" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Μεγάλη Πέμπτη - Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων ΠαθῶνΣήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου,

ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.


Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται,


ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς.


Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται,


ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.


Ράπισμα κατεδέξατο,


ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.


Ἥλοις προσηλώθη, ὁ νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.


Λόγχη ἐκεντήθη, ὁ υἱὸς τῆς Παρθένου.


Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη, Χριστέ.


Δεῖξον  καὶ ἔνδοξόν  σου Ἀνάστασιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου