" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Ἔκλεισε ὁ κῦκλος; Ἐπέρχεται τό ...μοιραῖον ;


Τό παρατήρησε ἀναγνώστης μας καί μᾶς τό ἐπεσήμανε,μέ σχόλιό του, ἐδῶ :

Είδατε το σήμα για την επέτειο των 200 ετών [ της Αγγελοπούλου ]
Στην φωτό διακρίνω ένα Ζ = ZION - ΣΙΩΝ
δες στον σύνδεσμο : Zion

 Γιά νά δοῦμε τό ἐπίσημο σῆμα τῆς Ἀγγελοπούλου γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάστασιν :Zion ; !


Αὐτή εἶναι ἡ χώρα σου Δαυΐδ ! Τοῦ εἶπε ὁ Γιαχβέ.

καὶ κατελάβετο Δαυὶδ τὴν περιοχὴν Σιὼν (αὕτη ἡ πόλις τοῦ Δαυίδ)

καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ ἐκλήθη αὕτη ἡ πόλις Δαυίδ· καὶ ᾠκοδόμησεν αὐτὴν πόλιν κύκλῳ ἀπὸ τῆς ἄκρας καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ.


καὶ ἀπέστειλε Χειρὰμ βασιλεὺς Τύρου ἀγγέλους πρὸς Δαυὶδ καὶ ξύλα κέδρινα καὶ τέκτονας ξύλων καί τέκτονας λίθων καὶ ᾠκοδόμησαν οἶκον τῷ Δαυίδ.


( Β΄ ΣαμουήλΒασιλειῶν Β΄ κεφ.5,παράγρ. 7,9,11 -έδῶ-)

Λέτε νά βλέπουμε παντοῦ ἑβραίους; Λέτε νά μᾶς ἔχει γίνῃ ἐμμονή ; Ἤ μήπως ἡ πραγματικότης μᾶς δικαιώνει ;

Θυμᾶστε τό ...ἐπέκεινα τῶν ἀγώνων τοῦ 2004 ; Ἡ ἀντίστροφος μέτρησις πού μᾶς ἔφερε στό ΔΝΤ.

Τότε πού ἡ Γιάννα «ζοῦσε γιά τούς ἀγῶνες τοῦ 2004» καί μᾶς ...πρόκοψε !


Τί θά μᾶς φέρει αὐτός ὁ (ἐτήσιος ἔτσι ; )ἑορτασμός ; Χμμ...

Λέτε νά μήν ξέρῃ ἡ Γιάννα γιατί ἤθελε τήν θέσιν γιά τό 2021 ;


« Ὅλοι μαζύ θά κάνουμε τό καλλίτερο»,λέει ἡ Γιάννα. Ποιοί «ὅλοι μαζύ» ;

Μπολσεβίκοι καί κομμούνια ἀναλαμβάνουν τήν ἐπέτειον γιά τά 200 χρόνια τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821 !


Ἄ, μάλιστα !

Βρέ τήν Γιάννα καί ὅλο τό σόϊ τῶν πολιτικάντηδων,μέ τό Ζ !


Τι «πώς λειτουργεί το ΚΚΕ»; Για την επερχομένη τουρκο - ισραηλινή κατοχή δουλεύουν... ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ... ΚΑΙ ΟΙ 300... ΟΟΟΛΟΙ !

Τουρκο - ισραηλινή κατοχή μάς ετοιμάζουν λέμε !!!


Ζαχαρίας  9,13  διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ·

(Διότι σας, της φυλής Ιούδα, σας εχρησιμοποίησα και σας ετέντωσα ως τόξον, ως άλλην δε φαρέτραν εγέμισα με βέλη τους άλλους Ισραηλίτας. Θα εξεγείρω τα τέκνα σου, ω Σιών, εναντίον των τέκνων των Ελλήνων και θα σε χειρισθώ ως ρομφαίαν πολεμιστού.)

Ζαχ. 9,14  καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ.

(Ο Κυριος θα επέλθη εναντίον αυτών των εχθρών και τα βέλη του θα εξακοντισθούν ως αστραπαί. Ο Κυριος ο παντοκράτωρ θα σαλπίση με σάλπιγγα και θα βαδίση εναντίον αυτών προκαλών αναταραχήν με την δικαίαν αυτού απειλήν.)

Ζαχ. 9,15  Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς, καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον.

(Αλλά ο Κυριος ο παντοκράτωρ, θα βοηθήση τους Ιουδαίους και θα εξοντώσουν τους εχθρούς. Θα τους καταχώσουν με τους λίθους της σφενδόνης των, θα τους καταπιούν, όπως πίνουν τον οίνον, θα γεμίσουν δοχεία από αίμα όπως γεμάται από το αίμα των θυσιαζομένων ζώων είναι αι φιάλαι και το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων.)

Ζαχ. 9,16   καὶ σώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτοῦ.

(Ο Κυριος ο Θεός των θα σώση τους Ιουδαίους κατά την ημέραν εκείνην. Ως πρόβατα θα προστατεύση τον λαόν του· ωσάν ακτινοβολούντας πολυτίμους λίθους διαδήματος, οι οποίοι κυλίονται εις την γη του.)

Ζαχ. 9,17  ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ᾿ αὐτοῦ, σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους.

(Οποιο δε αγαθόν υπάρχει ανήκει στον λαόν του και κάθε τι καλόν που υφίσταται, θα πηγαίνη εις αυτόν, τροφή δια τους νέους και οίνος χαροποιός δι' τας παρθένους.)Ζαχ. 13,1   Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται πᾶς τόπος διανοιγόμενος τῷ οἴκῳ Δαυὶδ καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὴν μετακίνησιν καὶ εἰς τὸν χωρισμόν.

(Κατά τας ημέρας εκείνας όλος ο τόπος θα είναι ανοικτός στους απογόνους του οίκου Δαβίδ και εις όλους, όσοι θα κατοικούν την Ιερουσαλήμ, ώστε ελευθέρως αυτοί να μετακινούνται και να κυκλοφορούν, όπου θέλουν.)

Ζαχ.14,17   καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν μὴ ἀναβῶσιν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ οὗτοι ἐκείνοις προστεθήσονται.

(Οσοι όμως από όλας τας φυλάς της γης δεν θα αναβούν, δια να προσκυνήσουν τον βασιλέα Κυριον παντοκράτορα, αυτοί θα προστεθούν εις εκείνους, που κατεστράφησαν.)

(ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο Ζαχαρίας κεφάλαιο Θ΄Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ - Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ),τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,ἀπό ΕΔΩ)


Ἄ,μοῦ θυμίζει κι᾿αὐτό : 


Ἄν σᾶς λέει κάτι...Ἡ Πελασγική

16 σχόλια:

 1. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ - Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
  Ειδες ο "Ρωμαιος" Τιτος τι καλα εκτελεσε τις εντολες του σκηνοθετη; Ουτε κομμα δεν παρελειψε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. αυτος ο κοσμος που ζουμε ειναι αρρωστος βαρια,και η αρρωστια του ειναι πααααααααρα πολυ παλια,οταν λοιπον για παραδειγμα εχουμε εναν βαρεως ασθενουντα επι μακρον χρονικον διαστημα που υποφερει τι ευχομαστε?
  Απλα ευχομαστε να πεθανει να ησυχασει και αυτος και ολοι οι αλλοι.
  Ετσι λοιπον εγω ευχομαι παρα πολυ γρηγορα να καταστραφει εντελως η Ελλαδα και οι Ελληνες μα και καθε ανθρωπος ο οποιος εχει λογικη,ηθικη,και γνωση και καλα αισθηματα,ευσι ωστε να απομεινουν στη γη μονο τα σκατα και κρονια και ατλανεια ερπετοϊδη μαζι με τους σκατοεβραιους.
  Ποσο νομιζεται θα αντεξει ο κοσμος τους,σε πολυ λιγο διαστημα δεν θα υπαρχει τιποτα θα τους παρει ολους ο διαολος που πιστευουν και μαζι με τον διαολο θα πανε στον αρχιδιαολο και ακομα παραπερα να ξεβρωμισει το συμπαν απο τον καρκινο τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θά μποροῦσε νά γίνῃ κι᾿ἔτσι...

   Γιατί ὄχι; Οὔτως ἤ ἄλλως ἡ Ἐλπίς Τ Ε Λ Ο Σ !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Κυρία Ευαγγελία καλησπέρα

  Ο προφήτης Ζαχαρίας μιλά παραβολικά – υπερβολικά – μεταφορικά
  και έχει εν πολλοίς λεχθεί και εξηγηθεί από ορθόδοξους ότι στην αγία γραφή
  ο Ισραήλ είναι ο Νέος Ισραήλ , τουτ’ έστιν, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από όλα τα έθνη ,
  και Έλληνες , κάποιες φορές στην αγία γραφή , εννοούνται τα έθνη τα ειδωλολατρικά.

  Αν θέλετε ,για παράδειγμα , ακούστε το μακαριστό αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μυτιληναίο να αναλύει την παραβολικότητα της γραφής σχετικά με την αναφορά των 12 φυλών του Ισραήλ και πως ΔΕΝ σχετίζεται η αναφορά με τον παλαιό Ισραήλ αλλά τα ονόματα των δώδεκα φυλών συμβολίζουν τις αρετές που θα έχει ο Νέος Ισραήλ δλδ οι ορθόδοξοι χριστιανοί (40 λεπτό της ομιλίας).
  Αναλύει επίσης πως ο αντίχριστος θα προέρχεται από την φυλή Δαν

  Αποκάλυψη 7, 4 – 8
  Ὁ ἀριθμός τῶν ἐσφραγισμένων πιστῶν. Ἡ σημασία τῆς ἀναφορᾶς τῶν 12 φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.
  http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/apokalych/apokalych_035.mp3

  Επίσης ειρήσθω εν παρόδω, Ισραήλ είναι το όνομα που έδωσε ο Θεός στον Ιακώβ και σημαίνει:
  Ισ- άνδρας , Ρα- παλεύω , Ελ- ο Θεός , δλδ ο άνδρας που πάλεψε με τον Θεό.

  Επίσης όπως σας έχω ξαναγράψει το άστρο με τα δύο τρίγωνα είναι το αστέρι του Ρεμφάν και όχι του Δαυίδ ,
  δεν υπάρχει στις γραφές αναφορά για αστέρι του Δαυίδ.
  Πράξεις Αποστόλων 7 , 43
  Αμώς 5 , 26

  Το αστέρι του Ρεμφάν συμβολίζει αυτό που λέμε : τα άνω - κάτω.
  Το ένα τρίγωνο προς τα ανώτερα ιδανικά , το άλλο προς τα κατώτερα ένστικτα,
  όταν είναι το ένα μέσα στο άλλο συμβολίζει τη σύγχυση και το μπάχαλο .

  Επίσης
  Η Εβραία πανεπιστημιακός Οντέτ Βαρόν-Βασάρ, αποκαλύπτει ότι υπεύθυνοι για την εξολόθρευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί, ήσαν και οι ίδιοι οι δωσίλογοι Εβραίοι...
  https://www.youtube.com/watch?v=OYOGzk2MPdg
  … (σχόλιο στο βίντεο)
  ενα Σαλτιελ της ΝΔ φιλο του Γεωργιαδη τον ξερει κανεις; ενα Σαλτιελ προεδρο του ΚΙΣ;  Γεώργιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ἀγαπητέ Γεώργιε,Καλησπέρα !

  Ἡ ἑλληνική γλῶσσα καί ὁ ἑλληνικός νοῦς μποροῦν νά μεταφράσουν ἤ νά ἐξηγήσουν μέ πάααρα πολλούς τρόπους ἀπό τούς ...νόμους τῆς πολιτείας ἕως τά κείμενα τῆς Βίβλου.Ἀπό ἐκεῖ καί μετά οἱ παραλῆπτες τῶν ...ἐπεξηγήσεων,μένουν πιστοί σ᾿αὐτές δίχως νά μποῦν στόν κόπο ( λόγῳ φτώχειας τῆς γλώσσης τους.ἴσως,ἀλλά ἀκόμη καί τοῦ νοῦ τους...) νά δοῦν αὐτό πού εἶναι καταφανές. Καί τό καταφανές εἶναι ἡ Σιών,οἱ σιωνιστές,οἱ σκοποί τους καί τό ...μεγάλο ὅραμα τῆς περιουσίας φάρας τους !

  Πῶς λέει ὁ τίτλος τοῦ Θ΄κεφαλαίου τοῦ Ζαχαρία;

  Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ - Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

  Γιατί νά ψάχνουμε γιά ...παραβολές;

  Ὅσο γιά τόν Σαλτιέλ,τόν Δαυΐδ τοῦ ΚΙΣ,ναί,τόν ἔχουμε ἀναφέρῃ πολλάκις.Τόν φῖλον τοῦ Ἀδωνάϊ ; Χμμμ...
  Γιά νά τόν δοῦμε...

  Πάντως οἱ πληροφορίες σου εἶναι πάντα χρήσιμες καί σ᾿εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι καθαρή η παραβολή αλλά ίσως να είναι και θέμα αντιλήψεως , να την δει κάποιος
   αλλά και συνολικής και όχι αποσπασματικής μελέτης της γραφής ,
   διότι υπάρχει το γράμμα του νόμου αλλά προϋπάρχει ,και, το πνεύμα του νόμου ,
   επειδή χωρίς πνεύμα δεν μπορεί να υπάρξει γράμμα.
   Και αυτός είναι ίσως και ένας κίνδυνος της αποσπασματικής μελέτης ,
   να μείνει δλδ κάποιος στο γράμμα και να χάσει το πνεύμα.

   Ο Ζαχαρίας μιλάει για την μελλοντική δόξα των χριστιανών.
   και φαίνεται στο 9,10 όπου μιλάει για τον ταπεινό Χριστό ως Βασιλέα της Σιών ,
   Αυτός θα δέση εις αχρηστίαν τα πολεμικά άρματα της φυλής του Εφραίμ,
   που εκπροσωπεί το βασίλειον του Ισραήλ, και το ιππικόν της Ιερουσαλήμ.

   Μεσσιανικές εξαγγελίες
   Ζαχ. 9,9
   Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σου ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον.
   Ζαχ. 9,9
   Χαίρε λοιπόν παρά πολύ, κόρη μου Σιών, διαλάλησε Ιερουσαλήμ ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εις σε δίκαιος, λυτρωτής και σωτήρ, πράος, καθήμενος επάνω εις ένα υποζύγιον, εις ένα νεαρόν πωλάριον.

   Ζαχ. 9,10
   καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα ἐξ Ἐφραὶμ καὶ ἵππον ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐξολοθρεύσεται τόξον πολεμικόν, καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν· καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμῶν ἕως διεκβολῶν γῆς.
   Ζαχ. 9,10
   Αυτός θα δέση εις αχρηστίαν τα πολεμικά άρματα της φυλής του Εφραίμ, που εκπροσωπεί το βασίλειον του Ισραήλ, και το ιππικόν της Ιερουσαλήμ. Θα εξολοθρεύση τα πολεμικά τόξα και θα επικρατήση μεγάλη ειρήνη εκ μέρους των ειδωλολατρικών λαών. Θα κυριαρχήση ως υπέρτατος άρχων από των ανατολικών ποταμών μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης, από τους ποταμούς Τιγρητα και Ευφράτην μέχρι των περάτων της γης.

   Διαγραφή
  2. Μήν μπαίνεις στόν κόπο νά τά μεταφέρεις,ἀγαπητέ Γεώργιε,τά ἔχω διαβάσῃ.
   Ἐμμένω στήν παραπάνω ἄποψίν μου κυρίως ὅταν πρόκειται γιά κείμενα τῆς Π.Διαθήκης.

   Ὅσο γιά τόν Ἀλφρέντο Σαλτιέλ...Ναί τόν θυμήθηκα τόν ὑπερασπιστή τοῦ Ἀδωνάϊ. Δέν ἀξίζει τόν κόπο.Ἕνας ἄχρηστος περιφερόμενος ἔνθεν κἀκεῖθεν ...

   Εὐχαριστῶ ἀγαπητέ Γεώργιε !

   Διαγραφή
  3. Όπως εσείς έτσι και η ΒΟΤΤΙΑΙΑ σε παρακάτω σχόλιο της , λοιπόν, όταν η Πυθία έδινε χρησμό ότι:

   Τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την Αθήνα ,

   εσείς θα μένατε στο γράμμα και θα φτιάχνατε ξύλινα τείχη
   Δεν θα βλέπατε το πνεύμα ότι ο χρησμός εννοεί τα πλοία.

   Οπότε δεν βρίσκεστε στο Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα , αλλά στο αρχαίο ελληνικό γράμμα ,
   με άλλα λόγια εξηγείτε υλιστικά τα πράγματα και όχι πνευματικά.

   Διαγραφή
  4. Τί ὡραῖος παραλληλισμός ! Τό μαντεῖο τῶν Δελφῶν ...! Τό «ἤξεις ἀφήξεις»,ξέχασες ! ! ! Μήπως,καί ἐδῶ,νά ψάξουμε νά βροῦμε ποιό εἶναι τό γράμμα καί ποιό τό πνεῦμα; ...

   Ἕνα ...μαντεῖο πού ὅποιος τούς τά ἀκούμπαγε ἔβγαζαν χρησμούς συμφώνως πρός τά συμφέροντά του...
   Κάπως ἔτσι ἔχουν καί τά ...προφητικά βιβλία τῆς παλαιᾶς διαθήκης.Συμφέροντα καί ἐξαπάτησις !

   Ναί : ΣΟΦΟΝ ΤΟ ΣΑΦΕΣ ! Οἱ ἀσάφειες καί διφορούμενες ἔννοιες δέν ἀντιπροσωπεύουν τό Ἑλληνικό Πνεῦμα.

   Καλησπέρα Ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  5. Καλησπέρα κύρια Ευαγγελία

   Σοφόν το σαφές όντως και αν και για σας είναι σαφές ότι την πλάση την έφτιαξε ο Θεός
   δλδ ο Χριστός , η Αγία Τριάς ,
   τότε σας παραθέτω ένα απόσπασμα από το : Η Σιών κατά του Σιωνισμού
   και σας προτείνω να το διαβάσετε , όλο όμως όχι αποσπασματικά , επειδή ,
   κατά την ταπεινή μου άποψη,
   κάνει σαφέστατα τα περί Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

   ....
   Β. ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ
   ....
   Ἐπίσης, πολλοί λένε ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἡ ἱερή Βίβλος τοῦ Σιωνισμοῦ.
   Ὅτι ἐξαιτίας της πιστεύουν οἱ Σιωνιστές ὅσα πιστεύουν.
   Ἄλλο ἕνα χονδροειδές ψέμα.
   Δέν ὑπάρχει βιβλίο στόν κόσμο, πού νά μίλησε μέ πιό σκληρή γλώσσα ἐναντίον τῶν κακῶν Ἑβραίων, ὅσο ἡ Παλαιά Διαθήκη!
   Ἀλλά, κατά τή γνωστή ἀντιεπιστημονική τακτική, αὐτοί πού τό λένε ἀπομονώνουν κάποια ἐδάφια, τά παρερμηνεύουν καί πλάθουν ὅ,τι εἴδους θεωρία θέλουν.
   Ὁ Ἰουδαϊσμός, ἐπαναλαμβάνουμε, δέν ἦταν θρησκεία σάν τίς ἄλλες κοσμικές θρησκεῖες, ὄχι μόνο γιατί ἦταν θεϊκή ἀποκάλυψη καί ὄχι ἀνθρώπινη ἀναζήτηση,

   ἀλλά ἐπιπλέον γιατί ἦταν διαθήκη, συμφωνία δηλαδή.
   Στή διαθήκη ἔχουμε τουλάχιστον δύο συμβαλλόμενα μέρη, τόν κληροδότη (διαθέτη) καί τόν κληρονόμο.
   Ὁ Θεός-κληροδότης ἀποφασίζει νά υἱοθετήσει τόν λαό τῶν Ἑβραίων καί νά τούς παραχωρήσει διάφορες εὐλογίες, μέ τήνπροϋπόθεση ὁ κληρονόμος νά πιστεύει ἀποκλειστικά στόν Θεό καί νά τηρεῖ πιστά τίς ἐντολές Του. Ἄν ὁ κληρονόμος παραβίαζε τήν προϋπόθεση τῆς διαθήκης,

   ἡ διαθήκη ἀκυρωνόταν! Δηλαδή, ὁ Θεός ἀποσύρει τή Χάρη Του καί τήν εὐλογία Του,
   μέχρι νά συμμορφωθεῖ ὁ κληρονόμος.
   Αὐτό ἀκριβῶς γινόταν ἀπό τήν ἀρχή τῆς συμφωνίας μέχρι τήν ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ.
   Οἱ Ἑβραῖοι, στήν πλειοψηφία τους, παραβίαζαν τή διαθήκη καί τιμωροῦνταν.
   ....

   https://www.academia.edu/31334860/%CE%97_%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A4%CE%9F%CE%A5_%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5

   Διαγραφή
  6. Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Τό συγκεκριμένο βιβλίο,τοῦ Διοδώρου Ῥάμμου,ἤδη τό ἔχω.βεβαίως δέν τό ἔχω διαβάσῃ ἐξ ὁλοκλήρου (θέμα χρόνου) ἀλλά ἄν θυμᾶστε πρό ἡμερῶν εἶχα δημοσιεύσῃ ἀπόσπασμα αὐτοῦ,στήν ἀνάρτησιν :
   Τουρκία,ὁ πιστός δοῦλος τοῦ Σιωνισμοῦ
   https://sxolianews.blogspot.com/2020/02/blog-post.html

   Ναί,πρόκειται γιά ἕνα πολύ καλό βιβλίο,μέ ὁρθή ἄποψιν καί ἐμπεριστατωμένα στοιχεῖα.
   Φυσικά θά τό ὁλοκληρώσω τό διάβασμά του καί πιστεύω πώς κάποια στοιχεῖα θά ἀναρτήσω καί πάλιν.

   Τήν διαφορά τοῦ Σιωνισμοῦ ἀπό τούς ἑβραίους,ὡς λαοῦ,νομίζω πώς τήν ἔχουμε καταλάβῃ.Νομίζω...

   Θυμᾶμαι ὁ Σοφιανόπουλος μᾶς ἔλεγε πολύ συχνά : Δέν ἔχω τίποτα κατά τῶν ἑβραίων,ὡς λαοῦ,ἀλλά ἔχω κατά τοῦ Σιωνισμοῦ,τοῦ ὁποίου τά σχέδια καί οἱ ἐνέργειες βλάπτουν τόν Ἑλληνισμόν.

   Τό ποιοί τόν δημιούργησαν καί τί ἐξυπηρετεῖ εἶναι,ἐκτός τοῦ καταφανοῦς,μεγάλο θέμα μέ πολλές προεκτάσεις,πού μερικές φορές πλησιάζουν τά ὅρια τῆς ...ἐπιστημονικῆς φαντασίας...

   Πάντως,σ᾿εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ,Καλησπέρα !

   Διαγραφή
 5. 6.12......ΣΟΦΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΑΦΕΣ.....ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΗΓΗΤΕΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,αὐτό πιστεύω καί ἐγώ. Ὁμοῦ μετά πραγματικῶν γεγονότων.

   Καλησπέρα ἀγαπητή Βοττιαῖα !

   Διαγραφή
  2. δικιο εχεις γιατι οι βαρβαροι ειναι λαμογια του κερατα,πονηροι και απληστοι αρπαχτρες και κοπριτες,και βεβαια αχρηστοι για δημιουργια,γιαυτο στα σκατοκειμενα τους και στα λογια τους ειναι ολο γριφους μπλοφες και αινιγματα οπως οι χαρτοριχτρες και οι καφετζουδες.

   Διαγραφή
 6. https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/02/200.html#more

  Η Σοβιετική κορδέλα των άθεων αντίχριστων

  ΑπάντησηΔιαγραφή