" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Καράν,Καρνάχ, Saturmum,Ἴλος,Λάτιος,Σαθώρ ἤ ἀλλιῶς ...ΚΡΟΝΟΣ

 
εἰκών

Ἡ προέλευσις τοῦ ὀνόματος Κρόνος κατά τούς Φοίνικες εἶναι ἡ λέξις Καράν πού σημαίνει λαμπρό. Ἤ τό Καρνάχ πού ἐρμηνεύεται ὡς ἀκτῖνα. βεβαίως αὐτό τό Καρνάχ παραπέμπει στήν Αἰγυπτιακή Καρνάκ,τόν ἱερότερο χῶρον λατρείας τῶν Αἰγυπτίων.

Ἐπίσης οἱ Φοίνικες τόν ἔλεγαν καί Ἴλον. Σᾶς θυμίζει τόν Ἴλον τοῦ Τρῶα,τόν ἱδρυτή τῆς Τροίας ; Ἔ, μᾶλλον κάτι σηματοδοτεῖ καί αὐτό...

Οἱ λατῖνοι τόν ὀνόμαζαν Saturnum ( satu -οὐρανός) ἤ ἀπό τό ἑλληνικό σάθη πού σημαίνει τά αἰδοῖα. Ἄλλως τε καί τό φοινικικό σαθώρ ἐρμηνεύεται ὡς κρύφιον,δῆλα δή τά ἀπόκρυφα,ἐπειδή εἶχε κόψῃ τά αἰδοῖα τοῦ πατρός του Οὐρανοῦ. Καί Λάτιος,λεγόταν ἀπό τούς λατίνους καί ἡ σύζυγός του Λατία. 

Στήν χώρα τῆς Ἰταλίας βρέθηκε ὁ Κρόνος,μετά τήν ἧττα του ἀπό τόν Δία. Μία ἐκδοχή κάνει λόγον γιά ἕναν γεωργό ὁ ὁποῖος τόν ἐδέχθη καί τόν ἐφιλοξένησε. Αὐτός εἶχε μία πολύ ὅμορφη κόρη,τήν Ἐντωρίαν,τήν ὁποία ὁ Κρόνος βίασε καί ἀπέκτησε ἔτσι 4 υἱούς. Τόν Ἰανό,τόν Φαῦστον,τόν Ὕμνον καί τόν Φήλικα. Σ'αὐτούς ὁ Κρόνος ἐδίδαξε τήν ἀμπελουργία καί τήν κατασκευή καί χρῆσιν τοῦ οἴνου.Τούς εἶπε μάλιστα,νά μεταδώσουν τήν ἀμπελουργία καί οἰνοποιΐα καί στούς γείτονές τους,κάτι πού ἔκαναν. Ὅμως οἱ γείτονες μέθυσαν καί πίστεψαν πώς τό κρασί ἦταν φάρμακο (δῆλα δή φαρμάκι) καί σκότωσαν τόν Ἰανόν. 

Τότε οἱ ἀνηψιοί τοῦ Ἰανοῦ,ἀπό τήν στεναχώρια τους κρεμάστηκαν. Ἔπεσε μάλιστα λοιμός στήν Ἰταλία καί ὁ χρησμός ἔλεγε πώς ἔπρεπε νά ἐξιλεωθοῦν οἱ ψυχές τοῦ Κρόνου καί τῶν νεκρῶν. Ὁ Λουτάτιος Κάτλος (ἐπίσημος τῆς Ῥώμης) ἔκτισε τέμενος καί βωμό τετραπρόσωπον τοῦ Κρόνου στό ὄρος Ταρπήΐον. Καί ὁ πρῶτος μῆνας τοῦ νέου ἔτους πῆρε τό ὄνομα τοῦ Ἰανοῦ (Ἰανουάριος). « Οἱ ἄλλοι φονευθέντες ὠνομάσθησαν Προτρυγητῆρες ἐπειδή ἀνατέλλουν πρό τοῦ τρυγητοῦ.Ὁ Ἰανός ἀνατέλλει πρότερος καί βρίσκεται πρός τούς πόδας τῆς Παρθένου.» ( γράφει ὁ Σταγειρίτης στήν Ὠγυγία,περί Κρόνου,Βίβλος Α΄σελ. 290)

«λοιμοῦ δὲ κατασχόντος Ῥωμαίους ἔχρησεν ὁ Πύθιος λωφήσειν, ἐὰν ἐξιλάσωνται τοῦ Κρόνου τὴν μῆνιν καὶ τοὺς δαίμονας τῶν ἀνόμως ἀπολομένων. Λουτάτιος δὲ Κάτλος, ἀνὴρ τῶν ἐπισήμων, κατεσκεύασε τῷ θεῷ τέμενος τὸ κείμενον σύνεγγυς τοῦ Ταρπηίου ὄρους καὶ τὸν ἄνω βωμὸν ἱδρύσατο τετραπρόσωπον ἢ διὰ τοὺς θυγατριδοῦς ἢ ὅτι τετραμερὴς ὁ ἐνιαυτός ἐστι, καὶ μῆνα κατέδειξεν Ἰανουάριον. ὁ δὲ Κρόνος πάντας κατηστέρισεν. καὶ οἱ μὲν καλοῦνται προτρυγητῆρες, ὁ δ´ Ἰανὸς προανατέλλων· δείκνυται ὁ ἀστὴρ πρὸ τῶν ποδῶν τῆς παρθένου· »( Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, έδῶ)

Κατ'ἄλλην ἐκδοχήν ὁ Ἰανός ἦταν βασιλεύς τῆς Ἰταλίας καί ἐδέχθη μέ χαράν τόν Κρόνον στόν ὁποῖον μάλιστα ἔδωσε καί τό μισό βασίλειον. Αὐτός τούς ἐδίδαξε τήν γεωργία καί τήν εὐνομία καί γενικῶς ἐξημέρωσε τήν Ἰταλίαν. Ἔκοψε καί πρῶτος νόμισμα χάλκινο,μέ τό πρόσωπό του στήν μία ὄψιν καί στήν ἄλλη τό πλοῖο μέ τό ὁποῖον ἔφθασε στήν Ἰταλία.Γράφει ὁ Σταγειρίτης,ὅμως τά νομίσματα αὐτά ἔχουν τόν διπρόσωπον Ἰανόν. Προφανῶς ἐννοεῖται ἡ ταύτισις  μέ τόν Κρόνον ἀφοῦ αὐτός ἦρθε μέ πλοῖον στήν Ἰταλίαν.


εἰκών


Ἡ δύναμή του ἔγινε γνωστή στούς Τιτᾶνες πού μαζεύτηκαν στήν Ταρτησσό τῆς Ἰσπανίας ὅπου καί κατέφθασε καί ὁ Κρόνος καί ἑτοιμάζονταν νά στραφοῦν κατά τοῦ Διός. Ὅμως ὁ Ζεύς καί πάλιν τούς ἐνίκησε κατά κράτος. Τότε ὁ Κρόνος κατέφυγε στήν Σικελία ὅπου ὅμως κατέφθασε καί ὁ Δίας. Τόν μέθυσε μέ μέλι (σύμβολον τῆς ἐπιθυμίας καί ἡδονή συνουσίας πρός καρποφορεῖν) καί τότε τοῦ ἔκοψε τά αἰδοῖα. 

Τήν ἄρπην (δρεπάνι) τήν ἔκρυψε σέ κάποιο μέρος πού ὀνομάσθηκε Δρέπανον. Λένε πώς ἦταν ἡ μᾶλλον ἡ Κέρκυρα διότι παλαιά ἔτσι ὀνομαζόταν. Μάλιστα ὁ Ἀδριατικός κόλπος λεγόταν Κρονία θάλασσα. 

Καί ὁ διφυής Κένταυρος Χείρων, ἦταν υἱός του πού τόν ἔκανε μέ τήν ὠκεανίδα Φιλύρα.Μήν ξεχνᾶμε πώς στόν Χείρωνα πήγαιναν καί ἐκπαιδεύονταν ὅλοι οἱ ἤρωες τῆς προϊστορίας. Μά ὅλοι ! Ἔμελλε ὁ θάνατός του νά εἶναι συνδεδεμένος μέ ἕναν ἀπό τούς μαθητές αὐτούς. Τόν Ἡρακλῆ ! Διαβᾶστε ἐδῶ 

Ἕνας ἀπό τούς ἀδερφούς του ἦταν ὁ Τιτάν Ὀφίων. Τό γνωστό φιδάκι πού ὑμνοῦσε ὁ Ὀρφεύς ...


« Ὁ Κρόνος ἦταν πανοῦργος καί δόλιος καί ἴσως διά τοῦτο ὠνόμασαν αὐτόν οἱ Ποιηταί Ἀγκυλομήτην. Ἐπειδή πρῶτον ἐπαναστήσας κατά τοῦ πατρός του ἐδείχθη υἱός ἀσεβέστατοςκαί παρανομώτατος,κόψας τά πατρικά τεκνογόνα μόρια. Δεύτερον,κατεταρτάρωσε πάλιν τούς ἀδελφούς αὐτοῦ Κύκλωπας.Τρίτον καί μέγιστον,κατέτρωγε τά γνήσια τέκνα φιλοτυραννίας χάριν. Τέταρτον,ἐπεβούλευε τόν Δία τόν υἱόν καί εὐεργέτην αὐτοῦ. Κατά τινάς δέ,ἠνάγκασε τόν ἀδελφόν αὐτοῦ Ὀφίωνα νά πνιγῆ εἰς τήν θάλασσαν. Κατ'ἄλλους ὅμως τόν Ὀφίωνα ἐπλάκωσεν ὁ Ζεύς μέ ἕνα βουνόν εἰς τόν ἐν Ἰσπανίᾳ πόλεμον.Ὅθεν ὠνομάσθη τό βουνόν ὕστερον Ὀφιώνιον.» ( γράφει ὁ Σταγειρίτης στήν Ὠγυγία,περί Κρόνου,Βίβλος Α΄σελ. 291, αἰτιολογών τό «ἀγκυλομήτης».)

Μήπως ἡ περιγραφή αὐτή τοῦ ἀγκυλομήτη Κρόνου,σᾶς θυμίζει κάποιους ; Ἄς τό δοῦμε στό ἐπόμενον...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου