" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Ἡ ἀναγκαστική ἀνταλλαγή πληθυσμῶν,τοῦ 1923,ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη ἱστορική προδοσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἐνῷ ὑπογράφει  τό 1923 τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης μαζύ μέ τόν Ἰσμέτ Ἰνονοῦ. Ὁ Βενιζέλος μελετοῦσε, ὅπως ὁ ἴδιος ἐδήλωνε, τήν ἀνταλλαγή πληθυσμῶν,πολύ πρίν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή. ( φωτό

Γράφει ὁ Παναγιώτης Λ. Κουβαλάκης 

 Ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία καὶ ἡ συνακόλουθη συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) ἔχουν συχνὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ὁρόσημα τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Ἕλληνισμοῦ. Ὁ ἱστορικὸς Ν. Μηλιώρης1, γράφει, ὅτι «ἡ καταστροφὴ τοῦ 1922 θεωρεῖται τόσο καὶ περισσότερο, ὅσο περνάει ὁ καιρός, τὸ σοβαρότερο συμβὰν τῆς νεώτερης ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας: τῆς αὐτῆς, ἂν ὄχι καὶ μεγαλύτερης -- καὶ μονάχα ἀντιθετικῆς -- σοβαρότητας μὲ τὴν ἐθνικὴ ἐξέγερση τοῦ 1821».

 Σπῦρος Μαρκεζίνης2,ἀναφερόμενος στὴν ὑποχρεωτικὴ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν γράφει: «ἡ πρότασις ἐξεταξομένη μὲ κριτήρια πολιτισμένων ἀνθρώπων ἀπετέλει μέτρον ἀπάνθρωπον καὶ ἀδιανόητον». Πραγματικὰ ἡ ᾿Επανάσταση τοῦ 1821 ὁδήγησε στὴν δημιουργία τῆς πολιτικῆς (κρατικῆς) ὑπόστασης ἑνὸς ἐλαχίστου μέρους τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ ἑλληνική Σμύρνη ( φωτό)

 Ὅμως τὰ γεγονότα τοῦ 1922 καὶ ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης ὁδήγησαν στὸν ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας καὶ τοῦ Πόντου στὶς ἀρχὲς τοῦ παρόντος αἰῶνος βρισκόταν ὑπὸ συνεχῆ πρόοδο καὶ ἄνθηση. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν στὰ χέρια τῶν ἐκεῖ Ελλήνων. Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ Κοράνι καὶ ἡ διδασκαλία του ἀπαγόρευαν στοὺς Μουσουλμάνους τὶς ἐμπορικὲς δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες ἀσκοῦνταν κυρίως ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Τὸ τουρκικὸ στοιχεῖο σταδιακὰ ἐπάνδρωνε τὸ κατώτερο καὶ ἀνειδίκευτο προσωπικὸ τῶν ἑλληνικῶν βιομηχανικῶν καὶ ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ οἰκονομικὴ αὐτὴ ἄνθηση ἐπέφερε πολιτιστικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνάπτυξη. Ἡ Σμύρνη καταξιώθηκε ὡς τὸ πρῶτο ἐμπορικὸ καὶ πνευματικὸ κέντρο τῆς Ἀνατολῆς. 

 Ἡ αἰτιολόγηση τῆς καταστροφῆς μπορεῖ νὰ ἰδωθεῖ μέσα ἀπὸ δύο διαφορετικὲς ἱστορικὲς ὄψεις. Ἡ πρώτη ἀφορᾶ στὴν ἰδεολογικὴ καὶ πολιτικὴ στάση τοῦ ᾿Ελλαδικοῦ κρατιδίου ἔναντι τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, «στολισμένη» μὲ τὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἰδέας. Ἡ δεύτερη ἀφορᾶ στὸ ἱστορικὸ πρόσωπο τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τὸν ρόλο ποὺ διαδραμάτισε στὰ ἐλληνικὰ πράγματα. 

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν πρώτη. 

ΤΥΦΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ

 Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 καὶ σ᾽ ὅλη τὴν ἱστορικὴ διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα οἱ ἡγέτες τῆς ᾿Επανάστασης ἐπεδίωκαν τὴν κατάκτηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τὴν μεταφορὰ τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου ἀπὸ τὴν τουρκικὴ διοίκηση στὴν δική τους δικαιοδοσία. ᾿Επηρεασμένοι ἀπὸ τὴν προνομιοῦχο θέση τους στὸ ὀθωμανικὸ διοικητικὸ καθεστὼς (πρόκριτοι, ἀρχιερεῖς κιλπ.). στόχευαν στὴν δημιουργία ἑνὸς ἑλληνικοῦ κράτους μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν διευρυμένα ὅρια καὶ μὲ ἀπόλυτη ἐθνικὴ ὁμοιογένεια. Γιὰ τὴν διευκόλυνση τοῦ ἐξουσιαστικοῦ τους ὁράματος οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ἀντικατέστησαν τὸν φυλετικό, ἱστορικὸ καὶ πολιτισμικὸ προσδιορισμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν κρατικὸ καὶ θρησκευτικό. Ἔτσι ὁ ὅρος «Ἑλλὰς» σήμαινε τὴν ἐδαφικὴ ἐπικράτεια, στὴν ὁποία κατοικοῦσαν οἱ ᾿Ορθόδοξοι πι- στοί. Ἡ Μεγάλη ᾿Ιδέα, ἡ κυρίαρχη κρατιστικὴ ἰδεολογία, ποὺ συνόδευσε τὴν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὡς τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἐπεδίωκχε τὴν δημιουργία ἑνὸς ἑλληνορθόδοξου κράτους ἑκατέρωθεν τοῦ Αἰγαίου πελάγους. Δὲν ἀποσαφήνιζε ποτὲ τὴν θέση της ἀπέναντι σὲ ἄλλες ἐθνικὲς ἢ θρησκευτικὲς ὀντότητες, ποὺ συνυπῆρχαν στὸν ἴδιο γεωγραφικὸ χῶρο (Τοῦρκοι, Βούλγαροι, Πομάκοι, Μουσουλμᾶνοι κιλπ.). Ἁπλᾶ ὑπῆρχε σὰν ἕνα κρατιστικὸ ὅραμα χωρὶς λογικὴ ἐπεξεργασία. Αὐτὸ δικαιολογεῖ καὶ τὴν κρυφὴ πίστη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ὅτι μετὰ τὸν μεγάλο ἀφανισμὸ τοῦ 1922 βγῆκε κερδισμένο παρ᾽ ὅλη τὴν καταστροφὴ τῆς Λωζάννης τὰ σύνορά του εἶχαν φτάσει σὲ τέτοια ὅρια, ποὺ στὴν βραχύχρονη ἱστορία τοὺ δὲν εἶχε ποτὲ ξανά. 
Κέρδισε τὴν Μακεδονία, τὴν Δυτικὴ Θράκη καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Βορείου Αἰγαίου (πλὴν τῆς Ἴμβρου καὶ Τενέδου). 

 Ἐλάχιστοι Ἕλληνες -ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐθνικῆς ἀφύπνισης- μπόρεσαν νὰ δοῦν τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ πέρα τῆς ἐθνοκρατικῆς ἀντίληψης. Σχεδὸν πρῶτος ἀπ᾽ ὅλους ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς, ἀλλὰ ὁ ἐθνεγερτικός του λόγος σύντομα ξεχάστηκε. Ὁ Ρήγας ἀπευθυνόταν ὄχι μόνο πρὸς τοὺς Ἑλληνορθόδοξους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς λαοὺς τῆς Βαλκανικῆς, καθὼς καὶ στοὺς Αἰγυπτίους καὶ Ἀρμενίους. Ἀπευθυνόταν καὶ πρὸς τὸν Πασβάνογλου καὶ ἄλλους ἀντάρτες πασᾶδες, νὰ συνδράμουν ὑπὲρ τῆς ἐπαναστάσεως, ὑποσχόμενος ἀδελφότητα καὶ πολιτικὴ ἰσότητα: «Βουλγάροι κι ᾿Αρβανίτες, Ἀρμένοι καὶ Ρωμιοί, Ἀράπηδες καὶ ἄσπροι, μὲ μιὰ κοινὴν ὀρμή»3. Ἀργότερα τὴν ἰδέα τοῦ Ρήγα ἐπανέφερε ὁ Ἴων Δραγούμης. Τὸ 1911 μίλησε γιὰ «ἀνατολικὴ αὐτοκρατορία μὲ ὅλα τὰ ἔθνη μέσα της καὶ μὲ τὴν διοίκηση στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων»4 καὶ ἐπεσήμαινε, ὅτι «τώρα ποὺ κομματιάστηκε ἡ Ῥωμιοσύνη, ἀφότου ἔγινε τὸ ᾿Ελλαδικὸ Βασίλειο, πολιτικὴ ἑνότητα ἔχει λιγότερη, παρὰ τὸν καιρὸ ποὺ τὴν ὄριζε σχεδὸν ὁλόκληρη ὁ Τοῦρκος».5

 Τὸ τέλος τοῦ Ρήγα ὅσο καὶ τοῦ Ι. Δραγούμη τὰ γνωρίζουμε. Στὰ χρόνια τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας ἡ ἀντίληψη τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ ἢταν ριζοσπαστικὰ διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ ἐπισήμου ἑλληνικοῦ κράτους. Ὅταν τοῦ ζητήθηκε νὰ προσφέρει τὴν συνδρομή του στὸ μέτωπο ἀπὸ τὸν τότε πρωθυπουργὸ Δ. Γούναρη, εἶπε: «Προτείνω νὰ παραιτηθῶμεν τῆς στρατιωτικῆς κατοχῆς τῆς Σμύρνης καὶ φυσικὰ τῆς κυριαρχίας μας ἐκεῖ. ᾿Αλλὰ νὰ δημιουργήσωμεν ἐκεῖ ἕνα καθεστὼς αὐτόνομον, τὸ ὁποῖον νὰ ἐξασφαλίζη τὴν ἐλευθέραν ἀνάπτυξιν καὶ βαθμηδὸν τὴν ἐπικράτησιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ζητεῖτε τὴν κατάκτησιν ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ, χωρὶς ὅμως νὰ προετοιμάσητε αὐτὴν διὰ τῆς ἐξελληνίσεως τῆς χώρας». 6
 Συμπεραίνει λοιπὸν κανείς, ὅτι στὴν προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν νὰ ἐπεκτείνουν τὰ κρατικὰ ὅρια τῆς Ἑλλάδος, θυσίασαν τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ, ποὺ ἀπὸ χιλιετίες πρὶν ζοῦσε στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴ καὶ μάλιστα τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔτεινε νὰ ἐξελληνίσει ὁλόκληρη τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Γι᾿ αὐτὸ ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1922 μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ σὰν ἀποτέλεσμα κρατικοῦ ἐπεκτατισμοῦ. Σὲ καμμία ὅμως περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἀναγκαστικῆς ἀνταλλαγῆς τοῦ 'Ἑλληνισμοῦ στὴν Λωζάννη. Οὐδεὶς Ἕλλην πολιτικὸς θὰ μποροῦσε νὰ διανοηθεῖ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἐν Μικρᾷ Ἀσιᾳ Ἑλληνισμοῦ καὶ μάλιστα μὲ ἑλληνικὴ διπλωματικὴ-παρασκηνιακὴ πρωτοβουλία. 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Ἔχει καλλιεργηθεῖ ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωση, ὅτι ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἐπιβλήθηκε ὑποχρεωτικὰ στὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ εἴτε ἀπὸ τοὺς τότε Συμμάχους εἴτε ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ὅμως δίνει τὸ ἀντίθετο πόρισμα:
  Ὁ ἴδιος ὁ ᾿Ελευθέριος Βενιζέλος -ἀρχηγὸς τῆς ἑλληνικῆς διπλωματικῆς ἀντιπροσωπείας στὴν Λωζάννη-- προετοίμασε παρασκηνιακά τὴν πρόταση τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀνταλλαγῆς. Μὲ τηλεγράφημά του7 στὶς 13 Ὀκτωβρίου τοῦ 1922 πρὸς τὸν Δανὸ ἐμπειρογνώμονα Φρίντγιοφ Νάνσεν τοῦ μετέδωσε τὴν ἰδέα τῆς ἀνταλλαγῆς καὶ ζήτησε «νὰ γίνει ἡ μεταφορὰ τῶν πληθυσμῶν πρὶν ὑπογραφεῖ ἡ εἰρήνη »8

Καὶ πραγματικὰ στὴν συνδιάσκεψη τῆς Λωζάννης ἕνα μῆνα ἀργότερα ἦταν ὁ Φρίντγιοφ Νάνσεν, ποὺ ἔφερε πρὸς συζήτησιν τὸ θέμα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς ἀνταλλαγῆς. Ὁ Τοῦρκος διαπραγματευτὴς ᾿Ισμὲτ ἀντέδρασε λέγοντας. ὅτι ἡ ἰδέα τῆς ἀνταλλαγῆς ἀνήκει στὸν Βενιζέλο9. Τελικῶς ἡ πρόταση ἔγινε καθολικὰ δεκτὴ καὶ ὑπογράφτηκε ἢ σχετικὴ συμφωνία στὶς 17-30-1-23, ἡ ὁποία ἐνσωματώθηκε στὴν τελικὴ συνθήκη τῆς 24ης ᾿Ιουλίου τοῦ 1923


Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Βενιζέλος ἀργότερα, τὸ 1932. σὲ σχετικὴ συζήτηση στὴ Βουλή, ἀναφερόμενος στὸ Λαϊκὸ Κόμμα καὶ τὴν νίκη του στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1920, εἶπε γιὰ τὸ κόμμα αὐτό, ὅτι «οὔτε τὸ στοιχειῶδες θάρρος εἶχε μετὰ τὴν ἐπιτυχίαν του εἰς τὰς ἐκλογὰς νὰ φανῆ συνεπὲς πρὸς ἑαυτὸ ἐγκαταλεῖπον, ὡς ἦτο εὔκολον τότε, κατόπιν συμφωνίας μὲ τὸν Κεμὰλ πασᾶν τὴν Μικρὰν ᾿Ασίαν καὶ διατηροῦν τὴν ᾿Ανατολικὴν Θράκην, φροντίζον δέ, ἀπὸ κοινῆς ἐπίσης συνεννοήσεως, νὰ γίνη κανονικὴ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν
»10
 Τὰ λόγια τοῦτα τοῦ Βενιζέλου ἀποκαλύπτουν κάτι τὸ συνταρακτικό: εἶχε μελετήσει τὴν ἀνταλλαγὴ τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1920 καὶ ὁπωσδήποτε πρὶν τὴν Μικρασιατικὴ ἧττα! Σχεδίασε λοιπὸν τὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία μὲ στόχο νὰ ἐκριζώσει ὁλόκληρο τὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμό, γιὰ νὰ κερδίσει, ὑποτίθεται, τὴν ᾿Ανατολικὴ Θράκη; Οὔτε ὅμως καὶ τὴν ᾿Ανατολικὴ Θράκη ὑπερασπίστηκε στὶς διαπραγματεύσεις. 
Ὁρισμένοι ἱστορικοὶ ἐπιχειροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴν πράξη τούτη τοῦ Βενιζέλου ὑποστηρίζοντας ὅτι κατὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἀνταλλαγῆς τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας βρισκόταν ἤδη στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐθνικιστὲς ἦταν ἀποφασισμένοι νὰ ἐκριζώσουν τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο ἐξ ὁλοκλήρου. Ὅμως ἕνα μέρος μόνο ἀπὸ τοὺς Μικρασιάτες Ἕλληνες εἶχαν φύγει προσωρινά. γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὶς ἐχθροπραξίες, καὶ μὲ ἀπώτερο στόχο ὅταν ἀποκατασταθεῖ ἡ ἔννομος τάξη, νὰ ἐπιστρέψουν στὶς ἐστίες τους
Τοῦτο περίμεναν οἱ Μικρασιάτες νὰ ὑπερασπίσουν οἱ Ἕλληνες διαπραγματευτὲς στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Λωζάννης καὶ ὄχι τὴν ἀνταλλαγῆ τους. Γι᾿ αὐτὸ καὶ στὶς 9-22 1-1922 προκλήθηκε στὴν ᾿Αθήνα ἀναστάτωση, ὅταν μαθεύτηκε ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἀνταλλαγῆς. Πραγματοποιήθηκε ἐπιβλητικὸ συλλαλητήριο11,στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν πρόσφυγες καὶ Ἀρμένιοι καὶ ἐκδηλώθηκε διαμαρτυρία τῶν προσφύγων. Ἐπιδόθηκε ψήφισμα στὸν ἀρχηγὸ τῆς ἐπαναστάσεως Γονατᾶ καὶ στοὺς ἐκπροσώπους τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων. Ὅμως τίποτα φυσικὰ δὲν ἀλλαξε.

 Ἆραγε οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης γιατὶ ὑπήχθησαν στὴν ἀνταλλαγή. ἀφοῦ ἐκεῖνοι δὲν κινδύνεψαν ποτὲ ἀπὸ Τούρκους; Ὅσο γιὰ τὸν ἰσχυρισμὸ περὶ τουρκικοῦ σωβινισμοῦ, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ παρουσία καὶ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ ἑλληνικοῦ στρατοῦ τὸν τροφοδοτοῦσε καθημερινά. Οἱ τουρκικοὶ πληθυσμοὶ τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας εἶδαν τοὺς Ἕλληνες ὡς κατακτητές, γι᾿ αὐτὸ ἀντιδροῦσαν μὲ ἀντίποινα

Χένρυ Μοργκεντάου, Ὁ ἀμερικανοεβραῖος «φιλάνθρωπος» καὶ «φιλέλλην», πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποκατάστασης τῶν Προσφύγων. Ἤθελε νὰ μὴν ἀφήσει οὔτε μιὰ οἰκογένεια ἑλληνικὴ στὴν Μ.Ἀσία καὶ στὸν Πόντο. Μετὰ τὴν λήξη τῆς πολεμικῆς ἔντασης τοῦ 1922 καὶ ὅταν ἡ εἰρήνη εἰχε ἀντικαταστήσει τὸν πόλεμο, ὁ Μοργκεντάου ὑποχρέωνε τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ποὺ εἶχαν παραμείνει στὴ Μικρὰ Ἀσία νὰ φορτωθοῦν σὲ πλοῖα καὶ νὰ ἀφεθοῦν σὲ κάποιο Ἑλλαδικὸ λιμάνι. Ἔτσι συνέβαλε στὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐκρρίζωση τοῦ ἐλληνικοῦ στοιχείου τῆς Ἀνατολῆς, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος τὸν τίμησε χρίζοντάς τὸν ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἐπίτιμο δημότη Ἀθηνῶν,Θεσσαλονίκης καὶ ἄλλων πόλεων...( φωτό)

Ἀλλά, κι ἂν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, γιατί ἡ ἀνταλλαγὴ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὑποχρεωτική; Καὶ σὲ τοῦτο τὸ σημεῖο φαίνεται ἀκριβῶς ἡ προδοσία ποὺ διεπράχθη κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ: Τὸ ξερίζωμα τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν θὰ ᾿ταν ὁριστικὸ καὶ παντοτεινό. Ἔτσι σ᾽ ὅλη τὴν ὀκταετία 1922-1930 τὸ ἴδιο τὸ Ἑλληνικὸ κράτος μετέφερε μὲ τὴν βία (καὶ χωρὶς νὰ κινδυνεύουν ἀπὸ κανέναν) τοὺς Μικρασιάτες τῶν παραλίων καὶ τοῦ Πόντου στὰ ἑλλαδικὰ λιμάνια. Ὁ ἀμερικανοεβραῖος Χ. Μοργκεντάου -ὡς πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἀποκατάστασης προσφύγων-- διέπρεψε σ᾽ αὐτὸν τὸν ἀναγκαστικὸ ξερριζωμό, ἐφαρμόζοντας κατὰ γράμμα τὴν Συνθήκη τοῦ Βενιζέλου. Κατὰ τὸν ἱστορικὸ David Mitrany
 12 ἡ ἀναγκαστικὴ μεταφορὰ πληθυσμῶν «ἐρχόταν σὲ ἀντίθεση μὲ ὅλες τὶς παραδεδεγμένες ἀρχὲς τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἀνθρωπιστικὲς παραδόσεις τῆς Εὐρώπης». Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης περιέχει ἀκόμη ἕνα σπουδαῖο νόημα: Ὁ Βενιζέλος δὲν ἐπεδίωκε τὴν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, γιατὶ δέχθηκε χωρὶς ἀντίδραση νὰ παραμείνη ἡ συμπαγέστερη τουρκικὴ πληθυσμιακὴ νησίδα μέσα στὴν ἐπικράτεια, οἱ Μουσουλμᾶνοι τῆς Δυτικῆς Θράκης, ἔξω ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἀνταλλαγῆς. ᾿Ακόμα καὶ ἡ ἀποχώρηση τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολικὴ Θράκη ἄνευ οὐσιαστικῆς αἰτίας ὀφείλεται σὲ πρωτοδουλία τοῦ Βενιζέλου

Σὲ τηλεγράφημά του πρὸς τὴν ᾿Επαναστατικὴ Ἐπιτροπὴ στὶς 24/7 ᾿Οκτωβρίου τοῦ 1922 χωρὶς καμμία ἁρμοδιότητα ὑποδείκνυε τὴν στρατιωτικὴ ἐκκένωσή της. Μιὰ μέρα ἀργότερα, στὶς 25/8 ᾿Οκτωβρίου. νέο τηλεγράφημα τοῦ Βενιζέλου ὑποδείκννε στοὺς Ἕλληνες ἀντιπροσώπους τῆς διάσκεψης τῶν Μουδανιῶν νὰ «δεχθοῦν τὰς ληφθησομένας ἀποφάσεις, ἐφ᾽ ὅσον παραστοῦν καὶ συμφωνήσουν οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν ᾿Αγγλων»13. ποδείκνυε δηλαδὴ πιστὴ ὑπακοὴ στοὺς Ἄγγλους. 

Πιστὴ στὸν Βενιζέλο ἡ ᾿Επαναστατικὴ Ἐπιτροπὴ (Ν. Πλαστήρας, Σ. Γονατᾶς, Δ. Φωκάς) ἔστειλε τὶς σχετικὲς ἐντολὲς στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία στὰ Μουδανιά.  Ἑπομένως δὲν ἦταν ἀπὸ τὰ πράγματα δυνατόν, ἡ ἀνακωχὴ τῶν Μουδανιῶν (28/11 ᾿Οκτωβρίου 1922) νὰ ἔχει ἄλλα ἐκτὸς ἀπὸ δυσάρεστα ἀποτελέσματα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ὑπάρχει πλέον καμμιὰ ἀμφιβολία, ὅτι στὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης διεπράχθη τὸ μεγαλύτερο ἱστορικὸ ἔγκλημα σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν μακραίωνη ἱστορική του παρουσία. Πουθενὰ ἀλλοῦ ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν καταμαρτυρεῖ μιὰ τόσο ἀπάνθρωπη μεταχείριση ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ καὶ μάλιστα μὲ πρωταίτιο τὸν ἴδιο τὸν ἡγήτορά του. Γι' αὐτὸ ἀναγκαστικὰ κανεὶς ἔρχεται νὰ διερωτηθεῖ γιὰ τὸ ἱστορικὸ πρόσωπο τοῦ Ἐλευθερίονυ Βενιζέλου καὶ τὸν ὕποπτο ρόλο ποὺ διεδραμάτισε τόσο στὰ Ἑλληνικὰ πράγματα, ὅσο καὶ στὸ εὐρωπαϊκὸ πολιτικὸ παρασκήνιο. 

Ἀπὸ πολὺ νωρὶς ὁ Βενιζέλος φαίνεται νὰ ἀπολαμβάνει μιᾶς ὑπερβολικὰ παράδοξης εὔνοιας ἀπὸ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς πολιτικοὺς κύκλους. Ἤδη ἀπὸ τὸ 1903, ὅταν ὁ πρίγκιπας Γεώργιος, ὕπατος ἁρμοστὴς τῆς αὐτόνομης Κρήτης, ἐξέθεσε στὸν πρόξενο τῆς ᾿Αγγλίας τὴν ὑπονομευτικὴ στάση τοῦ Βενιζέλου, ὁ Ἄγγλος πρόξενος ἀπάντησε: «Ἐὰν τὸν συλλάβετε, ἡμεῖς θὰ τὸν ἐλευθερώσωμεν»14. Ἀκόμη εἶναι ἀπορίας ἄξιον, πῶς τὸ 1910 ὁλόκληρος ὁ πολιτικὸς καὶ στρατιωτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος παραμέρισε, γιὰ νὰ ἀναλάβει τὶς τύχες τοῦ κράτους ἕνας «ἀντάρτης» τῆς Κρητικῆς ὑπαίθρου, ποὺ ὄχι σπάνια ἐπιδιδόταν σὲ θηριωδίες πρὸς τοὺς κατοίκους της. 15

 Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1920 (εἶχε ὑπογραφεῖ ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν) ὁ Ἄγγλος ναύαρχος Ντὲ Ρόμπεκ ἔγραφε στὸν τότε ὑπουργὸ λόρδο Κῶρζον (ἀναφερόμενος στὸ ἐνδεχόμενο γενικοῦ πολέμου λόγω τῆς ἀπόβασης τῶν Ελλήνων στὴν Σμύρνη): «Καὶ διατί; Διὰ νὰ διατηρηθὴ ὁ κ. Βενιζέλος εἰς τὴν ἐξουσίαν εἰς τὴν Ελλάδα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ τὸ πολὺ διὰ μερικὰ ἔτη; Εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ διερωτῶμαι, ἂν πραγματικὰ ἀξίζει τὸν κόπον; Μὲ ἀλλα λόγια ὁ κ. Βενιζέλος δὲν εἶναι ἡ  Ἑλλάς. ᾿Εν κυριολεξίᾳ δὲν εἶναι κἂν Ἕλλην. Αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Βενιζέλου πρὸς τὴν ᾿Αντὰντ εἶναι μεγάλαι, ἀλλὰ εἶναι φρόνιμον νὰ διατρέξωμεν τὸν κίνδυνον νὰ αἱματοκυλίσωμεν τὴν Ἀσίαν, διὰ νὰ ἀνταμείψωμεν τὴν Ἑλλάδα ἀναλόγως πρὸς τὰς ὑπηρεσίας τοῦ κ. Βενιζέλου, αἱ ὁποῖαι εἶναι πολὺ διαφορετικαὶ ἀπὸ τὰς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδος;»16

 Μέσα ἀπὸ τὴν παραπάνω ἐπιστολὴ ἀπορρέουν σημαντικὰ στοιχεῖα: Πρῶτον, ὅτι οἱ Ἄγγλοι διπλωμάτες στήριζαν τὸν Βενιζέλο στὴν ἐξουσία τῆς Ἑλλάδος. Δεύτερον, ὅλοι ἤξεραν ὅτι ἡ ἀπόβαση τῶν Ἑλλήνων στὴν Μ. ᾿Ασία θὰ ἐπέφερε αἱματοχυσία (ὅπως καὶ ἔγινε). Τρίτον, ὅτι ὁ Βενιζέλος προσέφερε «ὑπηρεσίες» στὴν Εὐρώπη «πολὺ διαφορετικὲς» ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ. Ὅντως τὰ λόγια τοῦ Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ (ἀναφερόμενου στὸν Βενιζέλο) ἦταν ἀποκαλυπτικά: «ἦταν ἕτοιμος νὰ διακινδυνεύσει τὴν προσωπική του δημοτικότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ τεθεῖ σὲ μιὰ θανάσιμη μειονεξία στὴν διάστασή του μὲ τὸν βασιλέα, μὲ τὸ νὰ προβάλλει τὴν προθυμία του γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς Καβάλας στὴ Βουλγαρία, προκειμένου ἡ Βουλγαρία νὰ πεισθεῖ νὰ προσχωρήσει στὴν Ἀντάντ». Ὁ Βενιζέλος μ᾽ ἄλλα λόγια ἔβαζε τὰ συμφέροντα τῆς Ἀντάντ πάνω ἀπ’ τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος. 

Τέταρτον,Ντὲ Ρόμπεκ ἀναφέρει, ὅτι ὁ Βενιζέλος δὲν εἶναι Ἕλληνας. Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὑπάρχουν διάφορες φῆμες γιὰ τὴν καταγωγή του. Κακῶς οἱ πρόγονοι τοῦ Βενιζέλου σχετίζονται ἀπὸ ὡρισμένους μὲ τοὺς Μπενιζέλους τῶν Ἀθηνῶν, διότι ἱστορικὰ γράφεται ὅτι ἦοθαν (οἱ πρόγονοί του) στὴν Κρήτη ἀπὸ τὸν Μιστρᾶ. Τὸ ἐπώνυμο Βενιζέλος ἢ Μπενιζέλος οἱ πρόγονοι τοῦ Βενιζέλου τὸ χρησιμοποιοῦσαν ὡς βαπτιστικὸ ὄνομα. Ἡ λέξη «Μπενὶ» στὰ ἑβραϊκὰ σημαίνει «Υἱός». "Μπενισραέλοι"18 (Υἱοὶ ᾿Ισραὴλ) καὶ προφανῶς Μπενιζέλοι καλοῦνταν συνήθως οἱ Ἑβραῖοι τῶν ἀποικιῶν, ὅπως οἱ ἄποικοι στὸ Μαλαμπὰρ τῶν Ἰνδιῶν. Πάντως δὲν γνωρίζουμε, ποῦ στήριζε ὁ ἄγγλος ναύαρχος τὴν μὴ ἑλληνικὴ καταγωγὴ τοῦ Βενιζέλον. Ὅμως ἀνεξάρτητα τῆς ἐγκυρότητας τῶν ὑποθέσεων περὶ καταγωγῆς. ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ καταγωγὴ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐπηρεάζει τὴν ἱστορικὴ κριτικὴ τοῦ προσώπου τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Ὑπῆρξε καὶ ἔδρασε ὡς πολιτικὸς τοῦ ᾿Ελληνικοῦ κράτους καὶ ὡς τέτοιος θὰ πρέπει νὰ ἰδωθεῖ. Ὡστόσο ἀπορεῖ κανείς, γιατὶ πλήρωσαν τὴν συμφορὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ οἱ «ἕξι», ποὺ ἐκτελέστηκαν στὸ Γουδί, ἀφοῦ ὁ Βενιζέλος εἶχε σχεδιάσει τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπ' τὸ 1918. Μέσα ἀπὸ τὴν δίκη καὶ ἐκτέλεση τῶν «ἕξι» ὁ Βενιζέλος πέτυχε δύο σημαντικοὺς στόχους. Πρῶτον, κατόρθωσε νὰ ἐπιρρίψει τὶς εὐθύνες του σὲ ἄλλους καὶ δεύτερον, μὲ τὴν ἐκτέλεση τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων γλύτωνε ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη κριτική τους, τὴν πιθανὴ ἀποκάλυψη τοῦ δόλου καὶ τὴν τιμωρία του
Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς παρὰ τὶς συστάσεις ὅλων σχεδὸν τῶν Εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Ἀγγλίας, γιὰ νὰ παρέμβει ὁ Βενιζέλος καὶ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἐκτέλεση, ἔμεινε ἀμετακίνητος. Ἡ ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση τοῦ Ν. Πλαστήρα, πιστὴ καὶ τυφλὰ ὑποταγμένη στὸν Βενιζέλο, ἐκτέλεσε ἕξι πολιτικοὺς -- κάτι τὸ πρωτόγνωρο στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία -- δημιουργώντας παγκόσμια κατακραυγή. 19

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Μὲ τὴ συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ (Μικρὰ ᾿Ασία, Πόντος, ᾿Ανατολικὴ Θράκη) ξερριζώνεται καὶ ἀφανίζεται ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ τὶς πανάρχαιες ἑστίες του, ἀπὸ τὸν φυσικό του χῶρο καὶ τὴν ἱστορία του. Ἡ ὑπογραφὴ καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ξερριζωμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ οὔτε ὡς ἀναγκαστικὴ ἐπιβολὴ ἀπὸ τρίτους (Σύμμαχοι, Τοῦρκοι) καὶ κυρίως οὔτε σὰν ἀποτέλεσμα τῆς Μικρασιατικῆς ἥττας τοῦ 1922. Ὅπως ἀποδείχθηκχε στὰ παραπάνω. ἡ ἐπινόηση καὶ ἡ πραγμάτωση τοῦ ἀπάνθρωπου καὶ ἀνιστόρητου τούτου ἐγχειρήματος ἀνήκει στὸν ᾿Ελευθέριο Βενιζέλο. Ἡ ἀναγκαστικὴ ἀνταλλαγὴ ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη ἱστορικὴ προδοσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ,ἀσφαλῶς βαρύτερη ἐκείνης τοῦ Ἐφιάλτη τῶν Θερμοπυλῶν. Καί ὁπωσδήποτε δέν ἀφορᾷ μονον τόν Ἑλληνισμό καί τήν ὕπαρξίν του ἀλλά κάθε ἀνθρώπινη κοινωνία καί πολιτισμό πού ξερριζώνεται καί διώκεται ἀπό τίς προαιώνιες ἱστορικές καί φυσικές του ἑστίες. Ἡ ἐπίσημη πολιτική ἱστορία, ἄν πραγματικά ἀποδέχεται τόν διδακτικό της ῥόλο, θά πρέπει νά ἀποκαταστήσει τήν ἀλήθεια μέ τήν ἀποδοση τῶν εὐθυνῶν στόν πρωταίτιο τῆς προδοσίας. 


ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1. Μηλιώρης Ν. : Ἡ πνευματικὴ εἰσφορὰ τῶν Μικρασιατῶν, Ἀθήνα 1963, σελ. 46. 
2. Μαρκεζίνης Σ: Πολιτικὴ ᾿Ιστορία τῆς Νεωτέρας Ελλάδος, τόμ. 4ος, «Πάπυρος», σελ. 282. 
3. Ρήγας Βελεστινλῆς: Θούριος.  
4. Δραγούμης Ι.: Ὅσοι ζωντανοί, «Πὲλλα», σελ. 105. 
5. Ὁμοίως. σελ. 122. 
6. Ὅπως τὸ 2 (σελ. 72 τοῦ παραρτήματος).
7. «᾿Ελευθέριος Βενιξέλος: Κοινωνία- Οἰκονομία- Πολιτικὴ », «Γνώση», σελ. 448. 
8. Ὁμοίως., σελ. 448-449. 
9. Μαρκεζίνης Σ.: Πολιτικὴ ᾿Ιστορία τῆς Συγχρόνου Ελλάδος, τόμ. 2ος, «Πάπυρος», σελ. 281-282.
10. Ὁμοίως, τόμ. 2ος, σελ. 282.
11. Ὁμοίως, τόμ. 2ος, σελ. 285.
12. Ὅπως τὸ 7 (σελ. 455).
13. Ὅπως τὸ 9 (σελ. 117).
14. Μαρκεζίνης Σ.: Πολιτικὴ ᾿Ιστορία τῆς  Νεωτέρας ᾿ Ελλάδος, τόμ. 3ος, «Πάπυρος», σελ. 37.
15. Ὁμοίως, τόμ. 3ος, σελ. 40.
 16. Ὅπως τὸ 2, τόμ. 4ος, σελ. 306.
17. Ὅπως τὸ 14, τόμ. 3ος, σελ. 40.
18. Μεγάλη Ἑλληνικὴ ᾿Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη, τόμ. 17ος, σελ. 594.
19. Ὅπως τὸ 9. τόμ. 2ος, σελ. 190.

Ἀπό τό περιοδικό "Δαυλός", τεύχος 157, Ἰανουάριος 1995. 


Ἡ Πελασγική

36 σχόλια:

 1. Ἀγαπητή Πελασγική, πέρα ἀπό τόν προδοτικό ρόλο τοῦ Βενιζέλου στή μικρασιατική τραγωδία, πρέπει νά ἐπισημανθοῦν κί οἱ ὀλέθριοι χειρισμοί του στό θέμα τῆς ἀποζημίωσης τῶν ἀνταλλάξιμων προσφύγων. Μέ τίς ἑλληνοτουρκικές συμφωνίες τοῦ 1930 (βενιζέλος - Ινονού) ἠ άσυγκρίτως μεγαλύτερη περιουσία τῶν Ἐλλήνων τῆς Τουρκίας ἐξισώθηκε μέ τήν ἀντίστοιχη τῶν μουσουλμάνων τῆς Ἑλλάδος καί καταλαβαίνουμε τί σημαίνει αὐτό. Ἑπιπλέον, παρακρατήθηκε το 25% τῆς προκαταβολῆς τῆς ἀποζημίωσης ἀπό τήν ἘθνικήΤράπεζα καί ἀρνήθηκε τόν διακανονισμό τῶν προσφυγικῶν χρεῶν. "Πανάθεμά σε Βενιζέλο" φώναζε ὀ προσφυγικός κόσμος τή δεκαετία τοῦ 1930. Πρέπει ἄμεσα νά ἀναθεωρηθεῖ ἱστορικά ἡ πολιτεία τοῦ Βενιζέλου καί νά ριχθεῖ "ἐπί ἀσπαλάθων".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Πανάθεμά σε Βενιζέλο" φώναζε ὀ προσφυγικός κόσμος τή δεκαετία τοῦ 1930.

   Ὁ Νικόλαος Ἀντωνακέας,στό 3τομο ἔργο του "Πολιτική Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος" γράφει : Παρ᾿ὅλα τά δεινά πού βίωσαν οἱ Ἕλληνες τῆς Μικράς Ἀσίας καί μέ τήν καταστροφή καί μετά ὡς πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα καί ἐνῷ γνώριζαν πολύ καλῶς τόν ὑπαίτιο αὐτῶν τῶν δεινῶν,εἶναι αὐτοί πού κυρίως τοῦ ἔδιναν τήν νίκη στίς ἐκλογικές ἀναμετρήσεις.

   Δέν εἶναι περίεργο ;

   Καλησπέρα ἀγαπητή Θεοδώρα. Εὑχαριστοῦμε πολύ γιά τίς σημαντικές πληροφορίες ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

   Διαγραφή
  2. Στίς ἐκλογές τοῦ 1928 ναί. Διατηροῦσαν άκόμη τήν ἐλπίδα. Συνέβαλαν ὅμως ἀποφασιστικά στίς ἤττες τού κόμματός του το 1932 καί τό 1933. Πιστεύω, βέβαια, πώς ὅποιος κι ἄν κέρδιζε, ὅποιος κι ἄν ἔχανε, ἀκόμη καί τό Νοέμβριο τοῦ 1920, ἡ τράπουλα ἤταν ἐξ ὑπαρχῆς σημαδεμένη, οἱ ἀποφάσεις προειλημμένες. Ὅλοι οἱ πολιτικοί ἤταν ὄργανα τοῦ Σιωνισμοῦ πού κατῖχε τήν Ἀγγλια, κυβερνοῦσε τή Γαλλία, τρομοκρατοῦσε τή Ῥωσσία, διέλυε τή Γερμανία, διαφέντευε τήν Ἰταλία, ὑπέσκαπτε τίς ΗΠΑ.

   Διαγραφή
  3. Κι᾿ὅμως αὐτοί εἶναι ( οἱ πρόσφυγες) πού ἀκόμη μέχρι σήμερα οἱ ἀπόγονοί τους, εἶναι ὑποστηρικτές τῶν σοσιαλιστικῶν καί ἀριστερῶν κομμάτων καί πίνουν νερό στό ὄνομα τοῦ Βενιζέλου. Καί ἀπό τίς δύο πλευρές ἔχουν νοιώσει,ἱστορικῶς,τί θά πῇ δεινά. Ἀλλά ...

   Νά σοῦ πῶ κάτι ἀγαπητή Θεδώρα. Συμφωνῶ πώς ὁ Σιωνισμός ἔχει ἀπλώσει,παλαιόθεν, τά πλοκάμια του παντοῦ ἐκμεταλλευόμενος καί τό ἐλάχιστον πρός ὤφελός του, ὅμως σκέψου,ἔχει μαλλιάσει ἡ γλῶσσα μου νά τό λέω καί τίς εὐθῦνες τίς δικές μας. Δέν μπορῶ νά δεχθῶ μεγάλες προσωπικότητες πολιτικές νά ἐκθειάζουν ἀκόμη καί σήμερα πού τόσες κρυφές πλευρές τῆς Ἱστορίας ἔχουν φωτισθεῖ, τόν Βενιζόλο ὡς μεγάλο πολιτικό ἄνδρα. Ἠγέτη ! Καί μέ τόν τρόπο καί τόν λόγο τους νά επιρρεάζουν τόν ἁπλό πολίτη.

   Δέν τό δέχομαι,τοὐλάχιστον ἀπό μεγάλους ἄνδρες,γνώστες τῆς Ἱστορίας καί πνευματικά ἄτομα. Συνεπῶς ἡ εὐθύνη,ὄχι μόνον γιά τόν Βενιζέλο ἀλλά καί ἄλλους,ὅπως λ.χ. ὁ Καραμανλῆς ὁ γηραιός, ἀλλά καί ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου βαρύνει τά μάλα αύτό τόν λαό.

   Βεβαίως ἡ συμβολή μέσῳ τῶν ὑπούλων σχεδίων τοῦ σιωνιστικοῦ δακτύλου εἶναι σημαντική ἀλλά δέν ἦταν δέν εἶναι καί φαντάζομαι τό ἴδιο δέν θά εἶναι ποτέ μόνον στό δικό τους χέρι. Οἱ πάντα πρόθυμοι "ὑπηρέτες" τους, εἶναι ἐκεῖνοι πού δίνουν τήν ἐπιτυχή κατάληξιν στά σχέδιά τους. Ἐμμέσως καί ὅλοι ἐμεῖς,οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι πού συνεχίζουμε νά λειτουργοῦμε τό ἴδιο ὅσα κι᾿ἄν παθαίνουμε χωρίς νά μαθαίνουμε...

   Τό πρόσφορο ἔδαφος δέν θά τό εὕρισκαν πουθενά ἄν καποιοι δέν τούς ἔστρωναν τά χαλιά καί κάποιοι,ἴσως οἱ περισσότεροι, δέν τούς ἀνέχονταν...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
  4. Αὐτό εἷναι βέβαιο! Χωρίς τούς ἐγχὠριους ὑποδοχεῖς τίποτε δέν θά μποροῦσαν νά καταφέρουν! Δέν ξέρω σέ ποιούς μεγάλους ἄνδρες, γνῶστες τῆς ἱστορίας άναφέρεσθε, ἀλλά ὅλοι ὅσοι τόν ὑμνοῦν εἷναι πνευματικοί ἤ πολιτικοί ἀπόγονοι τοῦ Βενιζέλου. Ὅσον ἀφορᾶ στούς ἀπλούς ἀνθρώπους εἷναι πιά ἀργά...Μιλᾶμε πλέον για "μείωση τῆς διανοίας καί ἀλλαγή τῆς προσωπικότητος"...Εἷναι ἐμφανέστατο γύρω μας...Τί νά περιμένει κανείς! Εἷναι μιά ματαιοπονία κάθε προσπάθεια ἀφυπνίσεώς τους...Μόνο κάτι πολύ ἰσχυρό, κάτι κοσμογονικό, ἴσως, λέω ἴσως, θά κατάφερνε νά τούς βγάλει ἀπό τό λήθαργο...

   Διαγραφή
  5. Ἀναφέρομαι σίγουρα στόν ἀείμνηστο Σωτήριο Σοφιανόπουλο ὁ ὁποῖος εἶχε σέ μεγάλη ἐκτίμησιν τόν Βενιζέλο. Θά σοῦ πῶ ὅτι οἱ καυγάδες μας ἦσαν ὀμηρικοί ἐπί τοῦ θέματος ! Στήν κυριολεξία !

   Ἀλλά καί ὁ ἐπίσης ἀείμνηστος Νεοκλῆς Σαρρῆς τό ἴδιο ἐκτιμοῦσε τόν Βενιζέλο.

   Ξέρεις πόσοι ἄνθρωποι ἐπηρεάστηκαν καί ἐπηρεάζονται μέχρι σήμερα ἀπό τήν θετική γμνώμη ἐκεινων γιά τόν ὀλετῆρα τῆς Ἑλλάδος ;

   Καί πόσο πολύ συμφωνῶ μ᾿αὐτά πού γράφεις !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
 2. Ο ΜΠΕΝ ΖΕΛΟΝ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ (ΕΒΡΑΙΟΥΣ), Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΟΠΟΤΕ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΣΤΟ ΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα τελευταια χρονια ιδιως φαινεται εναργεστερα οτι ο Βενιζελος ηταν οργανο των Αγγλων τελικα (του City δηλαδη). Και βεβαια πολυ περισσοτερο ηταν οργανο των Αγγλων απ οτι ηταν πρωθυπουργος της Ελλαδος.Φαινεται οτι απλα εξυπηρετουσε τα συμφεροντα της Αγγλικης Αυτοκρατοριας και προσχηματικα και κατα περιπτωση τα Ελληνικα. Και αυτο για να μπορει να στεκεται αλωβητος και αξιομαχος στο πολιτικο στερεωμα. Ακριβως αυτο που γινεται και σημερα δηλαδη.Ετσι εξηγειται και η ευννοια του Αγγλικου παραγοντα προς τον εκ Κρητης διαττοντα αστερα. Απο την Ναυμαχια του Ναυαρινου (που εγινε λογω κυριως του Ανατολικου προβληματος) και εντευθεν μονο το χαος της ιστοριας, η εντροπια και η τυχη επιδαψιλευσαν καποια εθνικα πλεονεκτηματα και ευκαιριες στην Ελλαδα. Η προθεση και η δραση του Βενιζελου ηταν η εξυπηρετηση των Ελληνικων συμφεροντων ΜΟΝΟ οταν αυτο παρηγαγε οφελη στους πατρωνες του. Επι του συγκεκριμμενου ομως θεματος της ανταλλαγης πληθυσμων προσωπικα θεωρω σωστη την πολιτικη του αφου το αντιθετο δεν θα οδηγουσε πουθενα. Γιατι αν ηταν να οδηγησει αυτο θα ειχε φανει στα 500τοσα χρονια σκλαβιας. Και ειναι φυσικο αυτο αφου σε ενα τοσο βαρβαρο και αποκρουστικο πλαισιο τυραννιας οπως αυτο της Τουρκοκρατιας ΤΙΠΟΤΑ δεν θα μπορουσε να ανθισει. Μολις καποιος Ελληνικος θεσμος η παραγοντας ξεπροβαλε στο προσκηνιο ο Τουρκομογγολος θα εβρισκε τροπο να επαναφερει την ταξη. Δια των σφαγων και του αιματος συνηθως. Γι αυτο και αφηναν του Ελληνες να κυριαρχουν πολιτισμικα και να εκτονωνονται επιχειρηματικα. Απο ιδιοτελες συμφερον και μονο. Απο τον Ι. Δραγουμη(το αντιπαλο δεος του Βενιζελου) μεχρι και τον προσφατα αποβιωσαντα καθηγητη Κιτσικη(συμβουλο και του Οζαλ παρακαλω) συνβληθηκε τροπο τινα στην Ελληνικη ιδεολογικη κονιστρα η "αποψη" αυτη. Θελω να πιστευω, το ευχομαι δηλαδη οτι δεν θαχει συνεχεια. Γιατι για μενα κατι τετοιο ειναι ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. Υπο το πλαισιο-προσχημα των δηθεν οφεληματων (τα ανελυε καθε φορα ο Κιτσικης) που θα εχει ο Ελληνισμος. Ουδεν ψευδεστερον ομως!! Αφου ο Ελληνισμος μπορει να ανθισει και να μεγαλουργησει μονο σε συνθηκες πολιτικης ελευθεριας.Αποδειξη ειναι οτι ακομα και υπο Ρωμαικη η Βυζαντινη αργοτερα κατοχη η πολιτισμικη του ανελιξη ηταν μακραν πολυ υποδυεστερη της Αρχαιας εποχης. Αυτο που διαισθανομαι σημερα ειναι οτι η Τουρκια λογω της τεχνολογιας της ηλεκτρονικης πλεον πληροφοριας και λογω της καταναγκαστικης οσμωσης με την αληθεια ενδεχομενως να μας εκπληξει. Οχι μονο δυσαρεστα. Αφου οι γονιδιακες μνημες και οι πολιτισμικες καταβολες του συγχρονου Τουρκικου εθνολογικου μωσαικου ειναι αρκετα πιθανο να βγουν καποια στιγμη στο προσκηνιο.Παρολο τον επιβληθεντα δια ροπαλου ισλαμισμο δεν μπορω να μη διακρινω και ουκ ολιγα σημαδια αντιδρασης στον ζοφο. Ενας κατα λαθος εστω εκδημοκρατισμος, μια αναστολη της ακραιας κρατικης καταστολης, η μια εποχη χαους και ισως δουμε ολες τις φυγοκεντρες δυναμεις της Τουρκιας να πυροδοτουνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Θαλῆ,κάπου εἶχα διαβάσει,πᾶνε πολλά χρόνια καί δέν θυμᾶμαι ποῦ καί ἀπό ποιόν,ἴσως νά ἦταν ὁ Ἰωάννης Ἀντωνόπουλος, ὅτι ἡ Μικρασιατική Καταστροφή ἦταν σχεδιασμένη νά πραγματοποιηθῇ ἀπό τήν πτώση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί μετά. Οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσἰας καί τοῦ Πόντου ἔπρεπε νά ἐκρριζωθοῦν ὅπως δήποτε ! Τώρα, ἠ αἰτιολογία πού ἔδινε ἦταν καθαρῶς οἰκονομική καί εἶχε νά κάνῃ μέ τήν κατά κράτος ἐπικράτησιν τῶν Ἑλλήνων στό παγκόσμιο ἐμπόριο καί τήν σπουδαιότητα τῶν ἐμπορικῶν ὀδῶν τῶν ἀνωτέρῳ περιοχῶν.
   Οἱ τοῦρκοι ἦσαν μαριονέτες στά χέρια τους ἴσως ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἑδραιώσεως τῆς αὐτοκρατορίας. Θυμίσου τούς Νάσι...
   Καρφί στό μάτι τους ἦταν οἱ Ἕλληνες στήν ὀθωμανική ἐπικράτεια καί μάλιστα ἀπό τήν στιγμή πού ξεκίνησε καί ἡ πνευματική ἐπιρροἠ ἀκόμη πιό βαθιά μπῆκε τό καρφί. Ἔπρεπε νά τό βγάλουν,λοιπόν γιά ν᾿ἀνοίξῃ ὁ δρόμος πρός τήν ἐπιτυχή ἔκβασιν τῶν σχεδίων τους.
   Οἱ «περιηγητές»,οἱ «φιλέλληνες», οἱ «ἱεραπόστολοι» πού ἄνοιγαν τίς διάφορες σχολές ὅπου θά ἐλάμβαναν τήν ἀνάλογον «μόρφωσιν» οἱ ὑπήκοοι τῆς αὐτοκρατορίας ΚΑΙ οἱ Ἕλληνες, ἔπαιξαν τόν ῥόλον τους ἄριστα.

   Ἦταν θέμα χρόνου μετά τήν κατάρρευσιν τῆς ὀθωμανοκρατίας νά μήν ἀφήσουν οὔτε μία σπιθαμή γιά τό ἑλληνικό στοιχεῖο. Καί πίσω ἀπό κάθε ἐκδήλωσιν «τουρκικοῦ μίσους» θά βρῆς καί πάλι τόν γνωστόν ὑποκινητή...

   Ἑκεῖνοι λοιπόν ἔκαναν καί κάνουν τό ...παιχνίδι τους, ἐμεῖς τί κάνουμε ;

   Μᾶλλον ἔχουμε κάποιους Κιτσίκηδες καί Βαρθολομαίους νά μᾶς γαλουχοῦν ἀναλόγως...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Θαλῆ !

   Διαγραφή
  2. Βυζαντινή κατοχή, ἀγαπητέ Θαλῆ? Θέλετε νά πεῖτε πώς δέν θεωρεῖτε τούς Βυζαντινούς Ἕλληνες? (Ἀνοίγουμε ἄλλο θέμα καυτό τώρα).

   Διαγραφή
  3. Κατα την αποψη μου ο Ελληνισμος μετα την μαχη της Πυδνας σηκωσε κυριαρχα(κατα το δυνατον) το κεφαλι μολις το 1821.Με χιλιες δυσκολιες και αναποδιες.Εζησε ΝΑΙ σκλαβος στους Ρωμαιους, σκλαβος στο Βυζαντιο, αλλα ΚΥΡΙΩΣ σκλαβος και ανδραποδο στους Τουρκους.Οι αλυσσιδες ηταν διαφορετικες καθε φορα αλλα ηταν αλυσσιδες. Και μονο να τολμουσε καποιος στα χρονια του Α. Ρωμαικου κρατους (Βυζαντιο) να ονοματισει τον εαυτο του Ελληνα ειχε ως γνωστο δυσβαστακτες συνεπειες.Ομως, εστω. Ο Ελληνισμος επιβιωσε οπως επιβιωσε ενω κατοπιν εισηλθε σε μια εποχη μεγιστης καταπτωσης, αμαθειας και βαρβαροτητας, την εποχη της Τουρκοκρατιας. Η Ελλας ως χωρα και ως παγκοσμιο πολιτισμικο αποθεμα σε σχεσει ακομα και με τα πιο πολιτισμενα εθνη ειναι μακραν το φως και η ελπιδα του κοσμου. Ενος κοσμου που ως εχει βλεπουμε σημερα που οδηγειται!!!

   Διαγραφή
 4. Καλησπέρα και χρόνια πολλά,διαβάζω το τελευταίο βιβλίο του Γ.Ρωμανου-Ο ανυπότακτος,στο οποίο περιγράφει την τραγική κατάσταση η οποία επικρατούσε στην Ελλάδα με τους Ευρωπαίους "συμμάχους"μας,οι οποίοι προσπαθούσαν,ο καθένας για τους δικούς του λόγους,να μας βάλουν στον πόλεμο.Ο χειρότερος όμως από όλους ήταν ο Βενιζέλος που προσπαθούσε από το μηδέν να γίνει κάτι.Οποιος φίλος θέλει ας το διαβάσει,είναι πολλά μαθήματα ιστορίας που δεν μάθαμε ποτέ και για την λεγόμενη "Β.Ηπειρο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διάβασα πώς τό βιβλίο βασίζεται σέ πραγματικά στοιχεῖα, σημεώσεις τοῦ ἤρωα, ἀφοῦ ὁ κεντρικός χαρακτῆρας ἦταν ὑπαρκτό πρόσωπο. Οἱ πηγές ὅλες εἶναι ντοκουμέντα καί ἀρχεῖα ἐπίσημα.
   Βεβαίως πάντα ἕνα ἔργο τό ὁποῖο πραγματεύεται ἱστορικά γεγονότα ἀλλά πού παρουσιάζεται σέ λογοτεχνική μορφή κάπως διαφοροποιεῖται ἡ σημαντικότης του. Δέν ἔχει ὅμως πιστεύω αὐτό καί πολύ σημασία ἄν τά στοιχεῖα εἶναι συγκλονιστικά καί οἱ πηγές σοβαρές.

   Ὅσο γιά ἐκείνη τήν περίοδο,πρό καί κατά τήν διάρκεια τοῦ Α΄μεγάλου πολέμου,ναί συγκλονιστικά πράγματα συνέβησαν στήν Χώρα μας. Ἴσως τό πιό μεγαλο ἀπ᾿ὅλα πού μᾶς σημάδεψε γιά πάντα καί μᾶς «συντροφεύει» ὡς ὁ κακός μας ἑαυτός, εἶναι ὁ Ἐθνικός Διχασμός. Ἀπό τά «μεγαλύτερα κατορθώματα» τοῦ Μπενί Σελόν !!! Κάτι πού ὁμολόγησε καί ὁ ἴδιος ἐντός Βουλῆς.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Bill- Kill !

   Διαγραφή
 5. καλησπερα Πελασγικη μου.....το απολυτο καθαρμα της Ελληνικης ιστοριας....εβραιοσκυλο τυχαρπαστος πονηρος και κυριως ανθελληνας προδοτης....δεν θα αναφερθω σε ολα γιατι ειναι παρα πολλα τα δεινα που προκαλεσε στην Ελλαδα,αλλωστε καποια τα αναφερεις στο κειμενο που ανεβασες...το οτι ελληνας πρωθυπουργος εισηγειται να δοθει το βραβειο νομπελ ειρηνης στον σφαγεα των Ελληνων μουσταφα κεμαλ,μονον ελληνας και πατριωτης δεν ειναι....παζαρευε τα παντα με τους παντες αν αυτο βολευε τους βρετανους..οπου υπηρχε ελληνισμος τον κατεστρεψε ο βενιζελος...παρουσια αιωνων στην Ασια τερματιστηκε απ αυτον με τον πιο βιαιο και αδοξο τροπο...το ιδιο κανουν σημερα οι επιγονοι του...[παντως εχουμε να το λεμε ,η Ελλαδα εκτος των πορτοκαλιων παραγει και ''''εθναρχες'''......Σουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι εἶναι Σοῦλα,ὅπως τά λές. Καί νά ἤξερες πόσα ἀκόμη εἶναι στό σκοτάδι ! Ἀλλά πού θά πάῃ ὅλο καί κάποιος θά τά φέρῃ στό φῶς,κάποια στιγμή...

   Καλησπέρα ἀγαπητή Σοῦλα ! Πάντως ἐμεῖς ἐδῶ ἔχουμε πολύ ὡραῖα, πεντανόστιμα πορτοκάλια !

   Διαγραφή
 6. NTOKOYMENTA
  Τα πάντα σχεδιασμένα
  https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2021/03/blog-post_624.html
  Με τελικό στόχο την ελευση του αντιχρίστου

  Για τους οχλους που δεν καταλαβαίνουν ισχύει το βιβλικό:
  Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι. 

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι λειτουργοῦσε,λειτουργεῖ καί θά λειτουργεῖ ἡ Καμπάλα μέχρι τῆς πτώσεώς της. Θά γίνῃ κι᾿αὐτό...

   Χρόνια Πολλά ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Χρόνια πολλά Ευαγγελία κι ευχαριστώ

   https://dimpenews.com/2023/01/06/%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%b9%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b8-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%bd/

   Διαγραφή
  3. Εὐχαριστῶ κι᾿ἐγώ. Τό δημοσίευσα μαζύ μέ τίς Χριστουγεννιάτικες εὐχές τοῦ Πούτιν :
   https://sxolianews.blogspot.com/2023/01/blog-post_7.html

   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! Ὁλόθερμες εὐχές γιά κάθε καλό !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 7. Εις πολλά έτη Σ'το Θάρρος και Σ'τήν Παρρησίαν Σου!
  Είθε ν' αγιάσει το στόμα σου Δέσποτα!!!
  (Αυτό θά'θελα πολύ να τ' ακούσω "ιδίοις ωσί"!!!)
  https://immorfou.org.cy/%e1%bc%80%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%e1%bd%b0-%ce%bc%e1%bd%b4-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf/
  Καλησπέρα κυρία Ευαγγελία και σ' πολλά έτη στους Γιάννηδες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμβολική κίνησις ἀπό τόν Μητροπολίτη Μόρφου. Εὖγε !
   Συμπαραστακόμεθα κι᾿ἐμεῖς,νοερά, στήν δοκιμαζομένη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.

   Χρόνια Πολλά σέ Γιάννηδες καί Γιαννούλες.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 8. "Σημειώνουμε γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ὅτι ὁ Καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, Μητροπολίτης Βίσγκοροντ καὶ Τσερνόμπιλ κ. Παῦλος, καθὼς καὶ ἡ συνοδεία του, αὐτὲς τὶς μέρες δοκιμάζονται ἰδιαίτερα, ἀπειλοῦνται καὶ διώκονται ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Χαζάρου προέδρου τῆς Οὐκρανίας κ. Ζελένσκι. Ἤδη μάλιστα ἔχει σφαγιασθεῖ ἕνας Ὀρθόδοξος ἱερέας τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κιέβου."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλή καί ευλογημένη χρονιά μέ υγεία καί δύναμη!
  Έχουμε τήν πεποίθηση, πώς γιά τήν πληρότητα της εικόνος του τρομερού σκηνικού της Μικρασιατικής Καταστροφής, επιβάλλεται νά προσθέσουμε τρία κεφάλαια, δυστυχώς πολύ μεγάλα καί εισέτι εις τό σκοτάδι:
  Πρώτον, τόν πολυετή καί βασικό ρόλο του πάμπλουτου μεγαλεμπόρου όπλων σέρ Μπάζιλ Ζάχαρωφ, του οποίου τό 'καρνέ' των επιταγών "λεηλατούσε" συχνότατα ο Λευτεράκης....
  Δεύτερον, τόν βαθιά μισελληνικό καί πανάθλιο ρόλο (γιά τό ριζικό ξερίζωμα κάθε τι ελληνικού) του αιμοσταγούς Γερμανού στρατηγού καί αρχηγού της γερμ. αποστολής στήν Τουρκία, τού Όττο Λίμαν φόν Σάντερς, ευρέως γνωστής καταγωγής από τήν Πομερανία, που μετά "τήν έβγαλε λάδι" καί στήν Μάλτα όπου τον κρατούσαν "αιχμάλωτο" - τάχα - οι "σύμμαχοι" έγινε - τί ΘΡΑΣΟΣ! - καί συγγραφέας...
  Τρίτον καί ΠΛΕΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ όλων, τόν "αθόρυβο" πλήν καίριο ρόλο που διεδραμάτισαν καί δέν μιλά περίπου ΚΑΝΕΙΣ γι' αυτούς, των δύο Ναυτικών ακολούθων της Αγγλικής καί της Γαλλικής πρεσβείας, των οποίων τά αναρίθμητα ΜΕΤΡΗΤΑ μέ βαλίτσες ..."κατασκεύασαν" τόν τρομερό 'Εθνικό Διχασμό', άλλοτε σέ χέρια εκδοτών καί δημοσιογράφων, άλλοτε σέ συμμορίες ΑΓΝΩΣΤΩΝ (...), που νύχτα ...ΕΣΠΑΓΑΝ των "άλλων" τά γραφεία καί τίς εφημερίδες.....
  Ίσως τότε νά φανεί πιό πλήρης η εικόνα.
  Ίσως....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅ,τι καί νά ἦταν οἱ ἐν λόγῳ τό θέμα εἶναι πώς ἔκαναν τήν δουλειά τους,ἐκτέλεσαν τήν ἀποστολή τους στό ἀκεραιον καί ἐμεῖς,οἱ ἐν τέλει χαμένοι ἀφοῦ ἀποτελούσαμε τόν ἄμεσον στόχο τους, ὄχι μόνον ἐξελέγαμε πάντα τούς ἀποδεδειγμένως μεγάλους προδότες τοῦ Ἔθνους,ἀλλά συνεχίζουμε ἕως καί σήμερα τό ἴδιο χωρἰς ποτέ νά μαθαίνουμε ἀπό τά παθήματά μας.
   Ὅσο γιά τήν γνὼσιν τῆς Ἱστορίας ( δέν κάνω λόγον γιά τήν κρυφή ἤ σκοτεινή της πλευρά...) μαῦρα μεσάνυχτα ἀλλά κατά τ᾿ἄλλα εἴμαστε ...ἔξυπνοι !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἰωάννη Καποδίστρια καί ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!

   Διαγραφή
 10. Διαβαζω στο σχολιο του αγαπητου Θαλη '' ισως δουμε ολες τις φυγοκεντρες δυναμεις της Τουρκιας να πυροδοτουνται ''.

  Μεγαλη κουβεντα, οντως μεγαλη, διοτι εδω και πενηντα χρονια με τον ασταματητο επικοισμο η Ελλαδα εχει μετατραπει σε μωσαικο με πολλες φυγοκεντρες δυναμεις. Το σκηνικο αρχισε επι Πατακου και δικαιολογια εργατικα χερια για την ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Α.Ε. του πατρος Τσιπρα, αδελφου της συζυγου του Πατακου. Το ρυακι εκτοτε εγινε ποταμος και η κα. Βουλτεψη να μας λεει '' Δεν γνωριζουμε ποσα εκατομμυρια Αφροασιατων ειναι στην Ελλαδα ''.

  Ευχομαι κι΄ ελπιζω εις την απολυτον και κατα κρατος νικην της Ορθοδοξου Χριστιανοσυνης κατα της Καμπαλας για την σωτηριαν της Ελλαδος, Μεχρι τοτε ομως, πρεπει να περασουμε το βασανιστικο ταξιδι του Οδυσεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. « Ευχομαι κι΄ ελπιζω εις την απολυτον και κατα κρατος νικην της Ορθοδοξου Χριστιανοσυνης κατα της Καμπαλας για την σωτηριαν της Ελλαδος »

   Τό αὐτό εὔχομαι ἐπίσης !

   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

   Διαγραφή
 11. Χρονια Πολλα στους Γιαννηδες και Γιαννουλες και Καλη Χρονια σε ολους τους Ελληνες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Συμβολή και διευκρίνηση Αναφορικά με το Ελληνας
  Ηταν συνώνυμο του ειδωλολάτρης
  Ιωαν. Ιβ΄
  20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ.
  21 Οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
  * Δεν εννοει τους κατά γράμμα Ελληνες αλλα τους ειδωλολάτρες βλ ερμηνεία π. Γ. Μεταλληνού

  Εδω ειναι ξεκάθαρο
  Β’ Οικουμενικής Συνόδου
  Κανὼν Ζ'
  Τοὺς προστιθεμένους τῇ ὀρθοδοξίᾳ, καὶ τῇ μερίδι τῶν σῳζομένων, ἀπὸ αἱρετικῶν, δεχόμεθα κατὰ τὴν ὑποτεταγμένην ἀκολουθίαν, καὶ συνήθειαν….. καὶ ἕτερά τινα καὶ χαλεπὰ ποιοῦντας, καὶ τὰς ἄλλας πάσας αἱρέσεις· (ἐπειδὴ πολλοί εἰσιν ἐνταῦθα, μάλιστα οἱ ἀπὸ τῶν Γαλατῶν χώρας ὁρμώμενοι), πάντας τοὺς ὑπ' αὐτῶν θέλοντας προστίθεσθαι τῇ ὀρθοδοξίᾳ, ὡς ἝΛΛΗΝΑΣ δεχόμεθα· καὶ τὴν πρώτην ἡμέραν ποιοῦμεν αὐτοὺς Χριστιανούς, τὴν δὲ δευτέραν κατηχουμένους·...

  https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί ἔτσι ἐννοείτο τό "Ἕλλην" στά πρῶτα χρόνια τῆς καθιερώσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς θρησκεία στό Βυζάντιο. Νομίζω ὅμως ( νομίζω) πώς μετά διαφοροποιήθηκε καί ἐσήμαινε ἀκριβῶς τήν ἐθνικότητα τῶν ὑπηκόων τῆς Αὐτοκρατορίας.

   Ἡ ἀγαπητή Θεοδώρα Παλαιολόγου, ὡς φιλόλογος καί ἱστορικός,εἶναι τό πλέον κατάλληλο πρόσωπο πού θά μᾶς φωτίσει ἐπί τοῦ θέματος. Τήν παρακαλοῦμε θερμά νά μοιραστῆ τίς γνώσεις της μαζύ μας.

   Καλησπέρα ἀγαπητοί καί ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

   Διαγραφή
 13. Ο Χένρυ Μοργκεντάου τι σχέση έχει με την λέσχη της Ρώμης;

  Πίστευα και φαινόταν από τα βιβλία που έχει γράψει, "τα μυστικά του Βοσπόρου" και στο "η αποστολή μου στην Αθήνα" ότι βοήθησε... Τελικά για κανέναν δεν είσαι ποτέ σίγουρος...... Ειδικά αν έχει αυτή την καταγωγή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὑπάρχουν ντοκουμέντα ( τά χρησιμοποιεῖ καί στό βιβλίο του) πού ἀποδεικνύουν ὅτι βοήθησε σέ κάποιες περιπτώσεις τούς Ἕλληνες τῆς Πόλεως. Ὅπως ἐπίσης δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε τήν καταγεγραμμένη, ἄρα ἀποδεικτικό στοιχεῖο, γνώμη του γιά τούς τούρκους. Κυριολεκτικῶς τούς παρουσιάζει ὡς βαρβάρους,ἡμιαγρίους πού δέν ἐπιδέχονται καμμία πολτισμική ἐπιρροή.
   Συνεπῶς δέν πρέπει νά εἴμεθα ποτέ ἀπόλυτοι. Καί σίγουρα δέν μποροῦμε νά γνωρίζουμε κάτω ἀπό ποίες συνθῆκες λειτουργοῦσαν τότε,κυρίως τά πολιτικά πρόσωπα. Μήν ξεχνοῦμε πώς ὁ Μοργκεντάου ἦταν ὁ ἀμερικανός πρέσβης ἐκεῖ καί λάμβανε ὀδηγἰες ἀπό τήν κυβέρνησίν του.

   Εἶναι πολλές οἱ κρυφές πλευρές τῆς Ἱστορίας τίς ὁποῖες πιθανῶς δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά γνωρίσουμε. Πολλοί καί ἐκεῖνοι πού ἔπαιξαν ἕναν ὄχι καί τόσο καθαρό ῥόλο σέ πολύ σημαντικές στιγμές γιά τήν Ἑλλάδα,ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν,ἐννοεῖται...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 14. θα αλλάξω λίγο ...ατζέντα και θα αναφερθώ στην ελληνικότατη Βόρειο Ήπειρο που παραχώρησε στη νεοσύστατη Αλβανία αυτός ο πρώτος "εθνόρχης" μας, για να τα πηγαίνει καλά με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής και ειδικότερα με την Ιταλία.

  Η Βόρειος Ήπειρος λοιπόν είναι ημιαυτόνομη, κάτι που επικυρώθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας, στις 17 Μαΐου 1914.

  Με αυτό το Πρωτόκολλο αναγνωρίζονταν το ειδικό καθεστώς των Ηπειρωτών και το δικαίωμά τους για αυτοδιάθεση.
  Η αποδοχή εκείνης της συμφωνίας ανακοινώθηκε λίγες μέρες αργότερα στην Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου, άρα έχει ισχύ ως και τις μέρες μας.

  Και μπορεί το Πρωτόκολλο της Κερκύρας τα μην τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή αφού κηρύχθηκε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά παρόλα αυτά ισχύει μιας και δεν αναιρέθηκε ποτέ από κάποια μεταγενέστερη συνθήκη.

  Ισχύει μέχρι και τις μέρες μας, επαναλαμβάνω.

  Αφού όμως η αυτονομία και το δικαίωμα των Βορειοηπειρωτών για αυτοδιάθεση δεν τηρούνται από το αλβανικό κράτος, έχει κάθε δικαίωμα η Ελλάδα, ως ανεξάρτητο κράτος, να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο και να επιβάλλει το Πρωτόκολλο της Κερκύρας και άρα την ημιαυτονομία της Βορείου Ηπείρου.
  Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, για να προστατέψει την ελληνική μειονότητα.
  Με την προοπτική ένα δηοψήφισμα για την Ένωση με την Ελλάδα.

  Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επαναλαμβάνω.
  Αυτά δεν τα γνωρίζει κανείς σημερινός εθνοπροδότης πολιτικός μας;

  Και λέγοντας εθνοπροδότης δεν βρίζω, δεν το κάνω ποτέ μου.
  Μόνο και μόνο αυτό που ανέφερα, αυτό που δεν πράττουν οι κυβερνώντες μας, είναι εθνοπροδοτικό.

  ΥΓ. Υπήρξε και δεύτερος ...εθνόρχης, ο "Η Κύπρος κείται μακράν", αλλά ευτυχώς που δε θα υπάρξει άλλος μιας και εμείς οι άντρες τους έχουμε δύο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στό βιβλίο τοῦ Χαραλάμπου Νικολάου " ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1453 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ " διαβάζουμε σχετικῶς μέ τό ἐν λόγῳ Πρωτόκολλον ( σελ. 236): Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1914 οἱ συμμχικές δυνάμεις μέσῳ τοῦ Ἄγγλου Πρεσβευτή στήν Ἀθήνα πού ἐνεργεῖ γιά λογαριασμό ὅλων, δόθηκε στήν Ἑλλάδα ἐντολή νά ἀνακαταλάβῃ τήν Β. Ἤπειρον. Ὁ Βενιζέλος εἶπε τρεῖς μῆνες μετά,στίς 14 Δεκεμβρίου,πώς αὐτό ἀποτελεῖ τήν ἐπισημότερη διεθνή ἀναγνώρισιν ἐνδιαφέροντος πού ἔχει ἡ Ἑλλάς καί δικαιοῦται νά τό ἔχῃ,γιά τούς ὁμοεθνεῖς πληθυσμούς τῆς περιφερείας αὐτῆς.

   Ἐπίσης στίς 15 Μαΐου 1920,ὑπεγράφη τό Πρωτόκολλον τῆς Καπεστίτσης ( στήν Κορυτσᾶ) ὅπου πρός τό παρόν ἀπαγόρευε στήν Ἑλλάδα νά καταλάβῃ τήν Β.Ἤπειρον, ἐκτός Κορυτσᾶς, μέχρι νά ῥυθμιστῆ ὀριστικῶς τό ζήτημα τῆς Β.Ἠπείρου ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις.
   Τῆς ἄφηναν ὅμως ( πρός τό παρόν μετά τό ἔχασε κι᾿αὐτό) τό ἐκκλησιαστικό καί σχολικό καθεστώς. ( στό ἴδιο βιβλίο σελ. 274)

   Νά σημειώσουμε ἐπίσης πώς πρό τῆς ὑπογραφῆς τῆς ἀνωτέρῳ συμφωνίας ὁ Στρατηγος Νικόλαος Τρικούπης,εἶχε ξεκινήσει ἀπό τήν Φλώρινα μέ τόν ἑλληνικό στρατό πρός κατάληψιν τῆς Κορυτσᾶς ταυτοχρόνως μέ τήν ἀποχώρησιν ἀπό ἐκεῖ τῶν Γάλλων. Ὅμως μία ἡμέρα πρίν ἦρθαν τηλεγραφήματα πού τοῦ ἀπαγόρευαν τίς στρατιωτικές αὐτές ἐπιχειρήσεις καί τόν ὑποχρέωναν να ὑπογράψῃ μέ ἐκπροσώπους τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως τό Πρωτόκολλο τῆς Καπεστίτσης.

   Ἐν συνεχείᾳ περί τῆς τύχης τῆς Βορείου Ἡπείρου εἶναι ἀρκετά γνωστά τά γεγονότα μέ τήν ΜΑΒΗ καί πώς ὁ ΕΑΜ ΕΛΑΣ βοήθησε τόν Ἐμβερ Χότζα νά τήν ἐξουδετερώση. Τήν ἴδια τύχη εἶχε καί ὁ Ζέρβας μέ τόν ΕΔΕΣ πού ὁ ΕΛΑΣ μέ τούς ἀλβανούς συμμορίτες τῆς ΤΣΕΤΑ ἐπίσης παρεμπόδισε στίς επιχειρήσεις του γιά κατάληψιν ἐδαφῶν τῆς Β.Ἡπείρου,καί μία ἀκόμη κίνησις πού ἐξ αἰτίας τοῦ ΕΑΜ ΕΛΑΣ καί τῆς ἀλβανικῆς ΤΣΕΤΑ τοῦ Χότζα δέν πραγατοποιήθηκε,ἦταν ὁμάδα Ἀλβανῶν πού ἐκπροσωποῦσε τά πολιτικά κόμματα τῆς Ἀλβανίας ἦρθαν στήν Ἑλλάδα ( Φεβρουάριος 1944) μέ πρότασιν γιά τήν ἵδρυσιν Ἑλληνο-Ἀλβανικῆς Ὁμοσπονδίας μετά τήν λήξιν τοῦ Β΄Π.Π.
   Ἐδῶ νά σημειώσουμε ὅτι ο Αὐστροουγγρος πολιτικός ( Ἀντράσι) εἶχε πεῖ,τό 1915, ὅτι ἡ Ἀλβανία εἶναι μία πτωχή καί πολύ καθυστερημένη χῶρα ἡ ὁποία ἔχει ἀνάγκη ἐξωτερικῆς βοηθείας. Αὑτήν μόνον ἡ Ἑλλάς δύναται νά τήν προσφέρῃ ἀποτελεσματικῶς. ( σελ. 237)

   Ἄρα ἄν θέλουμε νά βροῦμε προδότες σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου,εἶναι ἡλίου φαεινότερον ποῦ θά τούς βροῦμε. Κάτι σάν τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν,ἄς ποῦμε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ κι᾿εὐχαριστοῦμε γιά τό σημαντικό αὐτό σχόλιον.

   Διαγραφή
 15. Γιάννης Μάζης. Εκπληκτική ανάλυση της Μικρασιατικής καταστροφής. Ο ύποπτος ρόλος του Βενιζέλου...

  https://www.olympia.gr/1509941/viral/foveri-analysi-apo-ton-kathigiti-ioanni-mazi-gia-ti-mikrasiatiki-katastrofi/

  ΑπάντησηΔιαγραφή