" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Σβήνοντας τά ἴχνη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς...


Ἀρχίζοντας τό κείμενο αὐτό,πρέπει νά συμφωνήσουμε πώς ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μέ τίς κατακτήσεις του ἐπέτυχε τήν ἐπικράτησιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕως τά βάθη τῆς Ἀσίας. Καί κάνοντας λόγο γιά ἑλληνισμό ἐννοοῦμε τόν πολιτισμό ἐκεῖνον πού σέβεται καί ἐξυψώνει τόν ἄνθρωπο. Δέν ἦταν τυχαῖο πού ἀρκετοί λαοί ἀπό ἐκείνους πού τέθησαν ὑπό τόν ζυγό τῶν Μακεδόνων,τό ἔκαναν μέ τήν θέλησί τους,ἀναιμάκτως !

 Ἔτσι,μέσῳ αὐτῆς τῆς ἐπικρατήσεως ὁ Ἑλληνισμός ἐπέτυχε μία ἐπικράτησιν πού ἴσως ποτέ ἄλλοτε δέν εἶχε γνωρίσῃ. Οἱ ἀγῶνες ἐπικρατήσεως τῶν ἐπιγόνων τοῦ μεγάλου Στρατηλάτου,μπορεῖ σέ κάποιο βαθμό νά ἀδυνάτησαν τήν δύναμι τῆς αὐτοκρατορίας,ὅμως ἡ οὐσία ἦταν μία καί μόνη : Οἱ ἡγεμονίες πού ἐδημιουργήθησαν καί ξεκινοῦσαν ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο, τήν Κασπία Θάλασσα τά Ἰμαλάϊα καί τό Νεπάλ καί ἔφθαναν ἀνατολικῶς ἕως τήν Ἰνδία τόν Ἰνδικό καί Περσικό, κόλπους καί δυτικῶς ἕως τήν Ἰλλυρία καί μέρος τῆς κάτω Ἰταλίας καί Σικελίας (κακά τά ψέμματα ἡ Σικελία ἦταν ἀνέκαθεν ἑλληνική) ἀλλά καί νοτίως, τήν Μεσόγειο θάλασσα τήν Αἴγυπτο καί τήν Ἐρυθρά θάλασσα. Καί τί γινόταν στούς τόπους αὐτούς; Μά ὑπῆρχε ὁ Ἑλληνισμός ἀπό τήν γλῶσσα,τήν γραφή,τήν ἀρχιτεκτονική,τίς καλές τέχνες,τίς ἐπιστῆμες ! Δῆλα δή,ὑπῆρχαν οἱ καλλίτεροι οἰωνοί ἀναπτύξεως ἑνός παγκοσμίου πολιτισμοῦ πού θά πατοῦσε σέ βάσεις δυνατές,σέ βάσεις Ἑλληνικές !

Καί ἐάν γιά τήν Αἴγυπτο,τήν Μικρά Ἀσία ἕως καί τόν Εὔξεινο καί τήν Κασπία τά πράγματα ἦσαν πολύ πιό κοντά στόν ἐλληνισμό,στά βάθη τῆς Ἀνατολίας καί ἕως τήν Πενταποταμία ἦταν τό πλέον δύσκολο. Ἀπό κάθε ἄποψιν,ἀφοῦ ὁ ἤδη ὑπάρχων πολιτισμός σ'ἐκείνους τούς μακρινούς τόπους,βασιζόταν σέ μία φιλοσοφία πού ἔδιδε στόν ἄνθρωπο ἰδιαιτέρα ἀξία. Μέ ἐπιρροές ἀπό τόν σινικό πολιτισμό καί Κομφουκισμό ( ὁ Κομφούκιος θεωρεῖται ὁ Σωκράτης τῆς Ἀνατολῆς) καί ὁ Βουδδισμός βρέθηκε κοντά σ'αὐτά πού πρέσβευε ὁ ἑλληνισμός.


φωτό
Ἔτσι, ὁ Μένανδρος,ὁ βασιλεύς τῆς Βακτριανῆς,ὁ ἐπονομαζόμενος Δίκαιος,λέγεται πώς ἀσπάσθηκε τόν Βουδδισμό καί μάλιστα τόν διέδωσε στίς περιοχές πού κατέλαβε ἐπεκτείνοντας τό βασίλειό του (Ἰνδοελληνικό Βασίλειο).

 Στό ἑλληνιστικό βασίλειο τῆς Βακτριανῆς,τό ὁποῖο δημιουργήθηκε ἀπό τόν Διόδοτο τόν Α΄, ὅταν ἀποσχίσθηκε ἀπό τό Βασίλειο τῶν Σελευκιδῶν (250 π.Χ.),ἱστορικῶς ἔχει ἀποδειχθῆ πώς ὁ ἑλληνισμός ἐπέτυχε νά συνδυάσῃ δύο πολιτισμούς ὥστε μέσῳ αὐτοῦ νά προωθηθῆ καί τελικῶς ἐπικρατήσῃ σέ τόπους καί λαούς τόσο διαφορετικούς ! Εἶναι αὐτό τό ἰδιαίτερο πού ἔχει ὁ ἑλληνισμός καί τόν κάνει νά ξεχωρίζῃ καί νά γίνεται ἀποδεκτός.


φωτό
Ὁ Μένανδρος ( Μιλίντα στά ἰνδικά) ,φυσικἀ δέν πιστεύουμε πώς ἕνας Βασιλιᾶς ἀσπάσθηκε μία διαφορετική,ἀπό τήν δική του,θρησκεία,ἀλλά σίγουρα ἦρθε κοντά σ'αὐτήν καί τήν προστάτευε ὄχι μόνον γιά λόγους πολιτικούς (εὔλογον),ἀλλά καί διότι διέκρινε σ'αὐτήν, τήν ἰδιαίτερη σημασία πού διδόταν στήν πνευματική ἀνύψωσι τοῦ ἀνθρώπου. Γι'αὐτό καί τόν εἶπαν Δίκαιο καί Σωτῆρα. Μάλιστα ἔχει γραφῇ καί κάποιο κείμενο τό Μιλίντα Πάνια, δῆλα δή,οἱ ἐρωτήσεις τοῦ Μιλίντα - Μενάνδρου σ'ἕναν βουδδιστή σοφό,τόν Ναγκασένα πού μοιάζει πολύ μέ τούς Πλατωνικούς διαλόγους.


φωτό
Γιατί τά λέω ὅλα αὐτά; Ἁπλῶς διότι τό βασίλειο τῆς Βακτριανῆς καί γενικώτερα ἡ κυριαρχία καί ἐπιρροή τοῦ Ἑλληνισμοῦ στους μακρινούς τόπους τῆς Ἀνατολῆς πού μέχρι καί τόν 10 μ. Χ. αἰ. βλέπουμε νά ὑφίσταται,χάνεται καί κυριολεκτικῶς ἐξαφανίζεται κυρίως μέ τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Ἰσλάμ ! Σᾶς κάνει ἐντύπωσιν; Ἐμένα πάλι καθόλου ! Ποιοί μισοῦν τόν Ἑλληνισμό; Ποιοί τόν μάχονται μέχρι ἐσχάτων;  Ἔ, αὐτοί εἶναι καί έδῶ οἱ ἠθικοί αὐτουργοί !

«το ανεξάρτητο Ελληνικό βασίλειο της Βακτριανής (250 - 125 π.Χ.), το οποίο και μετεξελίχθηκε αργότερα στο Ινδοελληνικό βασίλειο(180 π.Χ. - 10 μ.Χ.), και συνεχίστηκε με την μερικώς εξελληνισμένη αυτοκρατορία των Κουσανιτών(1ος - 3ος αιώνας).

Η αλληλεπίδραση των Ελληνικών και Βουδιστικών πολιτισμών καλλιεργήθηκε κατά την πάροδο αρκετών αιώνων, και παρήκμασε τον 5ο αιώνα μ.Χ. με τις εισβολές της αυτοκρατορίας των Εφθαλιτών και αργότερα εξαλείφθηκε με την επέκταση του Ισλάμ.» (ἑλληνοβουδδισμός, ἐδῶ)


Γιά σκεφτεῖτε : Στήν Δύσιν ὁ Ἑλληνισμός ἀποδέχεται τόν Χριστιανισμό τόν ἐνσωματώνει στήν δική του φιλοσοφία καί δημιουργεῖτε ὁ Ἑλληνο-Χριστιανισμός. Ἡ Δύσις,μέσῳ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας δέχεται τήν κυριαρχία τοῦ Ἑλληνσμοῦ. Ἡ Ἀνατολή ἕως τά βάθη της,μέσῳ τοῦ ἑλληνιστικοῦ Βασιλείου τῆς Βακτριανῆς καί τοῦ Ἰνδοελληνικοῦ Βασιλείου,τό ἴδιο. Τί ἔπρεπε νά κάνουν οἱ ἐχθροί τοῦ Ἑλληνισμοῦ ; Μά φυσικῶς νά ἐφεύρουν τό ἀντίπαλο δέος :τό Ἰσλάμ ! Καί ξέρετε πότε φοβήθηκαν περισσότερο ; Ὅταν ὁ Χριστιανισμός,μέσῳ τοῦ Ἑλληνισμοῦ,ἄρχισε νά διαδίδεται στόν ἀραβικό κόσμο (εἶναι γνωστή,ἱστορικῶς, ἡ ἀνέκαθεν,καλή σχέσις τῶν Ἑλλήνων μέ τούς Ἄραβες)! Καί ἦρθε ἕνας Μωάμεθ νά τούς δώσῃ τήν χεῖρα βοηθείας πού ἀναζητοῦσαν. Ἦρθε; Ἔ, καλά,τόν ...ἔφεραν...

Καί ἀπό τήν ἄλλη,ὅτι δέν ἔκαναν τά σχίσματα καί οἱ αἰρέσεις στήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία,τό ἐπέτυχαν μέσῳ τοῦ Ἰσλάμ καί τῶν βαρβάρων ὀρδῶν πού κατέβασαν ἀπό τά Ἀλτάϊα ὄρη...Χωρίς τό Ἰσλάμ καί τό «στό ὄνομα τοῦ Προφήτη»,ὁ Ἑλληνισμός θά εἶχε ἄνετη ἐπικράτησιν σ'ὁλόκληρο τήν Εὐρώπη. Τήν Ἑλληνική,οὔτως ἤ ἄλλως, Εὐρώπη...

Τήν ἴδια θρησκεία καί σήμερα δέν χρησιμοποιοῦν; Τήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν πλημμυρίσει μέ μουσλίμ; Γιά νά δοῦμε κάποια στοιχεῖα γιά τόν βουδδισμό στήν Ἑλλάδα, πού στήν οὐσία,ὅπως ἔγραψε καί ὁ ἀγαπητός Διηνέκης (ἐδῶ),ἦρθε περί τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ '60 :

Ὄσο καί νά ψάξουμε γιά ποσοστά,δέν μποροῦμε νά βροῦμε τίποτε περισσότερο ἀπό τό : Ο αριθμός των οπαδών του βουδισμού στην Ελλάδα δεν είναι υψηλός (ἐδῶ) .

Καί ἐάν συγκρίνουμε τό σχεδόν 1% γιά τούς ἰσλαμιστές ( ἀπογραφή 1991),πού ἀναφέρεται ἐπισήμως,ἀντιλαμβάνεσθε πώς οἱ Βουδδιστές στατιστικῶς θά ἔλεγα πώς εἶναι μᾶλλον ἀνύπαρκτοι ! Καί ἐάν τό 1991 τό ἰσλάμ ἦταν 1%,σκεφτεῖται πόσο ἔχει ἀνέβῃ (τρομακτικῶς θά ἔλεγα) τό μέγεθος,μέ τήν πλημμύρα, μᾶλλον τσουνάμι,τῶν μουσλίμ πού ἔχουν καταφθάσῃ τήν τελευταία δεκαετία ! 


φωτό
Ἀναρωτιέμαι λοιπόν,ἀπό τί ἔχει νά φοβηθῇ,ἄρα γε,ὁ Ἑλληνισμός ; Ἀπό τούς ἐλαχιστοτάτους βουδδιστές ἤ ἀπό τούς μουσλίμ πού γεννοβολοῦν καί σάν κουνέλια; Καί ξανά λέω,δέν εἶναι τό ποιά θρησκεία θά ἐπιβληθῆ ἀλλά ποιά χρησιμοποιεῖται ὡς μέσον ἐπικρατήσεως τῶν γνωστῶν παγκοσμιοποιητῶν,τῶν γνωστῶν,γνωστοτάτων ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! Τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς ἔννοια Συμπαντική ! 

Καί μετά μᾶς κάνει ἐντύπωσιν τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας ! ! ! 

Ὕστερα, ἀπό αὐτή τήν μικρή ἔρευνα πού ἔκανα (ὅπου καί διαφοροποιήθηκε ἡ ἄποψίς μου περί τῶν βουδδιστῶν ἐν Ἑλλάδι),διεπίστωσα γιά ἀκόμη μία φορά,πόσο πολύ χτυπιέται ὁ Ἑλληνισμός ἀπό τούς γνωστούς προ-αἰωνίους ἐχθρούς του. Ναί, τούς συγκεκριμένους πού ἀντιλαμβάνεσθε... Ὅπου τό ἔδαφος γινόταν γόνιμο γιά τήν βαθιά σπορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ,ἔρχονταν ἐκεῖνοι γιά νά κάψουν τά πάντα καί νά τά καταστήσουν ἄγονα. Ἐκεῖνοι...
Καί αὐτό εἶναι πού ...ψάχνω νά βρῶ. Ποιοί εἶναι τέλος πάντων ...ἐκεῖνοι; Ἀπό ποῦ ἔχουν ἔρθει; Γιατί αὐτό τό ἄμετρο καί γνοφώδες μῖσος πού εἶναι πέραν πάσης ...γηΐνης ἀναλύσεως ; Τά ἔχω ξανά-ἀναρωτηθῆ,χωρίς καμμιᾶς ἀπαντήσεως. Ἀκόμη...Ἡ Πελασγική 

11 σχόλια:

 1. Επίτρεψέ μου να σού δώσω εγώ μίαν απάντηση αγαπητή Πελασγική:

  Να επισημάνω πρώτα πως δεν υπάρχει μόνο ο Ορφεο-ομοιάζων Βουδισμός, αλλά και ο δαιμονο-ομοιάζων Βουδισμός (τηλεκινήσεις κ.ά. από υπερδιαστατικές οντότητες, που όμως οι χρήστες πείθονται ότι τις αποκτούν αυτές τις δυνατότητες γιατί ξεκλείδωσαν δυνάμεις του δικού τους εγκεφάλου).

  Μίλησες για τις εποχές εξάπλωσης των Ελλήνων στην Ασία. Μάλιστα κάποτε είχαν φτάσει μέχρι τα μέρη που σήμερα ονομάζονται Πακιστάν, Αφγανιστάν, Τατζικιστάν, Ινδία, Νεπάλ. Μπουτάν, Μπαγκλαντές, Μυανμάρ, Λάος, Νότιος Κίνα. Οι Κρόνιες δυνάμεις των Ατλάντων θέλησαν λοιπόν να τους διώξουν από εκεί και να τους γενοκτονήσουν. Έστειλαν λοιπόν γενετιστές μηχανικούς, μεταξύ αυτών και τον Προμηθέα, πριν αυτός συμφιλιωθεί με τις Ηράκλειες Δυνάμεις του Διός, αλλάξει δηλαδή στρατόπεδο, να κατασκευάσουν τις υβριδικές αυτές φυλές που σήμερα κατακλύζουν τις περιοχές αυτές. Μην φανταστείτε τίποτα τα σπουδαίο...καμία σχέση με την υψηλή Γενετική της Ήρας. Τα υβρίδια αυτά ήταν τίγκα στα dna-κά σφάλματα, εφόσον η αποστολή τους ήταν περιορισμένη (βιαιοπραγή κτήνη για την εκδίωξη των Ελλήνων), γι αυτό και όταν ξεκίνησαν να πολλαπλασιάζονται μόνα τους, είχαν κατά 80% έφεση στις τερατογενέσεις. Από γενιά σε γενιά μειωνόταν αργά αργά το ποσοστό αυτό βέβαια, αλλά για να το αποσβέσουν επιδόθηκαν σε αλόγιστη και επίμονη τεκνοποίηση, κουσούρι που το κράτησαν μέχρι σήμερα.
  Η εκτεταμένη εντωμεταξύ θανάτωση όλων αυτών των παραμορφωμένων γόνων (παιδιών τεράτων) δημιούργησε βαθειά μέσα τους μία άσβεστη ενοχή η οποία μεταλλάχτηκε στις σημερινές τους θρησκείες (εκτός του Κομφουκιανισμού ο οποίος ήταν ο μόνος που συνετέλεσε στο να αμβλυνθεί αυτή η ενοχή). Κάποια είδη του Ινδοϊσμού μαζί με τη Γιόγκα και κάποια είδη του Βουδισμού.. δεν είναι άλλο στην πραγματικότητα..από πίστη σε ταραχοποιά πνεύματα αρχαίων νεκρών. Γι αυτό και ο έντονος φόβος σε δαιμονικές οντότητες τις οποίες όμως (πρόσεξε:) ονομάζουν πνεύματα, και εικονογραφούν με κεφάλια ελεφάντων, μπλε δαίμονες με πολλά χέρια κλπ..δηλαδή σαν τερατογενέσεις.

  Χιλιετηρίδες μετά.. οι Έλληνες είχαν περιοριστεί στην Βακτριανή και Παρθική περιοχή όπως έγραψες κι εσύ. Ο Αλέξανδρος έκανε ένα ντου για πιο ανατολικά πάλι, αλλά με τις τεχνικές μαγείας το βαβυλωνιακό-ατλάντιο ιερατείο τον ξαναέδιωξε και τον δολοφόνησε. Για να ζούμε ό,τι ζούμε σήμερα, αυτό σημαίνει ότι δεν κατάφερε να εγκλείσει "όλα όσα έπρεπε" τα ρυπαρά γένη κάτω από τις Πύλες που αναφέρει ο Άγιος Ανδρέας ο διά Χριστόν Σαλός.
  Οι πολυθεϊστικές ή πολυδαιμονικές αυτές θρησκείες των περιοχών που αναφέραμε προηγουμένως.. δεν έδειξαν κάποια τάση εξάπλωσης προς δυσμάς. Τώρα έπρεπε να εφευρεθεί κάτι καινούριο, και μάλιστα με τις μονοθεϊστικές προδιαγραφές της Μέσης Ανατολής, Μέσης Γης (Μεσόγειος) και Δύσης γενικότερα. Το ιουδαιογενές κομμάτι του χριστιανισμού και ο ιουδαϊσμός δεν μπορούσαν να καταστούν ικανά να πετύχουν τον περιορισμό της εξάπλωσης των Ελλήνων, και μάλιστα τώρα πια πιο επικίνδυνων ως Ορθόδοξοι Ρωμιοί (Βυζαντινή Αυτοκρατορία). Εδώ χρειαζόταν πια.. ένας προφήτης ιδρυτής νέας μονοθεϊστικής θρησκείας. Και εγένετο Μωάμεθ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βεβαίως,ἀγαπητέ Κώστα,ἐγώ δέν μπορῶ νά μπῶ σέ μία συζήτησιν τέτοιας μορφῆς,ἀφοῦ δέν ἔχω καί πολύ καλές (ἕως καθόλου) σχέσεις μέ αὐτές τίς προσεγγίσεις...Ὅμως σίγουρα πρέπει νά ἀναφέρεσαι στήν χρονική ἐκείνη περίοδο ὅπου οἱ Ἕλληνες ἦσαν κυρίαρχοι τῶν προαναφερομένων περιοχῶν καί ὅπου στήν παρακμή τους γνώρισαν τήν μανία τῶν Ἰξώς.Μέ τήν γνωστή συνέχεια καί τήν ἐπικράτησιν τῶν Ἑλλήνων.

  Πῶς λοιπόν γίνεται,ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἐπικράτησαν νά ἦρθε ἡ παρακμή τους; Μία ἀπάντησις εἶναι ἡ ἀναμέτρησις μέ τούς Ἄτλαντες καί ἡ καταστροφή τοῦ τότε πολιτισμοῦ. Ἐδῶ εἶναι τό ζητούμενο :ἀφοῦ χρονικῶς νομίζω πώς δέν συμπίπτουν τά γεγονότα αὐτά. Πιθανῶς καί νά σφάλλω...

  Ἡ ἐμφάνισις τοῦ Κομφουκίου καί τοῦ Σακιαμούνι Γκαουτάμα ( Βούδδας),ἦρθαν ὅντως γιά νά ἐξομαλύνουν τίς βάρβαρες ἕως
  ζωώδεις τάσεις, ἐκείνων τῶν ὄντων.Καί τό ἐπέτυχαν σέ πολύ μεγάλο βαθμό.Ἐκεῖ συνέβαλε σέ μέγιστο βαθμό καί ἡ βοήθεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

  Τό ζητούμενο εἶναι οἱ ἐχθροί τοῦ Ἑλληνισμοῦ,ποιοί εἶναι,τέλος πάντων,ἀπό ποῦ βαστᾶ ἡ σκούφια τους,γιατί τόσο μῖσος ;! ! !

  Ἐδῶ θέλω ἀπαντήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μα..νομίζω έχει απαντηθεί: Οι Κρόνιοι Πελασγοί της Ατλαντίδος.

   Εγκατέλειψαν την λατρεία του Ποσειδώνος και στράφηκαν στην λατρεία του Κρόνου, με όλα της τα αρνητικά χαρακτηριστικά που έφταναν μέχρι τις θυσίες και βρώση νηπίων. Μέχρι και η τεχνολογία τους απέκτησε αρνητικό πρόσημο. Με πειραματισμούς αλα Cern, διέρρηξαν κάποια όρια διαστάσεων και έφεραν κάποιες οντότητες (αρνητικές δυνάμεις-βλ.ταινία EVENT HORIZON) που τους κατάντησαν σε αυτό που ξέρουμε. Το κρόνιο ιερατείο εξόπλισε την φαρέτρα του με δαιμονικές και μαγικές ιδιότητες. Έτοιμο για να κατακτήσει τον υπόλοιπο πλανήτη. Μόνο που έφαγε τα μούτρα του (χωρίς να εξαλειφθεί τελείως) από τον Στόλο των Ελλήνων με αρχηγό την Αθηνά.
   Οι Εψιλονιστές έγραφαν διάφορα στη δεκαετία του '90, όπως και η ΟΕΑ, ότι οι Κρόνιες Δυνάμεις της Ατλαντίδος συνεργάστηκαν με αποστατικές ερπετοειδείς φυλές του Γαλαξία, εκδιωχθείσες από τις Ολύμπιες Δυνάμεις και βρίσκοντας καταφύγιο (ή ίσως εγκλείστηκαν σαν τιμωρία) εντός του Ηλιακού μας Συστήματος. Η αλήθεια όμως είναι πως ουδέποτε εισήλθαν (μέχρι σήμερα) εξωγήινοι στο Ηλιακό μας Σύστημα. Το ανθρώπινο είδος είναι αυτό που μεταφέρθηκε από πλανήτη σε πλανήτη μέσα στο Ηλιακό μας Σύστημα, κουβαλώντας μαζί και όλα τα καλά και κακά του στοιχεία, ικανά να φέρουν ακόμα και ό,τι πιο εφιαλτικό μεσω της απαγορευμένης από τις Ανώτερες Δυνάμεις (θεός) τεχνολογίας.
   ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΩΙΣΜΟΥ.

   Διαγραφή
  2. ΣΥΝΈΧΕΙΑ:
   Εμάς μάς μισούν γιατί είμαστε η θεία (Ολύμπια) φυλή-Χριστός. Σαφέστατα η ανώτερη από τις γήινες φυλές. Με αποστολή μας την διδαχή του Γαλαξιακού Πολιτισμού, την Αφύπνιση, την διάδοση της Αληθείας του Όλου. Δικός μας και μόνο δικός μας ήταν ανέκαθεν και ο Χριστός. Άσε τί κάθισαν κι έγραψαν οι εχθροί μας στην Βίβλο. Άλλο πράγμα είχαν προφητέψει ότι θα έρθει και το περίμεναν αυτοί... και δικός μας διδάσκαλος ήρθε. Μάλιστα προφητευμένος από τον ίδιο τον Δημόκριτο! Το τελευταίο περί Δημοκρίτου παραπέμπει σε μεγάλη ιστορία που θα την αναπτύξουμε σε άλλη στιγμή γιατί ο χρόνος μου είναι περιορισμένος για το υπόλοιπο της βραδιάς και ζητώ συγνώμη γι αυτό..

   ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΣΥΝΤΟΜΑ,
   ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ!!!

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητέ Κώστα,δέν μπορῶ νά συμμετάσχω σέ μία συζήτησι ὅπου διαβάζω ἤ ἀκούω περί Ἀθηνᾶς,Ὀλυμπίων,Ποσειδῶνος,Κρόνου καί λοιπῶν ξενοφέρτων καί ἐπιβεβλημένων ὡς ἡμετέρων θεῶν καί θεοτήτων ! Γιατί,στό παιχνίδι τῶν ἱερατείων ἀρνοῦμαι νά γίνω μέρος ! Ἄλλως τε,οἱ μαῦρες περιστερές ἦρθαν ἀπό τήν Αἴγυπτο γιά νά φέρουν τήν λατρεία τοῦ Διός...Καί ὅπου ἱερά καί ναοί Ποσειδῶνος ἐκεῖ καί οἱ ἕδρες-ἄντρα, τῶν Φοινίκων...Πιστεύω πώς ὅλα αὐτά ( Κρόνος-Δίας-Ἀπόλλων κ.λπ.) εἶναι γιά νά μᾶς χωρίζουν καί κυρίως συσκοτίζουν τήν σκέψι. Γιά νά μήν μποροῦμε νά βροῦμε μία σωστή γραμμή πρός τήν ὀρθή κατεύθυνσι τῶν πραγμάτων καί τῆς φύσεως τῶν ὄντων πού ἐλέγχουν τόν πλανήτη,ἀνέκαθεν...

   Κάπου ἀλλοῦ πρέπει νά κυττάξουμε ὥστε νά βροῦμε τήν ἄκρη τοῦ μίτου,στόν λαβύρινθο πού μᾶς ἔχουν ῥίξῃ...


   Διαγραφή
 3. ο ΕΛΛΗΝΟΑΤΛΑΝΤΙΚΌς πΌΛΕΜΟς ΈΓΙΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΨΑΜΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΛΑ Ο ΑΝΤΙΟΧΟΣ Ο ΕΠΙΦΑΝΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παρακαλώ θερμώς όποιον συμμετέχει στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση να μού συστήσει κείμενα (βιβλία ή άρθρα) που να είναι όλες αυτές οι πληροφορίες μαζεμένες και με την σειρά να τις μελετήσω. Πρέπει κάποτε να ξεδιαλύνουν και βρουν την θέση τους όλες αυτές οι παραμορφωμένες έννοιες περί μυθολογίας, ελληνικής θρησκείας και των προεκτάσεων σε Βουδισμό, Ινδουισμό, κλπ. Ακούω και διαβάζω πολλά, αλλά δεν μπορώ να τα βάλω σε μία σειρά. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Στέργιε,θά σοῦ πρότεινα νά διαβάσῃς τήν ἱστορία,ἀπό τήν προϊστορική περίοδο ἕως σήμερα.Καί βεβαίως ὅσο περισσότερα κείμενα ἀρχαίων συγγραφέων μπορεῖς.Αὐτός εἶναι ὁ καλλίτερος δρόμος πρός τήν καλλιέργεια τοῦ πνεύματός σου καί τίς πλέον ὀρθές ἀναζητήσεις γιά κάποιες ἀλήθειες. ὅλα τά ἄλλα μᾶλλον κακό θά σοῦ κάνουν παρά καλό. Θά σέ συσκοτίσουν καί μπερδέψουν σέ τέτοιο βαθμό πού ἄκρη δέν θά μπορῇς νά βγάλῃς... Μήν κάνῃς αὐτό τό λάθος. Ἡ Ἱστορία,ἄν εἶναι δυνατόν καί ἡ παγκόσμια,τά κυριότερα γεγονότα,τοὐλάχιστον,θά σέ βοηθήσῃ πάρα πολύ. Νά εἶσαι σίγουρος. Ἐκεῖ εἶναι ἡ γνώσις διότι ὅποιος γνωρίζει καλῶς τήν ἱστορία μπορεῖ καί βλέπει τά ...παιχνίδια τῶν ἐξουσιαστῶν,τά ὁποῖα ἐπαναλαμβάνονται τόσο μονότονα ! Καί αὐτό ἐπεί δή πίσω ἀπό ὅλα βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος ! Καί τόν ξέρουν τόσο καλά αὐτοί ὥστε νά τό χειραγωγοῦν κατά τίς βουλές καί τά σχέδιά τους...

   Διαγραφή
 5. Ἄ, Κώστα,ξέχασα τό πλέον σημαντικό.Ἀγαπητέ μου,ἄφησε ἡσύχους τούς ἔρημους τούς Πελασγούς.Ἀρκετό κακό τούς ἔχουν κάνῃ ! Καί σ'αὐτούς τούς ἐλαχίστους πού ἔχουν ἀπομείνῃ ἀφῆστε τους ἔτσι,ἀκέραιους καί αὐθεντικούς. Ποιός ξέρει,ἴσως ἕνας ἀπό αὐτούς τελικῶς νά σώσει τήν ἀνθρωπότητα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἐσεῖς : Καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ....ψάχνω νᾶ βρῷ.

  Ποιοί εἶναι τέλος πάντων ...ἐκεῖνοι;

  Ἀπὸ ποῦ ἔχουν ἔρθει; Γιατί αὐτὸ τό ἄμετρο

  καί γνοφώδες μῖσος ποὺ εἶναι

  πέραν πάσης ...γηΐνης ἀναλύσεως ;

  Τά ἔχω ξανά-ἀναρωτηθῆ,

  χωρὶς καμμιᾶς ἀπαντήσεως. Ἀκόμη...

  Ἐγώ : Τὸ γιατί τόσο μῖσος τὸ ἔχω ἀναρωτηθῇ καὶ ἐγώ.

  Ὁ πιὸ πάνω σχολιαστής, Κώστας

  λέει ἀρκετὰ πράγματα τὰ ὁποῖα ἔχουν βάση,

  ἂν καὶ δὲν ἔχω μελετήσει ὅλα αὐτά, ἀλλὰ

  κάτι μοῦ λέει ὅτι ἔχουν γίνει

  πολλὰ σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη πολλὲς χιλιᾶδες

  χρόνια πιὸ παλιὰ ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν μποροῦμε

  νὰ φτάσουμε σὲ κάποιο συμπέρασμα.

  Φυσικὰ ὑπάρχουν πηγὲς ἱστορικὲς ἀλλὰ

  εἶναι καλὰ κρυμμένες γιὰ νὰ μὴν μάθῃ τίποτα

  τὸ πόπολο. Αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν ξέρουν.

  Νὰ εἶστε σίγουρη γιὰ αὐτό.

  Λέτε κάτι γιὰ μῖσος πέραν πάσης γήϊνης ἀναλύσεως,

  μὰ δὲν εἴμαστε γήϊνοι ἔχουμε ἔρθῃ ἀπὸ ἀλλοῦ.

  Καὶ ἐπειδὴ σᾶς βλέπω ὅτι ἀσχολῆστε μὲ ὀνόματα

  καὶ οἰκογενειοκρατίες γιὰ κάντε μία μικρὴ ἔρευνα

  γιά μία ὡραιοτάτη κυρία ὀνόματι Dominique Ouattara

  καὶ τὸν ἄντρα της. Δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν

  Ἑλλάδα ἀλλὰ εἶναι μία ἱστορία παράλληλη μὲ

  τοὺς δικούς μας πολιτικοὺς {Ἕλληνες}.

  Τὸ ἔμαθα προχθὲς στὴν χώρα ποὺ εἶμαι γιὰ

  ἐπαγγελματικοὺς λόγους καὶ νὰ φανταστῆτε ὅτι

  αὐτὴ ἡ χώρα ἔχει διαμάντια, χρυσὸ καὶ εἶναι ἡ πρώτη

  χώρα παραγωγῆς κακᾶο στὸν κόσμο ἀλλὰ

  οἱ κάτοικοί της λιμοκτονοῦν. Κάτι δὲν μᾶς θυμίζει αὐτό;

  Κάτι τελευταίο, ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη εἶναι ἡ

  εἰκόνα τοῦ μέλλοντος, τό πῶς καὶ γιατί γράφηκαν

  αὐτὰ εἶναι διότι οἱ πηγὲς τότε ἦταν ἀκόμη

  προσβάσιμες γιὰ κάποιους. Δὲν εἶναι βιβλίο

  θρησκευτικό ἡ Ἀποκάλυψη ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ λέει

  ἡ ἴδια ἡ λέξη, φέρνω στὸ φῶς τὰ μελλούμενα,

  κάτι σὰν τὸν δικό μας μάντη Τειρεσία.

  Πολλοὶ θεωροῦν τὰ γεγονότα ποὺ ἀναφέρονται

  στὴν Ἀποκάλυψη ἀδύνατο νὰ συμβοῦν, μά ἔτσι δὲν

  μᾶς παρουσιάζαν τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία ὅταν

  πηγαίναμε στὸ σχολεῖο κάτι σὰν παραμυθάκι,

  ἑνῷ εἶναι ἡ προϊστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους,

  ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ δασκαλοί μας ἦτανε ἀγράμματοι,

  φανταστῆτε στὴν τωρινὴ ἐποχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ἀγαπητέ ἀνώνυμε,πολύ ὀρθῶς παρατηρήσατε στά γραφόμενά μου τό: πέραν πάσης γηΐνης ἀναλύσεως καί συμπληρώσατε :μὰ δὲν εἴμαστε γήϊνοι ἔχουμε ἔρθῃ ἀπὸ ἀλλοῦ. Αὐτό ἀκριβῶς ἐννοῶ κι'ἐγώ καί τό πιστεύω. Ἀλλά κι' ἐκεῖνοι τό ἴδιο,ἀπό ἀλλοῦ ἔχουν ἔρθη...

  Ὅσον ἀφορᾷ τίς πηγές,ἀκόμη κι'αὐτές πού δέν εἶναι ...κρυμμένες μᾶς ἀφήνουν ὑπονοούμενα γιά τό τί συμβαίνει πάνω σέ αὐτό τόν πλανήτη,ἀρκεῖ νά τίς ...διακρίνουμε ἀνάμεσα στίς πολλές ἄλλες ἀνούσιες καί κοινότυπες...
  Βεβαίως,ὑπάρχουν κείμενα γιά τά ὅμματα ὀλίγων,ἐλαχιστοτάτων,αὐτων πού μᾶς διαφεντεύουν διαχρονικῶς. Κείμενα ἀποκαλυπτικά,γιά πολλά-πολλά πράγματα (δέν εἶναι τυχαῖον πού οἱ ἐφευρέσεις οἱ ὁποῖες ἐκτόξευσαν τόν γήϊνο πολιτισμό,ἔγιναν τά τελευταῖα 100 χρόνια μαζεμένες !!! Καί,τί σύμτωσις,πλεῖστες αὐτῶν ἀπό ...περιουσίους ! Τά ἔχω γράψη,κατά καιρούς)

  Ὅσον ἀφορᾷ τήν ἐν λόγῳ κυρία πού ἀναφέρεται,θά τό κυττάξω.

  Γιά τήν ἀποκάλυψι πιθανῶς νά ἔχετε δίκαιο.Λέω,πιθανῶς,διότι,κατά περίεργον τρόπον,ὅσες φορές ἔχω ξεκινήση νά τήν διαβάζω,σταματῶ ! Δέν ξέρω γιατί,δέν μπορῶ νά διαβάσω ἐκεῖνα τά κείμενα ! Περίεργον...

  Ἀνάμεσα στούς «ἀγραμμάτους»,ὅπως λέτε,ἐκπαιδευτικούς,πάντα θά ὑπάρχουν ἐλάχιστοι πού κάτι παρά πάνω γνωρίζουν καί πού θά μποροῦσαν νά «ἀνοίξουν τά μάτια» τῶν παιδιῶν,ὅμως ἕνας κοῦκος δέν φέρνει τήν Ἄνοιξιν !

  Υ.Γ. Χαίρομαι τά μάλα,ὅταν βλέπω νά χρησιμοποιεῖται τό πολυτονικό σύστημα γραφῆς ! Εὖγε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή