" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

Μπράβο στούς Συρίους καί τούς συμμάχους τους πού ἐκκαθάρισαν τήν χώραν ἀπό τά βδελύγματα ! 
Ἡ Συρία ὕστερα ἀπό πλέον τῶν ἕξ ἐτῶν μαχῶν,καθαρίζει τήν χώραν της ἀπό τά τελευταῖα ὑπολείμματα τῶν τζιχαντιστῶν -ἀποκεφαλιστῶν. 

ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΤΕΛΟΣ! ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ! 

Τό θέμα τώρα εἶναι τί πρέπει νά κάνῃ κάποιος «ἐκτός χοροῦ» ; Νά ἐπευφημήσῃ ἐκείνους πού ἔμειναν πιστοί στά ἰδανικά καί τίς ἀξίες τοῦ Ἔθνους τους καί πολέμησαν μέχρις ἐσχάτων ὑπερασπιζόμενοι τά ὅσια καί ἱερά τῆς Πατρίδος τους ἤ νά ...ἀγκαλιάσῃ αὐτούς πού τό ἔβαλαν στά πόδια γιά νά σώσουν τό τομάρι τους καί βρέθηκαν σέ τόπους ξένους,ἔχοντας μάλιστα καί άπαιτήσεις γιά τόν τρόπον πού μία ξένη χώρα πρέπει νά τούς ...φιλοξενήσῃ; 

Βεβαίως,δέν θά πέσουμε στήν παγίδα τῶν νεοταξίτικων μαριονετῶν (βλέπε μμε καί τούς liberals πολιτικάντηδες καί ὁπαδούς τους), πού ἔκαναν πλύση ἐγκεφάλου,καθημερινῶς,ἀλλά καί ἀκόμη τό ἴδιο κάνουν,ὥστε νά βλέπουμε μονομερῶς τό θέμα καί ἡ εὐαισθησία μας νά κλίνῃ πρός τήν πλευρά τῶν ...κακομοίρηδων πού ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τήν πατρίδα τους. Διότι,ἐκείνους πού θά ἔπρεπε νά ἀναφέρουν εἶναι τούς ἀγωνιζομένους καί ὄχι τούς ῥιψάσπιδες ! 

Δέν ὑμνεῖς,οὔτε ἐσύ οὔτε ἡ ἱστορία στήν συνέχειαν,ἐκεῖνον πού ἐγκατέλειψε τήν μάχην,ἀλλά τόν ἀγωνιστή,τόν ἤρωα,τόν νικητήν ἐν τέλει ! Τόν νικητήν πού ἐπέτυχε νά φέρῃ τήν εἰρήνη στὀν τόπο του,τήν εὐταξία καί τήν ὁμαλή πορείαν στίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ἔθνους του. Τώρα,πού τά πράγματα ἔχουν τελειώσῃ,στήν Συρίαν,πού ἐπανέρχεται ἡ ὁμαλότης καί ἡ εἰρήνη στήν χώραν,οἱ πρόσφυγες πολέμου (ὅπως τούς ἔλεγαν-γιά ἐμένα θά εἶναι πάντα οἱ ῥιψάσπιδες) θά ἐπιστρέψουν πίσω,φαντάζομαι...

Γιατί ὑπάρχει,πάντα,τό ἐνδεχόμενον,νά περιμένουν καί πάλιν τά κορόϊδα πού θά συμβάλλουν στήν ἀνοικοδόμησιν τῆς χώρας. Ὥστε ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς (ἐάν ἐρθει,γιατί καί τό τζάμπα διαβίωσις τούς καλαρέσει) νά εἶναι ὅλα ἕτοιμα καί στήν θέσιν τους. Μέ ἄλλα λόγια,νά βροῦν τό τραπέζι στρωμένο καί νά πέσουν στό φαγοπότι. 

Γιά νά δοῦμε...

Φυσικά,ἐκεῖνοι πού δέν θά ἐπιστρέψουν εἶναι οἱ τζιχαντιστές πού τήν ἔκαναν ὡς «πρόσφυγες» καί οἱ συμπαθοῦντες αὐτούς. Γιατί,ὁ Συριακός λαός τώρα ξέρει καί κυρίως γιατί ὁ πόνος τοῦ ἀδίκου χαμοῦ δικῶν τους ἀνθρώπων,δέν λησμονιέται ἀπό τήν μία ἡμέρα στήν ἄλλην...

Μέ τούς ἀγωνιστές Συρίους πατριῶτες εἴμαστε καί χαιρόμαστε μαζύ τους τήν τεραστίαν νίκην τους ! Μέ τά παιδιά καί τίς γυναῖκες πού ἔμειναν πιστοί στήν Πατρίδα τους εἴμαστε καί θά τούς ἐπευφημοῦμε πάντα ! Καί κλίνουμε τό γόνυ γιά ἐκείνους πού ἐχάθησαν εἴτε σέ μάχη εἴτε ἀπό τό μαχαίρι τῶν ἀποκεφαλιστῶν ὑπανθρώπων τζιχαντιστῶν. 

Μπράβο στούς Συρίους καί τούς συμμάχους τους πού ἐκκαθάρισαν τήν χώραν ἀπό τά βδελύγματα ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου