" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Ἕνα μικρό μαῦρο καπελάκι φταίει γιά τό : Σημίτης καί τήν κακή μας τύχη !

ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΣΗΜΙΤΗ
Τό πρόσωπο ἀπό τό ὁποῖο ξεκίνησαν ὅλα,τό πρόσωπο πού μᾶς ἔβαλε στήν εὐρωζώνη,τό πρόσωπο πού ἔκανε ἐπίσημη τήν γκριζοποίησιν τοῦ Αἰγαίου,τό πρόσωπο πού λέγεται Κώστας Σημίτης καί ὁ Παπανδρέας, πού ἀνέκαθεν βρισκόταν σέ ῥήξιν μαζύ του,τόν ἔκανε ἀρχηγό στήν θέσιν του καί πρωθυπουργό τῆς δυστυχίας μας,ἔχει ἐξομολογηθῇ πώς ἕνα μαῦρο μικρό καπελάκι,σέ σχῆμα κουλουριοῦ ἄλλαξε στήν οἰκογένεια τό ἐπίθετο ! 

Διαβάσαμε σέ ἀφιέρωμα,πού εἶχε κάνῃ πρό ἐτῶν ἡ ἰστοσελίδα «Ζοῦγκλα»,στόν Σημίτη,ἀνάμεσα στά ἄλλα αἰτιολογεῖται τό ἐπίθετό του. Γράφουν συγκεκριμένως :

« Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για προσωνύμιο που δόθηκε στον κρητικής καταγωγής παππού του -ο οποίος κανονικά ονομαζόταν Αβούρης-, επειδή φορούσε συνεχώς, όταν έφυγε από τη Δράκεια (ένα χωριό του Πηλίου, όπου έμενε και από όπου ήρθε στον Πειραιά), ένα μικρό μαύρο καπέλο που έμοιαζε με κουλούρι, γνωστό ως «σιμίτι».(ἀπό ἐδῶ)

Δῆλα δή,ἕνα μικρό μαῦρο καπελάκι,πού ἔμοιαζε μέ κουλούρι,θά μποροῦσε νά εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτό;
Καί ἀφοῦ εἶναι αὐτό,ἀλλά καί ἐπεί δή ὁ παπποῦς του λεγόταν Ἀαρών Ἀβουρής (τό Ἀαρών δέν τό βγάζει ἀπό τό στοματάκι του ὁ Σημίτης,γιατί ἄραγε; ),δέν θά μποροῦσε νά εἶναι καί τίποτα ἄλλο ἀπό ἕνα κιπά ! Καί ξέρετε,ἐκεῖ στήν Μαγνησία,πολλοί οἱ ἑβραῖοι ! Καί ἑβραϊκό νεκροταφεῖο ὑπάρχει στόν Βόλο ἀλλά καί Συναγωγή ! Ἄ, ναί καί τό ἀνάλογον μνημεῖο τοῦ ...ὁλοκαυτώματος !
Συναγωγή Βόλου
Ὅπως ἐπίσης εἶναι γνωστό πώς ἡ μία κόρη του (Φιόνα,πολύ χριστιανικό ὄνομα,μή μοῦ πεῖτε !) ἔχει παντρευτῆ ἑβραῖο σέ συναγωγή. Τώρα ἡ ἀποδοχή τοῦ νά παντρευτῇ σέ συναγωγή σημαίνει δύο πράγματα :εἴτε ἀσπάστηκε τόν ἱουδαϊσμό εἴτε ἤδη ἦταν καί αὐτή ἑβραία. Ὅτι καί ἀπό τά δύο,ἕνα εἶναι τό θέμα :ἡ ἑβραϊκή παρουσία στήν οἰκογένεια εἶναι ἀναμφισβήτητη.

Ὁ ἑβραῖος γαμπρός τοῦ Σημίτη,λέγεται Μουζακίτης καί εἶναι ἀπό (τί ἔκπληξις !) τήν Κέρκυρα ! Δεῖτε ἐδῶ τό τεράστιο ταλέντο τῆς Φιόνας :


τεράστιο ταλέντο ἡ ἐν λόγῳ ...
Φιόνα Σημίτη, η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού που ζωγραφίζει για φτωχούς

Ἔ ναί,ἡ ...φιλανθρωπία πρώτιστον στήν συγκεκριμένη ῥάτσα ! Τί ὑποκρισία ! ! !

Ξαναγυρνόντας στόν παπποῦ

Πάντως,τό νά κατεβαίνει στήν πρωτεύουσα,ἕνας νεαρός ἀπό ἕνα χωριό τοῦ Πηλίου,γιά νά σπουδάσῃ,γύρω στά 1877, σημαίνει πώς ἡ οἰκογένεια ἦταν εὔπορη.Καί ὄχι μόνον,βεβαίως,ἀφοῦ γιά νά ἔχῃ κάποιος τήν ἀνησυχία τῶν ἀνωτέρων σπουδῶν,ἀπό μία οἰκογένεια ἑνός μικροῦ ὁρεινοῦ χωριοῦ,σημαίνει πώς ὑπῆρχε τό ἀνάλογον ὑπόβαθρον. Γιατί ὅμως δέν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο γιά τήν οἰκογένεια ἐκείνη; Μόνον ὁ παππούς Σπῦρος Σημίτης ( Ἀαρών Ἀβουρής) ὑπῆρχε; Καί γιατί ἄλλαξε καί τό ὄνομα καί τό ἐπίθετο; Διότι,ποιός θά μᾶς πείσῃ (πάντως ὄχι ὁ Σημίτης) πώς ὁ νέος προτίμησε τό παρατσούκλι πού τοῦ ἔδωσαν ἀπό τό μικρό μαῦρο καπελάκι.Καί τό ὄνομα; Ἀπό ποιό παρατσούκλι τό προτίμησε;


Ξωκλήσι Ἁγίου Σπυρίδωνος,Δράκεια Πηλίου
Λοιπόν,ἐδῶ θά σᾶς πῶ κάτι. Στό χωριό Δράκεια τοῦ Πηλίου,ὑπάρχει ἕνα ἐκκλησάκι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα. Κατά τήν διαμονή μου στόν Βόλο (7 χρόνια ἔμεινα ἐκεῖ),ἐπισκεφθήκαμε (μέ τόν σύζυγο) τήν Δράκεια 2 φορές. Τήν πρώτη φορά,ὅσο καί νά προσπαθήσαμε δέν καταφέραμε νά βροῦμε τό ἐκκλησάκι. Ὑπῆρχε μία περίεργη κατάστασις στό ἐν λόγῳ χωριό :ψάχναμε νά δοῦμε κάποιον κάτοικο καί ἦταν λές ἔρημο.Μία κυρία πού συναντήσαμε,τελικῶς,μᾶς ἔδωσε τέτοιες πληροφορίες πού καταλήξαμε σέ κατσάβραχα,σ'ἔνα ἐρημικό μέρος τοῦ βουνοῦ.Τήν δεύτερη φορά,μετά χιλίων βασάνων,ἀλλά καί ὕστερα ἀπό 2-3 ἀνθρώπους πού ἐρωτήσαμε καταφέραμε νά τό βροῦμε,ὅντως σέ μία ἀπόμερη μεριά τοῦ χωριοῦ στό βουνό.Τό ἐκκλησάκι ἦταν κλειστό.! Αὐτά γιά τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα στήν Δράκεια,τό χωριό μέ τούς ...περίεργους κατοίκους...

Ἐπιλέγει,λοιπόν,ὁ παππούς τοῦ Σημίτη τό παρατσούκλι ἀλλά καί τό Σπυρίδων ἀπό τό ἐκκλησάκι τοῦ χωριοῦ,προφανῶς.Ἔτσι ἕνας Ἀαρών Ἀβουρί (-ής) ἔγινε Σπυρίδων Σημίτης,νομικός καί διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,ὅπου ἐφοίτησε! Τέτοια ἰκανότης καί πρόοδος σέ πολύ σύντομο χρόνο,μέ τό πού τελειώνει τίς σπουδές του (1881). Καί μέσα σέ 9 χρόνια γίνεται καί ὑφηγητής ἐμπορικοῦ δικαίου (ἐδῶ σχετικῶς)!

Παντρεύεται κάποια Πεζᾶ Μαρία καί κάνουν ἕνα παιδί,τόν Γεώργιο. Ὁ πατήρ,πού ἤξερε τόν ...δρόμο τῆς ἐπιτυχίας,τόν ἔμαθε ἐξίσου καλῶς καί στόν υἱό,ὁ ὁποῖος σπουδάζει ἐπίσης νομικά καί φυσικά (!) γίνεται καί αὐτός διδάκτωρ τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου ! ! Ἐννοεῖται πώς καί αὐτός μέσα σέ 8 χρόνια,γίνεται ὑφηγητής τοῦ ἐμπορικοῦ δικαίου. Καί μέσα σέ 4 χρόνια,γιά τήν περίοδο 1940-1946,τά δύσκολα χρόνια τῆς κατοχῆς,γίνεται καθηγητής τοῦ ἐμπορικοῦ δικαίου στήν ΑΣΟΕΕ. Τίποτα δέν σταματᾶ ἔναν σημίτη μηδέ ὁ πόλεμος,μηδέ ἡ κατοχή ! Κι'ὕστερα ἔρχεται ἡ κυβέρνησις τοῦ βουνοῦ ! Παντρεμένος μέ τήν κουμμουνίστρια Φανή Χριστοπούλου :
«υπήρξε επί χρόνια κορυφαίο στέλεχος γυναικείων οργανώσεων της Αριστεράς και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών» (ἀπό ἐδῶ)

Παρ' ὄλον τό κομμουνιστικό ...ἰδεολογικό ὑπόβαθρον τοῦ ζεύγους,ὁ Γεώργιος Σημίτης,πατήρ τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ, διατηρεῖ προσωπική φιλία μέ τόν πρίγκιπα Νικόλαο καί  κουμπαριάζουν μέ τήν βασιλική οἰκογένεια,διά τῆς βαπτίσεως τοῦ τέκνου τους,Κωνσταντίνου,ἀπό τόν πρίγκηπα Χριστόφορο  ! Ναί,τοῦ Κώστα Σημίτη :

«Νονός του είναι ο μικρότερος γιος του βασιλιά Γεωργίου του Α', πρίγκιπας Χριστόφορος (πατέρας -για την ιστορία- του πρίγκιπα Μιχαήλ, που έγινε διάσημος διεθνώς ως συγγραφέας με το όνομα Μισέλ ντε Γκρες...), ο οποίος βάφτισε το μικρό Κωνσταντίνο, τέσσερα χρόνια πριν ο ίδιος πεθάνει από πνευμονία».(ἀπό ἐδῶ)

Ἀπεδείχθη καί γκαντέμης ὁ μικρός σημίτης !

Ὅμως ὅλα αὐτά πρό τῆς άνάγκης νά ἀνέβουν στά ...βουνά γιά νά σώσουν τήν Ἑλλάδα !


Μπαμπᾶς καί μάνα Σημίτη μέ τόν ἀρχισφαγιᾶ Κλάρα ἤ Βελουχιώτη 
Ἦταν ὅμως πάντα ...ἀριστερῶν ἀντιλήψεων ὁ πατήρ τοῦ Κώστα Σημίτη; Δέν νομίζω.

«...Ήδη ο κ. Γεώργιος Σημίτης αλλάζει δια μιας πορείαν. Αντιλαμβάνεται ότι το καθεστώς της εμίσθου ραστώνης, του οποίου και χτες ακόμη ήτο αυτός υπέρ πάντα άλλον ο εκλεχτός, βαίνει βιαίως προς την δύσην του. Και ο υπερεξύπνος κ. Γεώργιος Σημίτης κάμνει τι; Απλούστατα: Εγκαταλείπε οικεία θελήσει, ως αφήνει να πιστεύεται, τα οχυρά του, θέλομεν να είπωμεν τας παντοειδείς θέσεις του, και μεταπηδά εις το στρατόπεδον, όθεν, καθώς τον συμβουλεύει η αλάθητος όσφρησίς του, φαίνεται εγγίζουσα του κρατούντος οικονομικού συστήματος η ανατροπή».  ἐδῶ ὁλόκληρο τό ἄρθρο

Κάπως ἔτσι ἐξελίχθησαν τά πράγματα,δέν ξέρουμε πώς μετά τήν ἦττα τῶν κομμουνιῶν,κατάφερε νά βγῆ άλώβητος ἀπό τήν περίοδο αὐτή,ἀφοῦ στοιχεῖα δέν ὑπάρχουν. Βρίσκουμε μόνον τόν υἱό Κώστα ἀλλά καί τόν ἕτερο Σπύρο στήν Γερμανία νά σπουδάζουν. Πιθανῶς οἱ γονεῖς εἶχαν μετοικήσῃ ἐκεῖ (;). Ποιός ξέρει... Ὁ Σπῦρος Σημίτης,ἀπ' ὅτι γνωρίζουμε,ζεῖ μονίμως εἰς Γερμανία ἀπολαμβάνων πολλά ἀξιώματα ! Καθηγητής καί αὐτός καί μέ σύζυγο ψυχαναλύτρια,τήν lse Grubrich,μέ πολλούς,πολλούς τίτλους ! Διαβᾶστε :

Μια διάσημη ψυχαναλύτρια της Φραγκφούρτης


Ὄχι πώς ἔχουμε ἀμφιβολία ποιοί ἀσχολοῦνται μέ τήν ...ψυχανάλυσιν...
Ἄ, διαβᾶστε καί αὐτό :

Εμπλέκουν τον αδερφό του Σημίτη σε σκάνδαλο με ύποπτες offshore

Ὅσο γιά τήν σύζυγο τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ,πού τλον παπποῦ του ἔλεγαν Ἀαρών Ἀβουρή,ἀλλά ἔγινε Σημίτης ἀπό ἕνα καπελάκι,τήν Δάφνη,τό γένος Ἀρκαδίου,ἔχει καταγωγή ἀπό τήν Ἄρτα,ἀπό τήν πλευρά τῆς μητέρας της,ἐκ τῆς εὐπόρου οἰκογενείας Γαρουφαλιᾶ. Παππούς της ὁ Ευάγγελος Γαρουφαλιᾶς, διατελέσας δύο φορές Δήμαρχος Ἄρτης,καί ἐπανειλημμένως βουλευτής. Θεῖος της ὁ Πέτρος Γαρουφαλιᾶς, ναί ὁ γνωστός δεξιός,δεξιότατος,ἀκροδεξιός νά τόν πῶ,παντρεμένος μέ τήν χῆρα τοῦ μεγαλοβιομηχάνου Ἰωάννου Φίξ (ἀπό τήν Βαυαρική οἰκογένεια Φίξ). Καί κυρίως,χρηματοδότης τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου ! Μέχρι καί τά γλυκά γιά τίς ἐκδηλώσεις του πλήρωνε,γιά χρόνια ! Ὁ Πέτρος Γαρουφαλιᾶς ἦταν ὁ ἱδρυτής τῆς ΕΔΕ,ἀκροδεξιό κόμμα,πρόδρομος τῆς Ἐθνικῆς Παρατάξεως. Γιά τόν θεῖο τῆς Δάφνης,Πέτρο Γαρουφαλιᾶ ἐδῶ

Ἀπό ὅλα ἔχει ὁ μπαξές,λοιπόν,φίλοι μου. Ἀπό ὅλα ἀρκεῖ νά ὑπάρχει τό θέμα :ΕΞΟΥΣΙΑ ! Καί ὅλα αὐτά,ἀπό ἕνα μικρό μαῦρο καπελάκι πού ἕμοιαζε μέ κουλούρι-σιμίτι ! 

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Έξοχο (όπως πάντα) και αρκούντως εμπεριστατωμένο άρθρο. Ε ύ γ ε!
  Τώρα!
  Προσέξτε παιδιά τις λεπτομέρειες: γράφοντας την λέξη 'σιμίτι', είναι η ελληνική γραφή της τουρκικής λέξεως 'σιμίτ' που σημαίνει κουλούρι!
  Εντάξει έως εδώ;
  Ναί θα πείτε, ΑΛΛΑ το επώνυμο 'Σημίτης', έχει το πρώτο 'ι' ΟΧΙ με γιώτα, αλλά με ΗΤΑ:
  Άρα, 'τί δηλεί ο μύθος';
  Ότι "παραπέμπει" στο 'σημίτης', δηλαδή στα φύλα εκείνα των πληθυσμών της περιοχής της Μεσοποταμίας...
  Όπως λέμε λόγου χάριν, 'αντισημιτισμός'!
  Ή λέμε ότι, αυτοί ανήκουν στα 'σημιτικά φύλα'!
  Άρα: Άν ίσχυε τάχα το τουρκικής προελεύσεως 'σιμίτ' δηλαδή κουλούρι, τότε γιατί ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ πιά η ορθογραφία του "πρωθυπουργικού" επωνύμου αλλά και των προγόνων του Σπυρίδωνος και Γεωργίου, είναι με ΗΤΑ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Πώς είπατε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔ, ναί,ἐννοεῖται ! Κάποιες φορές ἔχουμε τά εὐνόητα στό μυαλό,καί πιστεύουμε πώς δέν χρειάζονται οἱ ἐπεξηγήσεις.Προφανῶς ὅμως εἶναι ἀναγκαῖες...
   Εὐχαριστῶ,ἀγαπητέ Καποδίστρια !

   Τό σημαντικώτερον γεγονός πού δείχνει καί τήν ...ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ ὁνόματος,εἶναι ἡ ἐνσωμάτωσις τῆς Θεσσαλίας στήν Ἑλλάδα,τό 1881. Πολλοί ἦταν οἱ ἑβραῖοι πού κατοικοῦσαν στήν Μαγνησία καί ἰδίως στά χωριά τοῦ Πηλίου πού βρίσκονταν ὑπό αὐτονομίαν (Μεχμέτ Δ΄,περί τά 1670 μ.Χ.) καί εἶχαν μεγάλο ἐμπορικό κέντρο. Οἱ ἐμπορικοί σύνδεσμοι,Κων/πολη,Σμύρμη,Εὔξεινος Πόντος.Δῆλα δή,ὅπου οἱ ἑβραῖοι δροῦσαν (μέσῳ ἐμπορίου)χιλιετίες,μέ ὅποια καθεστῶτα κι'ἄν ὑπῆρχαν. Ὅταν ἐσωματώνεται στήν Ἑλλάδα ἡ Θεσσαλία (ἀμαχητί καί δίχως σταγόνα αἷμα νά χυθῆ...),ἤξεραν οἱ ἑβραιόφαρες τί πρόκειται νά ἀντιμετωπίσουν ἀπό τούς Ἕλληνες πού ποτέ,μά ποτέ δέν ἦσαν σέ καλές σχέσεις. Ἀλλά καί διότι,τώρα ἡ Ἀθῆνα ἦταν ὁ πόλος ἔλξεως τοῦ χρήματος καί τῆς ἐξουσίας... Πόσοι ἄλλαξαν τά ὁνόματά τους !

   Καί αὐτό πού λέει γιά καταγωγή ἀπό Κρήτη,εἶναι ἀληθές.Μέ μία διαφορά :δέν ξεκαθαρίζει γιά ποιούς κρητικούς κάνει λόγον...Οἱ ἑβραῖοι στήν Κρήτη εἶναι τόσοι πολλοί,πού δέν φαντάζεσθε ! Πάντα,βεβαίως ἦταν. ΠΑΝΤΑ...

   Διαγραφή