" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Τουρκία,ὁ πιστός δοῦλος τοῦ Σιωνισμοῦ !


«Είναι αλήθεια ότι δεχόμαστε υποστήριξη από την Ελεύθερη Μασονία και ειδικά από την Ιταλική Μασονία. Οι δύο ιταλικές στοές της Θεσσαλονίκης “Macedonia Risorta” και “Labor et Lux” έχουν προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες και έχουν γίνει καταφύγιο για μας. Συναντιόμαστε εκεί σαν φίλοι μασόνοι, γιατί στην πραγματικότητα πολλοί από μας είναι μασόνοι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι συναντιόμαστε ώστε να μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα».(ἀπό ἐδῶ)
Νεότουρκος Ρεφίκ Μπέη,ἐφημ. Le temps,20/08/1908΄


Macedonia Risorta”-Emmanuel Carasso 
...Εἶχαν, ὅμως, τήν ἀνάγκη νά ὑπάρχει στήν ἀνατολική Μεσόγειο ἕνα ἰσχυρό κράτος, πού θά ὑπηρετεῖ τό Ἰσραήλ, ἀλλά θά περιορίζει καί τή δύναμη τῆς μισητῆς Ἑλλάδας, ἄν δέν καταφέρει νά τή συντρίψει ἐντελῶς.Τόν ρόλο αὐτόν τοῦ ἰσχυροῦ, ἀλλά πιστοῦ δούλου, τόν ἔδωσαν στούς Τούρκους, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω, μέ τό νά ὁδηγήσουν τά πράγματα στή δημιουργία τοῦ Τουρκικοῦ κράτους, τό ὁποῖο δέν θά εἶχε τή δύναμη τῆς παλιᾶς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλά θά ἦταν κάτι σάν τό κυνηγόσκυλο τοῦ κυνηγοῦ, στό κυνήγι τοῦ μεγάλου ὁράματος τῶν Σιωνιστῶν.

...Ἕνας ἀκόμη θανάσιμος ἐχθρός ἐμφανίστηκε τήν ἴδια ἐποχή, τό κίνημα τῶν Νεοτούρκων. Ἐπιφανειακά, ὅπως στή Γαλλική καί Ρωσική ἐπανάσταση, ξαφνικά ἐμφανίζεται μία ὁμάδα προοδευτικῶν ἀνθρώπων, πού ἐπιδιώκουν τήν πτώση τῶν καταπιεστικῶν καθεστώτων καί τήν ἐπιβολή τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης,τῆς προόδου. Σύντομα, αὐτή ἡ ἀδύναμη μειοψηφία γιγαντώνεται, παίρνει τήν ἐξουσία καί ἀρχίζει νά σφάζει καί νά πολεμᾶ τόν Χριστιανισμό. Στή Γαλλία οἱ Ἰακωβίνοι, στή Ρωσία οἱ Μπολσεβίκοι, στήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία οἱ Νεότουρκοι
Οἱ Νεότουρκοι προῆλθαν ἀπό τόν χῶρο τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης,φαινομενικά ἦταν Τοῦρκοι καί μουσουλμάνοι, ἐνῶ κατά βάση ἀνῆκαν σέ ἑβραϊκές αἱρέσεις, ὅπως οἱ ντονμέδες (Donmeh),πού προῆλθαν μέ τή σειρά τους ἀπό τούς Ἑβραιότουρκους (ἐλαφρῶς ἐξισλαμισμένοι Ἑβραῖοι!) τοῦ ψευδομεσσία τοῦ 17ουαἰώνα, Σαμπατάι Σεβί, πού ἀπό καμπαλιστής ἔγινε μουσουλμάνος.

Πιό συγκεκριμένα, τό 1891 σχηματίζεται μία πολιτική ὁμάδα ἀπό Ντονμέδες πού ὀνομάζεται «Ἡ Ἐπιτροπή τῆς Ἑνώσεως καίτῆς Προόδου», πού ἀργότερα ὀνομάστηκε «Οἱ Νεότουρκοι».Τῆς ὁμάδας ἡγεῖται ὁ Ἑβραῖος μασόνος Καροῦσο (EmmanuelCarusso) μέ τή βοήθεια τῶν Ρότσιλντ. Οἱ Νεότουρκοι, κρυπτο-εβραῖοι καί ὑπάλληλοι τοῦ Σιωνισμοῦ, ἐπαναστατοῦν τό 1908 ἐναντίον τοῦ Σουλτάνου, δῆθεν γιά νά ἐκσυγχρονίσουν καί νά ἀνανεώσουν τήν ἑτοιμόρροπη Ὀθωμανική αὐτοκρατορία...
( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Διοδώρου Ῥάμμου: Ἡ Σιών κατά τοῦ Σιωνισμοῦ. Μια ἑλληνορθόδοξη κριτική ἐναντίον τῆς ἀόρατης δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Ἐδῶ  )

Ἀπό τά ἀνωτέρῳ.θά μείνουμε στό ὄνομα Καροῦσο,τόν ἑβραῖο τῆς Θεσσαλονίκης πού ἡγήθηκε τῶν νεοτούρκων τῇ βοηθείᾳ τοῦ Ῥότσιλντ. Βεβαίως τό ὄνομα τό βρίσκομαι ὡς Carasso ἤ Karassu,τό Καράσσο,Καροῦσο ἤ Καροῦσος μᾶλλον στήν ἐλληνική του ...ἔκδοσιν...

Τό Karassu εἶναι τό τουρκοποιημένο ὄνομα τοῦ ντονμέ Carasso,καί σημαίνει στήν κυριολεξία : «μαῦρο νερό». Μ᾿ἄλλα λόγια βρωμόνερο,λασπόνερο,δηλητήριο μεταφορικῶς.
Νά ὑποθέσουμε πώς ἡ ἑλληνική τροποποίησις τοῦ ὀνόματος εἶναι Καροῦσος ;

 Emmanuel Carasso ἤ  Emanuel Karasu ἦταν ὀθωμανός δικηγόρος,μέ καταγωγή ἀπό τήν σεφαραδίτικη οἰκογένεια,ἐξ Ἰσπανίας,Carasso,στήν Θεσσαλονίκη.Ἀπό τήν οἰκογένεια αὐτή καί ὁ ἱδρυτής τῆς πολυεθνικῆς γαλακτοβιομηχανίας Danone,Ἰσαάκ Καράσσο. Ἦταν μέλος τῆς Μακεδονικῆς μασονικῆς στοᾶς Risorta,στήν Θεσσαλονίκη καί ἡγήθηκε τῆς μασονίας στήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία :

Ἡ πρῶτη ἀποκλειστικῶς ὀθωμανική μασονική στοά πού ἄνοιξε στήν Θεσσαλονίκη ἦταν ἡ μακεδονική Risorta,τό 1895.Άκολουθῶντας τήν τελετουργία τῆς  ἰταλικῆς μασονικῆς στοᾶς Risorta.Ἐπικεφαλῆς ἤ ἱδρυτής αὐτῆς ὁ ἑβραῖος Emmanuel Carasso (Emanuel Karasu),πού εἶχε ἐπίσης ἡγετική θέσιν στό κίνημα «Ἔνωσις καί Πρόοδος»,τοῦ σκέλους του στήν Θεσσαλονίκη,τῶν νεοτούρκων...
Λίγα χρονια ἀργότερα (1904),μία ἄλλη στοά,ἡ Γαλλική-Ὑπακοή Veritas (Ἀλήθεια),ἀκολούθησε τό παράδειγμά του.Σχεδόν ὅλα τά μέλη τοῦ κινήματος τῶν νεοτούρκων ἦταν μέλη τῆς μακεδονικῆς  Risorta ἤ τῆς Veritas. Οἱ ντονμέδες ὅπως ὁ Fazli Necip,Faik Nuzhet [Terem],Osman Adil,Mehmed Cavid Bey,Talat Ismail,Mehmet Server,Tevfik Ehat ὅλοι μέλη τῆς στοᾶς Veritas. 

Τό 1908,ἐκτός ἀπό τά 150 μέλη τῆς Veritas,ὑπάρχουν καί 129 ἑβραῖοι καί 15 ντονμένδες. Ἄλλα μέλη ἀπό τίς δύο αὐτές στοές ( Veritas καί  Risorta) ἦταν οἱ : Talat Bey (ἀργότερα pasha),Mithat Şükrü  [Bleda],Cemal (ἀργότερα pasha,γνωστός ὡς Τζεμάλ πασᾶς) καί ὁ ἑβραῖος Moiz Kohen συγγραφέας, φιλόσοφος και ιδεολόγος του παντουρκισμού. Γεννημένος σε μια εβραϊκή οικογένεια, αργότερα άλλαξε το όνομά του στον Munis Tekinalp ...ένας από τους ιδρυτές του τουρκικού εθνικισμού...
Μέλος τοῦ κινήματος τῶν νεοτούρκων.Τό 1909 ἐκπροσώπησε τήν Θεσσαλονίκη στό Παγκόσμιο Σιωνιστικό Συνέδριο στό Ἀμβοῦργο.
Μετά το 1923, έγινε παθιασμένος ιδεολόγος του Κεμαλισμού.Το 1934, οι Hanri Soriano και Marsel Franko, επίσης Εβραίοι, ίδρυσαν την Τουρκική Ένωση Πολιτισμού ( Türk Kültür Cemiyeti ) για την προώθηση της τουρκικής γλώσσας.


Celal Derviş Bey υἱός τοῦ ντονμέ  Ἰσμαήλ Ναζμί Μπέη
Ὁ Celal Dervish,ὁ ἀδελφός τῆς Sabiha Sertel (πατρικό ἐπίθετο  Ναζμί 
,μεγάλη σοσιαλίστρια,ἡ πρώτη γυναῖκα δημοσιογράφος καί ἐκδότρια στήν σύγχρονη τουρκία καί γενικῶς πολύ προοδευτική καί ...πρωτοπόρος σέ πολλά...βίος καί πολιτεῖα ! ) ἦταν μέλος τῆς L᾿Avenir de l’Orient. Ὁ Eugene A. Cooperman (Turco-Jewish relations in the Ottoman city of Salonica, 1889-1912) ἀναφέρει 15 ἀκόμη μασώνους ντονμέδες,περιλαμβανομένων 5 κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων,δύο δικαστικῶν,δύο ἐμπόρων  καί ἑνός τραπεζίτη.

Στά ἀπομνημονεύματά του ὁ Riza Nur (Ο Ρίζα Νουρ ,1879 -1942, ήταν Τούρκος χειρούργος, πολιτικός και συγγραφέας. Ήταν πολύ γνωστός στα χρόνια αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο , όπου υπηρέτησε ως υπουργός, αλλά στη συνέχεια περιθωριοποιήθηκε και έγινε κριτής του νέου καθεστώτος.)ἔγραφε πώς οἱ μουσουλμάνοι στίς στοές τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ντονμέδες.

...Ἡ στοά Le Grand Orient Ottoman μέ ἐπικεφαλής τόν Ταλαάτ Μπέη εἶχε πολλά μέλη ντονμέδες. Ἀναφερόμενος στήν ἐπίδρασιν τῶν μασόνων μέσῳ τῆς πολιτικῆς τῶν νεοτούρκων,ὁ Thierry Zarcone («Secret et sociétés secrètes en Islam»),λέει πώς ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία,στά χρόνια ἀνάμεσα στό 1908 καί 1918 θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθῇ ἕνα «μασονικό κράτος»

  ...μασῶνοι,ἑβραῖοι καί ντονμέδες ἦσαν ὅλοι μέρος τῆς ἴδιας κλίκας καί ἐνορχηστρωτές τῆς καταρρεύσεως τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας...

( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Cengiz SismanThe Burden of Silence Sabbatai Sevi and the Evolution of the Ottoman-Turkish Dönmes,ἐδῶ )

Κάποιος Καροῦσος Α. φέρεται ὡς ἱδρυτικό μέλος τῆς μασωνικῆς στοᾶς «Φοῖνιξ» : 

Στοά Φοίνιξ υπ᾿ αριθ. 51 εν Ανατ. Αθηνών 
Ημερομηνία εγκαθιδρύσεως 26 Δεκεμβρίου 1917

 Την 1η Νοεμβρίου 1917, μέσα στη δίνη του Α” Παγκοσμίου πολέμου, εικοσιτέσσερις τέκτονες προερχόμενοι κυρίως από τη Στοά «Ησίοδος» υπ’ αριθμ. 49, συνέστησαν Στοά με το διακριτικό όνομα «Φοίνιξ», θέλοντας έτσι να υποδηλώσουν ότι, όπως ο μυθολογικός Φοίνιξ αναγεννιέται από την τέφρα του, έτσι και από την τέφρα του πολέμου θα  αναγεννηθεί ένας νέος, καλλίτερος κόσμος.

Ιδρυτικά μέλη
Ακεστορίδης Π.,Βίσκας,Γιούργας Χ,Καμπάνης Α,Καραπαναγιώτης Σ.,Καρούσος Α.,Μαργαρίτης I.,Παπαμήτρος Φ.,Πέζαρης I.,Πετρίδης I.,Σπυρίδης Κ.,Σαραντίδης Γ.,Σταθάτος Κ.,Στεργιόπουλος Ξ.,Τριαντάφυλλου Η.,Τσιμένης Α.,Τσονάκας I.,Γιαννάκης
Κ.,Κατσαμπής Β.,Ντουμας Σ.,Χριστάκης Χ.,Βαφιόπουλος Δ.,Μυτιληναίος Π.,Κοντοφρύδης Α.
 (ἐδῶ)

Καταλάβατε; Ὁ καλλίτερος κόσμος θά γεννηθῇ μέσα ἀπό τίς μασονικές στοές...Ὅλη ἡ ἔγνοια τους μέ τήν λῆξιν τοῦ Α΄μεγάλου πολέμου,αὐτός ἦταν. Ἡ στοά ! ! !

Καί τό κακό συνεχίζεται...Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. Είναι και αυτές οι εγχώριες μώβ γραβατούλες( κούλης στην συζήτηση για το ποδόσφαιρο),τζέφρυ (μεγίστη 2010 και το ιδιο καλοκαίρι σκαφάτες εκδρομές με τον νετανιάχου ) είναι και κάτι παπάδες με μώβ ρασα (το είχαμε δεί στο οδύσσεια,συνάντηση με τζέφρυ παίατ) ναί η μώβ γραβατούλες και βεβαίος η αγραβάτωτοι μπολσεβίκοι, πυρρρρρρ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μωβ στα εκκλησιαστικα συμβολιζει το πενθος...

   Διαγραφή
  2. Ναί,ἀντελήφθην τί ἐννοοῦσες. Ἔψαχνα μάλιστα νά βρῶ φωτό μέ τόν Πάϊατ καί τούς ἱερεῖς,πού ἀνέφερες,γιά νά τό κάνω ἀνάρτησιν,ἀλλά δέν τήν βρίσκω.Ἄν τήν ἔχῃς,στεῖλε την.

   Σ᾿εὐχαριστῶ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  3. Ειναι η ανάρτηση στο οδύσσεια tv 7/12/2019( υπάρχει και σχετική φώτο)με τίτλο:ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ;δηλαδή mister "όποια πέτρα κι αν σηκώσεις"....ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΩΝ ΗΠΑ κ joefry pyatt στον σεβ .μητρ.δωροθεο β.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΙΑΡΚΩΣ .."ΦΥΤΡΩΝΕΙ" ΠΑΝΤΟΥ.Μεταξυ αλλων ο αρθογράφος αναρωτιέτε και γράφει:ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ "ΕΠΙΛΟΓΗ"ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΒΥΣΣΙΝΗ" ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΕΣΗ ( του μητρ δωρόθεου β);ΣΥΝΙΘΗΖΕΤΑΙ ΤΑΧΑ;ΤΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΤΙ;
   Υ.γ στο πρώτο σχόλιο έγραψα την λέξη" παπάδες" συγνώμη για την έκφραση ακούγεται άσχημα (αν και για κάποιους που δεν τιμούν το λειτούργημα τους ή τα ράσα τους...)ιερείς λοιπόν ή μάλλον ιερέας για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα.να είστε καλά αξιότιμη κυρία που το έργο σας είναι καταπληκτικό και μαθαίνουμε απο εσάς.
   Υ.γ1 είπαμε να ξανάδουμε τον τζέφρυ που το 2010 στην μεγίστη έκανε της δηλώσης και στο youtube στα βίντεο δεν υπάρχει ήχος ή είναι αλοιωμένος(Καλλίτερα πάντος δεν είχαμε όρεξη για υποκριτική) δεν ξέρω αν γίνεται μόνο σε εμάς...ο τζέφρυ που αμέσως το καλοκαίρι εκείνο ήταν τόσο θλιμένος για την πατρίδα του που είπε να κάνει μια βόλτα με τον νετανιάχου να ξεσκάσει..

   Διαγραφή
  4. Διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης,εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται(προς εβρ,ζ-12).υποφέρετε λίγο ακόμα την αφροσύνη μου.Κυρίως απορούμε γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος όπως γράφει το βίκιπδια δεν έχει στην κυριότητα της , νέες χώρες οπού νέες χώρες ίσον μακεδονία επίσης δωδεκάννησα και κρήτη ας κρίνει ο καθείς για τα συμπεράσματα που μπορούν να βγούν μιας και μάρτυρας ειναι τα γεγονότα (μακεδονία,δωδεκάννησα,κρήτη).πάντα μας έκανε εντύπωση γιατί οι τούρκοι κρατάνε ακόμα το πατριαρχείο,ελπίζω να έγινα κατανοητός για αυτό που θέλω να πώ.αφιερώνουμε λοιπόν στον κύριο βαρθολομαίο ή αλλιώς Η Α.Θ Παναγιότης:《Ο Πατριάρχης εστίν εικών ζώσα Χριστού και έμψυχως δι έργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθειαν.Τέλος αυτω,η των καταπεπιστευμένων ψυχών σωτηρία και το υπέρ της αλήθειας και της εκδικήσεως των δογμάτων λαλείν ενώπιον βασιλέως και ούκ αισχύνεσθαι.》 (Νομικόν,βιβλίον βασιλείου Μακεδόνος και Λέοντος σοφού).
   Υ.γ.βεβαιος ίσως να είναι πιο απλά τα πράγματα (δεν γνωρίζω) και ίσως είναι τελικώς κάτι ασήμαντο ,όμως ώφειλα αυτόν τον προβληματισμό και βεβαίος δεν παύει να προκαλεί εντύπωση.

   Διαγραφή
  5. Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ !

   Ἡ ἀνάρτησις ἔγινε.

   https://sxolianews.blogspot.com/2020/02/blog-post_2.html

   Διαγραφή
 2. Αρα το "σχεδιο" προεβλεπε 2 τουρκιτσες. Μια στη μικρα ασια και μια στα βαλκανια. Της μικρας ασιας θα ειχε μεσα κουρδους-αρμενιους-ελληνες-κιρκασιους κτλπ και των βαλκανιων εβραιους-"μακεδονες"-σλαβους-αλβανους κτλπ. Τα δε στενα θα ηταν υπο φαναριωτικη διοικηση -δικοι τους κι αυτοι- και υπο διεθνη ελεγχο. Δεν τους βγηκε τοτε και μαλλον το ψηνουν για τωρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἤ δύο τουρκίτσες ἤ τό μεγάλο Ἰσραήλ. Τό ἴδιιο εἶναι...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή