" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Κυρίαρχοι παντοῦ ! Καί στήν γνῶσιν !Ὅταν ἀναφερόμεθα στούς ἑβραίους ἑστιάζουμε στό θέμα :χρῆμα-ἐξουσία. Μήπως νά ῥίξουμε καί μία ματιά καί στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης - φιλοσοφίας;
Δέν χρειάζεται νά κουραστοῦμε καί πολύ διότι ΚΑΙ ἐδῶ ὑπάρχει ἑβραϊκή κυριαρχία !

Ἀπό τήν ῥωμαϊκή κατάκτησι τῆς Ἑλλάδος καί μετά,σ᾿ὅποια χρονική περίοδο καί νά σταθῇ κανείς,ἀλλά πρωτίστως ἀπό τήν ἐποχή κυρίως τοῦ ...διαφωτισμοῦ (ἤ σκοταδισμοῦ;)  κι᾿ἐντεῦθεν μόνον ἑβραίους συναντᾷς σ᾿ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἐπιστήμης καί φιλοσοφίας !  Τό ἐρώτημα : Τί ἔγινε, αἴφνης οἱ ἑβραῖοι ἔγιναν διάνοιες καί οἱ ἕλληνες μικρόνοες; 


Ὄχι,βεβαίως. Τό πρᾶγμα εἶναι ἁπλόν καί ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς στούς κατόχους τῆς γνώσεως ἔχει ἀπόλυτον σχέσι μέ τήν ὕπουλη διείσδυσι τῶν ἑβραίων (μέσῳ τοῦ χρήματος) στίς ἐξουσίες τῶν αὐτοκρατοριῶν,στήν ἀρχή καί τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν στήν συνέχεια. Ὅσο γιά την Ἀμερική,ἔ, αὐτή ἦταν μία ἀπολύτως ἰουδαϊκή ὑπόθεσις,ὅπως μέχρι σήμερα τό ἴδιο ἰσχύει... Τήν Ἑλλάδα πού ἐντέχνως τήν κρατοῦσαν κάτω ὑπό διαφόρους κατοχές,ἀντιλαμβάνεσθε πώς τό μόνον πού δέν μποροῦσε ν᾿ἀπασχολήσῃ τούς κατοίκους της ἦταν ἡ μόρφωσις...

Καί ἔτσι οἱ ἑβραῖοι,«ἔλυναν καί ἔδεναν»,παντοῦ !  Στήν ἐποχή τοῦ διαφωτισμοῦ,λόγου χάριν,εἶχαν περάσῃ ὡς συνήθεια πού χαρακτήριζε τούς ἀριστοκράτες,τήν φιλοξενία ( τζάμπα φαΐ,ὕπνο καί γενικῶς ζωή καί κόττα) φιλοσόφων,ἐπιστημόνων καί καλλιτεχνῶν ! Κάτι δῆλα δή σάν τήν συνήθεια τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων πού ἀνήκαν στήν κατηγορία τῶν οἰκονομικῶς εὐπόρων καί λειτουργοῦσαν ὡς προστάτες τῆς γνώσεως (χορηγίες κ.λπ.) καί κάποιων φιλοσόφων.

Στούς ἀριστοκρατικούς κύκλους (ὅπου ἀριστοκρατικούς βλέπε γότθους-ὁστρογότθους,οὕνους καί ὅτι ἄλλο βάρβαρο βάζει ὁ νοῦς σας,οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν αὐτοκρατορίες,τήν φραγκία κυρίως καί αἴφνης ἔγιναν καί εὐγενεῖς ! ! ! ) σ᾿αὐτούς τούς κύκλους λοιπόν,μάζευαν τόν κάθε ἀεριτζῆ,μπουρδολόγο ὁ ὁποῖος εἶχε διαβάση (τί ἄλλο ;) ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους (πολλά συγγράμματα τῶν ὁποίων μέχρι σήμερα κρατοῦν ἐρμητικῶς κλειστά...) καί κάτι ὁ μεσαίωνας κάτι ἡ ἀποβλάκωσις τῶν διαφόρων αἰρέσεων,κάτι τό ἰσλάμ πού εἶχε ῥίξη τήν δυσωδία του ἕως καί τήν Εὐρώπη,αὐτοί τό ἔπαιζαν γνῶστες ! Τό ἔπαιζαν,κυριολεκτικῶς,διότι τό μικρό μυαλό τους ποῦ νά καταλάβη καί νά νοηση τά λεγόμενα τοῦ Πλάτωνος,τοῦ Σωκράτους,τοῦ Ἀναξαγόρα καί ὅλων ἐκείνων τῶν τεραστίων νοῶν πού εἶχαν δώσῃ ἀπάντησι στά πάντα ! Καί μέ ἐκεῖνα τά ἐλάχιστα πού καταλάβαιναν ἔβαζαν καί διάφορες  ἀσαφεῖς λέξεις, γιά νά μήν μπορῆ νά τούς καταλάβη κανείς καί νά φαίνονται πώς μόνον αὐτοί μποροῦν νά κατέχουν τήν γνῶσιν. Ἔτσι ἐπεβλήθησαν ὡς ...φιλόσοφοι καί ἔτσι ἐπέτυχαν νά κυριαρχήσουν στούς ἐκπαιδευτικούς χώρους τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν.


Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἦταν πολύ εὕκολο νά ῥίξουν τό δηλητήριό τους στίς κοινωνίες μέσῳ τῆς ἐλεγχομένης καί κατευθυνομένης γνώσεως πού παρεῖχαν στούς νέους ἀνθρώπους.Κάτι βεβαίως πού μέχρι σήμερα γίνεται.

Κυττᾶξτε στήν κατηγορία ἑβραῖοι φιλόσοφοι καί ἐπιστήμονες ( στό ἀγγλικό βικιπαίδεια) καί φρῖξτε ! 420 τόν ἀριθμό,παρακαλῶ !

Jewish philosophers

Καί δέν σταματᾶ μόνον ἐδῶ τό πρᾶγμα. Ἔπρεπε νά ἔχη καί τήν ἀνάλογον τιμή.Τί; Μά ἕνα βραβεῖο ! Ἰδού λοιπόν καί τό Νόμπελ,τό ὕψιστον (ἔτσι καθιερώθη στίς συνειδήσεις τοῦ κόσμου) τῶν βραβείων ! Λοιπόν,ἀπό τούς 903 (1895-2017) περίπου ἐπιστήμονες πού τό ἔχουν λάβῃ οἱ 203 ἦσαν ἑβραῖοι ! Τό ἕνα τέταρτο τοῦ συνόλου,δῆλα δή. Τόσοι πολλοί εἶναι πού ὑπάρχει καί εἰδική κατηγορία γιά τήν ἀφεντιά τους !


Κατάλογος Εβραίων βραβευθέντων με Νόμπελ

« από τους οποίους 203 ή 22,5% ήταν Εβραίοι ,αν και ο συνολικός εβραϊκός πληθυσμός αποτελεί λιγότερο από το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού . Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των Εβραίων βραβευμένων με Νόμπελ είναι τουλάχιστον 112,5 φορές ή 11,250% πάνω από το μέσο όρο. Έχουν υπάρξει διάφορες θεωρίες πρός εξήγηση του φαινομένου αυτού το οποίο έχει σοβαρά τραβήξει την προσοχή...» (Λέει τό ἀγγλικό βικιπαίδεια καί ὁ νοῶν νοείτω...) 

Καί ὄχι μόνον. Ὑπάρχει καί κατηγορία Ἰσραηλινῶν βραβευθέντων ! ! !

Κατάλογος ισραηλινών βραβευθέντων με Νόμπελ

Καί ἄν ὑπῆρχε καί βραβεῖο  φιλοσοφίας,ἔ,ἐκεῖ θά ῆταν καθαρῶς ὑπόθεσις ἑβραϊκή...

Ἄρα,δέν ἔχουμε μόνον σαρωτική ἑβραϊκή κυριαρχία,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, στό θέμα πλοῦτος,δύναμις-ἐξουσία,ἀλλά καί στό πνεῦμα,στήν ἐπιστήμη στήν γνῶσιν ! Μά τέλος πάντων αὐτός ὁ λαός ποῦ ἦταν κρυμμένος ἐκεῖνα τά χρόνια πού οἱ Ἕλληνες δημιουργοῦσαν τά πάντα ὥστε ν᾿ἀναμετρηθοῦν μαζύ τους καί ν᾿ἀφήσουν τό ὄνομά τους στήν Ἱστορία;

Αὐτό ὅμως πού μετρᾷ εἶναι οἱ σύγχρονοι καιροί καί τί καθιερώνεται σ᾿αὐτούς ὡς πεποίθησις στήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη. Καί ἡ πραγματικότης αὐτῶν τῶν καιρῶν,δυστυχῶς,εἶναι ὁλοκληρωτικῶς καί ἀπό κάθε ἄποψιν στά χέρια τους...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου