" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Γαλατία,Γάλλοι,Μεροβαίος καί Φραγκία

Μία ἀπό τίς κύριες πόλεις τῆς Γαλατίας ἡ Ἄγκυρα,ἡ σημερινή πρωτεύουσα τῶν τουρκομογγόλων ἤ Χαζάρων. Ἔμ,τυχαίως οἱ Γάλλοι ἔχουν ἰδιαιτέρα σχέσιν μέ δαύτους,διαχρονικῶς ; ! Στόν ἀνωτέρῳ χάρτη,βλέπουμε καί τήν πορεία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,ἄνευ σχολίου...

Ἕνα σχόλιο στό θέμα «Φραγκία,ἡ χώρα τοῦ ...Φωτός»,μέ βοήθησε νά θυμηθῶ (ὅσο περνοῦν τά χρόνια ἀδυνατεῖ ἡ ριμάδα ἡ μνήμη...) ἕνα πολύ σημαντικό στοιχεῖο σχετικῶς μέ τήν Γαλλία (Φραγκία) καί τούς Γάλλους. Ἐπρόκειτο γιά τήν περιοχή στήν Φρυγία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,πού κατά τήν 3η π.Χ. ἑκατονταετηρίδα κατέλαβον λαοί ἐκ τῆς Εὐρώπης (μᾶλλον Γότθοι ἀφοῦ ὁμίλουν τήν γερμανική) τήν καλουμένη Γαλατία καί μετά ἀπό προσμίξεις μέ τούς ἐκεῖ Ἕλληνες,Γαλλογραικία. Τί εἶναι τό σημαντικόν σ᾿αὐτό; Μά ἡ παρουσία τῶν ἑβραίων,ἐπί Ῥωμαϊκῆς κατοχῆς καί ἡ μίξις τους μέ τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Καί βεβαίως τό πλέον σημαντικόν,πιστεύω,εἶναι οἱ ἐξ αὐτῶν (τῶν κατοίκων τῆς Γαλλογραικίας δῆλα δή) προερχόμενοι ἱερεῖς τῆς Μά-Ῥέας-Κυβέλης οἱ λεγόμενοι Γάλλοι. Τό χαρακτηριστικό αὐτῶν πού ἔχει νά κάνῃ μέ τήν περιτομή,εἶναι σπουδαῖο στοιχεῖο. Ὄχι μόνον,ὅμως...

Διαβᾶστε ἐπίσης,τό σημαντικότατο θέμα: Περί εὐνούχων ἱερέων,γιά συνδέσεις πολλῶν «μυστικῶν» τοῦ τότε μέ τό σήμερα...

ἐδῶ

Γαλλογραικία=Γαλατία ἡ ἐν Φρυγία,Στράβων. Γάλλος,ὁ=Γαλάτης,ὁ κάτοικος τῆς Γαλλίας,Στραβ.-2) Κύρ.Ὄνομ.ἀνδρῶν,παρᾶ Ῥωμαίεις,- 3)ποταμός τῆς Φρυγίας πηγάζων πλησίον τῆς πόλεως Μέδρας καί ῥέων διά τῆς Βιθυνίας ἐνόνεται μετά τοῦ Συγγαρίου,τανῦν Γάτιπον,Στράβ.-4) μικρός ποταμός τῆς Βιθυνίας,ῥέων ἀπό τῆς Νικομηδίας εἰς τήν Νικαίαν καί σχηματίζων πολλάς περιστροφάς.-


5)πληθ.Γάλλοι,οὕτως ἐλέγοντο οἱ ἱερεῖς τῆς θεᾶς Κυβέλης οἴτινες ἑόρταζον τά μυστήρια αὐτῆς μέ ἐνθουσιαστικά ἅσματα καί κρότον τυμπάνων καί εἶχον ἴδιον κορυφαῖον Ἀχέγαλλον λεγόμενον,ζῶντες ἒξ ἐλέους καί ἐκτεμνόμενοι οἱ ἴδιοι. Ἐκαλοῦντο δέ οὔτως ἀπό τοῦ ἐν Φρυγίᾳ Γάλλου ποταμοῦ,τοῦ ὁποίου τό ὕδωρ ἔλεγον ὅτι εἶχε ἐνθουσιαστική τινά δύναμιν. 


<Γάλλος>Ὁ τῇ μητρὶ τῶν θεῶν ὀργιαζόμενος· ὁ
ἄλλός τις γενόμενος καὶ μεταβαλὼν τὴν φύσιν ἐξ
ἀνδρῶν, καὶ οὔτε ἀνὴρ ὢν οὔτε γυνή· ἐξετέμνοντο γὰρ
οἱ τελούμενοι τῇ θεῷ. Ἢ ἀπὸ Γάλλου ποταμοῦ
τῆς Φρυγίας, παρ' ὃν ἐτελοῦντο...


...Οι γάλλοι λοιπον ιερείς εκτελούν και χρέη δύτη ή κολυμβητή ή κόλυμβου όταν Columba είναι η λατινική απόδοση της περιστεράς. Κόλυμπος ή κολύμπα, στα κρητικά, λέγεται κι ο λάκκος με τα στάσιμα νερά, και Κόλυμβος, στους βυζαντινούς η κυρία αίθουσα στις Βλαχέρνες, του Αγιάσματος ή Λούσματος, χωρίς να ξεχνάμε πως στην κολυμβήθρα του Ιησού, δηλ. στον Ιορδάνη ποταμό, έγινε η κάθοδος του Αγ.Πνεύματος "εν είδει περιστεράς"

...ο gallus, δηλ. ο ευνούχος ιερέας της Κυβέλης, είναι μια λέξη που στα λατινικά σημαίνει επίσης αλέκτωρ (ο πετεινός), απ' όπου και το θηλυκό gallina (δηλ. κόττα): η κόττα, όμως, στ' αρχαία ελληνικά λέγεται αλεκτρίς, λέξη που γραμματαριθμικά βγάζει ακριβώς 666. Δηλαδή ο Αλέκτωρ-Ιερεύς, με τον ευνουχισμό του και την κατ' ανάγκην θηλυκοποίησή του, μεταβάλλεται σε Κόττα ή Αλεκτρίδα=666, διαδικασία στην οποία βασικά αποβλέπει (με την επέκταση της Ομοφυλοφιλίας ) η Συνωμοσία της Περιστεράς... 

ἀπό Λεξικόν : ΕΔΩ
ἀπό ἐδῶ

Ἀπό τό ἀνωτέρῳ,ἀντιλαμβάνεται κανείς πώς,στήν Γαλατία τῆς Φρυγίας καί μετά τήν μίξιν μέ τούς ἑβραίους,οἱ συντριπτικῶς περισσότεροι πρέπει νά εἶχαν μεταβληθῆ σέ ἱουδαίους.Δέν ἐξηγεῖτε ἀλλιῶς πώς χάρηκαν τόσο πολύ μέ τήν εἴδησιν τῆς μή ἀνάγκης,πλέον,περιτομῆς ! Ἐπίσης,σχετικῶς μέ τόν Μεροβαῖο (Ο Μεροβαίος, ο επώνυμος ήρωας, κατά την μυθική παράδοση ήταν γεννημένος μισός άνθρωπος και μισός ταύρος (το κεφάλι του ταύρου παίζει σημαντικό ρόλο στη συμβολική των Μεροβίγγιων) από ένα θαλάσσιο τέρας στην παραλία*...ἀπό ΕΔΩ) καί τήν δυναστεία τῶν Μεροβιγγίων,οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται καί ἱδρυτές τῆς Φραγκίας,λέγεται πώς ἦρθαν ἀπό τήν θάλασσα μέ καταγωγή ἀπό τούς Ἀρκαδεῖς ἤ ἀπό τούς Τρῶες. Ὅτι καί νά εἶναι λογικό φαίνεται νά ἐπέλεξαν εἴτε τό ἕνα εἴτε τό ἄλλο εἴτε καί τά δύο μαζύ ἀνάμεικτα (!!) ἀφοῦ τό μόνο πού δέν μποροῦσαν νά παρουσιάσουν ὡς καταγωγή ἦταν τήν πραγματική στιγματισμένη φάρα τους. Ἄλλως τε,ἦσαν καλῶς ἐκπαιδευμένοι ἀπό τήν συναναστροφή τους ,μέ τούς Ἕλληνες τῆς Γαλατίας καί τούς Γαλάτες -γότθους. Ἡ παράδοσι πού τούς θέλει γόνους τῆς Μαρίας Μαγδαληνῆς,φαίνεται πώς συσχετίζεται μέ τήν λατρεία τῆς Μά-Ῥέα-Κυβέλης καί τήν υἱοθέτησι τῶν Γάλλων ἱερέων της (μέ ὅλα τά συναφῆ...). Βεβαίως γιά νά φτιάξουν ἕνα ἱσχυρό κράτος λογικό ἦταν,λόγῳ τῆς συγγένειας αἵματος μέ τούς Γότθους( πού εἶχαν φτιάξει τήν Γαλατία στήν Μικρά Ἀσία),νά μαζέψουν ὅλα τά συγγενικά φῦλλα στήν περιοχή τοῦ Ῥήνου. 

Δέν εἶναι φυσικά τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα,καί σίγουρα ὑπάρχουν πολλά ἀκόμη πού δέν γνωρίζουμε.Ὅμως τά στοιχεῖα αὐτά φαίνονται σημαντικά στήν δημιουργία τοῦ πάζλ πού λέγεται :παγκόσμια ἐξουσία. Τό θέμα εἶναι τί ἀκριβῶς ἐπιζητοῦν ἐν τέλει; Καί σ᾿αὐτή τήν ἔντονη ἀναζήτησι τῆς κυριαρχίας,ποιά εἶναι ἡ θέσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ; 
Καί μᾶλλον,ἀγαπητέ σχολιαστή,τό ἐρώτημα πού θέτεις σχετικῶς μέ αὐτά πού συνέβησαν,ἀπό τότε ἕως σήμερα,καί «γιατί» συνέβησαν,ἀφήνεται ἀνοικτό ..................

*Καί ὁ Μινώταυρος (ὅν μέ ἀνθρώπινο σῶμα καί κεφάλι ταύρου),ἀπό ἕναν ταῦρο πού βγῆκε ἀπό τήν θάλασσα(τόν εἶχε στείλῃ ὁ Ποσειδών...),γεννήθηκε,τῇ ...συμβολῇ τῆς Πασιφάης (τόν λιμπίστηκε ἡ βασίλισσα τῆς Κρήτης), πού ἦταν κόρη τοῦ Ἤλιου καί ἀδερφή τοῦ Αἰήτη (πατήρ τῆς μαγίστρως Μήδειας,στήν Κολχίδα μέ τό χρυσάφι,ξέρετε...),τῆς Κίρκης (μάγισσα τοῦ κερατᾶ καί αὐτή) καί τοῦ Πέρση.


Διαβᾶστε ἐπίσης : Φραγκία ἡ χώρα τοῦ ...Φωτός !


Ἡ Πελασγική 

1 σχόλιο:

  1. ΄΄Συνωμοσία της Περιστεράς΄΄

    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

    Απλά....... Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α

    ΑπάντησηΔιαγραφή