" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

«Γι᾿αὐτό τό μῖσος εἶναι μεγάλο,ὁ φθόνος ἀτέλειωτος καί οἱ μαχαιριές βαθιές...»Ὑπό τήν πίεσιν ποίων ἡ Ἑλλάς δέχεται τελικῶς,νά ξεκινήσῃ διάλογο μέ τήν τουρκιά,ἀπό μηδενική βάσιν; Τῶν γερμαναράδων ( αὐτῶν πού αἱματοκύλησαν δίς τήν Εὐρώπη κι᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο μέ παγκοσμίους πολέμους) καί τῶν ἀμερικανῶν.Τῶν ἀμερικανῶν οἱ ὁποῖοι δέν ὑπάρχει ἀνά τόν πλανήτη πόλεμος πού νά μήν ἔχουν βάλει τό χέρι τους,ἄν ὄχι αὐτοί ὑποκινήσει.

Μέ ἄλλα λόγια,ἔρχονται δύο ...δυνάμεις,καταγεγραμμένες ἀπό τήν Ἱστορία ὡς πολεμοχαρεῖς,νά ὑποδείξουν καί ἐπιβάλουν στήν Ἑλλάδα μέ ποιόν τρόπο πρέπει νά ἔρθῃ σέ διάλογο μέ τήν τουρκιά ! Ἕναν διάλογο γιά τόν ὁποῖο στήν οὐσία καί κυριολεκτικῶς ἡ δική μας πλευρά δέν ἀπαιτεῖ ἀπολύτως τίποτα ! 

Διότι,ποιός θέτει συνεχῶς,ἐδῶ καί μία 100ετία καί πλέον,θέματα πού ἀπαιτοῦν λύσεις; Ἡ τουρκιά,βεβαίως. Τήν μία εἶναι ἡ μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης τήν ὁποία σώνει καί καλά ἡ τουρκιά τήν θέλει «τουρκική»,τήν ἄλλη εἶναι τά πετρέλαια,τήν ἄλλη εἶναι τό φυσικό ἀέριο καί ὁ ἐνεργειακός πλοῦτος τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου πού συμπεριλαμβάνει τό Αἰγαῖο,τήν παρ᾿ἄλλη ἡ Κῦπρος καί τραβῶντας το ἀκόμη πιό πέρα,οἱ πρώην ὀθωμανικές περιουσίες στήν Κρήτη,τά νησιά τοῦ Αἰγαίου,στήν Θράκη οἱ ὁποῖες πρέπει ν᾿ἀποδοθοῦν στήν τουρκιά ἀφοῦ αὐτοί θεωροῦνται νόμιμοι κληρονόμοι ! 

Καί κάνω τήν ἐξῆς ἁπλῆ καί ἀφελή ἐρώτησιν : μήπως ὅλες οἱ ἀνωτέρῳ ἀπαιτήσεις τῶν τουρκαλάδων μποροῦσαν νά σβηστοῦν μονονκονδυλιά ἄν ἡ Ἑλλάς ἔθετε τό θέμα τῆς νομίμου κληρονομιᾶς της ;


 Ποιός κατοικοῦσε τά χώματα πού καταλαμβάνει ἡ σημερινή τουρκιά,ἐπί χιλιετηρίδες; Ποιός κυριαρχοῦσε στό Αἰγαῖο,τήν Μεσόγειο κι᾿ὅλες τίς θάλασσες τῆς Οἰκουμένης ἀναπτύσσοντας ἕνα παγκόσμιο ἐμπόριο ὅταν τά τουρανομογγόλια,ἐκεῖ στά βουνά Ἀλτάϊ τό μόνο πού ἤξεραν ἦταν νά ῥοβολᾶνε στά κατσάβραχα βόσκοντας τά κοπάδια τους καί στήνοντας τά τσαντήρια τους πότε ἐδῶ καί πότε ἐκεῖ,στά βάθη τῆς Ἀσίας; 
Ποιοί ἀνέπτυξαν τόν πολιτισμό τῆς Ἰωνίας,τοῦ Πόντου,τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μέ περίλαμπρες πόλεις,πού οὔτε στόν ὕπνο τους δέν εἶχαν δῆ τά μογγόλια τῶν Ἀλτάϊ ὁρέων; Χιλιετίες ἐπί χιλιετιῶν Ἕλληνες βρίσκονταν ἐκεῖ ! Χιλιετίες ἐπί χιλιετιῶν Ἕλληνες ἔστηναν πόλεις,ναούς,Πανεπιστήμια,ἐκεῖ σ᾿ἐκεῖνα τά χώματα πού σήμερα ὀνομάζουν «δικά» τους,οἱ ἐπήλυδες τουρκαλάδες ! Δέν μποροῦν οἱ καταπατητές τῶν τελευταίων 500 χρόνων,νά κάνουν λόγο γιά «τά χώματά τους» ! 

Γιά σκεφτεῖτε,οἱ ἑβραῖοι μετά ἀπό 1800 περίπου χρόνια,ἀπαίτησαν ἀπό τήν παγκόσμια κοινότητα νά τούς ἀναγνωρισθῇ ἡ νόμιμος κληρονομιά τῆς γῆς τῆς Παλαιστίνης. Καί τό ἐπέτυχαν ! 

Μήπως ἡ μόνη θέσις καί τῆς Ἑλλάδος,ἐπί τῶν τουρκικῶν ἀπαιτήσεων,νά ἦταν αὐτή καί τίποτα περισσότερο; Ὅ,τι πιό λογικό καί ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένο; 

Ἄλλως τε,ἡ παγκόσμια κοινότης καί πολιτισμός,μόνον χρέος ἔχει ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα. Μόνον χρέος,γιά ὅλα ! 


« Τέσσερα δισεκατομμύρια ἄνθρωποι στόν πλανήτη,ὅλων τῶν δογμάτων κι᾿ὅλων τῶν θρησκειῶν,ὅλων τῶν αἰρέσεων καί πίστης πάσης,ἄθεοι,ἔνθεοι,ὁμόθρησκοι κι᾿ἀλλόθρησκοι τήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση καί ὁντότητά τους ἀπό τόν ἑλληνικό λόγο καί τήν ἑλληνική σκέψι τήν ἕλκουν. Ἀφαιρέσατε ὅ,τι στοιχεῖο ἑλληνικό ὑπάρχει στό χῶρο τῆς ἀνθρώπινης γνώσης.Ὅποιο στοιχεῖο ἑλληνικό ἐνυπάρχει στήν σύνθεσι καί τήν διάπλασι τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος καί τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ,γιά νά δεῖτε αὐτόματα αὐτό τό ἔλλογο ὅν,τό κατ᾿εἰκόνα καί ὁμοίωσιν πλασμένο,νά χώνεται καί νά χάνεται στίς σπηλιές,νά τρώῃ βαλανίδια καί νά γρυλίζῃ. Αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς τόν φόρο,ὁ γιός τοῦ Ἰαπετοῦ,ὁ Προμηθέας Ἕλληνας,ἀνέκαθεν τόν ἐξοφλεῖ καί ξοφλημό δέν ἔχει. Τίς πιό πρόσφατες δόσεις στό παγκόσμιο ταμεῖο τῆς ἐθνικῆς τους κληρονομιᾶς τίς καταβάλλουν ἀγγόγυστα διακόσιες χιλιάδες Ἕλληνες Κύπριοι καί αἰχμάλωτοι τῆς Κυπριακῆς τραγωδίας,στά βάθη τῆς βαρβαρίας...

» Τέσσερα δισεκατομμύρια ἄνθρωποι ἐπί γῆς,πορεύονται μέσα στό ἑλληνικό φῶς. Οἱ Χριστιανοί μόλις καί μετά βίας πλησιάζουν τό ἕνα τέταρτο αὐτοῦ τοῦ πληθυσμοῦ...Ὅσο κι᾿ἄν διαρκέσῃ ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου πάνω σέ τοῦτο τόν πλανήτη τήν ἐλληνική πνευματική κληρονομιά δέν θά τήν ξεπεράσουν ὅλες μαζύ οἱ θρησκεῖες,ἔστω κι᾿ἄν συνενωθοῦν σέ μία ! Πόσο ἁπλό εἶναι τό γιατί...

Αὐτοί εἴμαστε οἱ Ἕλληνες! 

Χαράζουμε στήν ῥάχη τοῦ γαλάζιου οὐρανοῦ μας,τρεῖς λέξεις,τρία ὀνόματα : Ἠσίοδος,Ὅμηρος,Πίνδαρος καί ὅλη ἡ ποίησι τῆς Οἰκουμένης,ἡ ὅποια ποίησι,ἀπό τότε πού τό πρῶτο ἀνθρώπινο χέρι πελέκισε τό πρῶτο γράμμα μέχρις ὅτου τό ἀνθρώπινο χέρι θά πελεκάῃ γράμματα,θά γονατίζῃ καί θά προσεύχεται...
Αὐτοί εἴμαστε οἱ Ἕλληνες! 

Χαράζουμε στήν ῥάχη τοῦ γαλάζιου οὐρανοῦ μας,τρεῖς λέξεις,τρία ὀνόματα : 
Αἰσχύλος,Σοφοκλῆς,Εὐριπίδης καί ὅλη ἡ δραματική τέχνη τῆς Οἰκουμένης,ἀπό τότε πού τό πρῶτο ἀνθρώπινο χέρι πελέκισε τό πρῶτο γράμμα καί ἡ ἀνθρώπινη ψυχή ἔζησε τό πρῶτο δρᾶμα μέχρις ὅτου τό ἀνθρώπινο χέρι θά πελεκάῃ γράμματα καί ἡ ἀνθρώπινη ψυχή θά ζῇ δράματα θά γονατίζῃ καί θά προσεύχεται...
Αὐτοί εἴμαστε οἱ Ἕλληνες! 

Χαράζουμε στήν ῥάχη τοῦ γαλάζιου οὐρανοῦ μας,τρεῖς λέξεις,τρία ὀνόματα : 
Πυθαγόρας,Δημόκριτος,Εὐκλείδης καί ὅλης τῆς Οἰκουμένης ἡ Ἐπιστήμη,ἡ ὅποια Ἐπιστήμη ἀπό τότε πού τό πρῶτο ἀνθρώπινο χέρι πελέκισε τόν πρῶτο ἀριθμό μέχρις ὅτου τό ἀνθρώπινο χέρι θά πελεκάῃ μέ μαθηματικούς τύπους καί γεωμετρικά σχήματα θά γονατίζῃ καί θά προσεύχεται...
Αὐτοί εἴμαστε οἱ Ἕλληνες!

Χαράζουμε στήν ῥάχη τοῦ γαλάζιου οὐρανοῦ μας,τρεῖς λέξεις,τρία ὀνόματα : 
Σωκράτης,Πλάτων,Ἀριστοτέλης καί ὅλης τῆς Οἰκουμένης ἡ σκέψις,ἡ ὅποια σκέψις ἀπό τότε πού ἡ ἀνθρώπινη γλῶσσα ἄρθρωσε τήν πρώτη συλλαβή μέχρις ὅτου ὁ ἀνθρώπινος νοῦς θά μᾶς ἐπιτρέψῃ νά βαδίζουμε ἐπί δύο πελμάτων  θά γονατίζῃ καί θά προσεύχεται...
Αὐτοί εἴμαστε οἱ Ἕλληνες! 

Χαράξαμε στήν ῥάχη τοῦ γαλάζιου οὐρανοῦ μας τήν λεξιν Ἄνθρωπος καί τοῦ δώσαμε νοῦ καί ψυχή καί καρδιά κι᾿αἰσθήματα...Χαράξαμε στήν ῥάχη τοῦ γαλάζιου οὐρανοὺ μας τήν λέξι Φῶς καί τήν χαρίσαμε στόν ἄνθρωπο. Καί τήν λέξι Λευτεριά καί τήν λέξι Σοφία καί τήν λέξι Τιμή καί τήν λέξιν Ἀλήθεια καί τήν λέξιν Ἀγάπη. Ναί,Ἀγάπη ! Καί δώσαμε στήν κάθε μιά,τό σωστό κι᾿ἀληθινό πανανθρώπινο νόημα καί τίς χαρίσαμε ὅλες μαζύ στόν ἄνθρωπο νά τίς κάμῃ ζωή. Καί ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ὁ ἄνθρωπος βρῆκε φωνή νά ψελλίσῃ καί ψέλλισε : εἶμαι πολιτισμένος ! 

Κι᾿ἄν μία μέρα μαύρη,ὅλης τῆς γῆς ἡ σάρκα γενῇ ἔνα μαῦρο κάρβουνο καί μήνει  μονάχα μιά κολῶνα κάποιου ἐλληνικοῦ ναοῦ,εἶναι ἀρκετή. Εἶναι τό μόνο σημάδι πού μπορεῖ νά μαρτυρήσῃ πώς σέ τοῦτο πάνω τό μαῦρο κάρβουνο κάποτε γεννήθηκε ἕνας πολιτισμός ἀπό σπέρμα θεϊκό ! 
Αὐτοί εἴμαστε οἱ Ἕλληνες ! 

Γι᾿αὐτό τό μῖσος εἶναι μεγάλο,ὁ φθόνος ἀτέλειωτος καί οἱ μαχαιριές βαθιές...»


 Ἀπόσπασμα ἀπό βιβλίο τοῦ Κυριάκου Διακογιάννη, τό ὁποῖο ὁ ἴδιος ἀνέγνωσε ἐδῶ,σέ ῥαδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ 1991. Ἀπό τό 10:40΄ ἕως τό 15:15΄.Ἡ Πελασγική

20 σχόλια:

 1. Αγαπημένε Κυριάκο Διακογιάννη!...Πόσο μας λείπει η φωνή σου, η σκέψη σου, η ελληνολατρεία σου...Το φωτόδεντρο που έλαμπε μέσα σου δε θα σβήσει ποτέ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή Θεοδώρα,κάργα βενιζελικός καί ὁ συγχωρεμένος ( ἦταν καί νονός του ὁ Ἐλευθέριος)καί παπ-ανδρεϊκός ! Καί ἴσως τό χειρώτερο ὅλων,ἡ πολύχρονη συνεργασία του μέ τήν Αὐριανή,στά πιό «σκληρά» χρόνια...
   ὅ,τι ἦταν νά κάνῃ τό ἔκανε καί μάλιστα μέ τόν πιό ἀποτελεσματικό τρόπον ! Πόσες συνειδήσεις διαμόρφωνε καί τί εἴδους ἄτομα βγῆκαν μέσα ἀπ᾿ὅλο αὐτό...

   Ἔ,τό γεγονός πώς ἔγραψε βιβλία πού ξεσκέπαζαν τόν σιωνισμό καί τά ὅργανά του,εἶναι μία ἀλήθεια.Τό γεγονός πώς μέσα ἀπό αὐτά ἔβγαινε μία φλόγα ἐλληνική,ἐπίσης.Ὅμως νά βλέπουμε καί τήν πλευρά ἐκείνη πού ἀπευθυνόταν στό εὐρύ κοινό,τόν λαό,ὅπως ἦταν τό ...ἀναγνωστικό κοινό τῆς φυλλάδας Αὐριανῆς. Καί ἐκεῖ συνετελέσθη πολύ κακό...Κακό πού μέχρι σήμερα διατηρεῖ μία μεγάλη κατηγορία ἀτόμων σέ κατάστασι,ἐπιεικῶς νά τό πῶ,ἀποβλακώσεως...

   Συνεπῶς ἔβαλε κι᾿αὐτός τό λιθαράκι του σ᾿ὅλο αὐτό πού βιώνουμε σήμερα καί κάπου-κάπου νομίζουμε πώς καμμία ἔννοια λέξεως δέν μπορεῖ ν',ἀποδώσῃ τήν τραγική πραγματικότητα...

   Θά τόν βάλω στήν κατηγορία τῶν ἐπιλεγμένων στύλ Ῥαφαηλίδη. Ψήγματα καλοῦ μέ μεγάλες ποσότητες κακοῦ...

   Ἕνα τέτοιο ψῆγμα καί τό ἀνωτέρῳ ἀπόσπασμα.Ἐπιλέγουμε τά καλά,τά προωθοῦμαι,ἐπιμένουμε σ᾿αὐτά μέχρι νά μείνουν κυρίαρχα στίς συνειδήσεις.

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
  2. Αγαπητή Πελασγική, δεν αμφιβάλλω ότι έχετε δίκιο γιατί και περισσότερα από εμένα γνωρίζετε και έχετε τη δυνατότητα να ενδοσκοπείτε βαθύτερα τους ανθρώπους. Τον Κυριάκο Διακογιάννη τον γνώριζα προσωπικά, εξαιτίας εντελώς τυχαίων γεγονότων και οφείλω να ομολογήσω πως τα βιβλία του απετέλεσαν για μένα το έναυσμα να ασχοληθώ με τις σιωνιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και να ερμηνεύσω ιστορικά γεγονότα που τα διδάσκαμε εντελώς παραποιημένα στα Ελληνόπουλα.Τολμώ να πω πως σε έναν βαθμό διαμόρφωσε την πολιτική μου σκέψη η οποία καμιά σχέση δεν έχει με τον αυριανισμό.Εκείνο που μου έκανε
   ξεχωριστή εντύπωση σε εκείνον ήταν η άψογη χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ιδιαίτερα γοητευτική προσωπικότητά του που μαρτυρούσε πολύπλευρη μόρφωση και γνώση. Πώς είναι δυνατόν να ανήκει στους επιλεγμένους κάποιος που τόσο θαρραλέα μίλησε ανοιχτά για τον υπονομευτικό ρόλο των σιωνιστών στην πατρίδα μας και μάλιστα σε εποχή που κανείς προηγουμένως δεν είχε μιλήσει στο πανελλήνιο για τέτοια πράγματα; ; Ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε το ρόλο της λέσχης Μπιλντεμπεργκ και το σκοτεινό ρόλο πολλών προσώπων που δέσποσαν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Εξάλλου, με το βιβλίο του "Οι Σάπιοι"1995 αποκήρυξε όλο το παπανδρεϊκό του παρελθόν και τη στήριξή του στο ΠΑΣΟΚ. Μου γκρεμίζετε ένα είδωλο...

   Διαγραφή
  3. Καί ἔπρεπε νά φθάσῃ 70 χρονῶν γιά νά καταλάβῃ τί ἐστί βενιζελισμός/παπανδρεϊσμός;Τί σήμαινε ἀνδρέας παπανδρέου;Τί σήμαινε νά στηρίζῃ,ἀναφανδόν,ἕνα τόσο βρωμερό χῶρο;
   Στά 70 του ἀποκήρυξε τόν παπανδρεϊσμό;
   Ἀγαπητή μου Θεοδώρα,ξέρεις τί μοῦ θυμίζει;Τόν συγχωρεμένο Φουράκη.Ἔκανε κι᾿αὐτός τήν «δουλειά» πού ἔπρεπε,μέ τό νά δημιουργηθοῦν οἱ νοσταλγοί (καί φανατικοί μάλιστα),τοῦ δωδεκαθέου. Μέ πρόφασιν καί αὐτός τῆς ἀγάπης στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα,ἔσπειρε τόν σπόρο του καί ὁδήγησε τόσα παιδιά κυρίως,ἐκτός Πίστεως.Ἐκτός Ἑλληνορθοδόξου Πίστεως καί μάλιστα τούς μεταμόρφωσε στούς χειρωτέρους ἐχθρούς τῆς Πίστεώς μας. Ῥῖξτε μία ματιά σέ Καλόπουλους,Μαρίνηδες,Γιαννόπουλους,βερέττηδες καί δέν συμμαζεύεται.Ἀπό ἐκείνη τήν ἐποχή βγαλμένοι κι᾿αὐτοί.Γιά νά μήν κάνω λόγο περί ὁμάδας Ε καί τίς συναφεῖς μποῦρδες,πού ἔφεραν τὀ «μήνυμα τῆς σωτηρίας ἀπό τούς θεούς» ! Ὅπερ σημαίνει :καθῆστε ἕλληνες καί περιμένετε τούς Ἀνδρομέδιους σωτῆρες ! ! !
   Ξέρεις,ἀριστερός καί κάργα ἀνδρεϊκός,ἦταν καί ὁ Φουράκης...

   Καί ἐκεῖ,στά στερνά του,ὁ Φουράκης,βγῆκε νά ὁμολογήσῃ πόσο λάθος ἦταν..Πόσο κακό ἔκανε !Εἰδικῶς στόν πόλεμο κατά τῆς Πίστεως ! Στά στερνά του...Αὐτός τά εἶπε,λίγους μῆνες πρίν ἀποδημήσει εἰς Κύριον...

   Κάτι παρόμοιο ἔκανε καί ὁ συγχωρεμένος Διακογιάννης,στά στερνά του νά ἀποποιεῖται τόν παπανδρεϊσμό,ὄχι ὅμως καί τόν βενιζελισμό πάνω στόν ὁποῖο στήθηκε ὅλο αὐτό πού βιώνουμε ἐδῶ καί 100 χρόνια,οἱ Ἕλληνες,καί πού τό πιό πιθανό εἶναι νά τό νοιώσουμε στό πετσί μας ἐμεῖς οἱ σημερινοί...

   Τί κρῖμα,ἔνας Διακογιάννης,καί τό λέω μέ κάθε εἰλικρίνια διότι θαυμάζω τόν λόγο του (γι᾿αὐτό ἔβαλα καί τό παραπάνω ἀπόσπασμα),νά ἀκολουθῇ μία πορεία τόσο ταυτόσημη μέ ὅλους αὐτούς πού ἐξουσίασαν καί έξουσιάζουν τίς ζωές μας :

   « ο Κυριάκος Διακογιάννης είχε αριστερά πολιτικά φρονήματα και από το 1949 ως το 1951 εξορίστηκε στη Μακρόνησο...εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα στη Νομική Σχολή της Σορβόννης και εξέδωσε την εφημερίδα «Πατρίς», που έγινε σημείο αναφοράς για την εκεί ελληνική ομογένεια. Η γαλλική κυβέρνηση του απένειμε το μετάλλιο «Τεχνών, Επιστημών και Γραμμάτων» το 1961 και δύο χρόνια αργότερα το μετάλλιο «Κοινωνικής Αγωγής».

   Έγινε κυρίως γνωστός στα χρόνια της χούντας των συνταγματαρχών, αρχικά ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού αλλά αργότερα και μέσα στην Ελλάδα, με το βιβλίο «Στην Κόλαση της ΚΥΠ», όπου εξιστορεί τη δράση της ομάδας των ακροδεξιών χουντικών αξιωματικών του Παπαδόπουλου και πως προσπάθησαν να εκβιάσουν και να στρατολογήσουν τον ίδιο με σκοπό την σπίλωση του Ανδρέα Παπανδρέου...Για 17 χρόνια, από το 1980 ως το 1997, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αρθρογράφους της εφημερίδας «Αυριανή». Η καθημερινή στήλη του στην εφημερίδα, με τίτλο «Καθαρά και Ξάστερα», φανατικά υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου,ήταν πολλές φορές αυτή που έδινε την «γραμμή» της «Αυριανής» και συνδέθηκε με την χρυσή εποχή της, όταν πολλές φορές ξεπερνούσε τα 250.000 φύλλα την ημέρα κατά τη δεκαετία του 1980...» -https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-

   Ἀπό τό ᾿80 μέχρι τό ᾿97,«φανατικά υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου...έδινε την «γραμμή» της «Αυριανής»...ξεπερνούσε τα 250.000 φύλλα την ημέρα». Καταλαβαίνεις ἀγαπητή μου Θεοδώρα τί σημαίνει τό «φανατικά ὑπέρ τοῦ Ἀνδρέα» ἐπί 17 χρόνια,σέ καθημερινή βάσιν πρός 250 χιλιάδες ἀναγνῶστες;!
   Ποιόν τόν Ἀνδρέα,πού ἔνας ἄνθρωπος γεννημένος τό 1927,ἔπρεπε νά γνωρίζῃ τόν ῥόλον του καλλίτερα ἀπό ὅλους !

   Νά σοῦ ξαναθυμίσω δύο πιό σοβαρά θέματα πού ἔχουμε ἀναρτήσῃ :

   https://sxolianews.blogspot.com/2019/08/blog-post_2.html

   https://sxolianews.blogspot.com/2020/07/bretton-woods.html

   (Συνεχίζετε σέ 2ο σχόλιο)

   Διαγραφή

  4. Πιστεύεις πώς ὁ Κυριάκος Διακογιάννης ἀγνοοῦσε τά στοιχεῖα αὐτά ; Πιστεύεις πώς ὁ Κυριάκος Διακογιάννης ἀγνοοῦσε τί σήμαινε ΠΑΚ καί τούς δεσμούς του μέ τίς τρομοκρατικές ὀργανώσεις ; Δέν νομίζω...Συνεπῶς,πῶς θά μποροῦσες νά ἐξηγήσῃς τό «φανατικά ὑπέρ τοῦ Ἀνδρέα,ἐπί 17 χρόνια» νά διαμορφώνῃ ἀναλόγως τίς συνειδήσεις καθημερινῶς 250000 Ἑλλήνων;
   Ἡ δέ δρᾶσις του στήν Γαλλία καί κυρίως τά παράσημα,δέν ἀφήνουν καί πολλά περιθώρια νά σκεφτοῦμε κάτι καλό ...

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει δέν θέλω νά γκρεμίσω κανένα εἴδωλο,σέ κανέναν,ἁπλῶς ἐπισημάνσεις κάνω καί ὁ καθείς εἶναι ἐλεύθερος νά βγάλῃ τά συμπεράσματά του.Ξαναλέω,θαυμάζω τόν λόγο του καί εἰλικρινῶς πολύ θά ἤθελα αὐτό πού «εἶδε» ὡς φῶς ἀληθινό στά 70 του,νά τό ἔβλεπε πολύ νωρίτερα.Πόσο καλό θά εἶχε κάνει...!

   Ἀγαπητή Θεοδώρα,νά συνεχίζῃς νά διαβάζῃς τά βιβλία τοῦ Διακογιάννη καί νά τά προτείνῃς καί σ᾿ἄλλους Ἕλληνες.Σήμερα,εἰλικρινῶς τό λέω,θά εἶναι ἕνα καλό βοήθημα καί μάτια θ᾿ἀνοίξουν.Εἴπαμε:Ἐπιλέγουμε τά καλά,τά προωθοῦμαι,ἐπιμένουμε σ᾿αὐτά μέχρι νά μείνουν κυρίαρχα στίς συνειδήσεις.

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα κι᾿ἄν κάπου φάνηκα αὐστηρή συγχώρεσέ με,ἀλλά δέν μπορῶ νά δεχθῶ ἀπό ἀνθρώπους πού ἔχουν ἰδιαίτερα χαρίσματα,πνευματικά χαρίσματα,νά κάνουν λάθη στήν ζωή τους πού ἔχουν ἐπιπτώσεις,πλήν τῶν ἰδίων καί σέ τόσους ἄλλους !

   Διαγραφή
  5. Ἐδῶ ἡ τελευταία ὁμιλία τοῦ Φουράκη καί ἡ ὁμολογία του.

   https://www.youtube.com/watch?v=gY1igEHoqdw&list=PLA352D470DAAD86A1

   Ξέρεις πῶς χαρακτήρισε τόν ἑαυτό του καί ὅλους ἐκείνους πού εἶχαν παρόμοια μέ ἐκεῖνος δρᾶσιν; «Κοινούς ἀπατεῶνες» ! Καί κυρίως : «εἶναι ὅλοι μασῶνοι καί συνειδητοί πράκτορες» !
   Ἄκου αὐτό τό ἀπόσπασμα :

   https://www.youtube.com/watch?v=GOrbwZmJ5Fs

   Κρῖμα,κρῖμα !

   Καί λέω κρῖμα διότι ἀποτελέσματα ὅλων αὐτῶν εἶναι οἱ σημερινοί σωρράνθρωποι.Δυστυχῶς! Καί εἶναι πολλοί καί μάλιστα ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν πραγματικῶς τήν Ἑλλάδα,τήν Πατρίδα ἀλλά ἔχουν τόσο πολύ πλανηθῇ...

   Διαγραφή
  6. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΑ ΑΦΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΑΒΟΝΤΑΙ.

   Η ΖΩΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΩΛΑ.

   ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟ.

   ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.

   ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ.

   ΟΤΑΝ ΕΠΕΛΘΕΙ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΤΕ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΟΥ.

   Διαγραφή
  7. Φίλτατε Ρόκκο, σωστά όσα αναφέρετε για το ρόλο των ειδώλων, πλην όμως η γλώσσα έχει δύο λειτουργίες, την αναφορικη και τη συνυποδηλωτικη. Χρησιμοποίησα τη λέξη "είδωλο" με τη δεύτερη λειτουργία.

   Διαγραφή
  8. ΑΓΑΠΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

   ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ.
   ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΗΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ.
   ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΦΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΤΙΜΩΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ.

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
   ΦΙΛΙΚΑ

   Διαγραφή
 2. Η Γερμανία είναι μία ακροτηριασμένη χώρα με γερμανούς εμφορουμένους από μίσος για το παρελθόν τους.Ποιο 4ο Ράιχ (αυτοκρατορία);
  Την ελληνίζουσα Γερμανία έχει διαδεχθεί η ιουδαΐζουσα.
  Το σύνταγμα τους έχει επιβληθεί από τους αγγλοαμερίκανους. Μέχρι το 1953 επισήμως υπό κατοχήν.
  Καλόν είναι να μην διαινίζουμε παλαιά στεροτυπική προπαγάνα περί αποκλειστικής ευθύνης της Γερμανίας για του δύο Π.Π. Η Αγγλία και η Γαλλία εκήρυξαν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας για εξυπηρέτηση των εβραϊκών συμφερόντων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἄ,ἡ Ἀγγλία καί ἡ Γαλλία ἦταν ὑπεύθυνες γιά τόν 2ο πόλεμο;Χμμ... Καί τόν στρατό πού ἑτοίμαζε ἡ Γερμανία;Τά ὅπλα πού κατασκεύαζαν μυστικά;Τούς ἐπιστήμονες πού μάζευαν ἀπό κάθε γωνιά τοῦ πλανήτη;Τά ἐργοστάσια πού ὡς ἀποκλειστικό τους ἐνδιαφέρον εἶχαν κατακευές καί οὐσίες ( πάσης φύσεως) γιά πολεμικούς σκοπούς;Οἱ κατάσκοποι πού ὅργωναν,κυριολεκτικῶς ἀνά τήν Εὐρώπη,Βόρειο Ἀφρική καί Μέση Ἀνατολή;Καί κάνω λόγο καί γιά τούς δύο πολέμους.Ὁ δέ β΄ἔπαιξε καί μέ τόν γερμανικό σωβισνισμό,τόν ῥεβανσισμό ὡς ἕνα εἴδος ἰκανοποιήσεως τοῦ ἐγωϊσμοῦ τους ἀπό τήν ἦττα στόν α΄ Ὅλοι οἱ γερμανοί ἔλαβαν μέρος σ᾿αὐτόν,μέ τόν ἕναν ἤ ἄλλον τρόπον.ΟΛΟΙ !

  Λοιπόν,δέν θέλω νά δώσω καμμία ἄφεσιν ἀμαρτιῶν στίς προαναφερόμενες Ἀγγλία-Γαλλία (ἄλλως τε ἔχουμε γράψη σχετικῶς μέ τό Σύμφωνο τοῦ Μονάχου τό ᾿38),ἀφοῦ καί αύτές κατά πόδας ἀκολουθοῦσαν τό σχέδιον.Τό σχέδιον καί γιά τούς δύο μεγάλους πολέμους,ἦταν νά γίνουν πάση θυσία ! Οἱ σκοποί πού ἐξυπηρετοῦσαν (ὅπως κάθε πόλεμος...),πρωτίστως οἰκονομικοί καί βεβαίως τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί ταυτοχρόνως ἡ ἐδραίωσις στήν παγκόσμια συνείδησιν,τό ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπ᾿ὅτι ἐπικρατοῦσε ἕως τότε,τήν συμπάθεια πρός τόν ἑβραϊκό λαό,ὡς ἕνα εἴδους παγκοσμίου φόρου τιμῆς πρός αὐτούς...

  Ἐν κατακλείδι,οἱ γερμαναράδες εἶναι ἐλεεινές φάρες.Δέν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογή τῶν Μεροβιγίων γιά νά στήσουν,μέ αὐτούς κυρίως,τίς ...αὐτοκρατορίες Ἀγγλίας Γαλλίας,Γερμανίας πού μᾶς βασανίζουν ἕως σήμερα.

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Nα είμεθα σαφείς το 1933 στην Γερμανία ανήλθαν πατριωτικές γερμανικές δυνάμεις, που αντιπάλευσαν τρία εβραιογενή κόμματα το σοσιαλιστικό της β΄Διεθνούς, το κομμουνιστικό της γ΄Διεθνούς και το φιλελεύθερο. Εβραϊκός έλεγχος της γερμανικής οικονομίας, πλην μιάς όλες οι τράπεζες ιουδαϊκής ιδιοκτησίας. Στον τύπο κυριαρχούσε ο Ulstein, στις εκδόσεις ο Muller,στο θέατρο στον κινηματογράφο, ακόμη και ο αστυνομικής διευθυντής του Βερολίνου
   Το ισχύον σύνταγμα της «δημοκρατίας της Βαϊμάρης» ένα προσχέδιο εβραίου.

   Η συνθήκη των Βερσαλιών προέβλεψε αφοπλισμό της Γερμανίας, για να είναι υποχείρια των Εβραίων τραπεζιτών αγγλογάλλων. Τούτο οι εθνικοσοσιαλισταί το ανέτρεψαν αρχίζωντας εν τοις πράγμασι τους εξοπλισμούς.
   Η συνθήκη παρέδιδε γερμανικά εδάφη στο ανασυσταθέν πολωνικό κράτος με 12 εκατ. Γερμανούς! Στο αρτισύστατο Τσεχο-Σλοβακικό κράτος απεδίδοτο η Σουδητία με 3 εκατ.Γερμανούς.Οι γερμανικές περιοχές Αλσατίας και Λωραίνης επανήρχοντο στην κατοχή του φραγκικού κράτους γνωστοό σε μας ως Γαλλία.

   Διαγραφή
  2. Ἀγαπητέ μου,οἱ σιωνιστές κάθε φορά πού ἤθελαν νά ἐπιτύχουν κάτι,μέσῳ τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ,ἔστηναν τίς διώξεις.Δικές τους ἐφευρέσεις ἦταν.Καί ξέρεις γιατί;Διότι οἱ ἑβραῖοι,ὅταν στέριωναν κάπου καί αὐτό τό στέριωμα τούς ἀπέδιδε,δέν τό κούναγαν μέ τίποτα !

   Ἔτσι ἔγινε μέ τίς διώξεις στήν Ἰσπανία (σύμπτωσις ἄρα γε τό ὅτι εἶχε πέσῃ τό Βυζάντιο καί μόλις εἶχε στηθῇ ὀθωμανική αὐτοκρατορία; Σύμπτωσις ὅτι ἔγιναν καλοδεχούμενοι στά ἐδάφη της καί κυρίως στόν ἐλλαδικό χῶρο;).

   Τό ἴδιο ἔγινε μέ τούς διωγμούς στήν Ῥωσσία λίγο πρίν τήν ἐπικράτησιν τῶν μπολσεβίκων.Τό ἴδιο καί στήν Μολδαβία στίς ἀρχές τοῦ 1900...Αὐτοί οἱ διωγμοί,ὅπως μετέπειτα καί τῶν Γερμανῶν,ξεκίνησαν μετά τό συνέδριο στήν Βασιλεία 1897.
   Σκοπός τῶν συγχρόνων διωγμῶν νά ὁδηγηθοῦν πρός τήν Παλαιστίνη.Ὁ καημός καί ὁ πόθος τους.Δέν τά ἔχουμε γράψῃ;
   https://sxolianews.blogspot.com/2019/04/blog-post_5.html

   Συνεπῶς τά περί «πατριωτικῶν γερμανικῶν δυνάμεων» καί «ἐθνικοσοσιαλιστῶν» εἶναι πρός λαίκή κατανάλωσιν...Αὐτοί εὐρίσκοντο πίσω ἀπό αὐτούς,δικός τους «ἐκλεκτός» καί ὁ Ἀδόλφος.

   Πῶς τό εἶπε ὁ Χέρστλ,τό 1897;

   «Στη Βασιλεία ιδρύθηκε το εβραϊκό κράτος.Σε πέντε χρόνια ίσως, και ασφαλώς σε πενήντα χρόνια, όλοι θα το αντιληφθούν »

   Ἔ,ναί τό ἀντελήφθημεν ὅλοι !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 4. Αγαπητή Πελασγική, δεν καταλαβαίνω γιατί τα τόσο χρήσιμα λίνκς, που παραθέτεις δεν είναι ενεργά.
  Μήπως μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητή Πελασγική, έχεις τόσα ωραία άρθρα & με ενδιαφέροντα λινκς, που όμως δεν ανοίγοιυν.
  Μήπως μπορείς να κανεις κάτι ώστε να φαίνονται ενεργά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἀγαπητή Art Ant,ἐγώ πού τά δοκίμασα,μόλις τώρα,ὅλα ἐνεργά εἶναι καί μία χαρά ἀνοίγουν. Ποιό ἐννοεῖς ἐσύ,ὡς μή ἐνεργό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εννοώ όλα τα λίνκς, που είναι στα σχόλια & δεν παρουσιάζονται μπλέ (όπως αυτά εντός του άρθρου, που είναι μπλέ)
  Εγώ τα λίνκ των σχολίων δεν μπορώ να τα ανοίξω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή μου Art Ant,οἱ δ/νσεις πού μπαίνουν στά σχόλια δέν εἶναι ἐνεργές,διότι δέν ὑπάρχει ἡ ἀνάλογος διαδικασία γιά τήν ἐνεργοποίησίν τους. Ἔτσι ἁπλῶς ἀντιγράφεις τήν δ/νσιν τήν ἐπικολλᾶς σέ μία νέα καρτέλα,πατᾶς κλίκ καί ἀνοίγει.
   Νόμιζα πώς τό ἤξερες.Συγγνώμη,πού δέν κατάλαβα τί ἐννοοῦσες.Τώρα ὅμως,ξέρεις.

   Καλή νύκτα ἀγαπητή μου Art Ant.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ. Θα το κάνω από το λάπτοπ
   Καλό ξημέρωμα...

   Διαγραφή