" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Μόνοι μας σφυρηλατοῦμε τίς ἁλυσίδες τῆς σκλαβιᾶς μας

«Ἕνα ἀπό τά μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς συνωμοσίας μας μέσῳ τῆς Μασσωνίας,εἶναι ὅτι αὐτοί οἱ Ἐθνικοί πού γίνονται μέλη τῶν Στοῶν μας, δέν πρέπει ποτέ νά ὑποψιαστοῦν ὅτι τούς χρησιμοποιοῦμε γιά νά χτίσουμε τίς δικές τους φυλακές, στίς ἀναβαθμίδες τῶν ὁποίων θά ὑψώσουμε τόν θρόνο τοῦ Παγκόσμιου Βασιλιᾶ μας του Ἰσραήλ. Δέν πρέπει ποτέ νά ξέρουν ὅτι τούς διατάζουμε νά σφυρηλατήσουν τίς ἁλυσίδες τῆς δικῆς τους δουλοπρέπειας στόν μελλοντικό Βασιλιᾶ τοῦ Κόσμου μας».

Ἡ Μασσωνία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ πού μεταμφιέζεται σέ ἕνα ἀδελφικό μυστικιστικό φιλανθρωπικό τάγμα. Εἶναι τό προκάλλυμα γιά τούς κεντρικούς τραπεζῖτες τῶν Illuminati (Μασονικοί & Καβαλιστές Ἑβραῖοι) πού δημιούργησαν τίς ΗΠΑ ὡς ὄχημα γιά νά προωθήσουν τή «Νέα Παγκόσμια Τάξη» τους. Σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ μασονικοῦ πρεσβύτερου Manley P. Hall, «πρέπει ἐπίσης νά τελειοποιήσουμε τό σχέδιο τῶν αἰώνων, ἐγκαθιστῶντας ἐδῶ τόν μηχανισμό γιά μιά παγκόσμια ἀδελφότητα ἐθνῶν καί φυλῶν. Αυτό είναι το καθήκον μας και η ένδοξη ευκαιρία μας ». ( "The Secret Destiny of America", 1944 σελ. 5 μερικές γραμμές πρό τοῦ τέλους τοῦ 1ου κεφαλαίου)

Οἱ Μασσῶνοι παρεῖχαν στούς Ἀμερικανούς ἰδανικά -- πολιτικές ἐλευθερίες, ἴσες εὐκαιρίες καί καμία φορολογία χωρίς ἐκπροσώπηση --( πολιτικό σύνθημα τῆς ἀμερικανικῆς ἐπαναστάσεως,γιά τήν ἀντισυνταγματική φορολογησιν ἀπό τήν Μεγάλη Βρεταννία,ὅπου δέν ὑπῆρχε κοινοβουλευτική ἐκπροσώπησις τῶν ἀποίκων τῆς Ἁμερικῆς...) ἰδανικά τά ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν. Ἀλλά ἦταν δελεασμοί πού εἶχαν σχεδιαστεῖ γιά νά ἀποκτήσουν ἐξουσία. Ὅπως ἴσως ἔχετε παρατηρήσει, αὐτές οἱ ὑποσχέσεις δέν εἶχαν σκοπό νά τηρηθοῦν. Οἱ πολιτικοί δέν μᾶς ἐκπροσωποῦν. Εἶναι μασσῶνοι καί ἀντιπροσωπεύουν τούς στόχους τοῦ Τεκτονισμοῦ, δηλαδή τῆς καβαλιστικής ἑβραϊκῆς παγκόσμιας τυραννίας.

Οἱ περισσότεροι ἱστορικοί δέν θά σας τό ποῦν αὐτό. Σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Upton Sinclair: «Εἶναι δύσκολο νά πείσεις ἕναν ἄνθρωπο νά καταλάβει κάτι ὅταν ὁ μισθός του ἐξαρτᾶται ἀπό τό ὅτι δέν τό καταλαβαίνει ».

Υπήρχε ὅμως ἕνας ἱστορικός πού ἀποκάλυψε τήν ἀλήθεια. Ὁ Bernard Fay (1893-1978),φωτό ἀριστερά, ἦταν Γάλλος μέ σπουδές στό Χάρβαρντ. Θεωρεῖται «ἀντι-Μασόνος» ἐπειδή τό βιβλίο του  "Revolution and Freemasonry: 1680-1800" , 1935, εἶναι ἕνα ἀπό τά λίγα πού ἀποκαλύπτουν τήν ἔκταση τῆς μασονικής συμμετοχῆς στίς ΗΠΑ καί τή Γαλλική Ἐπανάσταση.

Εἶχε πρόσβαση σέ μασονικά ἀρχεῖα στίς ΗΠΑ καί τήν Εὐρώπη. Τό βιβλίο του εἶναι στήν πραγματικότητα μιά συμπαθητική ἀπεικόνιση τοῦ Τεκτονισμοῦ χωρίς ἀναφορές στήν ἀπόκρυφη φύση του. Ὡστόσο, ὡς Γάλλος τοῦ Vichy, στή συνέχεια βοήθησε τούς Ναζί νά ἀναγνωρίσουν τούς Μασόνους κατά τή διάρκεια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Φυλακίστηκε μετά τόν πόλεμο, ἀλλά τοῦ δόθηκε χάρη τό 1952 ἀπό τόν Σάρλ Ντέ Γκωλ.

Ἡ Μασσωνική Ἀμερική

Ὁ Fay ἐξηγεῖ ὅτι τή δεκαετία τοῦ 1770, οἱ ΗΠΑ ἀποτελοῦνταν ἀπό 13 ἀπομονωμένες ἀποικίες μέ διαφορετικές κυβερνήσεις, θρησκεῖες, ἔθιμα, φυλετικά προφίλ καί κοινωνικές καί πολιτικές δομές. Ὑπῆρχαν ἔντονοι καί μακροχρόνιοι ἀνταγωνισμοί.ένα γράμμα χρειάστηκε τρεῖς ἑβδομάδες γιά νά φτάσει ἀπό τή Γεωργία στή Μασαχουσέτη.

"Ἡ Μασσωνία,μόνη της ἀνέλαβε νά θέσει τά θεμέλια γιά τήν ἐθνική ἑνότητα στήν Ἀμερική ἐπειδή [ὡς μυστική κοινωνία] μποροῦσε νά ἐξαπλωθεῖ σέ ὅλες τίς ἀποικίες καί νά ἐργάζεται σταθερά καί ἀθόρυβα. Δημιούργησε σέ μιά περιορισμένη ἀλλά πολύ ἐξέχουσα τάξη ἀνθρώπων ἕνα αἴσθημα ἀμερικανικῆς ἑνότητας χωρίς τό ὁποῖο ... δέν θά ὑπῆρχαν Ἡνωμένες Πολιτεῖες». (σελ. 230)

«Τό 1760 δέν ὑπῆρχε πόλη, μεγάλη ἤ μικρή, ὅπου ἡ Μασσωνία νά μήν εἶχε "πλέξει τόν ἱστό της". Παντοῦ κήρυττε τήν ἀδελφότητα καί τήν ἑνότητα». (230)

Μπέντζαμιν Φραγκλίνος, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ Μέγας Διδάσκαλος μιᾶς γαλλικῆς στοᾶς, συγκέντρωσε ἑκατομμύρια φράγκα γιά τή χρηματοδότηση τοῦ στρατοῦ τοῦ Τζόρτζ Οὐάσιγκτον. Ἦταν ὁ πρῶτος πού ὑπέβαλε σχέδιο στρατιωτικῆς συνεργασίας καί πολιτικῆς ὁμοσπονδίας. Ἵδρυσε μιά ἁλυσίδα μασσωνικῶν ἐφημερίδων σέ ὅλες τίς ἀποικίες. Μπορεῖτε νά μαντέψετε ποῦ βρῆκε τά χρήματα...

Ὁ Φέϊ λέει ὅτι ὁ Τζόρτζ Οὐάσιγκτον καί ὁ στρατός του, κράτησαν ζωντανό τό πνεῦμα τῆς ἀνεξαρτησίας. Ὀργάνωσε πολλές στρατιωτικές στοές καί συμμετεῖχε προσωπικά στίς δραστηριότητές τους. Στίς 27 Δεκεμβρίου 1778, ἡγήθηκε μιᾶς παρέλασης μετά τήν ἀνακατάληψη τῆς Φιλαδέλφειας:

«Τό ξίφος του στό πλευρό του, μέ πλήρη μασσωνική ἐνδυμασία καί στολισμένο μέ ὅλα τά κοσμήματα καί τά διακριτικά τῆς Ἀδελφότητας, στήν Οὐάσιγκτον παρέλασε ἐπικεφαλῆς μιᾶς ἐπίσημης πομπῆς 300 ἀδελφῶν στούς δρόμους τῆς Φιλαδέλφειας πρός τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅπου τελέστηκε μασσωνική θεία λειτουργία. Αὐτή ἦταν ἡ μεγαλύτερη μασσωνική παρέλαση πού εἶχε πραγματοποιηθεῖ ποτέ στόν Νέο Κόσμο». (246)

«Ὅλοι οἱ ἀξιωματικοί τοῦ ἐπιτελείου πού ἐμπιστευόταν ὁ Οὐάσιγκτον ἦταν Μασσῶνοι, καί ὅλοι οἱ ἡγετικοί στρατηγοί τοῦ στρατοῦ ἦταν Μασσῶνοι: Ἀλεξάντερ Χάμιλτον, Τζόν Μάρσαλ, Τζέϊμς Μάντισον, Στρατηγός Γκρίν, Στρατηγός Λῖ, Στρατηγός Σάλιβαν, Λόρδος Στέρλινγκ,Ἰσραέλ Πούτναμ, Ρούφους Πούτναμ, ὁ Στρατηγός Φρίντριχ-Γουλιέλμος φόν Στόϋμπεν, ὁ Montgomery, ὁ Jackson, ὁ Μορδεχάϊ Γκίστ, ὁ Henry Knox καί ὁ Ethan Allen ἦταν μασσῶνοι. Ὅλοι μαζεύτηκαν γύρω ἀπό τόν Master Mason Οὐάσιγκτον καί συναντήθηκαν ὅλοι στόν «Ναό τῆς Ἀρετῆς», «μιά ἄγαρμπη κατασκευή πού σχημάτιζε ἕνα στενόμακρο παραλληλόγραμμο σαράντα ἐπί ἑξῆντα πόδια, μονόροφο , μιά κεντρική εἴσοδο πού πλαισιωνόταν ἀπό δύο πυλῶνες... Ἡ ἀτμόσφαιρα πού περιέβαλλε τόν Οὐάσιγκτον ἦταν μασσωνική καί μπορεῖ νά εἰπωθεῖ ὅτι ἡ ἀντίληψίς του ἦταν μασσωνική». (σελ. 250)

Φανταστεῖτε ἄν ὁ Οὐάσιγκτον εἶχε δείξει τήν ἴδια ἀφοσίωση στόν Χριστιανισμό. Ὁ Φέϊ ἐπισημαίνει ἕναν «περίεργο» βαθμό συντονισμοῦ μεταξύ τῶν Μασσώνων στόν ἀμερικανικό καί τόν βρετανικό στρατό:

«Φαίνεται ἀκόμη πιθανό ὅτι ἡ ἀξέχαστη καί μυστηριώδης χαλαρότητα ὁρισμένων ἀγγλικῶν στρατιωτικῶν ἐκστρατειῶν στήν Ἀμερική, ἰδιαίτερα ἐκείνων τῶν ἀδελφῶν Χάου, ἦταν σκόπιμη καί λόγ τοῦ ὅτι ἡ μασσωνική ἐπιθυμία τοῦ Ἄγγλου στρατηγοῦ ἦταν νά καταλήξει σέ μιά εἰρηνική διευθέτηση...» (σελ. 251)

Σέ αὐτό τό πλαίσιο, εἶναι σκόπιμο νά ὑπενθυμίσουμε τήν ὁμολογία τοῦ στρατηγοῦ Cornwallis ὅταν παραδόθηκε στόν στρατηγό Washington στό Yorktown (19 Ὀκτωβρίου 1781)

« Ὁ Τζόναθαν Οὐίλιαμς κατέγραψε στό βιβλίο του "Legions of Satan" τοῦ (1781) ὅτι ὁ Cornwallis ἀποκάλυψε στόν Οὐάσιγκτον ὅτι : «ἕνας ἱερός πόλεμος θά ἀρχίσει τώρα στήν Ἀμερική, καί ὅταν τελειώσει ἡ Ἀμερική θά εἶναι ὑποτίθεται ἡ ἀκρόπολη τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά τα ἑκατομμύρια τοῦ κόσμου της θά εἶναι ἐν ἀγνοίᾳ τους πιστοί ὑπήκοοι στό Στέμμα».

(ἀριστερά φωτό - Ἡ παράδοσις τοῦ Βρετανοῦ στρατηγοῦ Κορνουάλις στό Γιόρκταουν τῆς Βιρτζίνια. Τό μασσωνικό σημάδι μέ τό χέρι ὑποδηλώνει ὅτι ἦταν μυημένος.)

Τό Στέμμα εἶναι οἱ Illuminati (δηλ. μέτοχοι τῆς Τράπεζας τῆς Ἀγγλίας.) Ὁ Κορνουάλις συνέχισε ἐξηγῶντας αὐτό πού φαινόταν ἀντίφαση:

«Οἱ ἐκκλησίες σας θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τή διδασκαλία τῆς θρησκείας τῶν Ἑβραίων καί σέ λιγότερο ἀπό διακόσια χρόνια, ὁλόκληρο τό ἔθνος θά ἐργάζεται γιά τή θεϊκή παγκόσμια κυβέρνηση. Αὐτή ἡ κυβέρνηση πού πιστεύουν ὅτι εἶναι θεϊκή θά εἶναι ἡ Βρετανική Αὐτοκρατορία. Ὅλες οἱ θρησκεῖες θά διαποτιστοῦν ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό χωρίς κἄν νά γίνουν ἀντιληπτές ἀπό τίς μᾶζες, καί θά βρίσκονται ὅλες κάτω ἀπό τό ἀόρατο μάτι τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονα τῆς Μασσωνἰας ».

Σέ μιά ὁμιλία του τό 1956, ὁ γερουσιαστής Τζόζεφ Μακκάρθι συλλογίστηκε αὐτά τά λόγια:

"Ὁ Cornwallis γνώριζε καλά ὅτι ἡ στρατιωτική του ἧττα ἦταν μόνο ἡ ἀρχή τῆς παγκόσμιας καταστροφῆς πού θά ἦταν καθολική καί ὅτι ἡ ἀναταραχή θά συνεχιζόταν ἕως ὅτου ὁ ἔλεγχος τοῦ μυαλοῦ μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ μέσῳ μιᾶς ψεύτικης θρησκείας. Αὐτό πού προέβλεψε ἔγινε πραγματικότητα. Ἕνα σύντομο σκίτσο τῆς ἀμερικανικῆς θρησκευτικῆς ἱστορίας καί ἔχουμε δεῖ τήν Μασσωνία νά ἐμποτίζεται σέ κάθε ἐκκλησία στήν Ἀμερική μέ τήν καλυμμένη φαλλική θρησκεία τους».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δέν ἀναγνωρίζουμε τήν ἰουδαιομασσωνική συνωμοσία γιατί δέν ἔχουμε συνηθίσει νά σκεφτόμαστε μέ βάσει τήν ἱστορία ἑκατοντάδων ἐτῶν. Ἀλλά οἱ τραπεζῖτες τῶν Illuminati σχεδιάζουν τή «νέα τάξη τῶν αἰώνων» (πού ἐμφανίζεται στό δολάριο ΗΠΑ μαζί μέ τήν μασσωνική πυραμίδα χωρίς ὀροφἠ) γιά χιλιάδες χρόνια.

Μπορεῖ,εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι νά δοῦμε ὅτι ὁ σχεδιασμός τους ὑλοποιεῖται. Καθώς τό κάνουμε, ἀξίζει νά θυμόμαστε ὅτι οἱ Ἀμερικανοί, καί στήν πραγματικότητα ὅλοι οἱ λαοί, ἐπέτρεψαν νά ἐξαπατηθοῦν.

Ὁ ρόλος μας εἶναι ἀνάλογος μέ αὐτόν τῶν Γάλλων εὐγενῶν πού συνεργάστηκαν στή Γαλλική Ἐπανάσταση καί στή συνέχεια σφαγιάστηκαν. Ὁ Φαίη γράφει: «Ὅλοι αὐτοί οἱ εὐγενεῖς δέν δίστασαν νά συμπαραταχθούν στό ἐπαναστατικό κόμμα, παρόλο πού αὐτό ἐπρόκειτο νά τούς στοιχίσει τόν βαθμό τους, τίς περιουσίες τους καί τή ζωή τους». (σελ. 287)

Ο Πάπας Βενέδικτος και ο μελλοντικός Πάπας Φραγκίσκος σέ μασσωνική χειραψία (αντίχειρας στην άρθρωση). Ο Εβραϊκός Τεκτονισμός έχει πλέον ανατρέψει πλήρως την Καθολική Εκκλησία.

Σύμφωνα μέ τά λόγια ἑνός ὁμιλητῆ σέ μιά μυστική συνάντηση B'nai Brith στό Παρίσι τό 1936:

«Παρόλα αὐτά παραμένει μυστικό ὅτι ὅσοι Ἐθνικοί προδίδουν τά πιό πολύτιμα δικά τους συμφέροντά, με τήν συμμετοχή τους στήν συνωμοσία μας δέν πρέπει ποτέ νά ξέρουν ὅτι αὐτές οἱ ἐνώσεις εἶναι δική μας δημιουργία καί ὅτι ἐξυπηρετοῦν τόν σκοπό μας...

«Ἕνα ἀπό τά μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς Μασσωνίας μας,εἶναι ὅτι αὐτοί οἱ Ἐθνικοί πού γίνονται μέλη τῶν Στοῶν μας, δέν πρέπει ποτέ νά ὑποψιαστοῦν ὅτι τούς χρησιμοποιοῦμε γιά νά χτίσουμε τίς δικές τους φυλακές, στίς ἀναβαθμίδες τῶν ὁποίων θά ὑψώσουμε τόν θρόνο τοῦ Παγκόσμιου Βασιλιᾶ μας του Ἰσραήλ. δέν πρέπει ποτέ νά ξέρουν ὅτι τούς διατάζουμε νά σφυρηλατήσουν τίς ἁλυσίδες τῆς δικῆς τους δουλοπρέπειας στόν μελλοντικό Βασιλιᾶ τοῦ Κόσμου μας».

ἀπό : henrymakow.com

Ἀπ᾿ὅλα αὐτά θά μείνω σ᾿ἕνα σημεῖο τοῦ ἀνωτέρω θέματος,θέλοντας νά δώσω ἔμφασιν στήν οὐσία αὐτοῦ. Ἔγραψε ὁ Μακόου  : 

Μπορεῖ,εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι νά δοῦμε ὅτι ὁ σχεδιασμός τους ὑλοποιεῖται. Καθώς τό κάνουμε, ἀξίζει νά θυμόμαστε ὅτι οἱ Ἀμερικανοί, καί στήν πραγματικότητα ὅλοι οἱ λαοί, ἐπέτρεψαν νά ἐξαπατηθοῦν.

Ναί,ἐμεῖς τούς ἐπιτρέψαμε καί πάλι ἐμεῖς συνεχίζουμε νά τούς ἐπιτρέπουμε νά μᾶς ἐξαπατοῦν. Πιστεύω πώς κάθε λογικός ἄνθρωπος δέν θά μποροῦσε ν᾿ἀποδεχθῆ ὅλο αὐτό πού συμβαίνει μέ τούς «ξαφνικούς θανάτους». Δέν μπορεῖ ν᾿ἀντιμετωπίζεται ὡς κάτι φυσιολογικό,διότι εἶναι καταφανές πώς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ! 

Πρό καιροῦ κάποιο γνωστό ἄτομο ἑνός φίλου τοῦ εἶπε πώς σέ διάστημα πολύ λιγώτερο τοῦ ἑνός μηνός ( πρέπει νά ἦταν περί τόν Ἰούνιο ) πέθανε ὁ θεῖος του καί μετά ἡ μητέρα του. Ξαφνικά ! Κι᾿αὐτός ἔτσι ἁπλῶς τό μετέφερε !!! Πόσο λογικό εἶναι αὐτό ; Αὑτή ἡ ἀπάθεια πού ἔχει καταλάβει τόν κόσμο ! 

Συνεπῶς ναί,ἐμεῖς τούς ἐπιτρέψαμε καί τούς ἐπιτρέπουμε νά μᾶς ἐξαπατοῦν. Κι᾿ἐμεῖς ὅντως, ἀπό μόνοι μας σφυρηλατοῦμε τίς ἁλυσίδες τῆς σκλαβιᾶς μας...


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου