλευσή τους δεν είναι ακόμα εξακριβωμένη. Κατά την πιθανότερη εκδοχή, προήλθαν από την ανάμειξη κάποιων τουρκομογγολικών φύλων με απομεινάρια των Ούννων και τοπικά φύλα της ΒΔ Κασπίας. Το όνομά τους προέρχεται από την αρχαία τουρκική ρίζα «qaz-» (καζ), που σημαίνει «περιπλανώμαι». (ἐδῶ)

Ἐννοεῖται πώς δέν εἶναι ἐξακριβωμένη ἡ ἀκριβής τους προέλευσις,γιά τό βικιπαίδεια.Τί νά ποῦνε; Νά παραδεχθοῦν πώς οἱ συνήθεις ὕποπτοι,διεσπαρμένοι σ᾿ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο,πού μέ ὑπουλία ἐπετύγχαναν εἴτε νά εἰσχωροῦν μέσα στίς διοικήσεις τοπικῶν βασιλείων (μέσῳ τοῦ χρήματος καί τῆς δυνάμεως πού τούς ἐξασφάλιζε τό ἐμπόριο καί ἡ τοκογλυφία) εἴτε νά ὁργανώνουν βαρβαρικές φυλές (ἀνάμεσα στούς τυφλούς βασιλεύουν οἱ μονόφθαλμοι) καί νά κατασκευάζουν δικά τους βασίλεια; Ἀλλά,στό τέλος ὁμολογεῖ,τό βικιπαίδεια,πώς ἡ ῥίζα τοῦ ὀνόματός τους προέρχεται ἀπό τό «περιπλανῶμαι». Τώρα ποιός φημίζεται γιά τήν περιπλάνησίν του δέν χρειάζεται καί πολύ σκέψιν.Ὄνομα καί μή χωριό,πού λέει καί ὁ λαός :«περιπλανόμενος Ἰουδαῖος»...Μά ἴσως τό πιό σημαντικό εἶναι πώς γιά νά κυριαρχήσῃ κάποιος σ᾿ἕναν τομέα καί δή στό ἐμπόριο,θά πρέπει νά ἔχῃ καί τήν ἀνάλογον ἐμπειρία.Ποῦ στό καλό τήν βρῆκαν τήν ἐμπειρία ἤ τήν γνῶσιν τοῦ ἐμπορίου οἱ βάρβαροι τῶν ἀλτάϊων ὀρέων; Ἔλα ντέ ! 

Τί γνωρίζουμε γιά τήν θρησκεία τῶν Χαζάρων; Κατ᾿ἀρχήν οἱ βάρβαροι εἶχαν τήν θρησκεία τους (Τενγκρισμός,ἀπό τό Τένγκρι=βασιλιᾶς τῶν οὐρανῶν),ὁπότε καί αὐτό μιά χαρά βόλεψε τούς Ἰουδαίους καί τόν Γιαχβέ τους.

Τό χαζαρικό «νόμισμα τοῦ Μωϋσῆ»,800μ.Χ. ἔχει χαραγμένο τό «ὁ Μωϋσῆς εἶναι ἀγγελιοφόρος τοῦ θεοῦ» ( ἐδῶ)

...κάποια στιγμή μεταξύ 740 και 920 οι Χάζαροι βασιλιάδες και ευγενείς φαίνεται να είχαν προσηλυτιστεί στον ΙουδαϊσμόΟ Κριστιάν του Σταβελό στο «Expositio in Matthaeum Evangelistam» (Ερμηνεία του Ευαγγελίου του Ματθαίου, περίπου 860-880) αναφέρεται σε αυτούς ως απογόνους των δαιμόνων Γκογκ και Μαγκόγκ, που είχαν κάνει περιτομή και τηρούσαν όλους τους νόμους του Ιουδαϊσμού....Ο Όλσον υποστηρίζει ότι η μαρτυρία του 837/838 σημαίνει μόνο την αρχή ενός μακρόχρονου και δύσκολου εξιουδαϊσμού, που ολοκληρώθηκε μερικές δεκαετίες αργότερα. ... η βασιλική φυλή αποδέχθηκε επίσημα τον Ιουδαϊσμό, μια ακανόνιστη διαδικασία εξισλαμισμού έλαβε χώρα στην πλειοψηφία των Χαζάρων.(ἐδῶ)

Καί περί τῆς διασπορᾶς τῶν Χαζάρων : 

...γεγονότα που άνοιξαν το δρόμο για την άνοδο της Μεγάλης Αυτοκρατορίας των Σελτζούκων, των οποίων οι ιδρυτικές παραδόσεις συνδέονται με τους Χαζάρους...Η πρωτοουγγρική φυλή του Πόντου... ανέπτυξε τα πρότυπα των θεσμών της ...Το Χαζαρικό Χαγανάτο ήταν το μόνο ιουδαϊκό κράτος που δημιουργήθηκε μεταξύ της Καταστροφής της Ιερουσαλήμ (67-70 μ.Χ.) και της ίδρυσης του Ισραήλ (1948), και το παράδειγμά του διέγειρε μεσσιανικές προσδοκίες...κάποιος Σόλομον μπεν Ντούτζι, Εβραίος Χάζαρος, επιχείρησε να ξεσηκώσει μια μεσσιανική σταυροφορία για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και επιστροφή σε αυτήν όλων των Εβραίων. Έγραψε δε σε πολλές εβραϊκές κοινότητες για να ζητήσει υποστήριξη. Τελικά μετακόμισε στο Κουρδιστάν, όπου ο γιος του Μεναχέμ, μερικές δεκαετίες αργότερα, έλαβε τον τίτλο του Μεσσία και, συγκροτώντας ένα στρατό για το σκοπό αυτό, κατέλαβε το φρούριο της Αμαντίγια, βόρεια της ΜοσούληςΣτο σχέδιό του αντέδρασαν οι αρχές των ραβίνων και δηλητηριάστηκε στον ύπνο του. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι το Άστρο του Δαβίδ, μέχρι τότε διακοσμητικό μοτίβο ή μαγικό έμβλημα, άρχισε να προσλαμβάνει την εθνική του σημασία στη μεταγενέστερη εβραϊκή παράδοση από την προηγηθείσα συμβολική χρήση του στη σταυροφορία του Μεναχέμ...

...χαζαρικής προέλευσης ή ότι αφομοίωσαν τους Χαζάρους για πολλούς λαούς, όπως οι Σλάβοι ιουδαΐζοντες Σαββατιανοί, οι Εβραίοι της Μπουχάρα, οι μουσουλμάνοι Κουμύκοι/Κουμούκοι (τουρκικός λαός), οι Καζάκοι, οι Νογκάι, οι Κοζάκοι του Ντον, οι τουρκόφωνοι Κριμτσάκοι Εβραίοι και οι γείτονές τους της Κριμαίας, οι Καραΐτες και οι Τσάγκο της Μολδαβίας, οι Καυκάσιοι Εβραίοι και άλλοι. Οι τουρκόφωνοι (Κριμαϊκή γλώσσα, Καραϊλάρ) Καραΐτες από την Κριμαία στην Πολωνία και στη Λιθουανία ισχυρίζονται ότι κατάγονται από Χαζάρους...ο εβραϊκός χαζάρικος πληθυσμός μετακινήθηκε και ενώθηκε με μια βόρεια εβραϊκή διασπορά και είχε σημαντική επίπτωση στη δημιουργία των Ασκεναζιτών ΕβραίωνΜε αυτή τη θέση συνδέεται η άποψη ότι η γραμματική των Γίντις περιέχει χαζαρικό υπόστρωμα.(ἐδῶ)

Ήταν η Καμπαλιστική ηγεσία που επέλεξε τον Jacob Frank να αναπτύξει τη διδασκαλία που ξεκίνησε ο Sabbatai και να καθοδηγήσει τον Mayer Amschel Rothschild και τον Adam Weishaupt. Αυτή η συμμαχία Frank-Rothschild-Weishaupt σχημάτισε μια ανίερη τριάδα.(ἐδῶ)

Πῶς; Τούς βλέπουμε παντοῦ;Φυσικά.Διότι τό εἶχαν πιάση πλέον τό νόημα :Δέν μπορεῖ νά σταθῇ καμμία αὐτοκρατορία,στίς πλάτες κατακτημένων λαῶν,πού εἴτε νωρίς εἴτε ἀργά θά ἀντιδροῦσαν ἐπιζητοῦντες τήν ἐλευθερία τους.Συνεπῶς τί ἔπρεπε νά γίνῃ; Μόνον μία διείσδυσις καί ἐκ τῶν ἔσω κατάκτησις,ἄτυπος μά οὐσιαστική.Παντοῦ.Σ᾿ὅλο τόν κόσμο.Καί ὅταν αὐτό ἐπιτευχθεῖ τότε ἡ οὐσιαστική κυριαρχία θά φέρῃ καί τό ποθούμενο ἑβραϊκό ὄνειρο :Μία κυβέρνησις,μία Θρησκεία. Μία ἐξουσία ἑβραϊκή καί γιαχβεϊκή ! 


Οἱ κρυπτό-ἑβραῖοι,λοιπόν ἔπρεπε νά κάνουν τήν δουλειά τους.Τώρα θά τήν ἔκαναν στίς περιοχές πού βρίσκονταν ἐπίσης πολλοί χαζαρο-ἑβραῖοι καί πού κυρίως εἶχε τό πρόσφορο ἔδαφος γιά ...δύναμι μέσῳ τῆς Ῥωσσίας. Ποιός θά βρισκόταν νά κάνῃ τήν δουλειά αὐτή; Ἕνας ἄλλος μεσσίας. Καί τί μεσσίας,τρισυπόστατος ! 

Jacob Joseph Lejbowicz (Frank)-φωτό-
Ο Jacob Frank γεννήθηκε ως Jakub Lejbowicz  σε Πολωνο-Εβραϊκή οικογένεια στην Korołówka , στην Podolia της Ανατολικής Πολωνίας (τώρα στην Ουκρανία -
 σημ. Πελασγ. Ἐδῶ διαβᾶστε γιά τούς ἑβραίους τῆς Οὐκρανίας. Πάρα πολύ σημαντικό !-   ), περίπου το 1726. Ο πατέρας του ήταν ένας Σαββαταίος που μετακόμισε στο Czernowitz , στην περιοχή των Καρπαθίων της Bukovina το 1730, όπου η επιρροή των Σαββαταίων  τότε ήταν ισχυρή.

Ως ταξιδιώτης έμπορος υφασμάτων και πολύτιμων λίθων, επισκεπτόταν  συχνά οθωμανικά εδάφη, και έτσι του δόθηκε το ψευδώνυμο " Φρανκ ", ένα όνομα που γενικά δινόταν στους Ευρωπαίους πού βρίσκονταν στην Ανατολή  και ζούσε στα κέντρα του σύγχρονου Σαββαταϊσμού, της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης .

Στις αρχές της δεκαετίας του 1750, ο Φρανκ ήρθε πολύ κοντά με τους ηγέτες των Σαββαταίων. Δύο οπαδοί του ηγέτη της Sabbatian Osman Baba (γ. 1720) ήταν μάρτυρες στο γάμο του το 1752. Το 1755 επανεμφανίστηκε στην Podolia, συγκέντρωσε μια ομάδα ντόπιων οπαδών, και άρχισε να κηρύττει τις «αποκαλύψεις» που του δόθηκαν από τον  Dönmeh στη Θεσσαλονίκη. Μία από αυτές τις συγκεντρώσεις στο Landskron κατέληξε ως σκάνδαλο και τράβηξε τη προσοχή των ραβίνων για τις νέες διδασκαλίες. Ο Φρανκ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα Ποδόλια, ενώ οι οπαδοί του κυνηγήθηκαν και καταγγέλθηκαν στις τοπικές αρχές από τους ραβίνους (1756). Στο ραβινικό δικαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Satanów (σήμερα Sataniv στην Ουκρανία) οι Σαββαταίοι κατηγορήθηκαν για παραβίαση των θεμελιωδών εβραϊκών νόμων περί ηθικής και σεμνότητας. (ἐδῶ)


Ο Jacob Frank δίδαξε «αγιότητα μέσω της αμαρτίας» και ότι το «καλό» θα έρθει μέσω του θριάμβου του Κακού Αυτό που απαγορεύεται θα επιτρέπεται συμπεριλαμβανομένων της μοιχείας, της αιμομιξίας και της παιδοφιλίαςΓια να ανέβει κανείς πρέπει πρώτα να πέσει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό εάν πρώτα δέν πέσει στους πρόποδές του. Γι 'αυτό πρέπει να κατεβούμε, να κατρακυλήσουμε στο τελευταίο σκαλί, γιατί μόνο τότε μπορούμε να ανεβαίνουμε απεριόρισταΚαμία περιοχή της ανθρώπινης ψυχής δεν μπορεί να παραμείνει ανέγγιχτη από αυτόν τον αγώνα.(ἐδῶ)

Επίσης κατηγορήθηκαν για την θεοποίηση του Φρανκ ως μέρους μιας τριαδικής θεότητας και τον νεο-καρποκρατικό καθαρισμό μέσω παραβίασης.

Zohar 

Ο Τζέικομπ Φρανκ ανέστρεψε την αλήθεια. «Εφόσον δεν μπορούμε όλοι να είμαστε άγιοι, ας είμαστε όλοι αμαρτωλοί». Εμπνευσμένος από τον Σατανάέγραψε το δόγμα του Αντίχριστου που επέτρεψε οργιώδεις τελετές - αιμομιξίαβιασμό και σεξουαλική επαφή με παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της σοδομίας σε νεαρά αγόριαΟ Λούσιφερ κηρύχθηκε «αληθινός θεός». Η μαγεία και οι σατανικές τελετές εισήχθησαν με θυσίες ζώων και ανθρώπων. Το 1755, ο Τζέικομπ Φρανκ δημιούργησε ένα επίσημο σώμα πιστών στην Καμπάλα, το οποίο έγινε γνωστό ως Ζοχαριστές. (ἐδῶ)

Οι Sabbateans ενημέρωσαν τον Καθολικό Επίσκοπο Kamieniec Podolski της Πολωνίας, ότι απέρριψαν το Talmud και αναγνώρισαν μόνο το ιερό βιβλίο της Kabbalah , το Zohar , το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση με το χριστιανικό δόγμα της Τριαδικού Θεού του Χριστιανισμού . Δήλωσαν ότι θεωρούσαν τον Μεσσία-Λυτρωτή ως μία από τις ενσωματώσεις του Τριαδικού Θεού.

Ο επίσκοπος πήρε τον Φρανκ και τους οπαδούς του (οι «Αντι-Ταλμουδιστές» ή «Ζωαριστικοί Εβραίοι») υπό την προστασία του.Ο επίσκοπος τάχθηκε υπέρ των Φρανκιστών και διέταξε επίσης την καύση όλων των αντιγράφων του Ταλμούδ στην Πολωνία. 10.000 τόμοι καταστράφηκαν, κάτι που ήταν τεράστια απώλεια για τις εβραϊκές βιβλιοθήκες της εποχής.
Μετά το θάνατο του επισκόπου, οι Sabbateans υπέστησαν σοβαρές διώξεις από τους ραβίνους, παρόλο που κατάφεραν να λάβουν διάταγμα από τον Αύγουστο ΙΙΙ της Πολωνίας που τους εγγυόταν την ασφάλεια.(ἐδῶ)

Καταλάβατε τί ἀκριβῶς ἐπέτυχαν;Ἔχουμε τώρα κρυπτό-ἑβραίους  σέ χριστιανικούς πληθυσμούς.Σέ κράτη παραδοσιακῶς Χριστιανικά ὅπως ἡ Πολωνία καί Οὐκρανία καί μάλιστα ὑπό τήν ἐπιρροή τῆς Ῥωσσίας. Μίας Ὀθοδόξου Ῥωσσίας κάτι πού σήμαινε πώς θά μποροῦσαν νά «παίξουν» πλέον σέ διπλό ταμπλό καί μέ τούς καθολικούς καί μέ τούς ὀρθοδόξους. Στήν οὐσία μέ τούς Χριστιανούς,ὅπως τό ἴδιο διαβάζαμε ἐχθές γιά τούς Βογομίλους τῆς Βουλγαρίας : 

 ο βουλγαρικός παράγοντας, μια που στη Βουλγαρία η παλαιά γνωστική σέκτα των Βογόμιλων, υπό νέο μανδύα, έχει ακόμη και σήμερα έντονη παρουσία, ιδιαίτερα στα υψηλά κοινωνικά στρώματα...«Ολόκληρος ο Διαφωτισμός, όλη η Αναγέννηση, είναι καρπός των Βογόμιλων, όπως λέει ο φημισμένος Γάλλος μελετητής Jean Duvernoy. Έχουμε αρκετά στοιχεία για να το υποστηρίξουμε, αλλά ατυχώς δεν είναι ακόμη πολύ γνωστά. Ο Βογομιλισμός ήταν ο προτεσταντισμός πριν από τον προτεσταντισμό»(ἐδῶ)

Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, ο Jacob Frank ανακηρύχθηκε ως άμεσος διάδοχος του Sabbatai Zevi και του Osman Baba, και διαβεβαίωσε τους οπαδούς του ότι είχε λάβει αποκαλύψεις από τον ουρανό ότι είχε ενσαρκωθεί τις μεγάλες αυτές μορφές. Όμως αυτές οι αποκαλύψεις απαιτούσαν τη μετατροπή του Φρανκ και των οπαδών του στη χριστιανική θρησκεία, η οποία ήταν ένα ορατό στάδιο μετάβασης στα μελλοντικά "das" ( Γνώση) ή τη θρησκεία που θα αποκαλυφθεί από τον Φρανκ. Το 1759 διεξήχθησαν ενεργά διαπραγματεύσεις με στόχο τη μετατροπή των Φρανκιστών σε Ρωμαιοκαθολικούς με τους ανώτερους εκπροσώπους της Πολωνικής Εκκλησίας . 

Το 1759 ζητήθηκε στους Φρανκιστές να αποδείξουν στην πράξη την προσήλωσή τους στον Χριστιανισμό. Ο Jacob Frank, ο οποίος έφτασε τότε στο Lwów, ενθάρρυνε τους οπαδούς του να κάνουν το αποφασιστικό βήμα(ἐδῶ)

Ἔ,πῶς εἴπατε; Δῆλα δή,ἔχουμε ἕνα εἴδος ντονμέδων ( ἀποστατῶν) ἀλλά στόν Χριστιανισμό πλέον; Βεβαίως,ἔτσι ἔλεγε τό σχέδιον. Ὅπως στό ἰσλάμ ἔτσι καί στόν χριστιανισμό ἔπρεπε νά διεισδύσουν,νά ὑπάρχουν,νά λαμβάνουν θέσεις,ἀξιώματα,νά ἀνεβαίνουν κοινωνικῶς,νά γίνονται ἡ ἄρχουσα τάξις,ἡ «ἀριστοκρατία».Μία «μαὐρη ἀριστοκρατία» βασισμένη σέ νόθα ταυτότητα ἀλλά ὅμως ἐξυπηρετοῦσε ἄριστα τά ὕπουλα καί σκοτεινά της σχέδια...

Το βάπτισμα των Φρανκιστών γιορτάστηκε με μεγάλη επισημότητα στις εκκλησίες του Lwów , με μέλη της πολωνικής szlachta (ευγενείς) να ενεργούν ως ανάδοχοί τους. Οι νεοφύτοι υιοθέτησαν τα ονόματα των νονών τους και τελικά εντάχθηκαν στις τάξεις τους. Ο ίδιος ο Φρανκ βαφτίστηκε στο Λόβ (17 Σεπτεμβρίου 1759) και πάλι στη Βαρσοβία την επόμενη μέρα, με νονό του τον  Βασιλιά  Αύγουστο Γ΄ . Το βαπτιστικό όνομα του Φρανκ ήταν "Joseph" ( Józef). Κατά τη διάρκεια ενός έτους περισσότερα από 500 άτομα μετατράπηκαν σε χριστιανούς στο Lwów, και σχεδόν χίλια τον επόμενο χρόνο. Μέχρι το 1790, 26.000 Εβραίοι καταγράφηκαν βαφτισμένοι χριστιανοί στην Πολωνία. (ἐδῶ)

Wanda Paulina Grabowska-Żeleńska  Κόρη του Jan Andrzej Grabowski και της Izabela Grabowska.Μητέρα Tadeusz "Boy" Kamil Marcjan Żeleński

Ἀνάμεσα στίς πλέον ἐπιφανεῖς ( καί «εὐγενεῖς»...) οἰκογένειες ἐκχριστιανισμένων ἑβραίων τῆς Πολωνίας ἀνήκουν καί οἱ : Γκραμπόφσκι ( πού συγγέψαν μέ τούς Ζελένσκυ),τοῦ γαλλοπολωνοῦ μουσουργοῦ Σοπέν,τοῦ ἐθνικοῦ ποιητοῦ τῆς Πολωνίας Ἀδάμ Μιτσκιέβιτς,τοῦ ἐπίσης μεγάλου ποιητοῦ Τζούλιους Σλοβάτσκι καί τῶν Μπαλαμπάν κατόχων ( ὅλα τά ἀδέλφια,ἀνήψια καί γαμβρός) ἀλυσίδος κινηματογράφων καί θεάτρων στίς ΗΠΑ,ἱδρυτῶν τῆς καλωδιακῆς τηλεοράσεως,κατόχων πολλῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν στίς ΗΠΑ ( H&E Corporation and plains Television. Διαβᾶστε τήν ἱστορία τῶν μεταναστῶν Μπαλαμπάν,σχετικῶς μέ τίς ἐπιχειρήσεις θεάτρου-κινηματογράφου-τηλεοράσεως ἐδῶ,ἐδῶ)

Ὅσο γιά τόν ἐθνικό ποιητή Μιτσκιέβιτς,τόν ἕτερο ποιητή Σλοβάτσκι καί τόν Ζίγκμουντ Κρασίνσκι ἀνήκουν στήν τριάδα τῶν «βάρδων τοῦ Πολωνικοῦ Ῥομαντισμοῦ». Γιατί τό ἐπισημαίνω αὐτό; Διαβᾶστε τό θέμα : ΠΩΣ Η ΚΑΜΠΑΛΑ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ :ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ Ή ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ καί θά πάρετε τήν ἀπάντησιν,ἀλλά καί θά καταλάβετε πώς τίποτα,μά τίποτα δέν γίνεται τυχαίως...
 
Ποιούς ἄλλους εἴδαμε; Ἄ,τούς Γκραμπόφσκι !  Ἡ οἰκογένεια τοῦ μπαμπά τῆς Μαρέβας; Κρυπτό καί αὐτή; Καί ἐγώ πού ὑπέθετα πώς μπορεῖ νά εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἡ πολωνική οἰκογένεια Γκραμπόφσκι,ὅταν ἔκανα τό ἀνάλογο θέμα ( ΕΔΩ Ξαναδιαβάστε το,ἔχει σημασία...),ποῦ νά φανταζόμουν πώς ὄχι ἁπλῶς ἦταν ἑβραῖοι ἀλλά καί φρανκιστές.Δῆλα δή ΚΡΥΠΤΟ-ἑβραῖοι ! 

Εἶπα κι᾿ἐγώ,γιατί τέτοια ἐμμονή ὁ γερο-Μητσοτάκης νά παντρέψῃ τόν υἱό μέ τήν Μαρέβα ! Καί μήν μᾶς λένε περί γνωριμίας στό Χάρβαρντ...Ὁ Κούλης μπορεῖ νά ἦταν φοιτητής ἡ κυρία Μαρέβα,μέ τίποτα ! Ἐκτός καί ἦταν στήν κατηγορία τῶν «αἰωνίων φοιτητῶν» ...

Κῦττα ἀγκάλιασμα στή νύφη, ὁ πεθερός. Μήν χάσῃ τό κελεπούρι. Ἄμ ἤξερε μέ ποιούςδημιουργοῦσε δεσμούς,αἵματος πλέον ...(φωτό)

Ωστόσο, οι Φρανκιστές συνέχισαν να αντιμετωπίζονται με καχυποψία λόγω των περίεργων δογμάτων τους. Ο Φρανκ συνελήφθη στη Βαρσοβία στις 6 Φεβρουαρίου 1760 και παραδόθηκε στο δικαστήριο της Εκκλησίας με την κατηγορία της αίρεσης Καταδικάστηκε για διδασκαλία αίρεσης, και φυλακίστηκε στο μοναστήρι της Częstochowa

Η φυλάκιση του Φρανκ διήρκεσε δεκατρία χρόνια, αλλά το μόνο που πέτυχε ήταν την μεγαλύτερη επιρροή του στη αίρεση που τον βλέπει πλέον ως μαρτυρα.. Πολλοί Frankists εγκαταστάθηκαν κοντά στο Częstochowa , και διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με το «ιερό αφέντη» τους.Ο Frank ενέπνευσε τους οπαδούς του μέσα από μυστικιστικές ομιλίες και επιστολές όπου ανέφερε ότι η σωτηρία θα μπορούσε να αποκτηθεί μόνο με την πρώτη εμφάνιση της «θρησκείας του Εδώμ » και αργότερα την μελλοντική  θρησκεία που ονομάζεται Frank DAAS ( daat , γνώση στα εβραϊκά). 

Μετά την πρώτη διχοτόμηση της Πολωνίας, ο Φρανκ αφέθηκε ελεύθερος τον Αύγουστο του 1772.  Ο Φρανκ ζούσε στην πόλη Μπρνο της Μοραβίας μέχρι το 1786, περιτριγυρισμένος από μεγάλη μερίδα οπαδών και προσκυνητών που ήρθαν από την Πολωνία. Η κόρη του Εύα άρχισε να παίζει σημαντικό ρόλο στην αίρεση αυτή τη στιγμή. Μέχρι και ο μελλοντικός τσάρος Paul I της Ρωσίας τον επισκέφτηκε μαζί με τον Joseph II της Αυστρίας τον αδελφό της Μαρίας Αντουανέτας. 

Συνοδευόμενος από την κόρη του, ο Φρανκ ταξίδεψε επανειλημμένα στη Βιέννη και κατάφερε να κερδίσει την εύνοια της βασιλικής αυλής. Η Μαρία Τερέζα τον θεωρούσε ως μεσολαβητή για την διάδοση του χριστιανισμού μεταξύ των Εβραίων, και μάλιστα λέγεται ότι ο Ιωσήφ Β ' έδειχνε ιδιαίτερη εύνοια στη νεαρή Εύα Φρανκ (ἐδῶ)

Τό «σπιτάκι» στό Ὄφενμπαχ τῆς Γερμανίας,ὅπου πέρασε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Τζακόμπ,ὁ τρισυπόστατος μεσσίας !  ( φωτό)

Τελικά ο Φρανκ κρίθηκε καί εκεί επικίνδυνος και υποχρεώθηκε να φύγει από την Αυστρία . Μετακόμισε με την κόρη του και τον αδερφό του στο Όφενμπαχ, στη Γερμανία, όπου ανέλαβε τον τίτλο «Βαρώνος του Offenbach», και έζησε ως πλούσιος ευγενής, λαμβάνοντας οικονομική υποστήριξη από τους Πολωνούς και Μοραβούς οπαδούς του, οι οποίοι έκαναν συχνά προσκυνήματα στο Offenbach.

Μερικοί Φρανκιστές συμμετείχαν ενεργά στη Γαλλική Επανάσταση, όπως ο Μωυσής Ντομπρούσκα γιος του ξαδέλφου του Φράνκ,Σαμπάτια. Οι Φράνκιστές διάσπαρτοι στην Πολωνία και τη Βοημία τελικά έκαναν γάμους στην ανώτερη και τη μεσαία τάξη. Η Maria Szymanowska , βιρτουόζος πιάνου, καταγόταν από μια  οικογένεια Φρανκιστών η Wanda Grabowska, η μητέρα του Tadeusz Boy-Żeleński , επίσης η οικογένεια Balaban καταγόταν από Φρανκιστές. (ἐδῶ)

Καί τσάκ,πέρασαν στήν Γαλλία ὅπου ἔμελλε νά τήν κάνουν ...προοδευτική,μέ λάβαρο τήν δημοκρατία ἀπ᾿ὅπου θά ἄρχιζε μία ἄλλη ἐκστρατεία ...σοσιαλιστική,κομμουνιστική ὅπου θά ἰσοπέδωνε τά πάντα ἀλλά θά ἔβαζε καί τά θεμέλια πρός τήν παγκόσμια ,ἀπόλυτο κυριαρχία. Πηγή «ἐμπνεύσεως» ὁ σοσιαλ/κομμουνισμός τῆς Γαλλίας,βγαλμένος μέσα ἀπό τόν Φρανκισμό καί τόν Ἰλλουμινατισμό τῶν ἀσκεναζίμ ἑβραίων τῆς Γερμανίας, θά ἐνέπνεε τούς μετέπειτα κυρίους ἐκφραστές τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης τ᾿ἀποτελέσματα τῶν «ἰδεολογιῶν» τῆς ὁποίας βιώνουμε σήμερα


Σκεφθεῖτε πόση ζημιά,ἡθική ζημιά ἔκαναν καί κάνουν,στόν ἄνθρωπο,μέσῳ τέτοιων «θεωριῶν».Καί νά φαντασθεῖτε πώς τέτοιες ἀνήθικες «διδασκαλίες» μεταφέρονται ὡς «ὑπερβατικές» ἔννοιες στούς ἀφελεῖς,ἀνοήτους καί ἀδαεῖς πού στελεχώνουν τίς μυστικές τάξεις τους,μέσῳ τῶν διαφόρων μασσωνικῶν στοῶν,μυστικῶν ταγμάτων «ἰπποσύνης» καί λοιπῶν διεστραμμένων ἐφευρημάτων ! Τό θέμα εἶναι πώς ἡ ζημιά ἔχει γίνη καί μάλιστα σέ πολύ μεγάλο βαθμό ! Τό βιώνουμε σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ ὅταν γινόμαστε παρατηρητές μιᾶς διαστρεβλωμένης πραγματικότητος ἡ ὁποία ἀποδέχεται τό κάθε διεστραμμένο ὡς φυσιολογικό,τό κάθε ἄπιστο ὡς προοδευτικό καί τὀ κάθε τί ,ἐθνικῶς ἐπικιίνδυνο ὡς χρήσιμο καί ὠφέλιμο γιά τό καλό μιᾶς χώρας ! 

Ἱερό Χρέος κάθε ἀνθρώπου πού διαπνέεται ἀπό τά νάματα τῆς Ἑλληνικῆς Σκέψεως νά προασπίσῃ τήν πολιτιστική του κληρονομιά.Κυρίως οἱ Ἕλληνες,οἱ ἄμεσοι κληρονόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος,τοῦ Φωτός,ἔχουν τό μεγαλύτερο Ἱερό Καθῆκον νά πολεμήσουν μ᾿ὅλη τους τήν Ψυχή διότι ὁ πόλεμος αὐτός εἶναι ξεκάθαρα πόλεμος ἑναντίον τοῦ Κακοῦ !  


Ἡ Πελασγική 

4 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε πολύ που τα μάζεψες όλα μαζί!!! Αρχίζει η επανάληψη τώρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Ἱερό Χρέος κάθε ἀνθρώπου πού διαπνέεται ἀπό τά νάματα τῆς Ἑλληνικῆς Σκέψεως νά προασπίσῃ τήν πολιτιστική του κληρονομιά.Κυρίως οἱ Ἕλληνες,οἱ ἄμεσοι κληρονόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος,τοῦ Φωτός,ἔχουν τό μεγαλύτερο Ἱερό Καθῆκον νά πολεμήσουν μ᾿ὅλη τους τήν Ψυχή διότι ὁ πόλεμος αὐτός εἶναι ξεκάθαρα πόλεμος ἑναντίον τοῦ Κακοῦ !
  ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τώρα περισσότερο ἀπό ποτέ βρισκόμαστε μπροστά σ᾿αὐτό τό καθῆκον. Καί τό γνωρίζουν πώς θά μᾶς βροῦν μπροστά τους γι᾿αὐτό καί χτυπιέται μέ τόση λῦσσα κάθε Ἑλληνική Φωνή. Καί ἔρχεται καί ἡ ἐπί πλέον «βοήθεια» : οἱ Ἐξωγήϊνοι τοῦ Κέρρυ !!!

   «Κοιτάξτε τι συμβαίνει με τα είδη, τα μισά είδη του πλανήτη έχουν ήδη ξεκληριστεί...
   Για να επιταχυνθούν τα πράγματα, οι Εξωγήϊνοι (ET) διάλεξαν μια «επιλεγμένη- περιούσια ομάδα ανθρώπινων όντων...»
   https://sxolianews.blogspot.com/2023/01/blog-post_37.html

   Καί ἐπισημαίνοντας πώς « ὁ χρόνος τελειώνει»
   https://sxolianews.blogspot.com/2023/01/blog-post_21.html

   Καί προφανῶς ἦρθε τό «πλήρωμα τοῦ χρόνου» !

   Νομίζουν πώς ἡ Γῆ εἶναι δική τους...
   https://henrymakow.com/upload_images/own-earth.jpg

   Ἄν τε νά ᾿δοῦμε ποιός θά γελάσῃ τελευταῖος...

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή